34 719 EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253

A BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2017

Op 26 april 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.1 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de vergadering van 20 juni 2017 gesproken over de subsidiariteitstoets die door de Tweede Kamer wordt uitgevoerd.

Op basis van inbrengen van de fracties van VVD, PVV, CDA, SP, ChristenUnie en SGP (negatief subsidiariteitsoordeel) en van de fracties van D66 en GroenLinks (positief subsidiariteitsoordeel) heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer op 20 juni jl. een brief met een (in meerderheid) negatief subsidiariteitsoordeel doorgeleid ter plenaire besluitvorming op 27 juni 2017. Deze conceptbrief, waarmee de Europese Commissie in kennis wordt gesteld van het negatieve oordeel van de Tweede Kamer over de subsidiariteit van bovengenoemd voorstel is als bijlage bij deze brief gevoegd2. De deadline voor het maken van een subsidiariteitsbezwaar verstrijkt op 28 juni 2017.

Een aantal fracties van deze Kamer heeft in de commissievergadering van 20 juni jl. te kennen gegeven de door de Tweede Kamer geformuleerde subsidiariteitsbezwaren te delen.3 Het plenaire stemgewicht van de fracties in aanmerking nemend kon – bij afwezigheid van een aantal fracties – nog niet voorzien worden of in deze Kamer een meerderheid zich zal scharen achter het negatieve subsidiariteitsoordeel. Daarom wil de commissie u verzoeken het negatieve subsidiariteitsoordeel op 27 juni a.s. in stemming te brengen.

Indien deze Kamer in meerderheid een negatief subsidiariteitsoordeel uitspreekt, verzoekt de commissie u om de Europese Commissie in kennis te stellen van de uitkomst van de subsidiariteitstoets in deze Kamer met betrekking tot dit COM-voorstel en bijgaand gemotiveerd advies4 aan de Europese Commissie te sturen.5

Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.H.G. Rinnooy Kan


X Noot
1

COM(2017)253.

X Noot
2

Dit is tevens een bijlage bij kamerstuk Tweede Kamer 2016–2017, 34 719, 4.

X Noot
3

Dit waren de fracties van VVD, PVV en SP.

X Noot
4

Als bedoeld in artikel 6 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

X Noot
5

Met afschriften aan het Europees parlement, de Raad en de Nederlandse regering.

Naar boven