24 (2012) Nr. 3

A. TITEL

Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds;

Brussel, 26 juni 2012

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst, met Bijlagen, Aanhangsels en Verklaringen, is geplaatst in Trb. 2012, 198.

Op 30 juni 2015 is te Brussel een Protocol, met bijlagen, bij de Overeenkomst tot stand gekomen in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. De Nederlandse tekst1) van dit Protocol luidt als volgt:


Aanvullend protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna de „lidstaten van de Europese Unie” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,

en

de Europese Unie, hierna de „Europese Unie” of de „EU” genoemd,

enerzijds, en

de Republiek Colombia, hierna „Colombia” genoemd,

en

de Republiek Peru, hierna „Peru” genoemd,

hierna gezamenlijk „de overeenkomstsluitende Andeslanden” genoemd,

anderzijds,

hierna gezamenlijk „de partijen” genoemd,

Overwegende dat de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, hierna „de Overeenkomst” genoemd, op 26 juni 2012 te Brussel is ondertekend en dat een aantal van haar bepalingen voorlopig zijn toegepast op grond van artikel 330 ervan, tussen de Europese Unie en Peru sinds 1 maart 2013 en tussen de Europese Unie en Colombia sinds 1 augustus 2013;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië (hierna „Kroatië” genoemd) tot de Europese Unie (hierna het „Toetredingsverdrag” genoemd) op 9 december 2011 te Brussel is ondertekend en op 1 juli 2013 in werking is getreden;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van Kroatië, gehecht aan het Toetredingsverdrag, de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst wordt geformaliseerd door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst;

Overwegende dat artikel 6 van de overeenkomst bepaalt: „Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder „partij”: de Europese Unie of haar lidstaten of de Europese Unie en haar lidstaten, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden zoals deze voortvloeien uit het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna „EU” genoemd), of elk van de overeenkomstsluitende Andeslanden”;

Overwegende dat artikel 9 van de overeenkomst bepaalt: „Deze overeenkomst is enerzijds van toepassing op elk grondgebied waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is, onder de in die verdragen neergelegde voorwaarden, en anderzijds op het grondgebied van respectievelijk Colombia en Peru”;

Overwegende dat de overeenkomst bepalingen omvat om voorzieningen te treffen ten aanzien van de gevolgen van een toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie voor deze overeenkomst;

Overwegende dat Kroatië is toegetreden tot de Europese Unie toen de overeenkomst nog niet voorlopig werd toegepast in Colombia en dat de overeenkomst niet voorzag in een situatie waarin een land toetrad tot de Europese Unie voordat de overeenkomst zelf voorlopig werd toegepast ten aanzien van de drie partijen;

Overwegende dat de partijen uit het voorwerp en de strekking van artikel 328 van de overeenkomst begrijpen dat het de toetreding van nieuwe lidstaten van de Europese Unie tot de overeenkomst toelaat in gevallen als dat van Kroatië;

Overwegende dat de partijen, in overeenstemming met het voorgaande, zijn overeengekomen de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie alsmede eventuele gevolgen van die toetreding voor de overeenkomst aan te pakken bij wege van het onderhavige protocol,

Zijn het volgende overeengekomen:

AFDELING I DE PARTIJEN

Artikel 1

Kroatië wordt hiermee partij bij de overeenkomst.

AFDELING II OORSPRONGSREGELS

Artikel 2

Artikel 17, lid 4, en artikel 18, lid 2, bij de overeenkomst worden hierbij gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van bijlage I bij dit protocol.

Artikel 3

Aanhangsel 4 van bijlage II bij de overeenkomst wordt vervangen door bijlage II bij dit protocol.

Artikel 4
 • 1. De bepalingen van de overeenkomst worden toegepast op goederen die hetzij van Colombia of Peru naar Kroatië, hetzij van Kroatië naar Colombia of Peru worden uitgevoerd, wanneer die goederen voldoen aan de bepalingen van bijlage II bij de overeenkomst, en die op de datum van inwerkingtreding van dit protocol hetzij in doorvoer waren hetzij in tijdelijke opslag waren in een douane-entrepot of in een vrije zone in Colombia, Peru of Kroatië.

 • 2. In die gevallen wordt een preferentiële behandeling toegekend, mits binnen twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van dit protocol een bewijs van oorsprong dat a posteriori is afgegeven of opgesteld in de partij van uitvoer, wordt ingediend bij de douaneautoriteiten van de partij van invoer, tezamen met, desgevraagd, de documenten waaruit blijkt dat de goederen rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig artikel 13 van bijlage II bij de overeenkomst.

AFDELING III HANDEL IN DIENSTEN, VESTIGING EN ELEKTRONISCHE HANDEL

Artikel 5

Sectie B van bijlage VII bij de overeenkomst wordt vervangen door bijlage III bij dit protocol.

Artikel 6

Sectie B van bijlage VIII bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage IV bij dit protocol.

Artikel 7

Sectie B van aanhangsel 1 van bijlage IX bij de overeenkomst wordt vervangen door bijlage V bij dit protocol.

Artikel 8

Sectie B van aanhangsel 2 van bijlage IX bij de overeenkomst wordt vervangen door bijlage VI bij dit protocol.

Artikel 9

Bijlage X bij de overeenkomst wordt vervangen door bijlage VII bij dit protocol.

AFDELING IV OVERHEIDSOPDRACHTEN

Artikel 10
 • 1. De entiteiten van Kroatië, vermeld in bijlage VIII bij dit protocol, worden toegevoegd aan de relevante onderafdelingen van afdeling B van aanhangsel 1 van bijlage XII bij de overeenkomst.

 • 2. Kroatië is opgenomen op de lijst van goederen en materiaal aangekocht door ministeries van Defensie en agentschappen voor defensie- of beveiligingsactiviteiten in onderafdeling 1 van afdeling B van aanhangsel 1 van bijlage XII bij de overeenkomst.

 • 3. De in bijlage IX bij dit protocol vermelde publicaties van Kroatië worden toegevoegd aan aanhangsel 2 van bijlage XII bij de overeenkomst.

AFDELING V WTO

Artikel 11

Colombia en Peru verbinden zich ertoe in verband met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie geen claims of verzoeken in te dienen of beroep in te stellen, noch concessies uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 of artikel XXI van de GATS te wijzigen of in te trekken.

AFDELING VI ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 12
 • 1. Dit protocol wordt gesloten door de EU, Colombia en Peru, overeenkomstig hun respectieve interne procedures.

 • 2. De EU en elk overeenkomstsluitend Andesland stelt alle andere partijen en de in lid 5 genoemde depositaris schriftelijk in kennis van de voltooiing van haar respectievelijk zijn interne procedures die nodig zijn om dit protocol in werking te doen treden.

 • 3. Dit protocol treedt tussen de EU en elk overeenkomstsluitend Andesland in werking op de eerste dag van de maand na de ontvangst van de laatste van de in lid 2 bedoelde kennisgevingen door de EU en het desbetreffende overeenkomstsluitende Andesland.

 • 4. In afwijking van lid 3 komen de partijen overeen dat, in afwachting van de afronding van de interne procedures van de EU voor de inwerkingtreding van dit protocol, zij dit protocol voorlopig kunnen toepassen1). Elke partij stelt de depositaris en alle andere partijen in kennis van de voltooiing van de interne procedures die nodig zijn om dit protocol dienovereenkomstig toe te passen. De toepassing van dit protocol tussen de EU en een overeenkomstsluitend Andesland gaat in op de tiende dag na de datum van ontvangst door de depositaris van de laatste kennisgeving door de EU en het overeenkomstsluitende Andesland.

 • 5. Deze kennisgevingen wordt gericht aan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, die depositaris van dit Protocol is.

 • 6. Indien een bepaling uit de overeenkomst in overeenstemming met lid 4 door de partijen in afwachting van de inwerkingtreding van dit protocol wordt toegepast, wordt elke verwijzing in die bepaling naar de datum van inwerkingtreding van dit protocol beschouwd als verwijzing naar de datum met ingang waarvan de partijen overeenkomen die bepaling overeenkomstig lid 4 toe te passen.

Artikel 13

Dit protocol is opgesteld in drievoud, in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Kroatische, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische en Zweedse taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.

De Europese Unie communiceert aan Colombia en Peru de Kroatische taalversie van de overeenkomst. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol wordt de Kroatische taalversie authentiek onder dezelfde voorwaarden als de versies die zijn opgesteld in de huidige talen van dit protocol. Artikel 337 van de overeenkomst wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 14

Dit protocol en de bijlagen bij dit protocol maken integrerend deel uit van de overeenkomst.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.


D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 25 november 2013, ( Stb. 2013, 519) luidt als volgt:


„Artikel 1

De op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 2012, 178, wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland.”

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking E.M.J. PLOUMEN en de Minister van Buitenlandse Zaken F.C.G.M. TIMMERMANS.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 33591.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2012, 178.

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

26-06-2012

           

Bulgarije

26-06-2012

 

01-08-2014

R

     

Colombia

26-06-2012

01-08-2013

06-11-2014

R

     

Cyprus

26-06-2012

 

03-07-2014

R

     

Denemarken

26-06-2012

 

20-09-2013

R

     

Duitsland

26-06-2012

 

13-08-2013

R

     

Estland

26-06-2012

14-11-2012

14-11-2012

R

     

EU (Europese Unie)

26-06-2012

01-03-2013

         

Finland

26-06-2012

01-05-2014

07-04-2014

R

     

Frankrijk

26-06-2012

           

Griekenland

26-06-2012

           

Hongarije

26-06-2012

 

19-12-2013

R

     

Ierland

26-06-2012

 

02-02-2015

R

     

Italië

26-06-2012

 

05-10-2015

R

     

Letland

26-06-2012

 

22-05-2013

R

     

Litouwen

26-06-2012

 

11-05-2015

R

     

Luxemburg

26-06-2012

 

02-06-2014

R

     

Malta

26-06-2012

 

22-05-2014

R

     

Nederlanden, het Koninkrijk der

26-06-2012

 

27-01-2014

R

     

Oostenrijk

26-06-2012

           

Peru

26-06-2012

01-03-2013

08-02-2013

R

     

Polen

26-06-2012

 

12-03-2014

R

     

Portugal

26-06-2012

 

12-11-2014

R

     

Roemenië

26-06-2012

 

24-03-2014

R

     

Slovenië

26-06-2012

 

24-09-2015

R

     

Slowakije

26-06-2012

08-05-2013

18-03-2013

R

     

Spanje

26-06-2012

 

08-11-2013

R

     

Tsjechië

26-06-2012

 

26-09-2013

R

     

Verenigd Koninkrijk

26-06-2012

 

13-05-2014

R

     

Zweden

26-06-2012

 

03-12-2014

R

     

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Colombia, 1 augustus 2013

Provisional application from 1 August 2013.

Denemarken, 20 september 2013

Only Articles 2, 202(1), 291 and 292.

Estland, 14 november 2012

Provisional application from 14 November 2012.

EU (Europese Unie), 1 maart 2013

Provisional application between EU and Peru from 1 March 2013.

EU (Europese Unie), 1 augustus 2013

Provisional application between EU and Colombia from 1 August 2013.

Finland, 7 april 2014

Provisional application as from 1 May 2014.

Peru, 8 februari 2013

Provisional application from 8 February 2013.

Slowakije, 18 maart 2013

Provisional application from 8 May 2013.

Aanvullend Protocol van 30 juni 2015

Goedkeuring is voorzien in artikel 12.

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

30-06-2015

           

Bulgarije

30-06-2015

           

Colombia

30-06-2015

           

Cyprus

30-06-2015

           

Denemarken

30-06-2015

           

Duitsland

30-06-2015

           

Estland

30-06-2015

           

EU (Europese Unie)

30-06-2015

           

Finland

30-06-2015

           

Frankrijk

30-06-2015

           

Griekenland

30-06-2015

           

Hongarije

30-06-2015

           

Ierland

30-06-2015

           

Italië

30-06-2015

           

Kroatië

30-06-2015

           

Letland

30-06-2015

           

Litouwen

30-06-2015

           

Luxemburg

30-06-2015

           

Malta

30-06-2015

           

Nederlanden, het Koninkrijk der

30-06-2015

           

Oostenrijk

30-06-2015

           

Peru

30-06-2015

           

Polen

30-06-2015

           

Portugal

30-06-2015

           

Roemenië

30-06-2015

           

Slovenië

30-06-2015

           

Slowakije

30-06-2015

           

Spanje

30-06-2015

           

Tsjechië

30-06-2015

           

Verenigd Koninkrijk

30-06-2015

           

Zweden

30-06-2015

           

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2013, 219.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2012, 178

De bepalingen van het Protocol, met bijlagen, van 30 juni 2015 zullen ingevolge artikel 12, derde lid, in werking treden tussen de EU en elk overeenkomstsluitend Andesland op de eerste dag van de maand na de ontvangst van de laatste kennisgeving van voltooiing van de benodigde interne procedures.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2012, 178 en Trb. 2013, 219.

Uitgegeven de twaalfde november 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

De Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Kroatische, Letse, Litouwse, Maltese, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische en Zweedse taal. De bijlagen liggen ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De tekst van het Protocol is tevens gepubliceerd in PbEU 2015, L204, blz. 3-109.

X Noot
1)

Deze bepaling wordt door elke partij na de afronding van haar respectieve interne procedures toegepast.

Naar boven