Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld (25947), en over:

- de motie-Hamer c.s. over een begeleidingscommissie (25947, nr. 16);

- de motie-De Vries c.s. over decentrale selectie en gewogen loting (25947, nr. 17);

- de motie-De Vries c.s. over de evaluatieperiode (25947, nr. 18).

(Zie vergadering van 20 januari 1999.)

De aanhef van artikel I, de onderdelen A t/m F, de aanhef van onderdeel G en artikel 7.57a worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Bommel (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 7.57b wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 7.57c en 7.57d worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Bommel (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Wijn (stuk nr. 11, 1A).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het eerste lid van artikel 7.57e, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 12), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 8, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 8 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Het tweede lid van artikel 7.57e, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 8, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Hamer/Lambrechts (stuk nr. 13) tot invoeging van een nieuw derde lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het derde en vierde lid van artikel 7.57e worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 7.57e wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7.57f, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 8, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7.57g wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel G wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel I wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel J, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 8, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel K wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 9. I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Hamer/Lambrechts (stuk nr. 14) tot invoeging van een artikel IIA.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik merk op, dat als gevolg van de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 9, II) en het amendement-Hamer/Lambrechts (stuk nr. 14) een artikel IIA is ingevoegd.

Artikel III, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 9, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (25947, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (25947, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (25947, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven