Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1996, 223Verdrag

A. TITEL

Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, met Bijlage;

Londen, 17 februari 1978

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 189. Voor de ondertekeningen zie ookTrb. 1981, 16.

Voor de tekst van de op 1 september 1984 in werking getreden wijzigingen van de Bijlage zie rubriek J van Trb. 1983, 174 en rubriek J van Trb. 1985, 156.

Voor de tekst van de op 1 februari 1990 aanvaarde wijzigingen van de Bijlage zie rubriek J van Trb. 1991, 159.

C. VERTALING

Zie Trb. 1978, 189, rubriek J van Trb. 1983, 174, rubriek J van Trb. 1985, 156 en rubriek J vanTrb. 1991, 159.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1981, 16. Zie voorts rubriek J hieronder.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1981, 16, Trb. 1983, 174 enTrb. 985, 156.

F. TOETREDING

Zie Trb.1981, 16, Trb. 1983, 174, Trb. 1985, 156 en Trb. 1991, 159.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel IV, tweede lid, van het Protocol een akte van toetreding nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Internationale Maritieme Organisatie:

Litouwen 4 december 1991
Estland 16 december 1991
Cuba 19 juni 1992
Chili 15 juli 1992
Oekraïne 16 juli 1992
Vietnam 12 oktober 1992
Kazachstan 7 maart 1994
Cambodja 28 november 1994
Equatoriaal-Guinea 24 april 1996

Verklaring van voortgezette gebondenheid

De volgende Staten hebben verklaard zich gebonden te achten aan de bepalingen van het Protocol:

Kroatië 27 juli 1992
Slovenië 12 november 1992
Tsjechië 19 oktober 1993
Slowakije 30 januari 1995

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1981, 16.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1985, 165 en Trb. 1991, 159.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1978, 189, Trb. 1981, 16,Trb. 1983, 174, Trb. 1985, 156 en Trb. 1991, 159.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest der Verenigde Naties zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 277.

Voor het op 6 maart 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie (tot mei 1982 geheten: Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie) zie ookTrb. 1994, 44.

Voor het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 128.

De op 10 november 1988 aangenomen, in rubriek J vanTrb. 1991, 159 afgedrukte wijzigingen op het onderhavige Protocol zijn ingevolge punt 2 b) van de eveneens op 10 november 1988 aangenomen resolutie van de Conferentie van de Partijen bij het Protocol in werking getreden op 1 februari 1992.

Bij brieven van 13 december 1991 zijn de wijzigingen medegedeeld aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen en van Aruba.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

Uitgegeven de eenentwintigste augustus 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO