Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 11 mei 2017

Agenda Dinsdag 16 mei 2017

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Behandeling

CXXII, A

Verslag over het verzoekschrift van R.R.B.V. te R., betreffende vrijstelling van naheffingsaanslagen loonheffing

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

34 330

Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

34 483

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

34 519 (R2071)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen

34 571

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

II hamerstuk onder voorbehoud

34 591

Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet IenM 2017)

III gezamenlijk debat

34 295

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34 532

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten