Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2015, 187Verdrag

25 (1978) Nr. 12

A. TITEL

Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

(met Bijlage)

Londen, 17 februari 1978

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 189.

Voor wijzigingen en verbeteringen van de Bijlage, zie rubriek J van Trb. 1983, 174, Trb. 1985, 156 en Trb. 1991, 159, rubriek B van Trb. 2013, 81 en Trb. 2015, 153.

Voor correcties in de Engelse tekst, zie Trb. 2014, 200.

C. VERTALING

Zie Trb. 1978, 189, rubriek J van Trb. 1983, 174, Trb. 1985, 156 en Trb. 1991, 159 en Trb. 2013, 250.

Voor correcties in de vertaling, zie Trb. 2014, 200.


De vertaling van de in Trb. 2015, 153 geplaatste wijzigingen luidt als volgt:

Resolutie MSC.394(95)
(Aangenomen op 11 juni 2015)

Wijzigingen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

In herinnering brengend artikel 28(b) van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts in herinnering brengend artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 („het Verdrag”) en artikel II van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 („het SOLAS-Protocol, 1978”) betreffende de procedure voor wijziging van het SOLAS-Protocol, 1978,

Na bestudering, tijdens haar vijfennegentigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1978, voorgesteld en toegezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel II van het SOLAS-Protocol, 1978,

  • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel II van het SOLAS-Protocol, 1978, wijzigingen van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1978, aan, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

  • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel II van het SOLAS-Protocol, 1978, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2016, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1978, dan wel de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt aan de Secretaris-Generaal van de Organisatie;

  • 3. Nodigt de betrokken Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel II van het SOLAS-Protocol, 1978, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven, in werking treden op 1 januari 2017;

  • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal voor de toepassing van artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel II van het SOLAS-Protocol, 1978, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1978; en

  • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1978.


Bijlage
Wijzigingen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd

Bijlage

Wijzigingen van en aanvullingen op de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Aanhangsel

Model van een veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschepen

Veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschepen

De bestaande paragraaf 2 wordt vervangen door:

  • „2. Dat uit het onderzoek is gebleken dat:

    • .1 de toestand van de constructie, machines en apparatuur als omschreven in bovengenoemd voorschrift toereikend is en dat het schip voldoet aan de relevante vereisten van de hoofdstukken II-1 en II-2 van het Verdrag (anders dan die welke betrekking hebben op brandbeveiligingssystemen, -apparatuur en -plannen); en

    • .2 het schip voldoet aan deel G van hoofdstuk II-1 van het Verdrag en ...... als brandstof gebruikt/n.v.t.4


D. PARLEMENT

Zie Trb. 1981, 16, rubriek J van Trb. 1983, 174, Trb. 1991, 159, rubriek D van Trb. 2013, 81 en Trb. 2015, 153.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1978, 189, rubriek F van Trb. 1981, 16 en, laatstelijk, Trb. 2015, 153.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1981, 16, rubriek J van Trb. 1985, 156 en Trb. 1996, 223 en rubriek G van Trb. 2013, 81, Trb. 2014, 34 en Trb. 2015, 153.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens, zie Trb. 1978, 189, Trb. 1981, 16, Trb. 1983, 174, Trb. 1985, 156, Trb. 1991, 159, Trb. 1996, 223, Trb. 2013, 81, Trb. 2013, 250, Trb. 2014, 34, Trb. 2014, 200 en Trb. 2015, 153.

Verbanden

Het Protocol vult aan:

Titel

:

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

Londen, 1 november 1974

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 186

     

Het Protocol wordt tussen partijen vervangen door:

     

Titel

:

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

Londen, 11 november 1988

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 188

Uitgegeven de zestiende november 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS