Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Instelling van de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

- de motie-Verbugt c.s. over samenwerking tussen milieuadviesraden in de EU (24673, nr. 6).

(Zie vergadering van 11 september 1996.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, het CDA, het AOV, de groep-Nijpels, de Unie 55+ en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven