5 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU ( 35693 );

- het wetsvoorstel Regels voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europese Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (Wet implementatie EETS-richtlijn) ( 35762 );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) ( 35767 );

- de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid d.d. 1 juli 2021 inzake een voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State met betrekking tot het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden ( 35447 , letter E ).

Deze wetsvoorstellen en het voorstel voor het voorlichtingsverzoek worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Ik heb begrepen dat de heer Schalk zijn vorige week bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (35668) ingediende motie 35668, letter E, de motie van het lid Schalk c.s. over het wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die rechtdoen aan het reduceren van CO2, wil wijzigen. Hij heeft daartoe verzocht om een korte derde termijn waarvoor de Kamer verlof dient te geven. Kan de Kamer zich vinden in een korte derde termijn? Dat is het geval.

Naar boven