Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 14 april 2016

Agenda Dinsdag 19 april 2016

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

33 992 (R2034) / 33 990, D

Motie van het lid Van Dijk (SGP) c.s. over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid

33 992 (R2034) / 33 990, E

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerking

34 373, K

Motie van het lid Köhler (SP) c.s. over het toepassen van de huursombenadering voor woningen van particuliere en commerciële verhuurders met een gereguleerde huurprijs

2. Behandeling van het volgende wetsvoorstel:

I hamerstuk

34 409

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

34 255

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling)

2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

34 329

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU