5 (2011) Nr. 1

A. TITEL

Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van gas-ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika;

(met Bijlage en Overeengekomen Notulenverklaring)

Parijs, 24 februari 2011

B. TEKST1)


Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van gas-ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika

De Regering van de Verenigde Staten van Amerika (hierna te noemen „de Regering van de Verenigde Staten”) en de Vier Regeringen van de Franse Republiek (hierna te noemen „de Franse Regering”), het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna te noemen „de Britse Regering”), het Koninkrijk der Nederlanden (hierna te noemen „de Nederlandse Regering”) en de Bondsrepubliek Duitsland (hierna te noemen „de Duitse Regering”) (hierna gezamenlijk te noemen „de Partijen”),

Gelet op de Overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden inzake samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van het gas-ultracentrifuge-procédé voor de productie van verrijkt uranium, gedaan te Almelo op 4 maart 1970 (het „Verdrag van Almelo”);

Gelet op de Overeenkomst tussen de drie Regeringen van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van een installatie voor de verrijking van uranium in de Verenigde Staten, gedaan te Washington op 24 juli 1992 (het „Verdrag van Washington”) en de voortzetting van het Verdrag van Washington, overeenkomstig de bepalingen ervan, met betrekking tot de uranium verrijkingsfaciliteit in Eunice, New Mexico, die eigendom is van URENCO;

Gelet op het Verdrag tussen de Regeringen van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie, gedaan te Cardiff op 12 juli 2005 (het „Verdrag van Cardiff”);

Gelet op de joint venture, Enrichment Technology Company Ltd (ETC) geheten, opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met het oog op onderzoek en ontwikkeling inzake ultracentrifugetechnologie, de vervaardiging van gascentrifuges en daarmee verwante technologie en activiteiten, waarin URENCO en AREVA, zoals onderscheidenlijk omschreven in artikel I van deze Overeenkomst, elk een aandeel van 50% bezitten;

In aanmerking nemend dat de oorspronkelijk door URENCO ontwikkelde ultracentrifugetechnologie aan ETC in licentie is gegeven, en door URENCO gebruikt kan worden in overeenstemming met het Verdrag van Almelo en het Verdrag van Cardiff, en door AREVA in overeenstemming met het Verdrag van Cardiff;

Gelet op het voornemen van URENCO en AREVA de ultracentrifugetechnologie van ETC te gebruiken voor het produceren van verrijkt uranium (ten behoeve van andere doeleinden dan de productie van verrijkt uranium voor het vervaardigen van kernwapens of andere nucleaire explosiemiddelen) en het voornemen van URENCO en van AREVA in de Verenigde Staten van Amerika (de Verenigde Staten) installaties te vestigen voor het verrijken van uranium met gebruikmaking van de ultracentrifugetechnologie van ETC;

Geleid door de wens een intergouvernementeel kader vast te stellen voor een of meer Installaties in de Verenigde Staten die gebruikmaken van de ultracentrifugetechnologie van ETC voor het produceren van verrijkt uranium uitsluitend voor vreedzame niet-explosieve doeleinden;

Overwegend dat de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland als partijen bij het Verdrag van Cardiff internationale verplichtingen zijn aangegaan met betrekking tot het gebruik en de behandeling van gegevens, uitrusting alsmede grondstoffen of speciale splijtstoffen die met de ultracentrifugetechnologie verband houden;

Overwegend dat de Partijen beleidslijnen hebben vastgesteld voor de bescherming van gegevens aangaande ultracentrifugetechnologie;

Overwegend dat de Partijen zich houden aan het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens van 1 juli 1968 (het NPV) en het Statuut van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en gelet op het feit dat elke Partij waarborgovereenkomsten met de IAEA is aangegaan en bij deze waarborgovereenkomsten aanvullende protocollen met de IAEA heeft gesloten;

Overwegend dat de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, gedaan te Rome op 25 maart 1957;

Voornemens te waarborgen dat alle toekomstige activiteiten van Installaties in de Verenigde Staten verenigbaar zijn met de beleidslijnen van de Partijen ten aanzien van de niet-verspreiding van kernwapens en met hun internationale verplichtingen op dat gebied;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I Begripsomschrijvingen

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst wordt, tenzij daarin anders wordt bepaald, verstaan onder:

a. „AREVA”,

AREVA SA, met inbegrip van met haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en de mogelijke rechtsopvolgers van elk van hen, evenwel met uitzondering van ETC;

b. „ultracentrifugetechnologie”,

gas-ultracentrifugetechnologie en daarmee verwante technologie, met inbegrip van gegevens en knowhow en de gegevens die verwerkt zijn in het ontwerp van (en zijn voortgebracht door) gas-ultracentrifuge-uitrusting of onderdelen daarvan;

c. „gerubriceerde gegevens”,

gegevens die overeenkomstig de nationale wetten en voorschriften betreffende gerubriceerde gegevens beschermd dienen te worden tegen openbaarmaking zonder machtiging. Gerubriceerde gegevens omvatten mede documenten, informatie of materiaal dat gerubriceerde gegevens bevat en de gegevens die verwerkt zijn in ultracentrifuge-uitrusting en onderdelen daarvan, ongeacht op welke wijze zij worden doorgegeven;

d. „ETC”,

de Enrichment Technology Company Ltd, een joint venture die is aangegaan tussen URENCO en AREVA met het oog op onderzoek en ontwikkeling inzake ultracentrifugetechnologie, de vervaardiging van gascentrifuges en daarmee verwante technologie en activiteiten, met inbegrip van haar dochtermaatschappijen en de rechtsopvolgers daarvan;

e. „ultracentrifugetechnologie van ETC”,

de ultracentrifugetechnologie zoals omschreven in het bovenstaande onderdeel b die door URENCO aan ETC in licentie is gegeven, eigendom is van, in het bezit is van, afkomstig is van of voortkomt uit activiteiten van ETC of uit het gebruik van ultracentrifugetechnologie van ETC door licentiehouders van ETC en aan ETC in licentie gegeven;

f. „Vier Regeringen”,

de Franse Regering, de Britse Regering, de Nederlandse Regering en de Duitse Regering;

g. „Installatie”,

een faciliteit voor het verrijken van uranium met gebruikmaking van ultracentrifugetechnologie van ETC, die in de Verenigde Staten gebouwd zal worden en eigendom zal zijn van URENCO of AREVA (evenwel met uitzondering van de uranium verrijkingsfaciliteit in Eunice, New Mexico, die eigendom is van URENCO);

h. „licentiehouder(s)”,

een operationeel verrijkingsbedrijf dat een dochteronderneming is van AREVA of URENCO en in het bezit is van een geldige licentie van ETC voor het gebruik van ultracentrifugetechnologie van ETC buiten de Verenigde Staten;

i. „NSG”,

de Nuclear Suppliers Group, een groep van nucleaire exportlanden die wil bijdragen aan de niet-verspreiding van kernwapens door twee series richtlijnen te implementeren voor nucleaire exporten en met nucleaire technologie verband houdende exporten voor tweeërlei gebruik;

j. „nucleair materiaal”, (i) „grondstoffen”, dat wil zeggen uranium dat het mengsel van isotopen bevat dat in de natuur voorkomt en uranium waaruit de isotoop U-235 is afgescheiden, en (ii) „bijzondere splijtstoffen”,

dat wil zeggen plutonium, uranium-233 en uranium verrijkt in de isotopen U-233 of U-235;

k. „exploitant”,

de houder van de licentie die door de Amerikaanse Instantie is afgegeven in verband met de Installatie;

l. „operationele technologie”,

de ultracentrifugetechnologie die eigendom is van de exploitant of licentiehouder en gebruikt wordt voor of voortkomt uit de vestiging, bouw en exploitatie van een Installatie;

m. „Quadripartiete Instantie”,

de uit hoofde van het Verdrag van Cardiff ingestelde instantie die bij toerbeurt optreedt namens de instanties die door de Vier Regeringen onderscheidenlijk zijn aangewezen in overeenstemming met artikel VIII van het Verdrag van Cardiff, die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de uitvoering van een gemeenschappelijk beveiligings- en rubriceringsbeleid uit hoofde van dat verdrag;

n. „vertrouwelijke gegevens”,

restricted data zoals omschreven in de Atomic Energy Act (Wet inzake atoomenergie) van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd;

o. „Drie Regeringen”,

de Britse Regering, de Nederlandse Regering en de Duitse Regering;

p. „Instantie van de Verenigde Staten”,

de United States Nuclear Regulatory Commission;

q. „gegevens inzake de nationale veiligheid van de Verenigde Staten”,

gegevens die door de Regering van de Verenigde Staten gerubriceerd zijn uit hoofde van Executive Order 13526, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of een opvolger daarvan;

r. „Verenigd Koninkrijk” of „Britse”,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; en

s. „URENCO”,

de krachtens het Verdrag van Almelo opgerichte gezamenlijke industriële onderneming, met inbegrip van met haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en de mogelijke rechtsopvolgers van elk van hen, evenwel met uitzondering van ETC.

Artikel II Werkingssfeer

 • 1. In deze Overeenkomst worden de voorwaarden uiteengezet waaronder:

  • a. de Vier Regeringen, voor zover de van toepassing zijnde verdragen en hun onderscheiden wetten en voorschriften dit toelaten, voorzien in de overdracht naar en het gebruik in de Verenigde Staten van ultracentrifugetechnologie van ETC en van operationele technologie voor de vestiging, bouw en exploitatie van een of meer Installaties;

  • b. de Regering van de Verenigde Staten, voor zover de van toepassing zijnde verdragen en wetten en voorschriften van de Verenigde Staten dit toelaten, voorziet in de overdracht naar en het gebruik in de Verenigde Staten van ultracentrifugetechnologie van ETC en van operationele technologie voor de vestiging, bouw en exploitatie van een of meer Installaties;

  • c. de Vier Regeringen en ETC en, al naargelang van toepassing, URENCO en AREVA, onder toezicht van de Vier Regeringen toegang verleend wordt met in achtneming van het tweede lid van dit artikel en overeenkomstig de in de Bijlage vervatte procedure, tot in een Installatie gegenereerde gegevens die als vertrouwelijk worden aangemerkt. De Bijlage vormt een integrerend onderdeel van deze Overeenkomst;

  • d. de Vier Regeringen en ETC en, al naargelang van toepassing, URENCO en AREVA, onder toezicht van de Vier Regeringen toegang verleend wordt waar passend en behoudens de van toepassing zijnde internationale overeenkomsten en de wetten, voorschriften en praktijken van de Verenigde Staten, tot de op een Installatie van toepassing zijnde gegevens inzake de nationale veiligheid van de Verenigde Staten (uitgezonderd vertrouwelijke gegevens) die betrekking hebben op het waarborg- en beveiligingsstelsel van de Installatie.

 • 2. Krachtens deze Overeenkomst worden vanuit de Verenigde Staten geen gegevens doorgegeven die vertrouwelijk zijn ingevolge artikel 144a van de Atomic Energy Act van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd. In dit verband wordt de in het eerste lid, onderdeel c, van dit artikel voorziene toegang niet beschouwd als het doorgeven vanuit de Verenigde Staten van gegevens die vertrouwelijk zijn ingevolge 144a van de Atomic Energy Act.

 • 3. Niets in deze Overeenkomst vormt een beletsel voor de uitvoering van het Verdrag van Almelo tussen de partijen daarbij wanneer zij in het kader van dat Verdrag handelen.

 • 4. Niets in deze Overeenkomst vormt een beletsel voor de uitvoering van het Verdrag van Cardiff tussen de Vier Regeringen, als partijen bij dat Verdrag, wanneer zij in het kader van dat Verdrag handelen.

 • 5. Deze Overeenkomst is niet van toepassing op de uranium verrijkingsfaciliteit in Eunice, New Mexico, die eigendom is van URENCO, en niets in deze Overeenkomst vormt een beletsel voor de uitvoering van het Verdrag van Washington tussen de partijen bij dat Verdrag, wanneer zij in het kader van dat Verdrag handelen.

Artikel III Vreedzaam gebruik

Alle ultracentrifugetechnologie van ETC, operationele technologie, uitrusting en onderdelen die uit hoofde van deze Overeenkomst aan de Verenigde Staten worden overgedragen, elke Installatie, al het nucleaire materiaal in een Installatie, alle bijzondere splijtstoffen die worden voortgebracht door het gebruik van deze technologie, alle bijzondere splijtstoffen die worden voortgebracht door het gebruik van die bijzondere splijtstoffen en alle in een Installatie gegenereerde gegevens die als vertrouwelijk worden aangemerkt zolang deze vallen onder de rechtsmacht van de Regering van de Verenigde Staten of die van de Vier Regeringen, worden uitsluitend gebruikt voor vreedzame, niet-explosieve doeleinden.

Artikel IV Toepassing van internationale waarborgen

 • 1. Nucleair materiaal waarop de verbintenis tot vreedzaam gebruik in artikel III van toepassing is en dat zich op het grondgebied van de Verenigde Staten bevindt, is onderworpen aan de toepassing van internationale waarborgen. In dit verband wordt met de toepassing van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de IAEA voor de toepassing van waarborgen in de Verenigde Staten, gedaan te Wenen op 18 november 1977 (INFCIRC/288) (hierna de „VS-IAEA Waarborgen Overeenkomst”), geacht aan dit vereiste te zijn voldaan.

 • 2. De Regering van de Verenigde Staten voegt ingevolge de VS-IAEA Waarborgen Overeenkomst de Installaties toe aan de lijst van installaties die in aanmerking komen voor de toepassing van de waarborgen van de IAEA.

 • 3. De Vier Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten zijn van mening dat de Installaties onder waarborgen van de IAEA moeten worden gesteld en blijven die gelijkwaardig zijn aan de waarborgen die worden gehanteerd voor commerciële gas-ultracentrifuge-installaties voor de verrijking van uranium onder de rechtsmacht van de Vier Regeringen, voor zover in overeenstemming met de toepassing van de waarborgen in de Verenigde Staten onder de VS-IAEA Waarborgen Overeenkomst en het Aanvullend Protocol daarbij (INFCIRC 288/Add.1).

Artikel V Fysieke beveiliging

Elke Installatie en het nucleaire materiaal waarop artikel III van toepassing is, zijn te allen tijde onderworpen aan maatregelen voor fysieke beveiliging die ten minste het door de IAEA aanbevolen niveau van beveiliging bieden (IAEA-document INFCIRC/225, herziene versie 4, inzake de fysieke beveiliging van nucleair materiaal en nucleaire faciliteiten of latere herziene versies daarvan die door de Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen aanvaard kunnen worden) of andere door de Partijen overeen te komen niveaus van fysieke beveiliging.

Artikel VI Overdrachten

 • 1. Het in artikel III bedoelde nucleaire materiaal wordt niet uit de Verenigde Staten uitgevoerd, tenzij de Regering van de Verenigde Staten van de regering van het ontvangende land waarborgen heeft gekregen die ten minste gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van artikel III, de eerste volzin van artikel IV, eerste lid, artikel V en dit artikel. Indien export naar een niet-kernwapenstaat plaatsvindt (in de betekenis van NPV), past de Regering van de Verenigde Staten toe i) de beginselen neergelegd in de NSG Guidelines For Nuclear Transfers en de bijlagen daarbij zoals vastgelegd in IAEA-document INFCIRC/254/herziene versie 9/Deel 1 of latere herziene versies daarvan, en ii) alle relevante beslissingen die de NSG bij consensus aanneemt.

 • 2. Krachtens deze Overeenkomst aan de Verenigde Staten overgedragen ultracentrifugetechnologie van ETC en operationele technologie mogen vanuit de Verenigde Staten uitsluitend op de onderstaande wijze weer worden overgedragen aan de Partijen bij deze Overeenkomst. Daarnaast mogen, onverminderd de bepalingen van de onderstaande onderdelen a) en b), in een Installatie gegenereerde gegevens die als vertrouwelijk zijn aangemerkt niet worden overgedragen aan een land dat geen Partij is bij deze Overeenkomst.

  • a. Krachtens deze Overeenkomst aan de Verenigde Staten overgedragen ultracentrifugetechnologie van ETC en operationele technologie mogen vanuit de Verenigde Staten weer worden overgedragen aan het Verenigd Koninkrijk en/of de Bondsrepubliek Duitsland en/of het Koninkrijk der Nederlanden indien de technologie oorspronkelijk vanuit een van deze landen aan de Verenigde Staten is overgedragen, of aan de Franse Republiek indien de technologie oorspronkelijk vanuit de Franse Republiek aan de Verenigde Staten is overgedragen, evenwel op voorwaarde dat aan de bepalingen van artikel II, onderdeel 2, van deze Overeenkomst is voldaan.

  • b. In een Installatie gegenereerde gegevens die als vertrouwelijk zijn aangemerkt mogen uitsluitend vanuit de Verenigde Staten aan het Verenigd Koninkrijk, de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland of het Koninkrijk der Nederlanden of aan hun onderdanen worden overgedragen wanneer voldaan wordt aan de bepalingen van artikel II, tweede lid, en de Bijlage bij deze Overeenkomst, en mogen niet door een van deze landen of onderdanen weer worden overgedragen aan een ander land dan de Verenigde Staten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Regering van de Verenigde Staten. De Regering van de Verenigde Staten stemt bij dezen in met dergelijke wederoverdrachten tussen het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek, voor zover voldaan wordt aan de bepalingen van artikel II, tweede lid, en de Bijlage bij deze Overeenkomst.

Artikel VII Verantwoordelijke instanties

 • 1. Voor de toepassing van de artikelen VIII tot en met X van deze Overeenkomst wordt de Regering van de Verenigde Staten vertegenwoordigd door de Instantie van de Verenigde Staten en worden de Vier Regeringen vertegenwoordigd door de Quadripartiete Instantie.

 • 2. Wanneer nodig vindt tussen de Instantie van de Verenigde Staten en de Quadripartiete Instantie overleg plaats over alle aangelegenheden betreffende de tenuitvoerlegging van de artikelen VIII tot en met X van deze Overeenkomst.

Artikel VIII Rubriceringsgraden en de overdracht van gerubriceerde gegevens

 • 1. De Instantie van de Verenigde Staten en de Quadripartiete Instantie maken, binnen het kader van hun onderscheiden wetten en voorschriften, gebruik van overeengekomen gemeenschappelijke beginselen en procedures betreffende rubriceringsgraden en de overdracht van gerubriceerde gegevens krachtens deze Overeenkomst.

 • 2. Gerubriceerde gegevens die ingevolge deze Overeenkomst aan de Verenigde Staten worden overgedragen, zijn voorzien van rubriceringsgraden in overeenstemming met Bijlage II bij het Verdrag van Cardiff. Tenzij de Partijen anders overeenkomen worden gerubriceerde gegevens aanvankelijk overgedragen aan de Instantie van de Verenigde Staten die er een Amerikaanse rubriceringsgraad aan toekent en een mate van bescherming die ten minste gelijkwaardig is aan die welke de Quadripartiete Instantie eraan heeft toegekend, binnen het kader van de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten en in overeenstemming met de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gemeenschappelijke beginselen en procedures die dienen te worden gehanteerd bij de toepassing van de bescherming. De rubriceringsniveaus van de Verenigde Staten mogen niet worden verlaagd tot onder het niveau dat vereist wordt voor een niveau van bescherming dat gelijkwaardig is aan hetgeen de Quadripartiete Instantie eraan heeft toegekend of worden opgeheven zonder de instemming van de Quadripartiete Instantie. Aan deze gegevens kan in de Verenigde Staten ook aanvullende bescherming worden toegekend waar vereist volgens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten.

 • 3. Wanneer dergelijke gerubriceerde gegevens weer worden overgedragen aan de Vier Regeringen, of aan ETC, of URENCO of AREVA, al naar gelang van toepassing, onder toezicht van de Vier Regeringen, en voorzien zijn van een hogere rubricering dan er bij de overdracht aan de Verenigde Staten aan was toegekend, mag aan deze gegevens een andere rubricering worden toegekend in overeenstemming met Bijlage II bij het Verdrag van Cardiff teneinde er een niveau van bescherming aan toe te kennen dat de Quadripartiete Instantie passend acht. Voor de behandeling van in de Verenigde Staten gegenereerde en aan de Vier Regeringen overgedragen gerubriceerde gegevens met een hoger rubriceringsniveau dan soortgelijke gegevens in het bezit van de Vier Regeringen, komen de Instantie van de Verenigde Staten en de Quadripartiete Instantie regels voor het toekennen van een andere rubricering overeen die verenigbaar zijn met goede praktijken op het gebied van gegevensbeveiliging.

 • 4. Alle gerubriceerde gegevens die ingevolge deze Overeenkomst naar of vanuit de Verenigde Staten worden overgedragen, worden overgedragen door tussenkomst van de diplomatieke koeriersdienst, door middel van goedgekeurde versleutelde elektronische middelen of op een andere veilige wijze die de Vier Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten kunnen overeenkomen.

Artikel IX Bescherming van gerubriceerde gegevens

 • 1. De Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen nemen passende maatregelen voor de bescherming van alle gerubriceerde gegevens die krachtens deze Overeenkomst worden overgedragen (hierna te noemen „overgedragen gerubriceerde gegevens”) en van gerubriceerde gegevens die voortkomen uit het gebruik van overgedragen gerubriceerde gegevens (hierna te noemen „afgeleide gerubriceerde gegevens”). Deze beveiligingsmaatregelen omvatten de waarborg dat de gegevens afdoende worden beschermd en dat toegang tot deze gegevens, met inachtneming van de bepalingen van artikel VI, tweede lid, van deze Overeenkomst, uitsluitend wordt verleend aan natuurlijke personen die door hun nationale autoriteiten gemachtigd zijn tot toegang tot gerubriceerde gegevens waaraan ten minste het overeenkomstige beveiligingsniveau in hun eigen land is toegekend (evenwel niet lager dan „Confidentieel”) en wier toegang tot de gerubriceerde gegevens door de Instantie van de Verenigde Staten of door de Quadripartiete Instantie is goedgekeurd. Niettegenstaande het voorgaande krijgt een natuurlijke persoon die geen onderdaan van de Verenigde Staten of onderdaan van het land van een van de Vier Regeringen is geen toegang tot gerubriceerde gegevens die in de Verenigde Staten zijn gegenereerd en als vertrouwelijk zijn aangemerkt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen.

 • 2. Binnen het kader van hun onderscheiden wetten en voorschriften verschaffen de Vier Regeringen, of voorzien zij in het verschaffen van, de gegevens en bijstand die nodig zijn om de regeringsautoriteiten van de Verenigde Staten in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke vereisten en regelgeving van de Verenigde Staten opdat de in het eerste lid bedoelde gerubriceerde gegevens kunnen worden beschermd krachtens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten.

Artikel X Verlies van gerubriceerde gegevens

 • 1. Indien overgedragen gerubriceerde gegevens of afgeleide gerubriceerde gegevens na overdracht verloren gaan of, zonder dat daartoe machtiging is verleend, openbaar worden gemaakt of indien er een redelijk vermoeden bestaat dat openbaarmaking zonder machtiging heeft plaatsgevonden, stelt de Instantie van de Verenigde Staten, indien het verlies in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden, of de Quadripartiete Instantie, indien het verlies buiten de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden, de andere instantie hiervan onverwijld in kennis. De Quadripartiete Instantie is evenwel niet verplicht de Instantie van de Verenigde Staten in kennis te stellen van het verlies of de openbaarmaking zonder machtiging van gerubriceerde gegevens die niet afkomstig zijn uit de Verenigde Staten – dat wil zeggen niet gegenereerd in de Verenigde Staten of afgeleid van gerubriceerde gegevens gegenereerd in de Verenigde Staten.

 • 2. In gevallen waarop het eerste lid van dit artikel van toepassing is, vallen het onderzoek of een dergelijke gebeurtenis een schending vormt van de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten of van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk der Nederlanden of de Franse Republiek, al naargelang van toepassing, en de vervolging van deze schending volledig binnen de bevoegdheden van het land waar de schending heeft plaatsgevonden, in overeenstemming met zijn wetten en voorschriften. De Partij in wier land de vermeende schending zich voordeed, doet niettemin, behalve in gevallen die vallen onder de uitzondering genoemd in de laatste volzin van het eerste lid van dit artikel, alles wat in haar vermogen ligt om de Instantie van de Verenigde Staten of de Quadripartiete Instantie, al naargelang van toepassing is, in de gelegenheid te stellen om aan de desbetreffende tot vervolging of regelgeving bevoegde autoriteiten alle gegevens te verstrekken die van belang zijn voor het instellen van rechtsvervolging in verband met dergelijke feiten. De Vier Regeringen of de Regering van Verenigde Staten, al naargelang van toepassing is, wordt te zijner tijd medegedeeld of een dergelijke rechtsvervolging al dan niet is ingesteld en wat de uitkomst ervan is.

Artikel XI Bescherming van tot de industriële eigendom behorende gegevens

 • 1. Wanneer de Regering van de Verenigde Staten krachtens deze Overeenkomst overgedragen gegevens verkrijgt, wendt zij deze niet aan voor andere doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot commerciële doeleinden, dan voorzien in deze Overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vier Regeringen.

 • 2. Overgedragen gegevens of gegevens die in een Installatie in de Verenigde Staten zijn gegenereerd en krachtens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten tot de industriële eigendom behoren, met inbegrip van handelsgeheimen en commerciële gegevens, worden behandeld en beschermd in overeenstemming met de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten. De Regering van de Verenigde Staten eerbiedigt derhalve de vertrouwelijke aard van dergelijke tot de industriële eigendom behorende gegevens.

 • 3. Met name voor gegevens die krachtens deze Overeenkomst worden overgedragen ten behoeve van het verlenen van vergunningen en de regelgeving door de Instantie van de Verenigde Staten, geldt dat deze gegevens worden behandeld en beschermd als behorend tot de indus triële eigendom ingevolge de wetten van de Verenigde Staten en de regelgeving van de Instantie van de Verenigde Staten die in het algemeen worden toegepast op de industriële eigendom behorende Amerikaanse gegevens van binnenlandse oorsprong.

 • 4. Indien de Regering van de Verenigde Staten verwacht niet langer in staat te zullen zijn deze overgedragen gegevens als behorend tot de industriële eigendom te beschermen krachtens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten, stelt de Instantie van de Verenigde Staten daarvan onmiddellijk op passende wijze in kennis. Vervolgens plegen de Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen overleg over een geschikte handelswijze om de doelstellingen van dit artikel te verwezenlijken.

Artikel XII Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

De in deze Overeenkomst uiteengezette verplichtingen doen geen afbreuk aan de verplichtingen van de Vier Regeringen krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Artikel XIII Overleg

De Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen plegen wanneer noodzakelijk overleg over aangelegenheden betreffende de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst.

Artikel XIV Inwerkingtreding en duur

 • 1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ontvangst van de laatste van de nota’s van de Partijen bij deze Overeenkomst aan de depositaris, waarin wordt bevestigd dat aan alle wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan. De Franse Regering zal fungeren als depositaris voor deze Overeenkomst, inclusief de Bijlage en de Overeengekomen Notulenverklaring. In dit verband zal de Franse Regering diplomatieke nota’s zenden naar de andere Partijen waarin mededeling wordt gedaan van de notificaties van de Partijen, zoals beschreven in dit artikellid, en van de datum van inwerkingtreding, en zal de originele tekst van de Overeenkomst in bewaring houden. Deze Overeenkomst blijft van kracht gedurende een tijdvak van dertig jaar. Dit tijdvak wordt telkens automatisch verlengd met een tijdvak van vijftien jaar tenzij de Regering van de Verenigde Staten, de Franse Regering of elk van de Drie Regeringen de depositaris van deze Overeenkomst ten minste een jaar voor de datum waarop anders de Overeenkomst automatisch zou worden verlengd, ervan in kennis stelt van haar wens de Overeenkomst niet te verlengen. De depositaris zal een diplomatieke nota zenden aan de andere partijen waarin zij van een dergelijke kennisgeving of kennisgevingen op de hoogte worden gesteld. Indien een dergelijke kennisgeving of kennisgevingen worden gedaan wordt deze Overeenkomst beëindigd op de datum waarop anders deze automatisch zou worden verlengd evenwel met dien verstande dat indien de kennisgeving door een andere Partij dan de Regering van de Verenigde Staten wordt gedaan, deze Overeenkomst niet wordt beëindigd ten aanzien van de overblijvende Partijen indien deze schriftelijk overeenkomen de Overeenkomst voort te zetten.

 • 2. Niettegenstaande het beëindigen of verstrijken van deze Overeenkomst, blijven de artikelen III tot en met VI en de artikelen VIII tot en met XI van kracht zo lang de technologie, materialen, uitrusting of onderdelen waarop deze artikelen betrekking hebben zich in de Verenigde Staten of elders onder de rechtsmacht of onder het beheer van de Verenigde Staten bevinden, of tot het tijdstip waarop de Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen overeenkomen dat dergelijke stoffen, uitrusting of onderdelen niet langer bruikbaar zijn voor activiteiten op nucleair gebied die onder de internationale waarborgen vallen.

TEN BLIJKE waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Parijs op 24 februari 2011, in een origineel in de Franse, de Engelse, de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. De depositaris zal de Partijen een gewaarmerkt afschrift doen toekomen.


Bijlage
Procedure voor de bewaking en beoordeling van de in een Installatie gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens en de daaropvolgende procedure voor vrijgave aan ETC, URENCO en AREVA

 • 1. Deze procedure dient te worden gevolgd voor het bewaken en beoordelen van de in een Installatie gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens teneinde te verzekeren dat uitsluitend gegevens worden overgedragen die niet nieuw zijn voor ETC of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, dat wil zeggen dat de technologische inhoud reeds bekend is bij en beschikbaar voor ETC of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, als gevolg van hun onderscheiden werkzaamheden buiten de Verenigde Staten.

  Deze procedure dient voor het identificeren van in een Installatie gegenereerde gegevens die als vertrouwelijk worden aangemerkt en voor ETC, of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, mogelijk nieuw zijn en het voorkomen van de overdracht ervan aan het Verenigd Koninkrijk, het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, of aan de Franse Republiek, of aan de onderdanen daarvan, al wordt de kans daarop zeer gering geacht. De procedure wordt in twee fasen geïmplementeerd: ten eerste dient een door de Instantie van de Verenigde Staten goedkeurde rubriceringsdeskundige (die een Amerikaans staatsburger moet zijn), in dienst van of onder contract bij de Installatie, voor zover uitvoerbaar te onderzoeken tot welke van de in de Installatie gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens Britse, Duitse of Nederlandse onderdanen, of Franse onderdanen, al naargelang van het geval, toegang1) mogen hebben; en ten tweede dient het personeel2) van de Instantie van de Verenigde Staten jaarlijks of met andere tussenpozen een controle-onderzoek te verrichten naar de in de Installatie gegenereerde gegevens die het afgelopen tijdvak aan Britse, Duitse, Nederlandse of Franse onderdanen zijn overgedragen. Met deze procedure:

  • a. kan worden nagegaan welke van de gegenereerde gegevens als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt (hierna in deze Bijlage te noemen „vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine”);

  • b. kan worden nagegaan welke van de vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine nieuw zijn voor ETC, URENCO of AREVA (gebaseerd op buiten de Verenigde Staten opgedane ervaring zoals blijkt uit de Technologiegidsen zoals hieronder gedefinieerd);

  • c. kan, indien blijkt dat er sprake is van voor ETC, URENCO of AREVA nieuwe vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine, onmiddellijk overleg worden gepleegd tussen de Regering van de Verenigde Staten en een of meer van de Vier Regeringen en/of ETC, en, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, waarbij kan worden beoordeeld in hoeverre het waarschijnlijk is dat opnieuw onbedoeld gegevens worden overgedragen en in hoeverre het in de toekomst mogelijk en uitvoerbaar is dergelijke gegevens vooraf uit te filteren dan wel een overeenkomst te sluiten krachtens artikel 123 van de Atomic Energy Act van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd, om de teruggave ervan toe te staan;

  • d. mogen, met inachtneming van artikel VI, tweede lid, en artikel IX, eerste lid, vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine waarvan vastgesteld is door de hier vastgelegde procedure dat zij niet nieuw zijn voor URENCO worden overgedragen of weer overgedragen aan URENCO en aan gemachtigde onderdanen van het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland of het Koninkrijk der Nederlanden en mogen vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine waarvan vastgesteld is door de hier vastgelegde procedure dat zij niet nieuw zijn voor AREVA worden overgedragen aan AREVA en aan gemachtigde onderdanen van de Franse Republiek;

  • e. mogen, met inachtneming van artikel VI, tweede lid, en artikel IX, eerste lid, vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine waarvan vastgesteld is door de hier vastgelegde procedure dat zij niet nieuw zijn voor ETC, aan ETC worden overgedragen of weer overgedragen, evenwel met dien verstande dat toegang tot vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine overgedragen of weer overgedragen aan ETC niet zal worden verleend aan (i) onderdanen van de Franse Republiek indien volgens de in deze Bijlage vastgelegde procedure wordt vastgesteld dat deze gegevens nieuw zijn voor AREVA, of (ii) onderdanen van het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, of het Koninkrijk er Nederlanden indien volgens de in deze Bijlage vastgelegde procedure wordt vastgesteld dat deze gegevens nieuw zijn voor URENCO.

 • 2. De procedure omvat in het bijzonder de volgende elementen:

  • a. De Vier Regeringen stellen door tussenkomst van ETC en, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, voor elke Installatie een gids op (hierna te noemen „de Technologiegids”), die door de Regering van de Verenigde Staten moet worden getoetst en aanvaard, voor gebruik door de Installatie en de Instantie van de Verenigde Staten, waarin wordt beschreven welke gerubriceerde gegevens naar hun verwachting, op basis van de ervaring met de faciliteiten die de ultracentrifugetechnologie van ETC en operationele technologie gebruiken, in de Installatie zullen worden gegenereerd. Afhankelijk van de mate van feitelijke ervaring dient in elke Technologiegids het volgende te worden beschreven (met betrekking tot de ultracentrifugetechnologie van ETC en de operationele technologie die in de Installatie gebruikt zullen worden):

   • i. de soorten gerubriceerde gegevens (beschrijvingen van kwantitatieve operationele voorwaarden en functioneren en beschrijvende gegevens over het functioneren), een breed scala van mogelijke functioneringsparameters binnen elke categorie (bijvoorbeeld numerieke maximum en minimum gegevens en beschrijvingen van categorieën storingen en defecten van de uitrusting);

   • ii. een indicatie, binnen een ruime bandbreedte van het gemiddelde functioneren met een zo volledig mogelijke beschrijving van de aard van afwijkingen van het gemiddelde tot aan de uiterste grenzen van de grootste bandbreedte;

   • iii. alle andere mogelijke functioneringsparameters van de essentiële uitrusting van de installatie waarin als vertrouwelijk aangemerkte gegevens zijn verwerkt (bijvoorbeeld centrifuges) teneinde de bekendheid van ETC, URENCO of AREVA, al naargelang van toepassing, met alle gegevens die naar verwachting in de Installatie zullen worden gegenereerd aan te tonen, met inbegrip van informatie die in defecte centrifuges aanwezig is; en

   • iv. alle overige gegevens die als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt krachtens de Joint U.S. Nuclear Regulatory Commission/Department of Energy Classification Guide (gemeenschappelijke rubriceringsgids van de Nuclear Regulatory Commission en het ministerie van Energie) voor de Installatie.

   Deze Technologiegidsen zullen worden ondersteund door documentatie van gegevens gegenereerd door andere faciliteiten die ultracentrifugetechnologie van ETC en operationele technologie gebruiken, met inbegrip van gegevens betreffende de meest extreme en zeldzame gevallen die zich in die faciliteiten hebben voorgedaan. Functioneringsparameters kunnen ook worden ondersteund door gegevens ontleend aan prototypes en computermodellen behorend tot een beproefde technologie. De onderscheiden Regeringen, ETC en, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA kunnen de Technologiegidsen te allen tijde bijwerken, afhankelijk van de toetsing en aanvaarding door de Regering van de Verenigde Staten, teneinde aanvullende ervaring opgedaan bij werkzaamheden buiten de Verenigde Staten weer te geven, met dien verstande dat de bijgewerkte onderdelen uitsluitend van toepassing zijn op nadien gegenereerde gegevens.

  • b. Voordat gegevens aan onderdanen van een van de Vier Regeringen worden doorgegeven, wordt door de rubriceringsdeskundige (die een Amerikaans staatsburger moet zijn) die door de Instantie van de Verenigde Staten is goedgekeurd en in dienst is van of onder contract is bij de Installatie, zo zorgvuldig mogelijk beoordeeld of die gegevens binnen de parameters van de relevante Technologiegids vallen. Het wordt expliciet erkend dat dit vereiste aan beperkingen onderhevig is vanwege de aanwezigheid van personeel van ETC of, al naargelang van toepassing, van URENCO of van AREVA dat technische ondersteuning biedt in de Installatie.

  • c. Indien uit de beoordeling door de rubriceringsdeskundige blijkt dat er een verschil is tussen de specifieke door de Installatie gegenereerde gegevens die als Vertrouwelijke Gegevens zijn aangemerkt en de relevante parameters van verwachte gegevens in de Technologiegids, worden de specifieke gegevens niet overgedragen; in plaats daarvan worden zij door tussenkomst van de Instantie van de Verenigde Staten ter beoordeling aan de Regering van de Verenigde Staten voorgelegd. Indien de Regering van de Verenigde Staten tot de slotsom komt dat het nieuwe gegevens zou kunnen betreffen, pleegt zij overleg met de betrokkene van een of meer van de Vier Regeringen, al naargelang van toepassing, zonder de gegevens zelf bekend te maken, teneinde hen in de gelegenheid te stellen, indien mogelijk, aan te tonen dat die afwijking van de parameters niet inhoudt dat er gegevens zouden worden doorgegeven die voor ETC, of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA nieuw zouden zijn.

  • d. De Instantie van de Verenigde Staten heeft toegang tot alle in de Installaties gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens die aan onderdanen van elk van de Vier Regeringen worden overgedragen, en verricht jaarlijks of met andere tussenpozen een controle-onderzoek. Tijdens dat onderzoek vergelijkt de Instantie van de Verenigde Staten een groot aantal willekeurig gekozen, in de Installatie gegenereerde, als vertrouwelijk aangemerkte gegevens met de Technologiegidsen. Indien de Instantie van de Verenigde Staten op een discrepantie stuit tussen specifieke in de Installatie gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens en de parameters van volgens de Technologiegidsen verwachte gegevens, beoordeelt de Regering van de Verenigde Staten of de gegevens al dan niet nieuw zouden kunnen zijn. Indien zij tot de slotsom komt dat specifieke gegevens mogelijk nieuw zijn, wordt er onmiddellijk overleg geïnitieerd tussen de Regering van de Verenigde Staten en een of meer van de Vier Regeringen, al naargelang van toepassing, teneinde hen in de gelegenheid te stellen om, indien mogelijk, aan te tonen dat de betrokken gegevens niets bevatten dat nieuw is voor ETC, of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA.

  • e. Indien na overleg in een van de twee hierboven beschreven gevallen wordt vastgesteld dat de gegevens nieuw zijn, worden deze aan ETC, of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, onthouden. Er wordt overleg gepleegd tussen de Regering van de Verenigde Staten en een of meer van de Vier Regeringen, al naargelang van toepassing, om tevens te beoordelen of het, gezien de aanwezigheid van afwijkende gegevens, waarschijnlijk moet worden geacht dat zich onvoorziene voorvallen zullen voordoen waardoor nog meer gegevens worden gegenereerd die als vertrouwelijk zouden worden aangemerkt en nieuw zouden zijn in de zin van paragraaf 1 hierboven.

  • f. Als de slotsom van deze beoordeling is dat deze mogelijkheid bestaat, dient de Regering van de Verenigde Staten (i) te bepalen, in overleg met een of meer van de Vier Regeringen, al naargelang van toepassing, of het uitvoerbaar is de overdracht van specifiek nieuwe als vertrouwelijk aangemerkte gegevens en andere nieuwe als vertrouwelijk aangemerkte gegevens die in de Installatie worden gegenereerd, te voorkomen, of (ii) ernaar te streven een overeenkomst te sluiten krachtens artikel 123 van de Atomic Energy Act van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd.Overeengekomen Notulenverklaring

Met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van gas-ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika (hierna te noemen de Overeenkomst), dat heden werd ondertekend, bevestigen de ondertekenaars van de Overeenkomst bij dezen het volgende:

 • 1. Ad artikel I, onderdeel b:

  De ultracentrifugetechnologie wordt, voor zover zij tot de indus triële eigendom behoort of gerubriceerd is, bewaakt en beheerd in de Verenigde Staten naar het recht van de Verenigde Staten. Uit hoofde van de Overeenkomst ontstaat geen bijkomende verplichting ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten te volgen teneinde de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren. Erkend wordt dat ultracentrifugetechnologie zowel ultracentrifugetechnologie van ETC als operationele technologie omvat.

 • 2. Ad artikel II en artikel VI:

  Overdracht van ultracentrifugetechnologie van ETC en/of operationele technologie aan de Verenigde Staten uit hoofde van de Overeenkomst laat de toegang van de Vier Regeringen, ETC of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, tot overeenkomstige ultracentrifugetechnologie van ETC en/of overeenkomstige operationele technologie buiten de Verenigde Staten onverlet. Niets in de Overeenkomst doet afbreuk aan de toegang van de Vier Regeringen, ETC of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, tot niet-gerubriceerde gegevens, al dan niet tot de industriële eigendom behorend, die in de Installatie zijn gegenereerd.

 • 3. Ad artikel II, eerste lid, onderdeel d:

  Iedere uitwisseling van gegevens inzake de nationale veiligheid van de Verenigde Staten geschiedt in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de bilaterale algemene beveiligingsovereenkomsten die van kracht zijn tussen de Verenigde Staten van Amerika en, afzonderlijk, het Verenigd Koninkrijk, de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland, al naar gelang van toepassing, en zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

 • 4. Ad artikel III:

  • a. Gegevens, uitrusting en onderdelen die aan de Verenigde Staten zijn overgedragen en weer worden overgedragen aan een van de Vier Regeringen zullen niet worden gebruikt door een niet-kernwapenstaat, noch teneinde een niet-kernwapenstaat te helpen, aan te moedigen of ertoe te bewegen kernwapens of andere nucleaire explosiemiddelen te vervaardigen of anderszins te verwerven, of de macht over dergelijke wapens of explosiemiddelen te verkrijgen. Met betrekking tot gerubriceerde of tot de industriële eigendom behorende ultracentrifugetechnologie die in de Verenigde Staten door het gebruik van ultracentrifugetechnologie van ETC is gegenereerd, uitrusting of onderdelen die aan de Verenigde Staten zijn overgedragen voor gebruik in een Installatie, tekent de Regering van de Verenigde Staat aan dat zij uit hoofde van artikel 1 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (het NPV), gedaan op 1 juli 1968, als kernwapenstaat die Partij is bij dat Verdrag op geen enkele wijze een niet-kernwapenstaat mag helpen, aanmoedigen of ertoe bewegen kernwapens of andere nucleaire explosiemiddelen te vervaardigen of anderszins te verwerven, of de macht over dergelijke kernwapens of explosiemiddelen te verkrijgen.

  • b. De Partijen delen de opvatting dat de in paragraaf 4.a van deze Overeengekomen Notulenverklaring vervatte verplichtingen niet verder strekken dan hun onderscheiden relevante verplichtingen die reeds in het NPV zijn overeengekomen.

  • c. Niets in deze Overeenkomst legt de Vier Regeringen beperkingen op ten aanzien van het gebruik buiten de Verenigde Staten van gegevens met betrekking tot ultracentrifugetechnologie (zoals omschreven in artikel 1 van de Overeenkomst) die gegenereerd zijn buiten de Verenigde Staten. Op het gebruik van dergelijke gegevens blijven andere relevante internationale overeenkomsten van toepassing waar een of meer van de Vier Regeringen partij bij is of zijn.

 • 5. Ad artikel IV:

  • a. De Vier Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten bevestigen hun steun aan de overeenstemming bereikt bij de afronding van het Hexapartiete Waarborgenproject. Aangezien de Verenigde Staten en de Vier Regeringen zich bewust zijn van hun gezamenlijk belang bij doeltreffende waarborging van verrijkingsinstallaties op basis van gas-ultracentrifugetechnologie, zullen zij zoveel mogelijk gegevens uitwisselen over de uitvoering van artikel IV van de Overeenkomst en over de toepassing van waarborgen op de commerciële installaties voor verrijking op basis van gas-ultracentrifugetechnologie onder de rechtsmacht van de Vier Regeringen of de Regering van de Verenigde Staten.

  • b. In elk van de hieronder genoemde gevallen zal de Regering van de Verenigde Staten de Vier Regeringen vooraf mededelen of te verwachten is dat er gevolgen zullen zijn voor nucleair materiaal waarop artikel III van de Overeenkomst van toepassing is:

   • indien INFCIRC/288 zou verstrijken of zou worden beëindigd, vervangen of in wezenlijke mate gewijzigd; of

   • indien de Regering van de Verenigde Staten voornemens is gebruik te maken van haar recht nucleair materiaal waarop de verbintenis tot vreedzaam gebruik in artikel III van de Overeenkomst van toepassing is, in overeenstemming met artikel 12 van INFCIRC/288 over te brengen naar een andere bestemming in de Verenigde Staten dan een van de installaties genoemd in de lijst die is vastgesteld en wordt bijgehouden ingevolge de artikel l.b en artikel 34 van INFCIRC/288.

  Op basis van die gegevens kunnen de Vier Regeringen de wens kenbaar maken met de Regering van de Verenigde Staten overleg te plegen in overeenstemming met artikel XIII van de Overeenkomst.

 • 6. Ad artikel VI, eerste lid:

  Naast de lidstaten van EURATOM en Taiwan komen de voorgestelde ontvangende landen of organisaties waarmee de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten inzake vreedzame samenwerking op nucleair gebied die van kracht is uit hoofde van artikel 123 van de Atomic Energy Act van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd, in aanmerking voor het ontvangen van nucleair materiaal uit de Verenigde Staten krachtens de bepalingen van de van toepassing zijnde overeenkomsten voor vreedzame samenwerking op nucleair gebied met de Verenigde Staten en in overeenstemming met overige van toepassing zijnde vereisten van het recht van de Verenigde Staten en in elk geval van export aan een niet-kernwapenstaat, onder toepassing van i) de beginselen die zijn neergelegd in de NSG Guidelines For Nuclear Transfers en de bijlagen daarbij zoals vastgelegd in INFCIRC/254/herziene versie 9/Deel 1 of latere herziene versies daarvan, met name paragraaf 9.b.1 daarvan, en ii) eventuele relevante besluiten die bij consensus worden aangenomen door de NSG.

 • 7. Ad artikel XIV:

  In aanvulling op de desbetreffende rechten van de Partijen uit hoofde van het internationale gewoonterecht, erkennen de Partijen dat zij uit hoofde van artikel XIV, eerste lid, van de Overeenkomst, het recht hebben deze Overeenkomst op te zeggen in overeenstemming met de bepalingen van dat artikel.

GEDAAN te Parijs op 24 februari 2011, in een origineel in de Franse, de Engelse, de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. De depositaris zal de Partijen een gewaarmerkt afschrift doen toekomen.Agreement between the Government of the United States of America and the Four Governments of the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Kingdom of the Netherlands, and the Federal Republic of Germany Regarding the Establishment, Construction and Operation of Uranium Enrichment Installations Using Gas Centrifuge Technology in the United States of America

The Government of the United States of America (hereinafter referred to as the United States Government), and the Four Governments of the French Republic (hereinafter referred to as the French Government), the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as the UK Government), the Kingdom of the Netherlands (hereinafter referred to as the Netherlands Government), and the Federal Republic of Germany (hereinafter referred to as the German Government) (hereinafter collectively referred to as the Parties);

Having regard to the Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Federal Republic of Germany, and the Kingdom of the Netherlands on Collaboration in the Development and Exploitation of the Gas Centrifuge Process for Producing Enriched Uranium, done at Almelo on 4 March 1970 (the Treaty of Almelo);

Having regard to the Agreement between the Three Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United States of America regarding the Establishment, Construction and Operation of a Uranium Enrichment Installation in the United States, done at Washington on 24 July 1992 (the Washington Agreement), and the continuance in force of the Washington Agreement, according to its terms, with respect to the uranium enrichment facility located in Eunice, New Mexico and owned by URENCO;

Having regard to the Agreement between the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Kingdom of the Netherlands, the Federal Republic of Germany, and the French Republic Regarding Collaboration In Centrifuge Technology, done at Cardiff on 12 July, 2005 (the Treaty of Cardiff);

Noting the joint venture named Enrichment Technology Company Ltd (ETC), established under the laws of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to carry out Centrifuge Technology research and development, manufacturing of gas centrifuges and related technology and activities, and owned 50 percent each by URENCO and AREVA, as defined respectively in Article I of this Agreement;

Noting that the Centrifuge Technology originally developed by URENCO has been licensed to ETC, and is available for use by URENCO in accordance with the Treaty of Almelo and the Treaty of Cardiff and by AREVA in accordance with the Treaty of Cardiff;

Noting the intention of URENCO and AREVA to utilize ETC Centrifuge Technology for producing enriched uranium (for purposes other than the production of enriched uranium for the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices), and the intention on the part of URENCO and of AREVA to establish installations in the United States of America (United States) for the enrichment of uranium using ETC Centrifuge Technology;

Desiring to establish an intergovernmental framework for one or more Installations in the United States utilizing ETC Centrifuge Technology for producing enriched uranium for peaceful non-explosive purposes only;

Considering that the French Republic, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as parties to the Treaty of Cardiff, have undertaken international obligations concerning the use and handling of information, equipment and source or special fissionable material related to the Centrifuge Technology;

Considering that the Parties have established policies for protection of information on Centrifuge Technology;

Considering the adherence of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of 1 July 1968 (NPT), and to the Statute of the International Atomic Energy Agency (IAEA) and considering the fact that the Parties have each entered into safeguards agreements with the IAEA and have concluded Additional Protocols to their safeguards agreements with the IAEA;

Considering that the French Republic, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, are parties to the Treaty Establishing the European Atomic Energy Community, done at Rome on 25 March 1957;

Intending to ensure that all future activities of Installations in the United States shall be consistent with the policies of the Parties in relation to the non-proliferation of nuclear weapons and their international obligations in this field;

Have agreed as follows:

Article I Definitions

For purposes of this Agreement, except as otherwise specified herein,

a) “AREVA”

means AREVA SA, including its affiliates, subsidiaries and the possible legal successors of any of them, but excluding ETC;

b) “Centrifuge Technology”

means gas centrifuge and associated technology including information and know-how, and such information incorporated in the design of (and produced by) gas centrifuge equipment or components;

c) “Classified Information”

means any information required to be protected against unauthorized disclosure in accordance with domestic laws and regulations pertaining to classified information. It includes documents, information or material containing classified information and such information incorporated in centrifuge equipment and components, however communicated;

d) “ETC”

means Enrichment Technology Company Ltd, a joint venture established between URENCO and AREVA to carry out Centrifuge Technology research and development, manufacturing of gas centrifuges and related technology and activities, and includes its subsidiaries and their legal successors;

e) “ETC Centrifuge Technology”

means Centrifuge Technology as defined in subparagraph b) above licensed to ETC by URENCO, owned or held by ETC, or deriving or arising from the operations of ETC or from the use of ETC Centrifuge Technology by Licensees of ETC and licensed to ETC;

f) “Four Governments”

means the French Government, the UK Government, the Netherlands Government and the German Government;

g) “Installation”

means a uranium enrichment facility using ETC Centrifuge Technology to be built in the United States and owned by URENCO or AREVA (but not including the uranium enrichment facility located at Eunice, New Mexico and owned by Urenco);

h) “Licensee(s)”

means an operating enrichment subsidiary of AREVA or URENCO, which holds a valid license from ETC for the use of ETC Centrifuge Technology outside the United States;

i) “NSG”

means the Nuclear Suppliers Group, a group of nuclear supplier countries which seeks to contribute to the non-proliferation of nuclear weapons through the implementation of two sets of guidelines for nuclear exports and nuclear-related dual-use exports;

j) “Nuclear Material” means (i) “source material”, namely uranium containing the mixture of isotopes occurring in nature and uranium depleted in the isotope U-235, and (ii) “special nuclear material”,

namely plutonium, uranium-233, and uranium enriched in the isotopes U-233 or U-235;

k) “Operator”

means the holder of the license issued by the United States Agency in relation to the Installation;

l) “Operations Technology”

means Operator or Licensee-owned Centrifuge Technology used in or deriving from the establishment, construction and operation of an Installation;

m) “Quadripartite Agency”

means the agency created under the Treaty of Cardiff that acts in turn on behalf of the agencies designated respectively by the Four Governments in accordance with Article VIII of the Treaty of Cardiff, responsible for ensuring the implementation of a common security and classifications policy under that Treaty;

n) “Restricted Data”

means Restricted Data as defined in the United States Atomic Energy Act of 1954, as amended;

o) “Three Governments”

means the UK Government, the Netherlands Government and the German Government;

p) “United States Agency”

means the United States Nuclear Regulatory Commission;

q) “United States National Security Information”

means information classified by the United States Government under the authority of Executive Order 13526, as amended from time to time, or any successor executive order;

r) “United Kingdom” or “UK”

means the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; and

s) “URENCO”

means the joint industrial enterprise established under the Treaty of Almelo, including its affiliates, subsidiaries and the possible legal successors of any of them, but excluding ETC.

Article II Scope

 • 1. This Agreement sets forth the conditions under which:

  • a) The Four Governments shall, to the extent permitted by applicable treaties and their respective laws and regulations, provide for the transfer into and use in the United States of ETC Centrifuge Technology and of Operations Technology to establish, construct and operate one or more Installations;

  • b) The United States Government shall, to the extent permitted by applicable treaties and United States laws and regulations, provide for the transfer into and use in the United States of ETC Centrifuge Technology and of Operations Technology to establish, construct and operate one or more Installations;

  • c) The Four Governments and ETC and, as appropriate, URENCO and AREVA, under the supervision of the Four Governments shall be permitted to have access, subject to paragraph (2) of this Article and in accordance with the procedure set out in the Annex, to data generated at an Installation that is designated Restricted Data. The Annex forms an integral part of this Agreement;

  • d) The Four Governments and ETC and, as appropriate, URENCO and AREVA, under the supervision of the Four Governments, shall be permitted to have access, as appropriate, and subject to applicable international agreements and United States laws, regulations and practices, to United States National Security Information (not including Restricted Data) applicable to an Installation, which is related to its safeguards and security systems.

 • 2. There shall be no communication of Restricted Data from the United States pursuant to section 144a. of the United States Atomic Energy Act of 1954, as amended, under this Agreement. It is understood that the access provided for in paragraph (1), subparagraph c) of this Article, will not constitute the communication of Restricted Data from the United States pursuant to section 144a. of the Act.

 • 3. Nothing in this Agreement shall impede the execution of the Treaty of Almelo as between the parties thereto when they are operating within the framework of that Treaty.

 • 4. Nothing in this Agreement shall impede the execution of the Treaty of Cardiff as between the Four Governments, as parties to that Treaty, when they are operating within the framework of that Treaty.

 • 5. This Agreement shall not apply to the uranium enrichment facility located in Eunice, New Mexico, and owned by URENCO, and nothing in this Agreement shall impede the execution of the Washington Agreement as between the parties to that Agreement, when they are operating within the framework of that Agreement.

Article III Peaceful use

Any ETC Centrifuge Technology, Operations Technology, equipment and components transferred into the United States subject to this Agreement, each Installation, any Nuclear Material in an Installation, any special nuclear material produced through the use of such technology, any special nuclear material produced through the use of such special nuclear material, and any data generated at an Installation that is designated Restricted Data while such data is under the jurisdiction of the United States Government or any of the Four Governments shall only be used for peaceful, non-explosive purposes.

Article IV Application of international safeguards

 • 1. Nuclear Material to which the peaceful use undertaking in Article III applies and which is within the territory of the United States shall be subject to the application of international safeguards. In this respect, implementation of the Agreement between the United States of America and the IAEA for the application of safeguards in the United States, done at Vienna on 18 November 1977 (INFCIRC/288)(hereinafter, the “U.S.-IAEA Safeguards Agreement”) shall be considered as fulfilling this requirement.

 • 2. The United States Government shall, pursuant to the U.S.-IAEA Safeguards Agreement, add the Installations to the list of facilities eligible for the application of safeguards of the IAEA.

 • 3. The Four Governments and the United States Government consider that the Installations should be placed and remain under safeguards of the IAEA equivalent to those applied at the commercial gas centrifuge uranium enrichment facilities under the jurisdiction of the Four Governments, to the extent consistent with the application of safeguards in the United States under the U.S.-IAEA Safeguards Agreement and the Additional Protocol thereto (INFCIRC/288/Add.1).

Article V Physical Protection

Each Installation and the Nuclear Material covered by Article III shall be subject at all times to physical protection measures providing at least the level of protection recommended by the IAEA (IAEA Document INFCIRC/225/Rev. 4(Corrected), The Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities, or subsequent revisions thereto as may be accepted by the United States Government and the Four Governments), or at such other levels of physical protection as may be agreed by the Parties.

Article VI Transfers

 • 1. The Nuclear Material covered by Article III shall not be exported from the United States unless the United States Government has obtained governmental assurances from the recipient at least equivalent to the provisions of Article III, the first sentence of Article IV, paragraph (1), Article V and this Article. In any case of exports to non-nuclear weapon states (within the meaning of the NPT), the United States Government shall apply i) the principles laid down in the NSG Guidelines For Nuclear Transfers and the annexes thereto as included in IAEA document INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 or subsequent revisions thereto, and ii) any relevant decisions adopted by consensus by the NSG.

 • 2. ETC Centrifuge Technology and Operations Technology transferred into the United States under this Agreement shall only be retransferred from the United States to Parties to this Agreement, as provided below. Additionally, without prejudice to the provisions of subparagraphs a) and b) below, data generated at an Installation that is designated Restricted Data shall not be transferred to a country not party to this Agreement.

  • a) ETC Centrifuge Technology and Operations Technology transferred into the United States under this Agreement may be retransferred from the United States to either one or more of the United Kingdom, the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands, if originally transferred into the United States from one of those countries, or to the French Republic, if originally transferred into the United States from the French Republic; provided that the provisions of Article II, paragraph (2), of this Agreement have been complied with.

  • b) Data generated at an Installation which is designated Restricted Data may only be transferred from the United States to the United Kingdom, the French Republic, the Federal Republic of Germany or the Kingdom of the Netherlands, or their nationals, in compliance with the provisions of Article II, paragraph (2), and the Annex to this Agreement, and shall not be retransferred by any of them to any country other than the United States without the prior written consent of the United States Government. The United States Government hereby consents to such retransfers among the United Kingdom, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of the Netherlands, and the French Republic, to the extent that the provisions of Article II, paragraph (2), and the Annex to this Agreement have been complied with.

Article VII Responsible agencies

 • 1. The United States Government shall be represented by the United States Agency and the Four Governments shall be represented by the Quadripartite Agency for the purposes of implementing Articles VIII through X of this Agreement.

 • 2. Consultations shall take place as necessary between the United States Agency and the Quadripartite Agency on any matter regarding the implementation of Articles VIII through X of this Agreement.

Article VIII Security classifications and transfer of classified information

 • 1. The United States Agency and the Quadripartite Agency shall use, within the framework of their respective laws and regulations, agreed common principles and procedures regarding security classifications and transfer of Classified Information pursuant to this Agreement.

 • 2. Classified Information transferred into the United States pursuant to this Agreement shall bear security classifications in accordance with Annex II of the Treaty of Cardiff. Unless otherwise agreed by the Parties, such Classified Information shall be initially transferred to the United States Agency, which shall give it a United States security classification and shall afford it a degree of protection at least equivalent to that afforded it by the Quadripartite Agency within the framework of United States laws and regulations and in accordance with the common principles and procedures referred to in paragraph (1) of this Article for use in implementation of such protection. The United States classification levels shall not be lowered below that required for a level of protection equivalent to that afforded by the Quadripartite Agency or removed without the consent of the Quadripartite Agency. Such information may also be accorded additional protection in the United States as required by United States laws and regulations.

 • 3. Where such Classified Information is returned to the Four Governments, or to ETC, or URENCO or AREVA as appropriate under the supervision of the Four Governments, and bears a higher classification than that which applied when it was transferred into the United States, the information may be reclassified in accordance with Annex II of the Treaty of Cardiff so as to afford such level of protection as the Quadripartite Agency considers appropriate. For handling of Classified Information generated in the United States and transferred to the Four Governments that bears a higher level of classification than similar information held by the Four Governments, the United States Agency and the Quadripartite Agency will establish agreed upon rules for reclassification consistent with good information protection practices.

 • 4. All Classified Information transferred into or out of the United States pursuant to this Agreement shall be transferred by diplomatic bag, approved encrypted electronic means, or such other secure means as may be agreed between the Four Governments and the United States Government.

Article IX Protection of classified information

 • 1. The United States Government and the Four Governments shall take appropriate measures for the protection of any Classified Information transferred under this Agreement (hereinafter “Transferred Classified Information”) and Classified Information arising from the application of Transferred Classified Information (hereinafter “Derived Classified Information”). Such security measures shall include ensuring that the information is properly protected and that access to such information is provided, subject to the provisions of Article VI, paragraph (2), of this Agreement, only to individuals authorized by their national authorities to have access to Classified Information of at least the corresponding security grading (but not less than “Confidential”) in their own country and whose access to the Classified Information has been approved by the United States Agency or by the Quadripartite Agency. Notwithstanding the foregoing, no individual who is not a United States national or a national of the country of one of the Four Governments shall be given access to any Classified Information that has been generated in the United States and designated as Restricted Data without the prior written consent of the United States Government and the Four Governments.

 • 2. Within the framework of their respective laws and regulations, the Four Governments shall provide or arrange for the provision of such information and assistance as is necessary to enable United States Government authorities to meet United States legal and regulatory requirements so that the Classified Information referred to in paragraph (1) can be protected under United States laws and regulations.

Article X Loss of classified information

 • 1. If Transferred Classified Information or Derived Classified Information is lost after its transfer or is disclosed without authorization or if there is reasonable suspicion of such unauthorized disclosure, the United States Agency, if the loss occurs in the United States, or the Quadripartite Agency, if the loss occurs outside the United States, shall inform the other Agency without delay. The Quadripartite Agency, however, shall not be obligated to inform the United States Agency about the loss or unauthorized disclosure of Classified Information not originating from the United States – i.e., that was not created in the United States or derived from Classified Information created in the United States.

 • 2. Investigation of any case falling within the terms of paragraph (1) of this Article as to whether such an occurrence constitutes a violation of laws or regulations of the United States or of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of the Netherlands or the French Republic, as the case may be, and the prosecution of such a violation lie entirely within the competence of the country in which such violation occurred, in accordance with its laws and regulations. Nevertheless, except in circumstances covered by the exception in the last sentence of paragraph (1) above, the Party in whose country the alleged violation occurred shall use its best efforts to provide an opportunity to the United States Agency or the Quadripartite Agency, as the case may be, to lay before the appropriate government prosecutorial or regulatory authorities any information relevant to the institution of proceedings in respect of such facts. The Four Governments or the United States Government, as appropriate, shall be informed in due course of whether such proceedings have been instituted or not, and of their outcome.

Article XI Protection of proprietary information

 • 1. When the United States Government obtains any information transferred under this Agreement, the United States Government shall not use it for any purpose, including but not limited to commercial purposes, other than as provided for in this Agreement, without the prior written consent of the Four Governments.

 • 2. Transferred information or information generated at an Installation in the United States, which constitutes proprietary information under United States laws and regulations, including trade secrets and commercial information, shall be handled and protected under United States laws and regulations. The United States Government shall accordingly respect such proprietary information’s privileged nature.

 • 3. Specifically, for information transferred under this Agreement for the United States Agency’s licensing and regulatory purposes, such information shall, as appropriate, be treated and protected as proprietary pursuant to the United States law and the United States Agency’s regulations applicable generally to United States domestic source proprietary information.

 • 4. If the United States Government expects to become unable to protect transferred information as proprietary under United States laws and regulations, appropriate notification shall be provided immediately by the United States Agency. The United States Government and the Four Governments shall thereafter consult on an appropriate course of action for achieving the purposes of this Article.

Article XII Treaty establishing the European Atomic Energy Community

The obligations herein set out are without prejudice to obligations of the Four Governments under the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

Article XIII Consultations

The United States Government and the Four Governments shall consult as necessary on issues regarding interpretation or implementation of this Agreement.

Article XIV Entry into force and duration

 • 1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the final note to the Depositary from the Parties to this Agreement confirming that all legal requirements for entry into force have been fulfilled. The French Government shall be the Depositary of this Agreement, including its Annex and Agreed Minute. In this framework, the French Government shall send a diplomatic note to the other Parties informing them of the notifications from the Parties, as referred to in this paragraph, and of the date of entry into force, and keep custody of the original text of this Agreement. This Agreement shall remain in force for a period of thirty years. This term shall be extended automatically for additional periods of fifteen years each unless the United States Government, the French Government or each of the Three Governments notifies the Depositary not less than one year in advance of the date on which the Agreement would otherwise be automatically extended of its desire not to extend the Agreement. The Depositary shall send a diplomatic note to the other Parties informing them of any such notice or notices. Should such a notice or notices be provided, this Agreement shall expire on the date on which it would otherwise have been automatically extended; provided, however, that, if the notice is given by any Party other than the United States Government, the Agreement shall not terminate with respect to the remaining Parties if they agree in writing to continue it.

 • 2. Notwithstanding the termination or expiration of this Agreement, Articles III through VI and Articles VIII through XI shall continue in effect so long as any technology, material, equipment or components subject to these Articles remain in the United States or under its jurisdiction or control anywhere, or until such time as the United States Government and the Four Governments agree that such material, equipment, or components are no longer useable for any nuclear activity relevant to international safeguards.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Paris this 24 day of February, 2011, in one original in the French, English, Dutch and German languages, each text being equally authentic. The Depositary will provide the Parties with certified true copies.


Annex
Procedure for the Monitoring and Review of Data Generated at an Installation that is Designated Restricted Data and Subsequent Release Procedure for ETC, URENCO and AREVA

 • 1. This procedure shall be employed to monitor and review the data generated at an Installation that is designated Restricted Data to confirm that it conveys only information that is not new to ETC or, as appropriate, URENCO or AREVA, i.e., information the technological content of which is of a type that is already familiar and available to ETC or, as appropriate, URENCO or AREVA, from their respective operations outside the United States.

  This procedure shall be utilized to identify and guard against transfer, considered to be a remote possibility, to the United Kingdom, the Kingdom of the Netherlands, the Federal Republic of Germany, the French Republic, or their nationals, of data generated at an Installation that is designated Restricted Data and that would be new to ETC, or as appropriate, URENCO or AREVA. The procedure shall be implemented in two parts; first, a derivative classifier (who must be a United States citizen) approved by the United States Agency and employed by, or under contract to, the Installation must review to the extent practicable data generated at an Installation which is designated Restricted Data to which UK, German or Netherlands nationals, or French nationals, as the case may be, may have access1); and, second, United States Agency personnel2) must conduct annual or other periodically scheduled audits of the data generated at the Installation and transmitted during the preceding period to UK, German, Netherlands or French nationals. This procedure would allow for the following:

  • a) The identification of whether any data generated is Restricted Data (hereinafter referred to in this Annex as “U.S.-origin Restricted Data”);

  • b) The identification of U.S.-origin Restricted Data that are new to ETC, URENCO or AREVA (based on experience gained outside the United States as evidenced by the Technology Guides as defined below);

  • c) If U.S.-origin Restricted Data new to ETC, URENCO or AREVA are identified, immediate consultation between the United States Government and the appropriate one or more of the Four Governments and/or ETC and, as appropriate, URENCO or AREVA, including an assessment of the likelihood of recurrence of aberrational data and the future possibility and practicability of either screening out such data or concluding an agreement under section 123 of the United States Atomic Energy Act of 1954, as amended, to authorize its return;

  • d) Subject to Article VI, paragraph (2), and Article IX, paragraph (1), U.S.-origin Restricted Data determined by the procedure established herein not to be new to URENCO may be transferred or retransferred to URENCO and to authorized nationals of the United Kingdom, the Federal Republic of Germany, or the Kingdom of the Netherlands; and U.S.-origin Restricted Data determined by the procedure established herein not to be new to AREVA may be transferred or retransferred to AREVA and authorized nationals of the French Republic;

  • e) Subject to Article VI, paragraph (2), and Article IX, paragraph (1), U.S.-origin Restricted Data determined by the procedure established herein not to be new to ETC may be transferred or retransferred to ETC; provided, however, that, access to U.S.-origin Restricted Data transferred or retransferred to ETC shall not be provided (i) to nationals of the French Republic if the data is determined by the procedure established herein to be new to AREVA, or (ii) to nationals of the United Kingdom, the Federal Republic of Germany or the Kingdom of the Netherlands if the data is determined by the procedure established herein to be new to URENCO.

 • 2. Specifically, the procedure involves the following elements:

  • a) The Four Governments through ETC and, as appropriate, URENCO or AREVA, shall provide a guide for each Installation (hereinafter referred to as the Technology Guide), subject to United States Government review and acceptance, for Installation and United States Agency use, which describes the classified data they expect, on the basis of the experience of facilities utilizing ETC Centrifuge Technology and Operations Technology, to be generated at the Installation. Depending on the extent of actual experience, each Technology Guide should describe (with respect to the ETC Centrifuge Technology and Operations Technology to be used at the Installation):

   • (i) the types of classified data (e.g., descriptions of numerical operating conditions and performance, and descriptive performance information); a comprehensive range of possible performance parameters within each category (e.g., the maximum and minimum numerical data and descriptions of categories of equipment malfunctions and defects);

   • (ii) an indication within the comprehensive range of a range of average operational performance with as inclusive a description as possible of the nature of divergences from the average range to the outer limits of the comprehensive range;

   • (iii) any other possible performance parameters of the essential plant equipment incorporating information designated Restricted Data (e.g., centrifuges) so as to demonstrate the familiarity of ETC, URENCO or AREVA, as the case may be, with all data likely to be generated at the Installation, including information contained in failed centrifuges; and

   • (iv) any other data which could be designated Restricted Data under the Joint U.S. Nuclear Regulatory Commission/Department of Energy Classification Guide for the Installation.

   These Technology Guides will be supported by documentation of data generated at other facilities utilizing ETC Centrifuge Technology and Operations Technology, including that relating to the most extreme and infrequent incidents experienced at such facilities. Performance parameters may also be supported by data from prototypes and computer models appropriate to a proven technology. The Technology Guides may be updated at any time by the respective Governments, ETC and, as appropriate, URENCO or AREVA, subject to United States Government review and acceptance, to reflect additional experience in operations outside the United States, with the updated topics applying only to data generated thereafter.

  • b) Before data are transmitted to nationals of any of the Four Governments, a derivative classifier (who must be a United States citizen) approved by the United States Agency and employed by, or under contract to, the Installation will assess the data in a good faith effort to confirm that it falls within the parameters of the relevant Technology Guide. It is expressly recognized that this requirement is subject to limitations based on the presence of personnel of ETC or, as appropriate, personnel of URENCO or of AREVA, providing technical support at the Installation.

  • c) If the assessment by the derivative classifier reveals dissimilarity between specific data generated at the Installation which is designated Restricted Data and the relevant Technology Guide’s parameters of anticipated data, the specific data shall not be transmitted and shall instead be submitted, through the United States Agency, for United States Government assessment. If the United States Government concludes that the data may be new, it shall consult with the appropriate one or more of the Four Governments, without disclosing the data itself, to allow them to demonstrate, if possible, that such divergence from the parameters would communicate nothing that would be new to ETC or, as appropriate, URENCO or AREVA.

  • d) The United States Agency shall have access to all data generated at the Installations that is designated Restricted Data and that is transferred to nationals of any of the Four Governments and shall perform an audit, either annually or at some other interval. At that audit, the United States Agency shall compare a broad random sampling of the data generated at the Installation which is designated Restricted Data with the Technology Guides. If the United States Agency finds dissimilarity between specific data generated at the Installation that is designated Restricted Data and the parameters of data anticipated in the Technology Guides, the United States Government shall make an assessment as to whether such data may be new. If it concludes that specific data may be new, immediate consultations shall be commenced between the United States Government and one or more of the appropriate Four Governments to allow them to demonstrate, if possible, that the data in question communicates nothing that is new to ETC, or, as appropriate, URENCO or AREVA, as the case may be.

  • e) If, after consultations in either of the two cases above, the data is determined to be new, it shall be withheld from ETC, URENCO or AREVA, as appropriate. Consultations shall be conducted between the United States Government and one or more of the appropriate Four Governments to assess also whether the occurrence of aberrant data suggests a likelihood of unanticipated incidents that would generate further data that would be designated Restricted Data and that would be new within the meaning of paragraph 1 above.

  • f) If this assessment concludes that there is such a likelihood, then the United States Government shall either (i) determine, in consultation with one or more of the appropriate Four Governments, whether there are practicable means of preventing the transfer of the specific new data and any other new data generated at the Installation which is designated Restricted Data, or (ii) seek to conclude an agreement under section 123 of the United States Atomic Energy Act of 1954, as amended.Agreed minute

Concerning the implementation of the Agreement between the Government of the United States of America and the Four Governments of the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Kingdom of the Netherlands, and the Federal Republic of Germany Regarding the Establishment, Construction and Operation of Uranium Enrichment Installations Using Gas Centrifuge Technology in the United States of America (hereinafter referred to as the Agreement) that was signed today, the Signatories of the Agreement hereby confirm the following:

 • 1. With reference to Article I, paragraph (b):

  Centrifuge Technology is monitored and controlled in the United States under United States law to the extent that it is proprietary or classified. No additional obligation arises by virtue of the Agreement to track Centrifuge Technology in the United States in order to implement the provisions of the Agreement. It is recognised that Centrifuge Technology includes both ETC Centrifuge Technology and Operations Technology.

 • 2. With reference to Articles II and VI:

  Transfer of ETC Centrifuge Technology and/or Operations

  Technology into the United States under the Agreement shall not prejudice access of the Four Governments, ETC or, as appropriate, URENCO or AREVA, to equivalent ETC Centrifuge Technology and/or equivalent Operations Technology outside the United States. Nothing in the Agreement shall prejudice access of the Four Governments, ETC or, as appropriate, URENCO or AREVA to unclassified data, whether proprietary or non-proprietary, generated at the Installation.

 • 3. With reference to Article II, paragraph 1, subparagraph (d):

  Any exchange of United States National Security Information shall be in accordance with the relevant provisions of bilateral general security agreements that are in force between the United States of America and, individually, the United Kingdom, the French Republic, the Kingdom of the Netherlands, and the Federal Republic of Germany, where applicable, and as they may be amended from time to time.

 • 4. With reference to Article III:

  • a) Information, equipment and components transferred into the United States and transferred back to any of the Four Governments shall not be used by, or to assist, encourage or induce, any non-nuclear weapon state to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices. With respect to classified or proprietary Centrifuge Technology generated in the United States through the use of ETC Centrifuge Technology, equipment or components transferred into the United States for use at an Installation, the United States Government notes that Article I of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), done July 1, 1968, obligates it, as a nuclear-weapon State Party to that treaty, not in any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices.

  • b) The Parties share the view that the obligations reflected in paragraph 4(a) of this Agreed Minute do not go beyond their respective relevant obligations already agreed in the NPT.

  • c) Nothing in the Agreement imposes restrictions on the Four Governments in respect of the use outside the United States of data related to Centrifuge Technology (as defined in Article I of the Agreement) that is generated outside the United States. The use of such data continues to be governed by other relevant international agreements to which one or more of the Four Governments is party.

 • 5. With reference to Article IV:

  • a) The Four Governments and the United States Government confirm their support for the agreement reached at the conclusion of the Hexapartite Safeguards Project. Recognizing their common interest in the effective safeguarding of gas centrifuge enrichment facilities, the United States Government and the Four Governments will have the most comprehensive exchange of information possible on the implementation of Article IV of the Agreement and on the application of safeguards at the commercial gas centrifuge enrichment facilities under the jurisdiction of any of the Four Governments or of the United States Government.

  • b) In any of the following cases, the United States Government shall notify the Four Governments in advance whether any nuclear material covered by Article III of the Agreement is likely to be affected:

   • If INFCIRC/288 were to expire, to be terminated, to be replaced or to be substantively amended; or

   • If the United States Government intends to exercise its rights to transfer, in accordance with Article 12 of INFCIRC/288, Nuclear Material to which the peaceful use undertaking in Article III of the Agreement applies, to a destination in the United States other than a facility included in the list established and maintained pursuant to Article 1(b), and Article 34 of INFCIRC/288.

   On the basis of such information, the Four Governments may wish to consult with the United States Government in conformity with Article XIII of the Agreement.

 • 6. With reference to Article VI, paragraph (1):

  In addition to the EURATOM Member States and Taiwan, proposed recipient countries or organizations with which the United States has an agreement for peaceful nuclear cooperation in force under section 123 of the U.S. Atomic Energy Act of 1954, as amended, are eligible to receive nuclear material from the United States under the terms of the applicable agreements for peaceful nuclear cooperation with the United States and in accordance with other applicable requirements of United States law and, in any case of exports to non-nuclear weapons states, applying i) the principles laid down in the NSG Guidelines For Nuclear Transfers and the annexes thereto as included in INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 or subsequent revisions thereto, in particular its paragraph 9 (b)(1), and ii) any relevant decisions adopted by consensus by the NSG.

 • 7. With reference to Article XIV:

  In addition to relevant rights the Parties have under customary international law, the Parties recognize that Article XIV, paragraph (1), of the Agreement confers on them the right to withdraw from this Agreement in accordance with the terms of that Article.

DONE at Paris, this 24th day of February, 2011, in one original in the French, English, Dutch and German languages, each text being equally authentic. The Depositary will provide the Parties with certified true copies.


D. PARLEMENT

De Overeenkomst, met Bijlage en Overeengekomen Notulenverkla ring, behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan de Overeenkomst, met Bijlage en Overeengekomen Notulenverklaring, kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Overeenkomst, met Bijlage en Overeengekomen Notulenverklaring, zullen ingevolge artikel XIV, eerste lid, van de Overeenkomst in werking treden op de datum van ontvangst van de laatste nota’s van de partijen bij deze Overeenkomst aan de depositaris, waarin wordt bevestigd dat aan alle wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan.

E. PARTIJGEGEVENS

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Duitsland

24-02-11

         

Frankrijk

24-02-11

         

Nederlanden, het Koninkrijk der

24-02-11

         

– Nederland:

           

 – in Europa

           

 – Bonaire

           

 – Sint Eustatius

           

 – Saba

           

– Aruba

           

– Curaçao

           

– Sint Maarten

           

Verenigd Koninkrijk, het

24-02-11

         

Verenigde Staten van Amerika, de

24-02-11

         

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

J. VERWIJZINGEN

Titel

:

Statuut van de Internationale Organisatie voor Atoom energie;

New York, 26 oktober 1956

Tekst

:

Trb. 1957, 50 (Engels, Frans en vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 2001, 135

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM);

Rome, 25 maart 1957

Tekst

:

Trb. 1957, 75 (Frans)

Trb. 2008, 52 (Nederlands geconsolideerd)

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 247

     

Titel

:

Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens;

Londen / Moskou / Washington, 1 juli 1968

Tekst

:

Trb. 1968, 126 (Engels, Frans en vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 1996, 145

     

Titel

:

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van het gas-ultracentrifuge-procédé voor de produktie van verrijkt uranium;

Almelo, 4 maart 1970

Tekst

:

Trb. 1970, 41 (Nederlands, Engels en Duits)

Laatste Trb.

:

Trb. 1978, 165

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de drie Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van een installatie voor de verrijking van uranium in de Verenigde Staten;

Washington, 24 juli 1992

Tekst

:

Trb. 1992, 174 (Nederlands, Engels en Duits)

Laatste Trb.

:

Trb. 1995, 49

     

Titel

:

Verdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie;

Cardiff, 12 juli 2005

Tekst

:

Trb. 2005, 266 (Nederlands en Engels)

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 264

Uitgegeven de tiende mei 2011.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL


X Noot
1)

De Franse en de Duitse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
1)

Het overdragen van gegevens vanuit de Verenigde Staten van in een Installatie gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens geschiedt door tussenkomst van de Instantie van de Verenigde Staten zoals bepaald in het Security and Classification Handbook voor de betreffende Installatie.

X Noot
2)

Deze functie kan ook worden vervuld door andere daartoe naar behoren gemachtigde personen die optreden namens de Regering van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld overheidspersoneel of personeel van aannemers met een betrouwbaarheidsverklaring.

X Noot
1)

Data generated at an Installation that is designated Restricted Data transmitted outside the United States will be sent through the United States Agency as provided in the Security and Classification Handbook regarding that Installation.

X Noot
2)

This function could also be performed by other appropriately cleared individuals acting on behalf of the United States Government, e.g., security-cleared Government or contractor personnel.

Naar boven