Agenda opgesteld 22 juni 2017

Agenda Dinsdag 27 juni 2017

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

34 377

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

34 377, E

Motie van het lid Schalk (SGP) c.s. over uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

34 377, F

Motie van het lid Sini (PvdA) c.s. over het betrekken van lijstencombinaties en het stelsel van restzetelverdeling bij het onderzoek van de staatscommissie parlementair stelsel

34 719, A

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Kamervoorzitter van 22 juni 2017 inzake stemming over een negatief subsidiariteitsoordeel ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (COM(2017)253

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstuk (onder voorbehoud)

33 603

Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321)

II debat

34 589 (R2077)

Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

34 257

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

Naar boven