Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011

Agenda opgesteld 9 december 2010

Agenda Dinsdag 14 december 2010

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen over de volgende moties:

32 500, I

Motie van het lid Noten c.s. over afzien van de verhoging van de btw op de podiumkunsten

32 500, J

Motie van het lid Kox c.s. over het beperken van de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de sociale werkvoorzieningen

32 500, L

Motie van het lid Thissen c.s. over niet laten verdwijnen van patiëntenorganisaties als gevolg van de bezuinigingen

32 500, M

Motie van het lid Schuurman c.s. over het versterken van de positie van jonge werknemers en startende gezinnen

32 500, N

Motie van het lid Schuurman c.s. over het bevorderen van de maatschappelijke vrede tussen bevolkingsgroepen

32 500, O

Motie van het lid Engels over afzien van initiatieven om Unierechtelijke grondrechten en de in het EVRM opgenomen mensenrechten te wijzigen

32 500, P

Motie van het lid Koffeman c.s. over de regie in de bestrijding van voor mensen besmettelijke dierziekten in handen geven van het ministerie van VWS

32 500, Q

Motie van het lid Koffeman c.s. over nakomen van de in het kader van de ehs aangegane verplichtingen en gemaakte afspraken

32 500, R

Motie van het lid Ten Hoeve c.s. over in het Nederlandse paspoort de naam van het Koninkrijk in alle EU-talen in de juiste vertaling opnemen

2. Hoofdelijke stemming over de volgende motie:

32 500, K

Motie van het lid Thissen c.s. over de bestrijding van dierenleed op een andere wijze vormgeven

3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

32 145

Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en Trb. 2009, 123)

32 289

Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

32 400

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december 2009 tot wijziging van enkele bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (implementatie Technische Herzieningsrichtlijn)

32 520

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011)

32 368

Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland – A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – A)

32 428

Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

II

32 189

Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES)

32 190

Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)

32 276

Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)