59 (1990) Nr. 6

A. TITEL

Overeenkomst inzake tijdelijke invoer;

(met Bijlagen)

Istanbul, 26 juni 1990

B. TEKST

De Franse en de Engelse tekst van de Overeenkomst, met Bijlagen A, B.1, B.2, B.3, B.4 en B.6, zijn geplaatst in Trb. 1991, 182.

In Trb. 1991, 182 dienen in de Franse en de Engelse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 50, in de titel van Aanhangsel I bij Bijlage A, dienen de zinsneden „396 x 210 mm et celles des volets” en „396 x 210 mm and that of the vouchers” te worden geschrapt.

De Franse en de Engelse tekst van Bijlagen B.5, B.7, B.8, B.9, C, D en E bij de Overeenkomst zijn geplaatst in Trb. 1992, 129.

Voor de Engelse tekst van de wijziging van 4 maart 2008 van Aanhangsel III bij Bijlage B.2 bij de Overeenkomst, voor de geconsolideerde Engelse tekst van de Overeenkomst, zoals bijgewerkt tot de wijziging van 4 maart 2008, en voor de Engelse tekst van de wijziging van 23 maart 2009 van Aanhangsel II bij Bijlage B.3 bij de Overeenkomst, zie Trb. 2010, 49.

In Trb. 2010, 49 dient in de Engelse tekst de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 17, in de titel van Bijlage A, dient de zinsnede „CDP carnets” te worden vervangen door „CPD carnets”.


Op 3 mei 2014 is te Brussel een wijziging aangenomen tot invoeging van artikel 21a in hoofdstuk IV van de Overeenkomst en een wijziging van Aanhangsel II bij Bijlage B.3 bij de Overeenkomst. De Engelse tekst van deze wijzigingen luidt als volgt:


Article 21a Electronic data-processing techniques

All formalities necessary for implementing the provisions of this Convention may be carried out electronically by using electronic data-processing techniques approved by the Contracting Parties.


Annex B.3
Appendix II

 • The current paragraph 1 is replaced with the following new paragraph:

  • 1. The following information shall be durably marked in an appropriate and clearly visible place on containers:

   • a. The identification of the owner or principal operator, which may be shown either by its full name or by an established identification system, symbols such as emblems or flags being excluded.

   • b. The identification marks and numbers of the container, given by the owner or principal operator; and

   • c. The tare weight of the container, including all its permanently fixed equipment.

 • The following paragraph is inserted as a new paragraph 2:

  • 2. For freight containers generally considered for maritime use, or for any other container utilizing an ISO standard prefix (i.e. four capital letters ending in U), the identification of the owner or principal operator and the container serial number and check digit of the container shall adhere to the International Standard ISO 6346 and its annexes.

 • The current paragraph 2 becomes paragraph 3. The current paragraph 3 becomes paragraph 4. There are no changes to the texts of the new paragraphs 3 and 4.


C. VERTALING

Zie Trb. 1991, 182, Trb. 1992, 129 en Trb. 2010, 49.

In Trb. 1991, 182 dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 147, in de titel van Aanhangsel I bij Bijlage A, dient de zinsnede „396 x 210 mm en die van de stroken” te worden geschrapt.

In Trb. 2010, 49 dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 72, in artikel 21, derde regel, dient het woord „ter” te worden vervangen door „voor de”.


De vertaling van de wijzigingen van 3 mei 2014 luidt als volgt:


Artikel 21a Technieken voor elektronische verwerking van gegevens

Alle formaliteiten die nodig zijn voor de toepassing van de bepalingen van deze Overeenkomst kunnen elektronisch worden uitgevoerd door gebruikmaking van door de Overeenkomstsluitende Partijen goedgekeurde technieken voor elektronische verwerking van gegevens.


Bijlage B.3
Aanhangsel II

 • De huidige paragraaf 1 wordt vervangen door de volgende nieuwe paragraaf:

  • 1. De volgende informatie dient duurzaam op containers te worden aangebracht op een geschikte en duidelijk zichtbare plaats:

   • a. De aanduiding van de eigenaar of de voornaamste exploitant, hetgeen kan geschieden door middel van diens volledige naam of door middel van een algemeen bekend identificatiesysteem, met uitzondering van symbolen als emblemen of vlaggen.

   • b. De herkenningstekenen en identificatienummers van de container, daaraan gegeven door de eigenaar of de voornaamste exploitant; en

   • c. Het tarragewicht van de container, met inbegrip van de gehele vaste uitrusting.

 • De volgende paragraaf wordt ingevoegd als nieuwe paragraaf 2:

  • 2. Bij vrachtcontainers die over het algemeen bestemd zijn voor het zeevervoer of iedere andere container waarop een ISO-standaardcode is vermeld (dat wil zeggen vier hoofdletters met als laatste een U), dienen de aanduiding van de eigenaar of de voornaamste exploitant alsook het serienummer en het controlecijfer van de container in overeenstemming te zijn met de internationale norm ISO 6346 en de bijlagen daarbij.

 • De huidige paragraaf 2 wordt paragraaf 3. De huidige paragraaf 3 wordt paragraaf 4. De tekst van de nieuwe paragrafen 3 en 4 blijft ongewijzigd.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2006, 59 en Trb. 2010, 49.


Voor Nederland (het Europese deel) behoeven de wijzigingen van 3 mei 2014 niet de goedkeuring van de Staten-Generaal, omdat zij een gebied (douanevervoer) bestrijken waarop de Europese Unie (EU) bij uitsluiting bevoegd is.

Voor Nederland (het Caribische deel), Curaçao en Sint Maarten behoeven de wijzigingen van 3 mei 2014 ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, evenmin de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1991, 182 en rubriek F van Trb. 1992, 129.

Overeenkomst inzake tijdelijke invoer

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

T

28-08-2009

   

Algerije

17-05-1991

 

08-05-1998

R

08-08-1998

   

Andorra

   

02-09-1998

T

02-12-1998

   

Australië

   

09-01-1992

T

27-11-1993

   

Bahrein

   

31-05-2012

T

31-08-2012

   

Belarus

   

07-05-1998

T

07-08-1998

   

België

28-06-1990

 

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

   

07-04-2010

T

07-07-2010

   

Brazilië

   

04-11-2010

T

04-02-2011

   

Bulgarije

   

11-03-2003

T

11-06-2003

   

Chili

   

03-03-2004

T

03-06-2004

   

China

   

27-08-1993

T

27-11-1993

   

Cyprus

   

25-10-2004

T

25-01-2005

   

Denemarken

28-06-1990

 

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

28-06-1990

 

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Estland

   

17-01-1996

T

17-04-1996

   

EU (Europese Unie)

28-06-1990

 

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

T

18-09-1997

   

Frankrijk

28-06-1990

 

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Ghana

28-06-1990

           

Griekenland

   

18-06-1997

T

18-09-1997

   

Hongarije

25-06-1991

 

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

28-06-1990

 

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Indonesië

   

17-11-2014

T

17-02-2015

   

Israël

28-06-1990

           

Italië

25-06-1991

 

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Jordanië

   

24-06-1992

T

27-11-1993

   

Kazachstan

   

21-08-2013

T

21-11-2013

   

Kroatië

   

01-03-1999

T

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

T

16-10-1999

   

Litouwen

   

26-02-1998

T

26-05-1998

   

Luxemburg

28-06-1990

 

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

T

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Mali

   

08-10-2004

T

08-01-2005

   

Malta

   

08-01-2001

T

08-04-2001

   

Marokko

28-06-1991

           

Mauritius

   

07-06-1995

T

07-09-1995

   

Moldavië

   

02-02-2009

T

02-05-2009

   

Mongolië

   

05-06-2003

T

05-09-2003

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

28-06-1990

 

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Niger

28-06-1990

           

Nigeria

28-06-1990

 

10-06-1993

R

27-11-1993

   

Oekraïne

   

22-06-2004

T

22-09-2004

   

Oman

   

11-01-2012

T

11-04-2012

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

T

29-12-1994

   

Pakistan

25-06-1991

 

18-05-2004

R

18-08-2004

   

Polen

   

12-09-1995

T

12-12-1995

   

Portugal

28-06-1990

 

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Qatar

   

10-09-2014

T

10-12-2014

   

Roemenië

   

26-11-2002

T

26-02-2003

   

Russische Federatie

   

18-04-1996

T

18-07-1996

   

Saudi-Arabië

   

04-05-2011

T

04-08-2011

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

T

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

T

22-12-2000

   

Spanje

28-06-1990

 

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Sudan

28-06-1990

           

Tadzjikistan

   

27-08-1997

T

27-11-1997

   

Thailand

   

05-01-2007

T

05-04-2007

   

Trinidad en Tobago

   

29-08-2011

T

29-11-2011

   

Tsjechië

25-06-1991

 

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

25-06-1991

           

Turkije

28-06-1990

 

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

28-06-1990

 

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Verenigde Arabische Emiraten

   

14-09-2010

T

14-12-2010

   

Zimbabwe

28-06-1990

 

17-11-1992

R

27-11-1993

   

Zuid-Afrika

   

18-05-2004

T

18-08-2004

   

Zweden

   

18-06-1997

T

18-09-1997

   

Zwitserland

25-06-1991

 

11-05-1995

R

11-08-1995

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Guernsey

18-09-1997

 

Hongkong (< 01-07-1997)

15-05-1995

01-07-1997

Jersey

18-09-1997

 

Man

18-09-1997

 

Bijlage A betreffende de documenten voor tijdelijke invoer (ATA-carnets en CPD-carnets)

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type1

Inwerking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

Andorra

   

02-09-1998

R

02-12-1998

   

Australië

   

09-01-1992

R

27-11-1993

   

Bahrein

   

31-05-2012

T

31-08-2012

   

Belarus

   

07-05-1998

R

07-08-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Brazilië

   

04-11-2010

T

04-02-2011

   

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

Chili

   

03-03-2004

R

03-06-2004

   

China

   

27-08-1993

R

27-11-1993

   

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Estland

   

17-01-1996

R

17-04-1996

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Indonesië

   

17-11-2014

T

17-02-2015

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Jordanië

   

24-06-1992

R

27-11-1993

   

Kazachstan

   

21-08-2013

T

21-11-2013

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

26-02-1998

R

26-05-1998

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Mali

   

08-10-2004

R

08-01-2005

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Mauritius

   

07-06-1995

R

07-09-1995

   

Moldavië

   

02-02-2009

R

02-05-2009

   

Mongolië

   

05-06-2003

R

05-09-2003

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

27-11-1993

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oman

   

11-01-2012

T

11-04-2012

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

29-12-1994

   

Pakistan

   

18-05-2004

R

18-08-2004

   

Polen

   

12-09-1995

R

12-12-1995

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Qatar

   

10-09-2014

T

10-12-2014

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Russische Federatie

   

18-04-1996

R

18-07-1996

   

Saudi-Arabië

   

04-05-2011

T

04-08-2011

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Tadzjikistan

   

27-08-1997

R

27-11-1997

   

Thailand

   

05-01-2007

R

05-04-2007

   

Trinidad en Tobago

   

29-08-2011

T

29-11-2011

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Verenigde Arabische Emiraten

   

14-09-2010

T

14-12-2010

   

Zimbabwe

   

17-11-1992

R

27-11-1993

   

Zuid-Afrika

   

18-05-2004

R

18-08-2004

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zwitserland

   

11-05-1995

R

11-08-1995

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong (< 01-07-1997)

15-05-1995

01-07-1997

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Bulgarije, 11 maart 2003

Article 18(1):

The Republic of Bulgaria declares that it will not accept the ATA carnet for postal traffic.

Brazilië, 4 november 2010

With a reservation in respect of ATA carnets for postal traffic in Annex A.

China, 27 augustus 1993

ATA carnets shall not be acceptable for postal traffic.

Cyprus, 25 oktober 2004

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Duitsland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Estland, 17 januari 1996

On the basis of Articles 2 and 3 of Annex A of the Convention the ATA carnet may be used in case of the following customs procedures:

 • the temporary import of goods with the obligation on re-export in an unchanged form;

 • the temporary export of goods with the obligation of re-import in an unchanged form;

 • the customs transit of goods.

On the basis of Article 18 paragraph 1 of Annex A of the Convention the ATA carnet shall not be accepted by sending goods by post.

EU (Europese Unie), 18 juni 1997

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Finland, 18 juli 1997

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Griekenland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Hongarije, 31 januari 2005

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Ierland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 18(1), ATA carnets shall not be acceptable for postal traffic.

Indonesië, 17 november 2014

With a reservation in respect of paragraph 1 of Article 18.

Italië, 18 juni 1997

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Kroatië, 1 maart 1999

Pursuant to Article 18(1), ATA carnets shall not be accepted for postal traffic.

Litouwen, 26 februari 1998

In respect of Annex A, the legal acts of the Republic of Lithuania governing the use of ATA carnet shall not be applicable to postal trafic.

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek, 21 april 2006

Under the terms of the Article 18 of the Annex A, the Republic of Macedonia declares that it will not accept the ATA Carnet for postal traffic.

Malta, 8 januari 2001

Pursuant to Article 18 (1) ATA carnets are not accepted for postal traffic.

Moldavië, 2 februari 2009

Under the terms of the Article 18 of Annex A, the Republic of Moldova declares that it will not accept the ATA Carnet for postal traffic.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 juni 1997

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Portugal, 18 juni 1997

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Roemenië, 26 november 2002

Article 18(1):

Postal traffic shall not be covered by Romanian legislation relating to the ATA carnet.

Slovenië, 23 oktober 2000

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Slovenian customs legislation relating to the ATA carnet.

Spanje, 18 juni 1997

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Thailand, 5 januari 2007

Under the terms of Article 18 of Annex A, Thailand does not accept the ATA carnet for postal traffic.

Tsjechië, 24 november 1999

Reservation pursuant to Article 18(1): ATA carnets shall not be acceptable for postal traffic.

Turkije, 15 december 2004

Pursuant to Article 18 (1), postal traffic shall not be covered by Turkish legislation relating to the ATA carnet.

Verenigd Koninkrijk, 15 februari 1995

Hong Kong SAR: ATA carnets are not accepted for postal traffic.

Verenigd Koninkrijk, 18 juni 1997

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Zweden, 18 juni 1997

Pursuant to Article 18(1), postal traffic shall not be covered by Community legislation relating to the ATA carnet.

Bijlage B.1 inzake goederen bestemd om op tentoonstellingen, beurzen, congressen of soortgelijke manifestaties te worden getoond of gebruikt

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

Andorra

   

02-09-1998

R

02-12-1998

   

Australië

   

09-01-1992

R

29-12-1994

   

Bahrein

   

31-05-2012

T

31-08-2012

   

Belarus

   

07-05-1998

R

07-08-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Brazilië

   

04-11-2010

T

04-02-2011

   

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

Chili

   

03-03-2004

R

03-06-2004

   

China

   

27-08-1993

R

29-12-1994

   

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Estland

   

17-01-1996

R

17-04-1996

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Indonesië

   

17-11-2014

T

17-02-2015

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Jordanië

   

24-06-1992

R

29-12-1994

   

Kazachstan

   

21-08-2013

T

21-11-2013

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

26-02-1998

R

26-05-1998

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Mauritius

   

07-06-1995

R

07-09-1995

   

Moldavië

   

02-02-2009

R

02-05-2009

   

Mongolië

   

05-06-2003

R

05-09-2003

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

29-12-1994

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oman

   

11-01-2012

T

11-04-2012

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

29-12-1994

   

Pakistan

   

18-05-2004

R

18-08-2004

   

Polen

   

12-09-1995

R

12-12-1995

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Qatar

   

10-09-2014

T

10-12-2014

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Russische Federatie

   

18-04-1996

R

18-07-1996

   

Saudi-Arabië

   

04-05-2011

T

04-08-2011

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Tadzjikistan

   

27-08-1997

R

27-11-1997

   

Thailand

   

05-01-2007

R

05-04-2007

   

Trinidad en Tobago

   

29-08-2011

T

29-11-2011

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Verenigde Arabische Emiraten

   

14-09-2010

T

14-12-2010

   

Zimbabwe

   

17-11-1992

R

29-12-1994

   

Zuid-Afrika

   

18-05-2004

R

18-08-2004

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zwitserland

   

11-05-1995

R

11-08-1995

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong (< 01-07-1997)

15-05-1995

01-07-1997

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Bahrein, 31 mei 2012

With a reservation in respect of article 5.1(a) of Annex B1.

Chili, 3 maart 2004

Article 5.1. (a)

This Annex shall not apply to small, representative samples intended for consumption or tasting, referred to in Article 5.1. (a) of Annex B.1.

Indonesië, 17 november 2014

With a reservation in respect of paragraph 1(a) of Article 5.

Malta, 8 januari 2001

Pursuant to Article 8 items of food and drink have to be accompanied by a Health Certificate and products of meats are to be accompanied by a Veterinary Certificate.

Oman, 11 januari 2012

With a reservation in respect of article 5.1(a) of Annex B1.

Qatar, 10 september 2014

With a reservation in respect of Article 5, paragraph 1 (a) of Annex B.1.

Saudi-Arabië, 4 mei 2011

With a reservation in respect of article 5.1(a) of Annex B1.

Verenigde Arabische Emiraten, 14 september 2010

With a reservation in respect of article 5 of Annex B1.

Zimbabwe, 17 november 1992

Samples entered for home use are dutiable in terms of existing national legislation.

Zuid-Afrika, 18 mei 2004

ATA carnets shall not be acceptable for postal traffic.

Bijlage B.2 inzake beroepsuitrusting

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

Andorra

   

02-09-1998

R

02-12-1998

   

Belarus

   

07-05-1998

R

07-08-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Brazilië

   

04-11-2010

T

04-02-2011

   

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

Chili

   

03-03-2004

R

03-06-2004

   

China

             

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Estland

   

17-01-1996

R

17-04-1996

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Indonesië

   

17-11-2014

T

17-02-2015

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Kazachstan

   

21-08-2013

T

21-11-2013

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

26-02-1998

R

26-05-1998

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Mauritius

   

07-06-1995

R

07-09-1995

   

Moldavië

   

02-02-2009

R

02-05-2009

   

Mongolië

   

05-06-2003

R

05-09-2003

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

11-08-1995

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

11-08-1995

   

Pakistan

   

18-05-2004

R

18-08-2004

   

Polen

   

15-03-2001

R

15-06-2001

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Russische Federatie

   

18-04-1996

R

18-07-1996

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Tadzjikistan

   

27-08-1997

R

27-11-1997

   

Trinidad en Tobago

   

29-08-2011

T

29-11-2011

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zimbabwe

   

17-11-1992

R

11-08-1995

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zwitserland

   

11-05-1995

R

11-08-1995

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong (< 01-07-1997)

11-08-1995

01-07-1997

Bijlage B.3 inzake containers, laadborden, verpakkingsmiddelen, monsters, stalen en andere goederen, ingevoerd in verband met een handelsactiviteit

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

Andorra

   

02-09-1998

R

02-12-1998

   

Belarus

   

07-05-1998

R

07-08-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

Chili

   

03-03-2004

R

03-06-2004

   

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Estland

   

17-01-1996

R

17-04-1996

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Kazachstan

   

21-08-2013

T

21-11-2013

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

26-02-1998

R

26-05-1998

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Moldavië

   

02-02-2009

R

02-05-2009

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

17-04-1996

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

17-04-1996

   

Polen

   

15-03-2001

R

15-06-2001

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Russische Federatie

   

18-04-1996

R

18-07-1996

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Tadzjikistan

   

27-08-1997

R

27-11-1997

   

Trinidad en Tobago

   

29-08-2011

T

29-11-2011

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zimbabwe

   

17-11-1992

R

17-04-1996

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zwitserland

   

11-05-1995

R

17-04-1996

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

België, 18 juli 1997

Article 5, paragraph 1:

Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Bulgarije, 11 maart 2003

Article 5 (1)

The republic of Bulgaria declares that in certain circumstances it requires the production of a customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Chili, 3 maart 2004

In accordance with Article 7, Articles 2 (b), (c) and (g) shall not be applied.

Neither shall Article 5 be applied.

Cyprus, 25 oktober 2004

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Duitsland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Estland, 17 januari 1996

Reservation in respect of Article 2 (e, f, g) by application of Article 7 (1):

No temporary admission shall be granted for:

 • samples

 • advertising films

 • any other goods, listed in Appendix I of Annex B.3.

EU (Europese Unie), 18 juni 1997

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Finland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Griekenland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Hongarije, 31 januari 2005

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Ierland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings shall be required in certain circumstances.

Italië, 18 juni 1997

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Kroatië, 1 maart 1999

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 paragraph 1, Croatian Customs legislation requires, in certain circumstances, production of the customs documents for containers, pallets and packings.

Litouwen, 26 februari 1998

In respect of paragraph 1, Article 5 of Annex B.3., in the cases specified by the legal acts of the Republic of Lithuania, production of the Customs document and the provision of security shall be required for temporary admission of containers, pallets and packings.

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek, 21 april 2006

In accordance with Article 7 (b) of the Annex B3 and with the Article 5, paragraph 1 of this Article, the Republic of Macedonia declares that in cases of temporary admission of containers, pallets, packings, samples and other goods being imported within commercial activity, Customs document or security will be required, under its national laws and regulations.

Malta, 8 januari 2001

Pursuant to Article 7b a Customs document or security are required for all or any of these goods covered by this annex.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 juni 1997

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Oostenrijk, 29 september 1994

Article 5, paragraph 1:

Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Polen, 15 maart 2001

Article 5, paragraph 1 in accordance with Article 7, subparagraph (b):

According to Polish legislation, the production of a Customs document or provision of security can be required in respect of containers, pallets and packing.

Portugal, 18 juni 1997

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Roemenië, 26 november 2002

Article 7 (b)

Romanian legislation requires, in certain circumstances, production of a customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Slovenië, 23 oktober 2000

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Spanje, 18 juni 1997

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Tsjechië, 24 november 1999

Reservation pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1)

In certain circumstances, production of Customs documents and the provision of security for containers, pallets and packing shall be required.

Turkije, 15 december 2004

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Turkish legislation requires, in certain circumstances, production of a customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Verenigd Koninkrijk, 18 juni 1997

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Zimbabwe, 17 november 1992

Article 2 (a): In the case of packing, duty may be paid on importation and drawback of duty claimed on exportation.

Article 2 (e): In the case of samples, a suitable deposit may be lodged pending re-export or they may be duty paid.

Article 2 (g): A suitable guarantee may be required for some of the goods imported for purposes listed in Appendix 1 to this Annex.

Zweden, 18 juni 1997

Pursuant to Article 7, in respect of Article 5 (1), Community legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for containers, pallets and packings.

Zwitserland, 11 mei 1995

Reservation in respect of Article 2 (g) by application of Article 7 (1):

Films, magnetic tapes, magnetized films and other sound – pr image-bearing media intended for sound tracking or dubbing are subject to the standard formalities for placing goods under the temporary admission procedure.

Reservation in respect of Article 5.1. by application of Article 7 (b):

A Customs document and security are required for the temporary admission of new packings, imported empty and intended for repeated use.

Bijlage B.4 inzake goederen ingevoerd in verband met een produktie-activiteit

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

06-11-2003

R

06-02-2004

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

18-09-1997

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

18-09-1997

   

Polen

   

15-03-2001

R

15-06-2001

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Trinidad en Tobago

   

29-08-2011

T

29-11-2011

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Bijlage B.5 inzake goederen ingevoerd ten behoeve van onderwijs, wetenschap of cultuur

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

Andorra

   

02-09-1998

R

02-12-1998

   

Belarus

   

07-05-1998

R

07-08-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Brazilië

   

04-11-2010

T

04-02-2011

   

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Estland

   

17-01-1996

R

17-04-1996

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Indonesië

   

17-11-2014

T

17-02-2015

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Kazachstan

   

21-08-2013

T

21-11-2013

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

26-02-1998

R

26-05-1998

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Mauritius

   

07-06-1995

R

07-09-1995

   

Moldavië

   

02-02-2009

R

02-05-2009

   

Mongolië

   

05-06-2003

R

05-09-2003

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

07-09-1995

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

07-09-1995

   

Polen

   

15-03-2001

R

15-06-2001

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Russische Federatie

   

18-04-1996

R

18-07-1996

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Tadzjikistan

   

27-08-1997

R

27-11-1997

   

Trinidad en Tobago

   

29-08-2011

T

29-11-2011

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zimbabwe

   

17-11-1992

R

07-09-1995

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zwitserland

   

11-05-1995

R

07-09-1995

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

België, 18 juli 1997

Article 4:

As concerns scientific equipment and pedagogic material, Community legislation stipulates that such material must be subjected to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Bulgarije, 11 maart 2003

Article 4:

As concerns scientific equipment and pedagogic material, Community legislation stipulates that such material must be subjected to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Cyprus, 25 oktober 2004

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, temporary admission of such equipment and material shall be subject to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Duitsland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, Community legislation stipulates that such equipment and material must be subjected to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Estland, 17 januari 1996

On the basis of Article 6 of Annex B.5. temporary admission papers shall not be issued to scientific equipment and pedagogical material described in Article 4 of Annex B.5. without a customs document and stock register together with the obligation of re-export in a written form.

EU (Europese Unie), 18 juni 1997

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, temporary admission of such equipment and material shall be subject to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Finland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, Community legislation stipulates that such equipment and material must be subjected to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Griekenland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, Community legislation stipulates that such equipment and material must be subjected to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Hongarije, 31 januari 2005

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, Community legislation stipulates that such equipment and material must be subject to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Ierland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, temporary admission of such equipment and material shall be subject to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Indonesië, 17 november 2014

With a reservation in respect of Article 4.

Italië, 18 juni 1997

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, temporary admission of such equipment and material shall be subject to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Kroatië, 1 maart 1999

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, Croatian legislation requires production of temporary admission papers for such equipment and material.

Litouwen, 26 februari 1998

In respect of Article 4 of Annex B.5., in the cases specified by the legal acts of the Republic of Lithuania, the standard procedures of temporary admission shall be carried out in connection with temporary admission or scientific equipment and pedagogic material.

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek, 21 april 2006

Under the terms of the Article 6 of the Annex B5 and according to its Article 4, the Republic of Macedonia declares that the temporary admission of scientific equipment and pedagogic material will be granted with required Customs document or security, under its national laws and regulations.

Malta, 8 januari 2001

Pursuant to Article 6 an inventory accompanying a Customs document is required for any goods covered by this Annex.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 juni 1997

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, temporary admission of such equipment and material shall be subject to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Oostenrijk, 29 september 1994

Article 4:

As concerns scientific equipment and pedagogic material, Community legislation stipulates that such material must be subjected to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Polen, 15 maart 2001

Article 4 in accordance with Article 6:

According to Polish legislation, scientific equipment and pedagogic material are subjected to usual formalities which are required in respect of temporary admission procedure - the filing of application for permission of using of temporary admission procedure together with a Customs declaration for placing of goods under this procedure and the provision of security.

Portugal, 18 juni 1997

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, temporary admission of such equipment and material shall be subject to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Roemenië, 26 november 2002

Article 6:

As concerns scientific equipment and pedagogic material, Romanian legislation sets forth that such equipment and material must be subject to the customs formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Slovenië, 23 oktober 2000

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, Slovenian legislation stipulates that such equipment and material is subjected to the normal formalities for being placed under the arrangements for beginning temporary admission procedure.

Spanje, 18 juni 1997

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, temporary admission of such equipment and material shall be subject to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Tsjechië, 24 november 1999

Reservation pursuant to Article 6, in respect of Article 4:

Scientific equipment and pedagogic material shall be subject to the normal formalities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Turkije, 15 december 2004

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, Turkish legislation stipulates that such equipment and material must be subjected to the normal formalities for being placed under the arrangement for temporary admission.

Verenigd Koninkrijk, 18 juni 1997

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, Community legislation stipulates that such equipment and material must be subjected to the normal facilities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Zimbabwe, 17 november 1992

Article 4:

A suitable guarantee may be required in so far as they relate to Scientific Equipment and Pedagogic Material.

Zweden, 18 juni 1997

Pursuant to Article 6, in respect of Article 4, as concerns scientific equipment and pedagogic material, Community legislation stipulates that such equipment and material must be subjected to the normal facilities for being placed under the arrangements for temporary admission.

Zwitserland, 11 mei 1995

Reservation in respect of Article 4 by application of Article 6:

A Customs document is required for the temporary admission of scientific equipment and pedagogic material.

Bijlage B.6 inzake persoonlijke goederen van reizigers en goederen ingevoerd voor sportdoeleinden

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

Andorra

   

02-09-1998

R

02-12-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Brazilië

   

04-11-2010

T

04-02-2011

   

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

China

             

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Estland

   

17-01-1996

R

17-04-1996

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Indonesië

   

17-11-2014

T

17-02-2015

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Kazachstan

   

21-08-2013

T

21-11-2013

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

26-02-1998

R

26-05-1998

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Moldavië

   

02-02-2009

R

02-05-2009

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

11-08-1995

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

11-08-1995

   

Polen

   

15-03-2001

R

15-06-2001

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Trinidad en Tobago

   

29-08-2011

T

29-11-2011

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zimbabwe

   

17-11-1992

R

11-08-1995

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zwitserland

   

11-05-1995

R

11-08-1995

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong (< 01-07-1997)

11-08-1995

01-07-1997

Bijlage B.7 inzake toeristisch reclamemateriaal

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

Andorra

   

02-09-1998

R

02-12-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

China

             

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Kazachstan

   

21-08-2013

T

21-11-2013

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

06-11-2003

R

06-02-2004

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Moldavië

   

02-02-2009

R

02-05-2009

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

18-09-1997

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

18-09-1997

   

Polen

   

15-03-2001

R

15-06-2001

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Trinidad en Tobago

   

29-08-2011

T

29-11-2011

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zwitserland

   

11-05-1995

R

18-09-1997

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

18-09-1997

 

Bijlage B.8 inzake goederen ingevoerd in het grensverkeer

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

06-11-2003

R

06-02-2004

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

18-09-1997

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

18-09-1997

   

Polen

   

15-03-2001

R

15-06-2001

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zwitserland

   

11-05-1995

R

18-09-1997

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Bijlage B.9 inzake goederen ingevoerd voor humanitaire doeleinden

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

Andorra

   

02-09-1998

R

02-12-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Estland

   

17-01-1996

R

17-04-1996

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Indonesië

   

17-11-2014

T

17-02-2015

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

26-02-1998

R

26-05-1998

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Moldavië

   

02-02-2009

R

02-05-2009

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

17-04-1996

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

17-04-1996

   

Polen

   

15-03-2001

R

15-06-2001

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zimbabwe

   

17-11-1992

R

17-04-1996

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zwitserland

   

11-05-1995

R

17-04-1996

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Bijlage C inzake vervoermiddelen

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

China

             

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Estland

   

17-01-1996

R

17-04-1996

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Indonesië

   

17-11-2014

T

17-02-2015

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

26-02-1998

R

26-05-1998

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Moldavië

   

02-02-2009

R

02-05-2009

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

17-04-1996

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

17-04-1996

   

Polen

   

15-03-2001

R

15-06-2001

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Trinidad en Tobago

   

29-08-2011

T

29-11-2011

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zwitserland

   

11-05-1995

R

17-04-1996

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong (< 01-07-1997)

17-04-1996

01-07-1997

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

België, 18 juli 1997

Article 6

As concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Bulgarije, 11 maart 2003

Article 6

As regards motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, the Republic of Bulgaria stipulates that a customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Cyprus, 25 oktober 2004

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Duitsland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Estland, 17 januari 1996

Reservation in respect of Article 9 (2) by application of Article 10 (c):

Motor road vehicles for private use may remain in Estonia without temporary admission papers for a period of one month in every period of twelve months.

EU (Europese Unie), 18 juni 1997

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs documents, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Finland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Griekenland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document together with, where called for, security may be required in certain cases.

Hongarije, 31 januari 2005

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document together with, where called for, security may be required in certain cases.

Ierland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, a Customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Indonesië, 17 november 2014

With a reservation in respect of Article 6.

Italië, 18 juni 1997

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document together with, where called for, security may be required in certain cases.

Kroatië, 1 maart 1999

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Croatian Customs legislation stipulates that customs declaration and instrument of security may be required in certain cases.

Litouwen, 26 februari 1998

In respect of Article 6 of Annex C, in the cases specified by legal acts of the Republic of Lithuania, a Customs document and security may be required for temporary admission of motor vehicles for commercial use and means of transport for private use.

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek, 21 april 2006

Under the terms of the Article 10, item (b) of the Annex C and according to its article 6, the Republic of Macedonia declares that in cases of temporary admission of passenger motor vehicles for commercial use and means of transport for private use, in particular conditions, Customs documents or security should be required, under its national laws and regulations.

Malta, 8 januari 2001

Pursuant to Article 10 (a) (b) and (c) no temporary importation of motor vehicles is allowed without a Customs document or security and temporary admission may be allowed for a period, continuous or not, of 6 months in every period of 12 months. Motor vehicles lost or stolen during the course of temporary importation are liable to import duties and taxes. A Customs document and security may be required with regards to the temporary importation of aircraft and pleasure boats.

Moldavië, 2 februari 2009

Under the terms of the Article 10, item (b) of Annex C and according to its article 6, the Republic of Moldova declares that security may be required, in accordance with its national laws and regulations.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 juni 1997

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Oostenrijk, 29 september 1994

Article 6

As concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Polen, 15 maart 2001

Article 2, subparagraph (a), in accordance with Article 10, subparagraph (a):

The motor road vehicles for commercial use shall be granted temporary admission only in cases of use of the vehicle by a person established or resident outside the customs territory of Poland, who in the same time is authorized to use the procedure under Polish legislation.

Article 6, in accordance with Article 10, subparagraph (b):

According to Polish legislation, in definite cases, the production of a Customs document or provision of security can be required in respect of motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use.

Article 9, paragraph 2, in accordance with Article 10, subparagraph (c):

The time limit for exportation of means of transport for private use lapses on the day of leaving the customs territory of Poland.

Portugal, 18 juni 1997

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Roemenië, 26 november 2002

Article 10 (b):

As concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Romanian legislation sets forth that customs document and, where necessary, security may be required.

Slovenië, 23 oktober 2000

Pursuant to Article 10, in respect of the Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and mans of transport for private use, Slovenian legislation stipulates that a customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Spanje, 18 juni 1997

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Tsjechië, 24 november 1999

Reservation pursuant to Article 10, in respect of Article 6

In certain cases, a Customs security may be required for means of transport for commercial or private use.

Turkije, 15 december 2004

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Turkish legislation stipulates that a Customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Verenigd Koninkrijk, 18 juni 1997

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document, together with, where called for, security must be required in certain cases.

Zweden, 18 juni 1997

Pursuant to Article 10, in respect of Article 6, as concerns motor road vehicles for commercial use and means of transport for private use, Community legislation stipulates that a Customs document, together with, where called for, security may be required in certain cases.

Bijlage D inzake dieren

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Estland

   

17-01-1996

R

18-09-1997

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Kazachstan

   

21-08-2013

T

21-11-2013

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

26-02-1998

R

26-05-1998

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Moldavië

   

02-02-2009

R

02-05-2009

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

18-09-1997

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

18-09-1997

   

Polen

   

15-03-2001

R

15-06-2001

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zwitserland

   

11-05-1995

R

18-09-1997

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Estland, 17 januari 1996

On the basis of Article 5 paragraph 1 of Annex D of the Convention Article 4 paragraph 1 of Annex D shall not be accepted.

On the basis of Article 5 paragraph 2 of Annex D of the Convention Items 12 and 13 of the Appendix to Annex D shall not be accepted.

Kazachstan, 21 augustus 2013

With a reservation in respect of Article 4, paragraph 1 of the Annex D and items 12 and 13 in the Appendix to the Annex D.

Kroatië, 1 maart 1999

Pursuant to Article 5 (1), in respect of Article 4 (1), Croatian legislation requires, in certain circumstances, production of a Customs document and the provision of security for draught animals and of animals imported for transhumance or grazing.

Malta, 8 januari 2001

Animals used for entertainment purposes (e.g. circuses) are to be covered by the necessary health certificates which are to be presented at the time of importation.

Bijlage E inzake goederen ingevoerd met gedeeltelijke vrijstelling van rechten en heffingen

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

28-05-2009

R

28-08-2009

   

Algerije

   

08-05-1998

R

08-08-1998

   

België

   

18-07-1997

R

18-10-1997

   

Bosnië en Herzegovina

     

NB

     

Bulgarije

   

11-03-2003

R

11-06-2003

   

Cyprus

   

25-10-2004

R

25-01-2005

   

Denemarken

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Duitsland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

EU (Europese Unie)

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Finland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Frankrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Georgië

   

01-04-2010

T

01-07-2010

   

Griekenland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Hongarije

   

31-01-2005

R

30-04-2005

   

Ierland

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Italië

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Kroatië

   

01-03-1999

R

01-06-1999

   

Letland

   

16-07-1999

R

16-10-1999

   

Litouwen

   

06-11-2003

R

06-02-2004

   

Luxemburg

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

   

21-04-2006

R

21-07-2006

   

Madagaskar

   

02-06-2008

T

02-09-2008

   

Malta

   

08-01-2001

R

08-04-2001

   

Moldavië

   

02-02-2009

R

02-05-2009

   

Montenegro

   

23-06-2008

T

23-09-2008

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Nigeria

   

10-06-1993

R

18-09-1997

   

Oekraïne

   

22-06-2004

R

22-09-2004

   

Oostenrijk

   

29-09-1994

R

18-09-1997

   

Polen

   

15-03-2001

R

15-06-2001

   

Portugal

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Roemenië

   

26-11-2002

R

26-02-2003

   

Servië

   

07-07-2010

T

07-10-2010

   

Slovenië

   

23-10-2000

R

23-01-2001

   

Slowakije

   

22-09-2000

R

22-12-2000

   

Spanje

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Tsjechië

   

24-11-1999

R

24-02-2000

   

Turkije

   

15-12-2004

R

15-03-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

Zweden

   

18-06-1997

R

18-09-1997

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

België, 18 juli 1997

Article 2:

As concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Bulgarije, 11 maart 2003

Article 2:

The Republic of Bulgaria declares that it does not apply partial relief from import taxes.

Cyprus, 25 oktober 2004

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provided for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Duitsland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

EU (Europese Unie), 18 juni 1997

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Finland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Griekenland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Hongarije, 31 januari 2005

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Ierland, 18 juni 1997

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, the relevant legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Kroatië, 1 maart 1999

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Croatian Customs legislation provides partial relief from import duties, but does not provide partial relief from import taxes (VAT and excise).

Litouwen, 6 november 2003

Pursuant to Article 9 and in respect of Article 2 of the Annex E to the Istanbul Convention, the Republic of Lithuania reserves the right to apply partial relief from import duties provided for by the European Community legislation, but not to apply partial relief from Import taxes which the European Community legislation does not provide for.

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek, 21 april 2006

Under the terms of the Article 9 of the Annex E and according to its article 2, the Republic of Macedonia declares that the benefit of temporary admission of goods with partial relief from import taxes is not allowed.

According to paragraph 6 of the Article 24 of this Convention on temporary admission, regarding the application of the Article 8, the paragraphs 2 and 3 of the Article 2 of the Annex A and Article 4 of the Annex E, the Republic of Macedonia declares:

 • a) Referring to the Article 8 of this Convention, the national legislation of the Republic of Macedonia authorizes the transfer of the benefit of the temporary admission procedure to any other person, provided that the conditions laid down in the relevant Articles are satisfied;

 • b) In accordance with the paragraph 2 and 3 of the Article 2 of the Annex A, the Republic of Macedonia accepts temporary admission papers for temporary admission and customs transit operations under its national laws and regulations;

 • c) In accordance with Article 4 of the Annex E, the Republic of Macedonia notifies that its national laws does not stipulate a list of goods entitled to benefit of temporary admission with partial relief from import duties and taxes. However, there are determined conditions for the benefit of temporary admission with partial relief, as follows:

  • the goods should not be entitled to home use, including also the food products; or

  • the use of the goods imported should not be with negative impact on the national economy, for instance, the duration of use set against the period during their presence in its national territory; or

  • the use of goods should not cause negative effects on the environment in the country.

Malta, 8 januari 2001

Pursuant to Article 9 a Customs document and/or security are required for all or any of these goods covered by this annex.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 juni 1997

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Oostenrijk, 29 september 1994

Article 2:

As concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Polen, 15 maart 2001

Article 2, in accordance with Article 9:

Polish legislation provides for partial relief from import duties, however it does not provide for partial relief from taxes.

Portugal, 18 juni 1997

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Roemenië, 26 november 2002

Article 9:

As concerns the partial relief of import taxes, Romanian legislation provides for partial relief from customs duties, but it does not provide for partial relief from other import duties and taxes (as VAT and excise).

Slovenië, 23 oktober 2000

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Slovenian legislation includes the provisions for partial relief from import duties, but it does not provide for relief from other import taxes.

Spanje, 18 juni 1997

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Turkije, 15 december 2004

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Turkish legislation provides for partial relief from Customs duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Goods excluded from the benefit of Temporary Admission with partial relief (Article 4 of Annex E)

 • (a) goods whose importation into Turkey has been prohibited;

 • (b) consumable goods

 • (c) goods that may be detrimental to the national economy due to the longevity of the time for the use of such goods during their stay in the Turkish Customs territory;

 • (d) goods that have been imported by natural and legal persons for their public use towards the aim of making income;

 • (e) goods whose identical status could not be identified;

 • (f) a complete facility (excluding those that may be provided by the public institutions);

 • (g) office equipment (computer, photocopy machine, multi-functional cable phone, fax machine etc.);

 • (h) land vehicles (excluding those used for specific purposes);

 • (i) accessories;

 • (j) households and other such goods, that may have non contribution to the national industry and economy but concerning only personal use;

 • (k) all textiles and ready-made clothes;

 • (l) sea vehicles (excluding those imported for research purposes).

Verenigd Koninkrijk, 18 juni 1997

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

Zweden, 18 juni 1997

Pursuant to Article 9, in respect of Article 2, as concerns the partial relief from import taxes, Community legislation provides for partial relief from import duties, but it does not provide for partial relief from import taxes.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2006, 59, Trb. 2010, 49 en Trb. 2010, 261.

De wijzigingen van 3 mei 2014 zijn ingevolge artikel 32, derde lid, van de Overeenkomst op 3 november 2014 in werking getreden voor alle partijen bij de Overeenkomst, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals de Overeenkomst, voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel), Curaçao en Sint Maarten.

Overeenkomst inzake tijdelijke invoer

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

       

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

De Overeenkomst gold sinds 18-09-1997 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage A betreffende de documenten voor tijdelijke invoer (ATA-carnets en CPD-carnets)

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

       

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage A gold sinds 18-09-1997 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage B.1 inzake goederen bestemd om op tentoonstellingen, beurzen, congressen of soortgelijke manifestaties te worden getoond of gebruikt

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

       

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage B.1 gold sinds 18-09-1997 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage B.2 inzake beroepsuitrusting

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

       

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage B.2 gold sinds 18-09-1997 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage B.3 inzake containers, laadborden, verpakkingsmiddelen, monsters, stalen en andere goederen, ingevoerd in verband met een handelsactiviteit

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

       

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage B.3 gold sinds 18-09-1997 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage B.4 inzake goederen ingevoerd in verband met een produktie-activiteit

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

       

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage B.4 gold sinds 18-09-1997 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage B.5 inzake goederen ingevoerd ten behoeve van onderwijs, wetenschap of cultuur

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

       

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage B.5 gold sinds 18-09-1997 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage B.6 inzake persoonlijke goederen van reizigers en goederen ingevoerd voor sportdoeleinden

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

       

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage B.6 gold sinds 18-09-1997 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage B.7 inzake toeristisch reclamemateriaal

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

       

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage B.7 gold sinds 18-09-1997 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage B.8 inzake goederen ingevoerd in het grensverkeer

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Bijlage B.9 inzake goederen ingevoerd voor humanitaire doeleinden

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

       

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage B.9 gold sinds 18-09-1997 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage C inzake vervoermiddelen

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

       

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage C gold sinds 18-09-1997 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage D inzake dieren

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Bijlage E inzake goederen ingevoerd met gedeeltelijke vrijstelling van rechten en heffingen

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

18-09-1997

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens, zie Trb. 1991, 182, Trb. 1992, 129 en Trb. 2010, 49.

De Overeenkomst vervangt tussen partijen:

Titel

:

Douaneverdrag inzake de tijdelijke invoer van particuliere wegvoertuigen;

New York, 4 juni 1954

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 78


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen van 3 mei 2014 van de Overeenkomst en Aanhangsel II bij Bijlage B.3 bij de Overeenkomst zullen zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel en het Caribische deel), Curaçao en Sint Maarten op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de eenentwintigste mei 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven