Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 10 oktober 2013

Agenda Dinsdag 15 oktober 2013

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR

1. Stemmingen

33 427

Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal

2. Behandeling

33 709, B

EU-voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534

Brief van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met een conceptbrief van de Eerste Kamer aan de Voorzitter van de Europese Commissie inzake gemotiveerd advies (subsidiariteit) betreffende het voorstel COM (2013)534

3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

33 054

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

33 486 (R1994)

Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109)

33 637

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013)

onder voorbehoud

32 766

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs

33 645

Aanpassingswet OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES)

II debat

Algemene politieke beschouwingen 2013

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:

33 440 (R1990)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart)

2. Door de vaste commissie voor Financiën:

33 632

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014)