Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 25 oktober 2012

Agenda Dinsdag 30 oktober 2012

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

32 440

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

32 440, J

Motie van het lid Vlietstra c.s. over het vinden van werk(ervarings)plaatsen voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

32 440, K

Motie van het lid Reuten c.s. over de aanpassing van artikel 2.81 bij de eerstvolgende relevante herziening van de wet

32 440, L

Motie van het lid Van Boxtel c.s. over TenderNed als portaal voor aanbestedende diensten

33 224

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de werkkostenregeling en de regeling van de dienstauto voor de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

32 722

Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

33 245

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012)

onder voorbehoud

33 229

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de omzetting van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2010, L 334)

II debat

32 211

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

III

Aanbieding rapport POC

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

33 186

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

2. Door de vaste commissie voor Financiën:

33 236

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013)

33 238

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force

33 273

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II)