34 377 Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

F MOTIE VAN HET LID SINI C.S.

Voorgesteld 20 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 1958 de Staatscommissie van advies inzake het kiesstelsel en wettelijke regelingen der politieke partijen (Staatscommissie Teulings) advies heeft uitgebracht inzake herinvoering van de lijstencombinaties,

voorts constaterende, dat in 1968 de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet (Staatscommissie Cals/Donner) heeft geadviseerd over afschaffing van het verbod op lijstencombinaties,

overwegende, dat de staatscommissie parlementair stelsel op dit moment tot taak heeft de regering te adviseren over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel, waarbij in overweging is genomen dat bezinning over verkiezing, taken, positie en functioneren van het parlementair stelsel en de parlementaire democratie gewenst is,

voorts overwegende, dat de regering onderkent dat het afschaffen of handhaven van lijstencombinaties en de wijze van de restzetelverdeling onderwerpen zijn die binnen het bereik van de taak van de staatscommissie vallen,

overwegende, dat de Raad van State in zijn advies betreffende de afschaffing van lijstencombinaties benadrukt dat dit niet los kan worden gezien van het stelsel van restzetelverdeling,

overwegende, dat de regering in de Memorie van Antwoord stelt dat het huidige stelsel van restzetelverdeling gunstig uitpakt voor de grote partijen,

overwegende, dat het wetsvoorstel hierdoor betrekking heeft op zowel de verkiezingen, als de omvang en positie van politieke partijen in het democratisch stelsel,

verzoekt de regering de staatscommissie parlementair stelsel te vragen om in haar onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het parlementaire stelsel het afschaffen of handhaven van de lijstencombinaties en het stelsel van restzetelverdeling te betrekken,

en spreekt voorts uit dat het wenselijk is de verdere behandeling van onderhavig wetsvoorstel aan te houden totdat de staatscommissie haar onderzoek heeft afgerond en het rapport is besproken in deze Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sini

Ten Hoeve

Bikker

Schalk

Lintmeijer

Naar boven