57 (1997) Nr. 6

A. TITEL

Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

(met Bijlagen);

Kyoto, 11 december 1997

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1998, 170.

Voor correcties in de Franse tekst zie Trb. 2005, 1.

In Trb. 1998, 170 dienen opnieuw correcties te worden aangebracht.

Op blz. 6 van dat Tractatenblad dient in artikel 2, derde lid, het woord „privisions” te worden vervangen door „provisions”. Op blz. 8 dient in artikel 3, vijfde lid, het woord „nog” te worden vervangen door „not”. Op blz. 18 dient in artikel 7, tweede lid, het woord „complicance” te worden vervangen door „compliance”.

Voor de Engelse en de Franse tekst van de wijziging van 17 november 2006 van Bijlage B bij het Protocol, zie Trb. 2007, 206.

Voor de Engelse en de Franse tekst van de wijziging van 8 december 2012 van het Protocol, met Bijlagen, zie Trb. 2013, 44.

C. VERTALING

Zie Trb. 1999, 110 en Trb. 2007, 206.Wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto

Artikel 1: Wijziging

A.

Bijlage B bij het Protocol van Kyoto

De volgende tabel vervangt de tabel in Bijlage B bij het Protocol:

1

2

3

4

5

6

Partij

Gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking of -reductie (2008–2012) (percentage van referentiejaar of -periode)

Gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking of -reductie (2013–2020) (percentage van referentiejaar of -periode)

Basisjaar1

Gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking of -reductie (2013–2020) (uitgedrukt als percentage van het basisjaar)1

Toezeggingen reductie emissie van broeikasgassen tegen 2020 (uitgedrukt als percentage van het basisjaar)2

Australië

108

99.5

2000

98

–5 tot –15% of –25%3

Belarus5*

 

88

1990

n.v.t.

–8%

België

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Bulgarije*

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Cyprus

 

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Denemarken

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Duitsland

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Estland*

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Europese Unie

92

804

1990

n.v.t.

–20%/–30%7

Finland

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Frankrijk

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Griekenland

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Hongarije*

94

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Ierland

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

IJsland

110

808

n.v.t.

n.v.t.

 

Italië

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Kazachstan*

 

95

1990

95

–7%

Kroatië*

95

806

n.v.t.

n.v.t.

–20%/–30%

Letland*

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Liechtenstein

92

84

1990

84

–20%/–30%9

Litouwen*

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Luxemburg

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Malta

 

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Monaco

92

78

1990

78

 

Nederland

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Noorwegen

101

84

1 990

84

–30% tot -40%10

Oekraïne*

100

7612

1990

n.v.t.

–20%

Oostenrijk

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Polen*

94

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Portugal

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Roemenië*

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Slovenië*

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Slowakije*

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Spanje

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Tsjechische Republiek*

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Zweden

92

804

n.v.t.

n.v.t.

 

Zwitserland

92

84.2

1990

n.v.t.

–20% tot –30%11

           

Partij

Gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie (2008–2012) (percentage van referentiejaar of periode)

       
           

Canada13

94

       

Japan14

94

       

Nieuw Zeeland15

100

       

Russische Federatie16*

100

       

Afkorting n.v.t. = niet van toepassing

* Landen die de overgang naar een markteconomie doormaken.

Alle onderstaande voetnoten, uitgezonderd voetnoten 1, 2 en 5, zijn aangeleverd door middel van mededelingen van de respectieve Partijen.

1 Een basisjaar kan door een Partij naar keuze voor haar eigen doeleinden worden gebruikt om haar gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking of -reductie (GVEBRC’s) uit te drukken als percentage van de emissies van dat jaar, zonder dat dit internationaal bindend is uit hoofde van het Protocol van Kyoto, in aanvulling op haar GVEBRC(s) in relatie tot het referentiejaar in de tweede en derde kolom van deze tabel, die wel juridisch bindend zijn op internationaal niveau.

2 Meer informatie over deze toezeggingen is te vinden in de documenten FCCC/SB/2011/INF.I /Rev. l en FCCC/KP/A WG/2012/MISC.1, Add.1 en Add.2.

3 De GVEBRC van Australië uit hoofde van de tweede verplichtingenperiode van het Protocol van Kyoto is in overeenstemming met het bereiken van de onvoorwaardelijke doelstelling van Australië voor 2020, te weten 5% lager dan de niveaus van 2000. Australië behoudt de mogelijkheid naderhand zijn doelstelling voor 2020 te verhogen van 5 naar 15 of 25% lager dan de niveaus van 2000, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Hiermee blijft de status van deze toezeggingen zoals gedaan uit hoofde van de Afspraken van Cancún gehandhaafd en ontstaat geen nieuwe juridisch bindende verplichting ingevolge dit Protocol of de daarmee samenhangende regels en modaliteiten.

4 Bij de GVEBRC’s voor de Europese Unie en haar lidstaten voor de tweede verplichtingenperiode ingevolge het Protocol van Kyoto wordt ervan uitgegaan dat deze gezamenlijk worden nagekomen met de Europese Unie en haar lidstaten, in overeenstemming met artikel 4 van het Protocol van Kyoto. De GVEBRC’s laten de latere kennisgeving door de Europese Unie en haar lidstaten van een overeenkomst om hun verplichtingen gezamenlijk na te komen in overeenstemming met de bepalingen van het Protocol van Kyoto, onverlet.

5 Toegevoegd aan Bijlage B bij een wijziging aangenomen ingevolge besluit IO/CMP.2. Deze wijziging is nog niet in werking getreden.

6 Bij de GVEBRC van Kroatië voor de tweede verplichtingenperiode ingevolge het Protocol van Kyoto wordt ervan uitgegaan dat deze gezamenlijk wordt nagekomen met de Europese Unie en haar lidstaten, in overeenstemming met artikel 4 van het Protocol van Kyoto. Bijgevolg zal de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie geen gevolgen hebben voor zijn deelname aan een overeenkomst inzake een dergelijke gezamenlijke nakoming uit hoofde van artikel 4 of van zijn GVEBRC.

7 De Europese Unie herhaalt haar voorwaardelijk aanbod, als onderdeel van een wereldwijde en allesomvattende overeenkomst voor de periode na 2012, tegen 2020 de reductie op te voeren tot 30% ten opzichte van de niveaus van 1990 op voorwaarde dat andere ontwikkelde landen zich tot vergelijkbare emissiereducties verbinden en dat ontwikkelingslanden een bijdrage leveren die in verhouding staat tot hun verantwoordelijkheden en respectieve vermogen.

8 Bij de GVEBRC van IJsland voor de tweede verplichtingenperiode ingevolge het Protocol van Kyoto wordt ervan uitgegaan dat deze gezamenlijk wordt nagekomen met de Europese Unie en haar lidstaten, in overeenstemming met artikel 4 van het Protocol van Kyoto.

9 De in de derde kolom vermelde GVEBRC verwijst naar een reductiedoelstelling van 20% tegen 2020 ten opzichte van de niveaus van 1990. Liechtenstein zou een hogere reductiedoelstelling van maximaal 30% tegen 2020 ten opzichte van 1990 in overweging willen nemen op voorwaarde dat andere ontwikkelde landen zich tot vergelijkbare emissiereducties verbinden en dat economisch verder gevorderde ontwikkelingslanden een bijdrage leveren die in verhouding staat tot hun verantwoordelijkheden en respectieve vermogen.

10 De GVEBRC van 84 van Noorwegen is in overeenstemming met zijn doelstelling van een emissiereductie van 30% tegen 2020 ten opzichte van 1990. Indien hiermee een bijdrage kan worden geleverd aan een wereldwijde en allesomvattende overeenkomst waarbij de Partijen met de grootste uitstoot emissiereducties overeenkomen die stroken met de doelstelling van 2°C, voert Noorwegen de reductie op tot 40% tegen 2020 ten opzichte van de niveaus van 1990. Hiermee blijft de status van de toezegging gedaan krachtens de Afspraken van Cancún in stand en ontstaat geen nieuwe juridisch bindende verplichting uit hoofde van dit Protocol.

11 De in de derde kolom van deze tabel vermelde GVEBRC verwijst naar een reductiedoelstelling van 20% tegen 2020 ten opzichte van de niveaus van 1990. Zwitserland zou een hogere reductiedoelstelling van maximaal 30% tegen 2020 ten opzichte van de niveaus van 1990 in overweging willen nemen op voorwaarde dat andere ontwikkelde landen zich tot vergelijkbare emissiereducties verbinden en dat ontwikkelingslanden een bijdrage leveren die in verhouding staat tot hun verantwoordelijkheden en respectieve vermogen, in overeenstemming met de doelstelling van 2°C. Hiermee blijft de status van toezegging gedaan krachtens de Afspraken van Cancún in stand en ontstaat geen nieuwe juridisch bindende verplichting uit hoofde van dit Protocol of daarmee samenhangende regels en modaliteiten.

12 Moet volledig worden overgedragen en enige annulering of beperking van dit wettig verkregen soevereine bezit wordt niet geaccepteerd.

13 Op 15 december 2011 ontving de Depositaris van Canada een schriftelijke kennisgeving van opzegging van het Protocol van Kyoto. Deze opzegging wordt voor Canada van kracht op 15 december 2012.

14 In een bericht d.d. 10 december 2010 heeft Japan te kennen gegeven dat het land niet voornemens is verplichtingen aan te gaan in het kader van de tweede verplichtingenperiode van het Protocol van Kyoto na 2012.

15 Nieuw-Zeeland blijft Partij bij het Protocol van Kyoto. Het land stelt een gekwantificeerde reductiedoelstelling vast voor emissies in zijn gehele economie uit hoofde van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering in de periode 2013 tot 2020.

16 In een bericht d.d. 8 december 2010, dat op 9 december 2010 door het secretariaat is ontvangen, heeft de Russische Federatie te kennen gegeven dat zij niet voornemens is een gekwantificeerde verplichting inzake emissiebeperking of -reductie aan te gaan voor de tweede verplichtingenperiode.

B.

Bijlage A bij het Protocol van Kyoto

De volgende lijst vervangt de lijst onder „Broeikasgassen” in Bijlage A bij het Protocol:

Broeikasgassen

Kooldioxide (CO2)

Methaan (CH4)

Distikstofoxide (N2O)

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s)

Perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s)

Zwavelhexafluoride (SF6)

Stikstoftrifluoride (NF3)1)

C.

Artikel 3, lid 1 bis

Het volgende lid wordt ingevoegd na het eerste lid van artikel 3 van het Protocol:

 • 1 bis. De in Bijlage I opgenomen Partijen zorgen er ieder voor zich of gezamenlijk voor dat hun gezamenlijke antropogene in kooldioxide-equivalenten uitgedrukte emissies van de in Bijlage A genoemde broeikasgassen de hun toegewezen hoeveelheden, berekend aan de hand van hun gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie als opgenomen in de derde kolom van de tabel in Bijlage B en overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, niet overschrijden, met het oog op de reductie van hun totale emissie van die gassen in de verplichtingenperiode 2013 tot 2020 met ten minste 18% ten opzichte van de niveaus van 1990.

D.

Artikel 3, eerste lid ter

Het volgende lid wordt ingevoegd na het eerste lid bis van artikel 3 van het Protocol:

 • 1 ter. Een in Bijlage B opgenomen Partij mag een aanpassing voorstellen tot vermindering van het percentage van haar gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie zoals opgenomen in de derde kolom van de tabel in Bijlage B. Een voorstel voor een dergelijke aanpassing wordt door het secretariaat aan de Partijen medegedeeld ten minste drie maanden voor de bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen waarop zij tot aanneming wordt voorgesteld.

E.

Artikel 3, eerste lid quater

Het volgende lid wordt ingevoegd na het eerste lid ter van artikel 3 van het Protocol:

 • 1 quater. Een door een in Bijlage I opgenomen Partij voorgestelde aanpassing om het ambitieniveau van haar gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie te verhogen in overeenstemming met het bovenstaande artikel 3, eerste lid ter, wordt geacht te zijn aangenomen door de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, tenzij meer dan drie vierde van de Partijen die aanwezig zijn en hun stem uitbrengen bezwaar hebben tegen de aanneming ervan. De aangenomen aanpassing wordt door het secretariaat medegedeeld aan de Depositaris, die deze toezendt aan alle Partijen, en treedt in werking op 1 januari van het jaar dat volgt op de mededeling door de Depositaris. Deze aanpassingen zijn bindend voor Partijen.

F.

Artikel 3, zevende lid bis

Het volgende lid wordt ingevoegd na het zevende lid van artikel 3 van het Protocol:

 • 7 bis. In de tweede verplichtingenperiode voor gekwantificeerde emissiebeperking en -reductie, van 2013 tot 2020, is de aan elke in Bijlage I opgenomen Partij toegewezen hoeveelheid gelijk aan het in de derde kolom van de tabel in Bijlage B voor de betrokken Partij opgenomen percentage van haar totale antropogene in kooldioxide-equivalenten uitgedrukte emissies van de in Bijlage A genoemde broeikasgassen in 1990, of het referentiejaar dat of de referentieperiode die overeenkomstig het vijfde lid is bepaald, vermenigvuldigd met acht. De in Bijlage I opgenomen Partijen voor welke veranderingen in landgebruik en bosbouw in 1990 een nettobron van broeikasgasemissies vormden, dienen, met het oog op de berekening van de hun toegewezen hoeveelheid, in het referentiejaar of de referentieperiode voor hun emissies in 1990 de totale antropogene in kooldioxide-equivalenten uitgedrukte emissies per bron, verminderd met de verwijderingen per put in 1990, resulterend uit veranderingen in het landgebruik op te nemen.

G.

Artikel 3, zevende lid ter

Het volgende lid wordt ingevoegd na het zevende lid bis van artikel 3 van het Protocol:

 • 7 ter. Een positief verschil tussen de toegewezen hoeveelheid van de tweede verplichtingenperiode voor een in Bijlage I opgenomen Partij en de gemiddelde jaarlijkse emissies voor de eerste drie jaar van de voorgaande verplichtingenperiode vermenigvuldigd met acht wordt overgebracht naar de annuleringsrekening van die Partij.

H.

Artikel 3, achtste lid

In het achtste lid van artikel 3 van het Protocol worden de woorden:

in het zevende lid bedoelde berekening

vervangen door:

in het zevende lid en zevende lid bis bedoelde berekening

I.

Artikel 3, achtste lid bis

Het volgende lid wordt ingevoegd na het achtste lid van artikel 3 van het Protocol:

 • 8 bis. Alle in Bijlage I opgenomen Partijen kunnen 1995 of 2000 als referentiejaar gebruiken voor stikstoftrifluoride, met het oog op de in het zevende lid bis bedoelde berekening.

J.

Artikel 3, twaalfde lid bis en ter

De volgende leden worden ingevoegd na het twaalfde lid van artikel 3 van het Protocol:

 • 12 bis. Eenheden gegenereerd door marktmechanismen die uit hoofde van het Verdrag of zijn instrumenten kunnen worden ingesteld, mogen door de in Bijlage I opgenomen Partijen worden gebruikt om hen te helpen de gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie uit hoofde van artikel 3 na te komen. Elke dergelijke eenheid die een Partij van een andere Partij bij het Verdrag verkrijgt wordt toegevoegd aan de toegewezen hoeveelheid van de verkrijgende Partij en wordt afgetrokken van de hoeveelheid eenheden in het bezit van de overdragende Partij.

 • 12 ter. De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen waarborgt dat daar waar eenheden afkomstig van goedgekeurde activiteiten uit hoofde van marktmechanismen, bedoeld in het twaalfde lid bis van dit artikel, door in Bijlage I opgenomen Partijen worden gebruikt om hen te helpen de gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie uit hoofde van artikel 3 na te komen, een deel van deze eenheden wordt aangewend ter dekking van administratieve uitgaven en om Partijen die ontwikkelingslanden zijn en die in het bijzonder kwetsbaar zijn voor de nadelige gevolgen van klimaatverandering, te helpen de kosten van aanpassing op te brengen indien deze eenheden zijn verkregen uit hoofde van artikel 17.

K.

Artikel 4, tweede lid

De volgende woorden worden toegevoegd aan het einde van de eerste volzin van het tweede lid van artikel 4 van het Protocol:

, of op de datum van nederlegging van hun akten van aanvaarding van een wijziging van Bijlage B, krachtens artikel 3, negende lid.

L.

Artikel 4, derde lid

In het derde lid van artikel 4 van het Protocol worden de woorden:

, zevende lid, genoemde verplichtingenperiode

vervangen door:

genoemde verplichtingenperiode waarop zij betrekking heeft

Artikel 2: Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking in overeenstemming met de artikelen 20 en 21 van het Protocol van Kyoto.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2005, 1, Trb. 2007, 206 en Trb. 2013, 44.

E. PARTIJGEGEVENS

Protocol van Kyoto

Zie Trb. 1998, 170 en Trb. 2013, 44.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Afghanistan

 

25-03-13

T

23-06-13

   

Albanië

 

01-04-05

T

30-06-05

   

Algerije

 

16-02-05

T

17-05-05

   

Angola

 

08-05-07

T

06-08-07

   

Antigua en Barbuda

16-03-98

03-11-98

R

16-02-05

   

Argentinië

16-03-98

28-09-01

R

16-02-05

   

Armenië

 

25-04-03

T

16-02-05

   

Australië

29-04-98

12-12-07

R

11-03-08

   

Azerbeidzjan

 

28-09-00

T

16-02-05

   

Bahama’s

 

09-04-99

T

16-02-05

   

Bahrein

 

31-01-06

T

01-05-06

   

Bangladesh

 

22-10-01

T

16-02-05

   

Barbados

 

07-08-00

T

16-02-05

   

Belarus

 

26-08-05

T

24-11-05

   

België

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Belize

 

26-09-03

T

16-02-05

   

Benin

 

25-02-02

T

16-02-05

   

Bhutan

 

26-08-02

T

16-02-05

   

Bolivia

09-07-98

30-11-99

R

16-02-05

   

Bosnië en Herzegovina

 

16-04-07

T

15-07-07

   

Botswana

 

08-08-03

T

16-02-05

   

Brazilië

29-04-98

23-08-02

R

16-02-05

   

Brunei

 

20-08-09

T

18-11-09

   

Bulgarije

18-09-98

15-08-02

R

16-02-05

   

Burkina Faso

 

31-03-05

T

29-06-05

   

Burundi

 

18-10-01

T

16-02-05

   

Cambodja

 

22-08-02

T

16-02-05

   

Canada

29-04-98

17-12-02

R

16-02-05

15-12-11

15-12-12

Centraal-Afrikaanse Republiek

 

18-03-08

T

16-06-08

   

Chili

17-06-98

26-08-02

R

16-02-05

   

China

29-05-98

30-08-02

R

16-02-05

   

Colombia

 

30-11-01

T

16-02-05

   

Comoren

 

10-04-08

T

09-07-08

   

Congo, Democratische Republiek

 

23-03-05

T

21-06-05

   

Congo, Republiek

 

12-02-07

T

13-05-07

   

Cookeilanden

16-09-98

27-08-01

R

16-02-05

   

Costa Rica

27-04-98

09-08-02

R

16-02-05

   

Cuba

15-03-99

30-04-02

R

16-02-05

   

Cyprus

 

16-07-99

T

16-02-05

   

Denemarken

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Djibouti

 

12-03-02

T

16-02-05

   

Dominica

 

25-01-05

T

25-04-05

   

Dominicaanse Republiek

 

12-02-02

T

16-02-05

   

Duitsland

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Ecuador

15-01-99

13-01-00

R

16-02-05

   

Egypte

15-03-99

12-01-05

R

12-04-05

   

El Salvador

08-06-98

30-11-98

R

16-02-05

   

Equatoriaal-Guinea

 

16-08-00

T

16-02-05

   

Eritrea

 

28-07-05

T

26-10-05

   

Estland

03-12-98

14-10-02

R

16-02-05

   

Ethiopië

 

14-04-05

T

13-07-05

   

EU (Europese Unie)

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Fiji

17-09-98

17-09-98

R

16-02-05

   

Filipijnen

15-04-98

20-11-03

R

16-02-05

   

Finland

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Frankrijk

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Gabon

 

12-12-06

T

12-03-07

   

Gambia

 

01-06-01

T

16-02-05

   

Georgië

 

16-06-99

T

16-02-05

   

Ghana

 

30-05-03

T

16-02-05

   

Grenada

 

06-08-02

T

16-02-05

   

Griekenland

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Guatemala

10-07-98

05-10-99

R

16-02-05

   

Guinee

 

07-09-00

T

16-02-05

   

Guinee-Bissau

 

18-11-05

T

16-02-06

   

Guyana

 

05-08-03

T

16-02-05

   

Haïti

 

06-07-05

T

04-10-05

   

Honduras

25-02-99

19-07-00

R

16-02-05

   

Hongarije

 

21-08-02

T

16-02-05

   

Ierland

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

IJsland

 

23-05-02

T

16-02-05

   

India

 

26-08-02

T

16-02-05

   

Indonesië

13-07-98

03-12-04

R

03-03-05

   

Irak

 

28-07-09

T

26-10-09

   

Iran

 

22-08-05

T

20-11-05

   

Israël

16-12-98

15-03-04

R

16-02-05

   

Italië

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Ivoorkust

 

23-04-07

T

22-07-07

   

Jamaica

 

28-06-99

T

16-02-05

   

Japan

28-04-98

04-06-02

R

16-02-05

   

Jemen

 

15-09-04

T

16-02-05

   

Jordanië

 

17-01-03

T

16-02-05

   

Kaapverdië

 

10-02-06

T

11-05-06

   

Kameroen

 

28-08-02

T

16-02-05

   

Kazachstan

12-03-99

19-06-09

R

17-09-09

   

Kenia

 

25-02-05

T

26-05-05

   

Kirgistan

 

13-05-03

T

16-02-05

   

Kiribati

 

07-09-00

T

16-02-05

   

Koeweit

 

11-03-05

T

09-06-05

   

Kroatië

11-03-99

30-05-07

R

28-08-07

   

Laos

 

06-02-03

T

16-02-05

   

Lesotho

 

06-09-00

T

16-02-05

   

Letland

14-12-98

05-07-02

R

16-02-05

   

Libanon

 

13-11-06

T

11-02-07

   

Liberia

 

05-11-02

T

16-02-05

   

Libië

 

24-08-06

T

22-11-06

   

Liechtenstein

29-06-98

03-12-04

R

03-03-05

   

Litouwen

21-09-98

03-01-03

R

16-02-05

   

Luxemburg

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

 

18-11-04

T

16-02-05

   

Madagaskar

 

24-09-03

T

16-02-05

   

Malawi

 

26-10-01

T

16-02-05

   

Malediven

16-03-98

30-12-98

R

16-02-05

   

Maleisië

12-03-99

04-09-02

R

16-02-05

   

Mali

27-01-99

28-03-02

R

16-02-05

   

Malta

17-04-98

11-11-01

R

16-02-05

   

Marokko

 

25-01-02

T

16-02-05

   

Marshalleilanden

17-03-98

11-08-03

R

16-02-05

   

Mauritanië

 

22-07-05

T

20-10-05

   

Mauritius

 

09-05-01

T

16-02-05

   

Mexico

09-06-98

07-09-00

R

16-02-05

   

Micronesia

17-03-98

21-06-99

R

16-02-05

   

Moldavië

 

22-04-03

T

16-02-05

   

Monaco

29-04-98

27-02-06

R

28-05-06

   

Mongolië

 

15-12-99

T

16-02-05

   

Montenegro

 

04-06-07

T

02-09-07

   

Mozambique

 

18-01-05

T

18-04-05

   

Myanmar

 

13-08-03

T

16-02-05

   

Namibië

 

04-09-03

T

16-02-05

   

Nauru

 

16-08-01

T

16-02-05

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

29-04-98

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

31-05-02

R

16-02-05

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Nepal

 

16-09-05

T

15-12-05

   

Nicaragua

07-07-98

18-11-99

R

16-02-05

   

Nieuw-Zeeland

22-05-98

19-12-02

R

16-02-05

   

Niger

23-10-98

30-09-04

R

16-02-05

   

Nigeria

 

10-12-04

T

10-03-05

   

Niue

08-12-98

06-05-99

R

16-02-05

   

Noord-Korea

 

27-04-05

T

26-07-05

   

Noorwegen

29-04-98

30-05-02

R

16-02-05

   

Oekraïne

15-03-99

12-04-04

R

16-02-05

   

Oezbekistan

20-11-98

12-10-99

R

16-02-05

   

Oman

 

19-01-05

T

19-04-05

   

Oost-Timor

 

14-10-08

T

12-01-09

   

Oostenrijk

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Pakistan

 

11-01-05

T

11-04-05

   

Palau

 

10-12-99

T

16-02-05

   

Panama

08-06-98

05-03-99

R

16-02-05

   

Papoea-Nieuw-Guinea

02-03-99

28-03-02

R

16-02-05

   

Paraguay

25-08-98

27-08-99

R

16-02-05

   

Peru

13-11-98

12-09-02

R

16-02-05

   

Polen

15-07-98

13-12-02

R

16-02-05

   

Portugal

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Qatar

 

11-01-05

T

11-04-05

   

Roemenië

05-01-99

19-03-01

R

16-02-05

   

Russische Federatie

11-03-99

18-11-04

R

16-02-05

   

Rwanda

 

22-07-04

T

16-02-05

   

Saint Kitts en Nevis

 

08-04-08

T

07-07-08

   

Saint Lucia

16-03-98

20-08-03

R

16-02-05

   

Saint Vincent en de Grenadines

19-03-98

31-12-04

R

31-03-05

   

Salomonseilanden

29-09-98

13-03-03

R

16-02-05

   

Samoa

16-03-98

27-11-00

R

16-02-05

   

San Marino

 

28-04-10

T

27-07-10

   

Sao Tomé en Principe

 

25-04-08

T

24-07-08

   

Saudi-Arabië

 

31-01-05

T

01-05-05

   

Senegal

 

20-07-01

T

16-02-05

   

Servië

 

19-10-07

T

17-01-08

   

Seychellen

20-03-98

22-07-02

R

16-02-05

   

Sierra Leone

 

10-11-06

T

08-02-07

   

Singapore

 

12-04-06

T

11-07-06

   

Slovenië

21-10-98

02-08-02

R

16-02-05

   

Slowakije

26-02-99

31-05-02

R

16-02-05

   

Somalië

 

26-07-10

T

24-10-10

   

Spanje

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Sri Lanka

 

03-09-02

T

16-02-05

   

Sudan

 

02-11-04

T

16-02-05

   

Suriname

 

25-09-06

T

24-12-06

   

Swaziland

 

13-01-06

T

13-04-06

   

Syrië

 

27-01-06

T

27-04-06

   

Tadzjikistan

 

29-12-08

T

29-03-09

   

Tanzania

 

26-08-02

T

16-02-05

   

Thailand

02-02-99

28-08-02

R

16-02-05

   

Togo

 

02-07-04

T

16-02-05

   

Tonga

 

14-01-08

T

13-04-08

   

Trinidad en Tobago

07-01-99

28-01-99

R

16-02-05

   

Tsjaad

 

18-08-09

T

17-11-09

   

Tsjechië

23-11-98

15-11-01

R

16-02-05

   

Tunesië

 

22-01-03

T

16-02-05

   

Turkije

 

28-05-09

T

26-08-09

   

Turkmenistan

28-09-98

11-01-99

R

16-02-05

   

Tuvalu

16-11-98

16-11-98

R

16-02-05

   

Uganda

 

25-03-02

T

16-02-05

   

Uruguay

29-07-98

05-02-01

R

16-02-05

   

Vanuatu

 

17-07-01

T

16-02-05

   

Venezuela

 

18-02-05

T

19-05-05

   

Verenigd Koninkrijk

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Verenigde Arabische Emiraten

 

26-01-05

T

26-04-05

   

Verenigde Staten van Amerika

12-11-98

         

Vietnam

03-12-98

25-09-02

R

16-02-05

   

Zambia

05-08-98

07-07-06

R

05-10-06

   

Zimbabwe

 

30-06-09

T

28-09-09

   

Zuid-Afrika

 

31-07-02

T

16-02-05

   

Zuid-Korea

25-09-98

08-11-02

R

16-02-05

   

Zweden

29-04-98

31-05-02

R

16-02-05

   

Zwitserland

16-03-98

09-07-03

R

16-02-05

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

08-04-2003

 

Macau SAR

14-01-2008

 
Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

07-03-2007

 

Caymaneilanden

07-03-2007

 

Falklandeilanden

07-03-2007

 

Gibraltar

02-01-2007

 

Guernsey

04-04-2006

 

Jersey

07-03-2007

 

Man

04-04-2006

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Argentinië, 27 maart 2007

The Argentine Republic objects to the extension of the territorial application to the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change of 11 December 1997 with respect to the Malvinas Islands, which was notified by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Depositary of the Convention on 7 March 2007.

The Argentine Republic reaffirms its sovereignty over the Malvinas Islands, the South Georgia and South Sandwich Islands and the surrounding maritime spaces, which are an integral part of its national territory, and recalls that the General Assembly of the United Nations adopted resolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 and 43/25, which recognize the existence of a dispute over sovereignty and request the Governments of the Argentine Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to initiate negotiations with a view to finding the means to resolve peacefully and definitively the pending problems between both countries, including all aspects on the future of the Malvinas Islands, in accordance with the Charter of the United Nations.

Australië, 12 december 2007

The Government of Australia declares that it is eligible to apply the second sentence of Article 3.7 of the Protocol, using the Revised 1996 IPCC methodologies, as stipulated in Article 5.2 of the Protocol and paragraph 5 (b) of the Annex to Decision 13/CMP.1.

Cookeilanden, 16 september 1998

The Government of the Cook Islands declares its understanding that signature and subsequent ratification of the Kyoto Protocol shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning State responsibility for the adverse effects of climate change and that no provision in the Protocol can be interpreted as derogating from principles of general international law.

In this regard, the Government of the Cook Islands further declares that, in light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emissions reduction obligation in article 3 of the Kyoto Protocol to be inadequate to prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.

Denemarken, 31 mei 2002

With a territorial exclusion to the Faroe Islands.

EU (Europese Unie), 29 april 1998

The European Community and its Member States will fulfil their respective commitments under article 3, paragraph 1, of the Protocol jointly in accordance with the provisions of article 4.

EU (Europese Unie), 31 mei 2002

The following States are at present members of the European Community: the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

The European Community declares that, in accordance with the Treaty establishing the European Community, and in particular article 175 (1) thereof, it is competent to enter into international agreements, and to implement the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the following objectives:

 • preserving, protecting and improving the quality of the environment;

 • protecting human health;

 • prudent and rational utilisation of natural resources;

 • promoting measures at international level to deal with regional or world wide environmental problems.

The European Community declares that its quantified emission reduction commitment under the Protocol will be fulfilled through action by the Community and its Member States within the respective competence of each and that it has already adopted legal instruments, binding on its Member States, covering matters governed by the Protocol.

The European Community will on a regular basis provide information on relevant Community legal instruments within the framework of the supplementary information incorporated in its national communication submitted under article 12 of the Convention for the purpose of demonstrating compliance with its commitments under the Protocol in accordance with article 7 (2) thereof and the guidelines thereunder.

Frankrijk, 29 april 1998

The French Republic reserves the right, in ratifying the [said Protocol], to exclude its Overseas Territories from the scope of the Protocol.

Frankrijk, 31 mei 2002

The ratification by the French Republic of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change of 11 December 1997 should be interpreted in the context of the commitment assumed under article 4 of the Protocol by the European Community, from which it is indissociable. The ratification does not, therefore, apply to the Territories of the French Republic to which the Treaty establishing the European Community is not applicable.

Nonetheless, in accordance with article 4, paragraph 6, of the Protocol, the French Republic shall, in the event of failure to achieve the total combined level of emission reductions, remain individually responsible for its own level of emissions.

Ierland, 29 april 1998

The European Community and the Member States, including Ireland, will fulfil their respective commitments under article 3, paragraph 1, of the Protocol in accordance with the provisions of article 4.

Kiribati, 7 september 2000

The Government of the Republic of Kiribati declares its understanding that accession to the Kyoto Protocol shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning State responsibility for the adverse effects of the climate change and that no provision in the Protocol can be interpreted as derogating from principles of general international law.

Nauru, 16 augustus 2001

[…] declares its understanding that the ratification of the Kyoto Protocol shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning State responsibility for the adverse effects of climate change; […]

[…] further declares that, in the light of the best available scientific information and assessment of climate change and impacts, it considers the emissions of reduction obligations in Article 3 of the Kyoto Protocol to be inadequate to prevent the dangerous anthropogenic interference with the climate system;

[…] that no provisions in the Protocol can be interpreted as derogating from the principles of general international law.

Nieuw-Zeeland, 19 december 2002

[…] consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account the commitment of the Government of New Zealand to the development of self-government for Tokelau through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this ratification shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the Depositary on the basis of appropriate consulation with that territory.

Niue, 8 december 1998

The Government of Niue declares its understanding that ratification of the Kyoto Protocol shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning state responsibility for the adverse effects of climate change and that no provisions in the Protocol can be interpreted as derogating from the principles of general international law.

In this regard, the Government of Niue further declares that, in light of the best available scientific information and assessment of climate change and impacts, it considers the emissions reduction obligations in article 3 of the Kyoto Protocol to be inadequate to prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.

Russische Federatie, 18 november 2004

The Russian Federation proceeds from the assumption that the commitments of the Russian Federation under the Protocol will have serious consequences for its social and economic development. Therefore, the decision on ratification was taken following a thorough analysis of all factors, inter alia, the importance of the Protocol for the promotion of international cooperation, and taking into account that the Protocol can enter into force only if the Russian Federation ratifies it.

The Protocol establishes for each of the Parties that have signed it quantified reductions of greenhouse gas emissions to atmosphere for the first commitment period from 2008 to 2012.

The commitments of the Parties to the Protocol on quantified reductions of greenhouse gas emissions to atmosphere for the second and subsequent commitment periods of the Protocol,that is after 2012, will be established through negotiations of the Parties to the Protocol scheduled to start in 2005. On the outcome of these negotiations the Russion Federation will take a decision on its participation in the Protocol in the second and subsequent commitment periods.

Syrië, 27 januari 2006

The accession of the Syrian Arab Republic to this Protocol shall in no way imply its recognition of Israel or entail its entry into any dealings with Israel in the matters governed by the provisions thereof.


Wijziging van 17 november 2006

Zie Trb. 2013, 44.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Armenië

 

19-11-08

R

     

Australië

 

12-12-07

R

     

Azerbeidzjan

 

28-01-09

R

     

Belarus

 

06-06-07

R

     

China

 

16-07-10

R

     

Cuba

 

01-09-11

R

     

Egypte

 

09-04-10

R

     

Frankrijk1)

           

Georgië

 

08-04-11

R

     

India

 

18-11-08

R

     

Iran

 

10-04-12

R

     

Israël

 

28-12-09

R

     

Kazachstan

 

07-10-11

R

     

Kirgistan

 

02-11-09

R

     

Marokko

 

03-03-10

R

     

Mauritius

 

23-09-09

R

     

Mexico

 

03-04-09

R

     

Moldavië

 

18-11-08

R

     

Noorwegen

 

26-08-08

R

     

Oekraïne

 

05-01-10

R

     

Oezbekistan

 

16-10-07

R

     

Peru

 

25-01-12

R

     

Russische Federatie

 

27-06-08

R

     

Servië

 

31-07-09

R

     

Syrië

 

16-06-09

R

     

Tsjechië

 

18-04-07

R

     

Turkmenistan

 

21-08-08

R

     

Vietnam

 

29-07-08

R

     

Zuid-Afrika

 

21-02-14

R

     

Zuid-Korea

 

10-12-09

R

     

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

X Noot
1)

Frankrijk heeft de aanvaarding van 19 augustus 2009 op 27 oktober 2009 ingetrokken.


Wijziging van 8 december 2012

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Bangladesh

 

13-11-13

R

     

Barbados

 

14-08-13

R

     

China

 

02-06-14

R

     

Djibouti

 

23-09-14

R

     

Honduras

 

11-04-14

R

     

Indonesië

 

30-09-14

R

     

Kenia

 

07-04-14

R

     

Marokko

 

05-09-14

R

     

Mauritius

 

05-09-13

R

     

Mexico

 

23-09-14

R

     

Micronesia

 

19-02-14

R

     

Monaco

 

27-12-13

R

     

Noorwegen

 

12-06-14

R

     

Peru

 

24-09-14

R

     

Salomonseilanden

 

05-09-14

R

     

Singapore

 

23-09-14

R

     

Sudan

 

03-02-14

R

     

Verenigde Arabische Emiraten

 

26-04-13

R

     

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

   

Macau SAR

   

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Micronesia, 19 februari 2014

[T]he Government of the Federated States of Micronesia declares its understanding that ratification of the aforesaid Doha Amendment shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning State responsibility for the adverse effects of climate change and that no provision in the Protocol, as amended, can be interpreted as derogating from principles of general international law.

[T]he Government of the Federated States of Micronesia declares that, in light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emissions reduction obligations in Article 3 of the Kyoto Protocol and the aforesaid Doha Amendment to be inadequate to prevent a global temperature increase of 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels and, as a consequence, will have severe implications for our national interests.

Salomonseilanden, 5 september 2014

The Government of Solomon Islands declares its understanding that acceptance of the aforesaid Amendment shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning State responsibility for the adverse effects of the climate change and that no provision in the Protocol, as amended, can be interpreted as derogating from principles of general international law.

The Government of Solomon Islands further declares that, in light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emissions reduction obligations in Article 3 of the Kyoto Protocol and the aforesaid Amendment to be inadequate to prevent a global temperature increase of 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels and as a consequence, will have severe implications for our national interests.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2005, 1, Trb. 2007, 206 en Trb. 2013, 44.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens zie Trb. 1998, 170, Trb. 1999, 110, Trb. 2005, 1, Trb. 2007, 206 en Trb. 2013, 44.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 112

     

Titel

:

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering;

New York, 9 mei 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 22

Uitgegeven de achttiende december 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

Is uitsluitend van toepassing vanaf het begin van de tweede verplichtingenperiode.

Naar boven