Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 4 maart 2021

Agenda Maandag 8 maart 2021 en dinsdag 9 maart 2021

A. OPENBARE BEHANDELING

Maandag 8 maart 2021 om 13.30 uurDinsdag 9 maart 2021 om 9.00 uur

1. Debat

34 091

Voorstel van wet van de leden Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel)

2. Debat (voortzetting van 6 maart 2018)

34 325

Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

3. Debat

35 429

Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie («EOM») (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM)

4. Hamerstukken (onder voorbehoud)

35 512

Regels over het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitie-subsidies (Kaderwet overige JenV-subsidies)

35 678

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

5. Derde termijn Kamer en regering (onder voorbehoud)

35 600

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

35 600, G

Brief van de Minister van LNV over aangepast ontwerpbesluit stikstofreductie en natuurverbetering

Ontwerpbesluit stikstofreductie en natuurverbetering

6. Stemmingen

35 600, L

Motie van het Lid Faber-Van de Klashorst c.s. over de onderbouwing van de totstandkoming van de Standard Data Forms

35 600, M

Motie van het Lid Faber-Van de Klashorst c.s. over het niet stemmen over het wetsvoorstel tot de onderbouwing van de totstandkoming van de is verstrekt

35 600

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

35 600, O

Motie van het Lid Koffeman c.s. over het stoppen van de procedure voor de legalisering van Lelystad

35 600, P

Motie van het Lid Van Rooijen over passende seniorenhuisvesting

7. Verkiezing eerste Ondervoorzitter

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

35 296

Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

2. Door de vaste commissie voor Financiën:

35 527

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel)

3. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

35 628

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

4. Door de vaste commissies voor Financiën en voor Europese Zaken:

35 711

Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5)

5. Door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

35 092

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)