Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 19, item 4

4 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32528).

(Zie vergadering van 4 februari 2014.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Thom de Graaf (D66):

Voorzitter. Ik had in het debat de staatssecretaris beloofd, nog eens grondig naar het wetsvoorstel te kijken, dit ook in relatie tot de brief die ons nog heeft bereikt. Die brief geeft iets meer duidelijkheid over het onderscheid tussen huiszoeking in strafvorderlijke zin en vreemdelingrechtelijke doorzoeking, maar het vraagpunt van de noodzaak en de proportionaliteit en bovendien van de effectiviteit van het wetsontwerp hebben wij niet positief kunnen beantwoorden. Daarom zullen wij tegen het wetsvoorstel stemmen.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. I would like to take the opportunity to say hello to our colleagues from Rwanda.

Dan kom ik tot mijn stemverklaring. Ook wij zijn zeer kritisch over dit wetsvoorstel. Daar hebben we vorige week geen geheim van gemaakt. Het is een grote inbreuk op het huisrecht, niet alleen het binnentreden, maar ook het doorzoeken, dus moet het ook met goede waarborgen omkleed zijn. Wij vinden dat dit onvoldoende het geval is. Ik wil ook nog even reageren op de brief die is gestuurd. Er was gevraagd hoe het in de ons omringende landen gaat. Uit de brief blijkt toch dat in bijna alle landen een rechterlijke machtiging is vereist voor het binnentreden en doorzoeken. Wat ons betreft, is het argument van de rechterlijke waarborgen des te belangrijker gebleken. Vandaar dat wij bij ons standpunt blijven.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de OSF voor het wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de SP en GroenLinks ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik merk op dat de fractie van 50PLUS afwezig is. De heer Nagel is afwezig wegens ziekte, zoals ik aan het begin van de vergadering om 11.30 uur heb gemeld.