Agenda opgesteld 5 september 2013

Agenda Dinsdag 10 september 2013

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Herdenking van het oud-Kamerlid ing. J.H. Franssen

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

33 286

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

33 334

Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen)

33 537

Wijziging van de Leerplicht 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht

33 558

Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..))

33 605 I

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2012

33 605 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012

33 605 IIB

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012

33 605 III

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012

33 605 IV

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2012

33 605 V

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012

33 605 VII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012

33 605 VIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012

33 605 IXA

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2012

33 605 IXB

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2012

33 605 X

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2012

33 605 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012

33 605 XIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012

33 605 XVI

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012

33 605 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2012

33 605 B

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2012

33 605 C

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2012

33 605 F

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2012

33 605 H

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2012

33 640 I

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 IIA

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 IIB

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 IV

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 V

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 VIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 X

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 XIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 B

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 C

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 F

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 H

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 640 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

2. Debat

31 570, G

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van de moties-Engels en Lokin-Sassen (31 570, B en C) inzake herziening van de Grondwet

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

33 498

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

33 514 (R1998)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

2. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:

33 344

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

3. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

33 426

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

33 541

Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren

4. Door de vaste commissie voor Financiën:

33 540

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren)

5. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

33 490

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

33 493

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Naar boven