7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal (33618);

Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT) (33715).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 4 februari 2014 inzake benoeming van de heer ir. E.D. Wiebes tot staatssecretaris van Financiën (griffienr. 154495);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide de AIV-adviesaanvraag democratische legitimiteit (griffienr. 154484);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 10 februari 2014 (griffienr. 154488);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 11 februari 2014 (griffienr. 154489);

een, van alsvoren, ten geleide van de kabinetsappreciatie Commissierapporten over het Coöperatie- en Verificatiemechanisme voor Bulgarije en Roemenië (griffienr. 154487);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2013 (griffienr. 154486);

een, van alsvoren, inzake wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974; Londen, 1 november 1974 (griffienr. 154500);

een, van alsvoren, inzake Verdrag tot regeling van de walvisvangst; Washington, 2 december 1946 (griffienr. 154501);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, ten geleide van het AIV-advies "Azië in opmars: Strategische betekenis en gevolgen" (griffienr. 154496);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 27 en 28 januari 2014 te Brussel (griffienr. 154412.01);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (griffienr. 153769.02);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het AWT advies De Kracht van sociale innovatie (griffienr. 154493);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de Monitor arbeidsparticipatie 2013 (griffienr. 154490).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van R.S., inzake provincie Zuid-Holland en beknopte Zeeuwse geschiedenis (griffienr. 152573.17).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van H.W., inzake kansen voor werkloze leerkrachten basisonderwijs (griffienr. 154507).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van A.K. te W., inzake kabinetsplannen met betrekking tot aanpassing regels AOW en samenwonen (griffienr. 154509).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van C.D., inzake Jeugdwet (griffienr. 153978.69);

een, van MS., inzake alsvoren (griffienr. 153978.67);

een, van M.S. te B.H. (Duitsland), inzake alsvoren (griffienr. 153978.81).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van L.v.H., inzake verruiming bevoegdheden vreemdelingentoezicht (griffienr. 154506).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven