Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2006, 264Verdrag

A. TITEL

Verdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie; (met Bijlagen en begeleidend schrijven)

Cardiff, 12 juli 2005

B. TEKST

De Nederlandse en de Engelse tekst van het Verdrag, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 2005, 266.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 18 oktober 2005 (Kamerstukken II 2005/2006, 30 340, nr. 1) is het Verdrag, met Bijlagen, in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT, de Minister van Economische Zaken L. J. BRINKHORST en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer P. L. B. A. VAN GEEL.

Op 10 november 2005 hebben 37 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de wens te kennen gegeven dat het Verdrag, met Bijlagen, aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zou worden onderworpen.

Artikel 1 van de Wet van 29 mei 2006 (Stb. 2006, 279) luidt als volgt:

„Artikel 1

Het op 12 juli 2005 te Cardiff totstandgekomen Verdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie, waarvan de Engelse en de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 2005, 266, wordt goedgekeurd voor Nederland.’’

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT, de Minister van Economische Zaken L. J. BRINKHORST en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer P. L. B. A. VAN GEEL.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 2005/2006, 30 340; Hand. II 2005/2006, zie vergadering d.d. 27 april 2006; Kamerstukken I 2005/2006, 30 340; Hand. I 2005/2006, zie vergadering d.d. 23 mei 2006.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2005, 266.

PartijOnder-tekeningRatificatieType1)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
Duitsland12-07-0508-11-05R01-07-06  
Frankrijk12-07-0525-11-05R01-07-06  
Nederlanden, het Koninkrijk der(voor Nederland)12-07-0523-06-06R01-07-06  
Verenigd Koninkrijk, het12-07-0530-12-05R01-07-06  

1) O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Bijlagen, zijn ingevolge artikel XIV, eerste lid, juncto artikel II, elfde lid, van het Verdrag op 1 juli 2006 in werking getreden.

Het Verdrag, met Bijlagen, is ingevolge artikel XIV, eerste lid, juncto artikel II, elfde lid, voor het Koninkrijk der Nederlanden op 1 juli 2006 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag ingevolge artikel XIII alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2005, 266

Verwijzingen

Titel:Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal; Wenen/New York, 3 maart 1980
Laatste Trb. :Trb. 2006, 81

Uitgegeven de eenentwintigste december 2006

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT