Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2010, 260Verdrag

48 (1996) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart;

(met Bijlagen en Aanhangsels)

Straatsburg, 9 september 1996

B. TEKST

De Nederlandse, de Franse en de Duitse tekst van het Verdrag, met Bijlagen en Aanhangsels, zijn geplaatst in Trb. 1996, 293.

Zie voor een correctie in de Nederlandse tekst Trb. 1997, 97.

Zie voor de geheel gecorrigeerde Nederlandse tekst van het Verdrag, met Bijlagen en Aanhangels, Trb. 2010, 180.

In dat Tractatenblad dienen in de tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 3, in de kop tussen artikel 2 en 3, dienen de woorden „VERPLICHTINGEN VAN DE” naar de volgende regel te worden verplaatst voor het woord „STATEN”.

Op blz. 9, in artikel 14, eerste lid, dient de zin beginnend met „Deze Conferentie komt” op de volgende regel te beginnen.

Op blz. 14, vierde regel, dient het woord „Uitvoeringsregeling” vet te worden gedrukt en dient daarna een witregel te worden ingevoegd.

Op blz. 15, in artikel 2.02, eerste regel, dient voor „De” het nummer „1” te worden ingevoegd.

In artikel 2.02, eerste alinea, dient de zin beginnend met „De verzamelreservoirs” op de volgende regel te beginnen.

In artikel 2.02, zevende regel, dient voor „Het” het nummer „2” te worden ingevoegd.

Op blz. 19, in artikel 4.02, eerste lid, onderdeel e, dient de zin beginnend met „De omrekening” op de volgende regel te beginnen.

In artikel 4.04, laatste regel, dient de formule als volgt te luiden

Op blz. 21, in artikel 5.01, onderdeel i, dienen de woorden „bezemschoon laadruim”, „vacuümschoon laadruim”, „nagelensde ladingtank” en de zin beginnend met „wordt verkregen” elk op een volgende regel te beginnen.

Op blz. 25, in artikel 7.04, eerste lid, dient de zin beginnend met „Bij vloeibare lading” op de volgende regel te beginnen.

Op blz. 29, in artikel 8.02, derde lid, dienen de zinnen beginnend met „a) hotelschepen” en „b) passagiersschepen” elk op een volgende regel te beginnen.

Op blz. 35, in Aanhangsel II, Model 3, onderdeel 11, tweede regel, dient een spatie te worden ingevoegd na de „m” en dient het woord „aar” te worden vervangen door „aan”.

Op blz. 36, in Aanhangsel III, bij de inleidende opmerking, dient de alinea beginnend met „Ladingtank 1” en eindigend met „… liter” te worden geschrapt.

Op blz. 60, in Aanhangsel IV, in de kop, dient het woord „Model” op een eigen regel te staan tussen „De Uitvoeringsregeling” en „Losverklaring” en dient niet vet maar cursief te worden gedrukt.


Op 2 december 2009 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in overeenstemming met artikel 19, derde lid, van het Verdrag, een besluit aangenomen tot wijziging van Aanhangsel III van Bijlage 2 bij het Verdrag. De Nederlandse tekst1) van de wijziging luidt als volgt:

Aanhangsel III
van de Uitvoeringsregeling

Losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater, regen- en ballastwater met ladingrestanten

Inleidende opmerking

Voor het lozen van waswater, regenwater of ballastwater met ladingrestanten uit laadruimen of ladingtanks die voldoen aan de gedefinieerde losstandaarden in artikel 5.01 van Deel B van de Uitvoeringsregeling, worden in de volgende tabel, afhankelijk van de soort lading en de losstandaard van de laadruimen en ladingtanks, de afgifte-/innamevoorschriften aangegeven. De kolommen in de tabel hebben de volgende betekenis:

1.

Kolom 1: vermelding van het goederennummer volgens NSTR (goederennaamlijst voor de vervoersstatistiek).

2.

Kolom 2: aard van de goederen, omschrijving volgens NSTR.

3.

Kolom 3: lozing van waswater, regenwater of ballastwater in het water toegestaan, mits voor het wassen is voldaan aan de voorgeschreven losstandaard, te weten

 

A: bezemschoon of nagelensd in de laadruimen of ladingtanks

 

of

 

B: vacuümschoon in de laadruimen.

4.

Kolom 4: afgifte van waswater, regenwater of ballastwater ter lozing op de riolering door middel van de daartoe bestemde aansluitingen, mits voor het wassen is voldaan aan de per geval voorgeschreven losstandaard, te weten

 

A: bezemschoon of nagelensd in de laadruimen of ladingtanks

 

of

 

B: vacuümschoon in de laadruimen.

5.

Kolom 5: afgifte van waswater, regenwater of ballastwater aan ontvangstinrichtingen voor bijzondere behandeling S. De behandelwijze hangt af van de aard van de soort lading, bijv. over de opgeslagen lading spuiten, afvoeren naar een zuiveringsinstallatie, verwerking in een installatie voor afvalwater.

6.

Kolom 6: verwijzingen naar opmerkingen in de voetnoten.

Verdere aanwijzingen voor de toepassing van de tabel

  • a) Indien de laadruimen of ladingtanks niet voldoen aan de voorgeschreven losstandaard A of B, is afgifte voor bijzondere behandeling S verplicht.

  • b) Betreft het ladingrestanten van verschillende goederen dan is het goed met het strengste afgifte-/innamevoorschrift in de tabel voor de verwijdering bepalend.

  • c) Bij vervoer van stukgoed zoals bijv. voertuigen, containers, grootverpakkingsmateriaal, verpakte goederen, goederen op pallets wordt het afgifte-/innamevoorschrift bepaald door de hierin aanwezige losse of vloeibare goederen die als gevolg van beschadigingen of lekkages zijn vrijgekomen.

  • d) Regenwater en ballastwater uit wasschone laadruimen en ladingtanks mag in het water geloosd worden.

  • e) Waswater van bezemschone gangboorden en van andere licht vervuilde oppervlakken bijv. luiken, dekken enz. mag in het water geloosd worden.

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

0

LAND -EN BOSBOUWPRODUCTEN EN SOORTGELIJKE PRODUCTEN (inclusief levende dieren)

       

00

LEVENDE DIEREN

       

001

Levende dieren (excl. vissen)

       

0010

Levende dieren (excl. vissen)

A

   

01

GRANEN

       

011

Tarwe

       

0110

Tarwe

A

A

   

012

Gerst

       

0120

Gerst

A

A

   

013

Rogge

       

0130

Rogge

A

A

   

014

Haver

       

0140

Haver

A

A

   

015

Maïs

       

0150

Maïs

A

A

   

016

Rijst

       

0160

Rijst

       

019

Overige granen

       

0190

Boekweit, gierst, granen, niet nader gespecificeerd, granenmengsels

A

A

   

02

AARDAPPELEN

       

020

Aardappelen

       

0200

Aardappelen

A

A

   

03

VERS FRUIT, VERSE EN BEVROREN GROENTEN

       

031

Citrusvruchten

       

0310

Citrusvruchten

A

A

   

035

Overig vers fruit

       

0350

Vruchten en fruit, vers

A

A

   

039

Verse en bevroren groenten

       

0390

Groenten, vers of bevroren

A

A

   

04

TEXTIELGRONDSTOFFEN EN -AFVAL

       

041

Wol en ander dierlijk haar

       

0410

Wol en ander dierlijk haar

A

A

   

042

Katoen

       

0421

Katoen, katoenvezels, watten

A

A

   

0422

Katoenafval, katoenpluis

A

A

   

043

Kunstmatige en synthetische textielvezels

       

0430

Kunstmatige en synthetische textielvezels, bv. chemievezels, celwol

A

A

   

045

Andere plantaardige textielvezels, zijde

       

0451

Vlas, hennep, jute, kokosvezels, sisal, ongesponnen vlas

A

A

   

0452

Afval van vezels

A

A

   

0453

Zijde

A

A

   

0459

Textielvezels, niet nader gespecificeerd

A

A

   

Opmerkingen:

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

049

Lompen en afval van textiel

       

0490

Lompen, poetskatoen, textielafval

A

A

   
           

05

HOUT EN KURK

       

051

Papier- en ander vezelig hout

       

0511

Vezelig hout, papierhout

A

A

   

0512

Hout voor destillatie

A

A

   

052

Mijnhout

       

0520

Mijnhout

A

A

 

1)

055

Ander rondhout

       

0550

Rondhout, stamhout

A

A

 

1)

056

Dwarsbalken en ander bewerkt hout (uitgezonderd mijnhout)

       

0560

Balken, hout voor vloeren, voor parket, baddingen, planken, daksparren, masten, palen, stangen, kanthout, latten, parketplanken, bestekhout, dwarsbalken

A, B

A, B

 

2)

057

Brandhout, houtskool, kurk, hout- en kurkafval

       

0571

Brandhout, houtafval, verontreinigd afvalhout, houtspaanders, schaaldelen, houtsplinters

A, B

A, B

 

2)

0572

Rijshout

A

A

   

0573

Houtskool, houtskoolbriketten

A

A

   

0574

Kurk, onbewerkt, kurkafval, kurkschorsafval

A

A

   
           

06

SUIKERBIETEN

       

060

Suikerbieten

       

0600

Suikerbieten

A

A

   
           

09

ANDERE PLANTAARDIGE, DIERLIJKE EN SOORTGELIJKE GRONDSTOFFEN

       

091

Ruwe huiden en vellen

       

0911

Huiden en vellen, ruw

A

S

 

0912

Lederafval, ledermeel

B

A

   

092

Natuurlijk en synthetisch rubber, ruw en geregenereerd

       

0921

Gutta percha, ruw, rubber, natuurlijk of synthetisch, rubbermelk, latex

B

A

   

0922

Rubberregeneraat

B

A

   

0923

Rubberafval, rubberproducten, oud, versleten

B

A

   

099

Andere plantaardige en dierlijke grondstoffen, niet zijnde voedingsstoffen (uitgezonderd celstof en oud papier)

       

0991

Plantaardige grondstoffen zoals bamboe, bast, alfagras, verfhout, hars, kopal, kussenvulling, schors voor het kleuren, voor het looien, zaaisel, zaden, zaadgoed, niet nader gespecificeerd, riet, zeewier

A

A

S

3)

0992

Dierlijke grondstoffen, bijv. bloedkoek, -meel, veren, beendermeel

B

A

   

0993

Afval van plantaardige en dierlijke grondstoffen

A, B

A

 

13)

Opmerkingen:

1) gegarandeerd onbehandeld

2) voor onbehandeld hout: A

voor behandeld (geïmpregneerd) hout: B

3) voor gebeitst zaad: S

13) plantaardig: A

dierlijk: B

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

1

ANDERE LEVENSMIDDELEN EN VOEDERMIDDELEN

       

11

SUIKER

       

111

Ongeraffineerde suiker

       

1110

Ongeraffineerde suiker (rietsuiker, beetwortelsuiker)

B

A

   
           

112

Geraffineerde suiker

       

1120

Suiker, geraffineerd, kandijsuiker

B

A

   
           

113

Melasse

       

1130

Melasse

B

A

   
           

12

DRANKEN

       

121

Wijn en most uit druiven

       

1210

Wijn en most uit druiven

A

A

   
           

122

Bier

       

1220

Bier

A

A

   
           

125

Overige alcoholische dranken

       

1250

Alcoholische dranken zoals brandewijn, ongedenatureerd, vruchtenwijn, most, cider, spiritualiën

A

A

   
           

128

Non-alcoholische dranken

       

1281

Non-alcoholische dranken, bijv. limonade, mineraalwater

A

A

   

1282

Water, natuurlijk, niet nader gespecificeerd

A

A

   
           

13

GENOTMIDDELEN EN BEREIDE VOEDINGSMIDDELEN, NIET NADER GESPECIFICEERD

       

131

Koffie

       

1310

Koffie

A

A

   

132

Cacao en cacaoproducten

       

1320

Cacao en cacaoproducten

A

A

   

133

Thee en kruiden

       

1330

Thee en kruiden

A

A

   
           

134

Ruwe tabak en tabaksproducten

       

1340

Ruwe tabak, tabak, tabakswaren

A

A

   

136

Zoet-, suiker- en soortgelijke waren, honing

       

1360

Dextrose, fructose, glucose, moutsuiker, siroop, druivensuiker, suikerwaren, honing, kunsthoning

A

A

   
           

139

Bereide voedingsmiddelen, niet nader gespecificeerd

       

1390

Azijn, gist, koffievervangingsmiddel, mosterd, geconcentreerde soep, bereide voedingsmiddelen, niet nader gespecificeerd

A

A

   

Opmerkingen:

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

14

VLEES, VIS, VLEES- EN VISWAREN, EIEREN, MELK EN MELKPRODUCTEN, SPIJSVETTEN

       

141

Vlees, vers of bevroren

       

1410

Vlees, vers of bevroren

A

A

   
           

142

Vis, schaal- en weekdieren, vers, bevroren, gedroogd, gezouten en gerookt

       

1420

Vis, visproducten

A

A

   
           

143

Verse melk en room

       

1430

Karnemelk, yoghurt, kefir, taptemelk, melkproducten, wei, room (slagroom)

A

A

   
           

144

Andere melkproducten

       

1441

Boter, kaas, kaasbereidingen

A

A

   

1442

Melk, gecondenseerd

A

A

   

1449

Melkproducten, niet nader gespecificeerd

A

     

145

Margarine en andere spijsvetten

       

1450

Margarine, spijsvetten, spijsoliën

A

   

146

Eieren

       

1460

Eieren, eipulver

A

A

   

147

Vlees, gedroogd, gezouten, gerookt, vleesconserven en andere vleeswaren

       

1470

Vleeswaren

A

A

   

148

Vis- en weekdierproducten van allerlei aard

       

1480

Vismarinaden, -conserven, -salades, vis- en weekdierproducten, niet nader gespecificeerd

A

A

   
           

16

GRAAN-, FRUIT- EN GROENTEPRODUCTEN, HOP

       

161

Meel, gries en grutten uit granen

       

1610

Graanmeel, graanmeelmengsels, bruinmeel, gries, grutten, sojameel

B

A

   

162

Mout

       

1620

Mout, moutextract

A

A

   
           

163

Andere graanproducten (incl. bakproducten)

       

1631

Bakproducten, deegwaren van allerlei aard

A

A

   

1632

Graanvlokken, gerst, graanproducten, niet nader gespecificeerd

A

A

   

164

Gedroogd fruit, fruitconserven en andere fruitproducten

       

1640

Fruit, gedroogd, fruitconserven, fruitsappen, confituren, marmelade, fruitproducten, niet nader gespecificeerd

A

A

   

165

Gedroogde peulvruchten

       

1650

Peulvruchten, gedroogd

A

A

   

Opmerkingen:

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

166

Gedroogde groenten, groenteconserven en andere groenteproducten

       

1661

Groenten, gedroogd, groenteconserven, groentesappen

A

A

   

1662

Groenteproducten, niet nader gespecificeerd, zoals bijv. aardappelmeel, sago, tapiocameel

B

A

   

167

Hop

       

1670

Hop

A

A

   
           

17

VOEDER

       

171

Stro en hooi

       

1711

Hooi, -haksel, stro, -haksel

A

A

   

1712

Grasmeel, klavermeel, luzernemeel, ook gepelletiseerd

B

A

   

172

Veekoeken en andere residuen van plantaardige oliën

       

1720

Expeller, extractiemeel en -schroot, veekoeken, ook gepelletiseerd

A

   

179

Overig voeder incl. voedingsmiddelresten

       

1791

Voeder, mineraal bijv. calciumfosfaat, dicalciumfosfaat (fosforiet), kalkmengsels

A

   

1792

Voeder, plantaardig bijv voedervruchten, voedermelasse, voederwortelen, graanvoedermeel, glutenfeed, aardappelpulp, aardappelsnippers, gluten, zemelen, maniokwortelen, ander afval en resten van de voedingsmiddelenindustrie, ook gepelletiseerd

A, B

S

14)

1793

Voeder, dierlijk, bijv. vismeel, garnalen, mosselschalen, ook gepelletiseerd

S

 

1794

Suikerbietensnippers, na extractie van suikers en droog, ook gepelletiseerd

A

S

 

1795

Voeder, plantaardig, overig afval en restanten van de levensmiddelenindustrie, ook gepelletiseerd

A, B

S

14), 16)

           

1799

Voeder, -toevoegingen, niet nader gespecificeerd, ook gepelletiseerd

S

 
           

18

OLIEZADEN, OLIEHOUDENDE VRUCHTEN, PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE OLIEN EN VETTEN (uitgezonderd spijsvetten)

       

181

Oliezaden en oliehoudende vruchten

       

1811

Katoenzaad, aardnoten, kopra, palmpit, koolzaad, sojabonen, zonnebloemzaad, oliehoudende vruchten, -zaden, niet nader gespecificeerd

A

   

1812

Oliehoudende vruchten, -zaden voor gebruik als erkend zaadgoed

A

   

1813

Meel van oliehoudende vruchten

B

   

182

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten (uitgezonderd spijsvetten)

       

1821

Oliën en vetten plantaardig, bijv. aardnootolie, palmpitolie, sojaolie, zonnebloemolie, talg

A

   

1822

Oliën en vetten, dierlijk, bijv. van vissen en zeedieren, traan

A

   

1823

Industriële plantaardige en dierlijke oliën en vetten, bijv. vetzuren, vernis, oliezuren (oleïnen), palmitinezuur, stearine, -pek, -zuur

A

   

Opmerkingen:

14) Meel: B

16) Afval: S

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

2

VASTE MINERALE BRANDSTOFFEN

       

21

STEENKOOL EN STEENKOOLBRIKETTEN

       

211

Steenkool

       

2110

Antraciet, fijne mijnstoffen, vette steenkool, vlamkool, gaskool, magere kolen, steenkool, niet nader gespecificeerd

A

S

4)

           

213

Steenkoolbriketten

       

2130

Antracietbriketten, steenkoolbriketten

A

S

4)

           

22

BRUINKOOL, BRUINKOOLBRIKETTEN EN TURF

       

221

Bruinkool

       

2210

Bruinkool, git

A

S

4)

           

223

Bruinkoolbriketten

       

2230

Bruinkoolbriketten

A

S

4)

           

224

Turf

       

2240

Turf voor verwarming, turf voor bemesting, turfbriketten, turfstro, turf, niet nader gespecificeerd

A

S

4)

           

23

COKES VAN STEENKOOL EN BRUINKOOL

       

231

Cokes van steenkool

       

2310

Cokes van steenkool, cokes voor gas, cokes voor de gieterij (carbon-cokes), cokesbriketten, smeulcokes

A

S

4)

           

233

Cokes van bruinkool

       

2330

Cokes van bruinkool, bruinkoolcokesbriketten, bruinkoolsmeulcokes

A

S

4)

Opmerkingen:

4) S: sproeien over opslag op de wal

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

3

AARDOLIE, MINERALE OLIE, -PRODUCTEN, GASSEN

       

31

RUWE AARDOLIE, MINERALE OLIE

       

310

Ruwe aardolie, minerale olie

       

3100

Aardolie, ruw, minerale olie, ruw (ruwe nafta)

S

 
           

32

BRANDSTOFFEN EN STOOKOLIE

       

321

Benzine voor motoren en andere lichte oliën

       

3211

Benzine, benzine-benzeenmengsel

S

 

3212

Lichte minerale olie, nafta, motorbrandstof, niet nader gespecificeerd

S

 

323

Petroleum, brandstof voor turbines

       

3231

Petroleum, huisbrandpetroleum, lamppetroleum

S

 

3232

Kerosine, brandstof voor turbines, brandstof voor straalmotoren, niet nader gespecificeerd

S

 

325

Gasolie, dieselolie en lichte huisbrandolie

       

3251

Dieselbrandstof, dieselolie, gasolie

S

 

3252

Huisbrandolie, licht, extra licht

S

 

3253

Vetzuurmethylester (FAME, Biodiesel)

S

 

327

Zware stookolie

       

3270

Stookolie, middel, middelzwaar, zwaar

S

 

33

NATUURLIJKE-, GERAFFINEERDE EN AANVERWANTE GASSEN

       

330

Natuurlijke-, geraffineerde en aanverwante gassen

       

3301

Butadieen

S

 

3302

Acetyleen, cyclohexaan, gasvormige koolwaterstoffen, methaan, overige natuurlijke gassen

S

 

3303

Ethyleen, butaan, butyleen, isobutaan, isobutyleen, koolwaterstofmengsels, propaan, propaanbutaanmengsels, propyleen, raffinaderijgas, niet nader gespecificeerd

S

 

34

MINERALE OLIEPRODUCTEN, NIET NADER GESPECIFICEERD

       

341

Smeerolie en vetten

       

3411

Minerale smeerolie, motorolie, smeervet

S

 

3412

Afgewerkte oliën

S

 

343

Bitumen en bitumineuze mengsels

       

3430

Bitumen, bitumenemulsies,-oplossingen, bitumenkleefmassa, koudteer, koudasfalt, pekemulsies (koude bitumen), pekoplossingen, teeremulsies, teeroplossingen, bitumineuze mengsels, niet nader gespecificeerd

S

 

349

Minerale olieproducten, niet nader gespecificeerd

       

3491

Acetyleencokes, petroleumcokes

S

4)

3492

Koolstofolie (carbon black), paraffinegatsch, pyrolyse-olie, pyrolyse-olieresiduen (pyrotar), zware olie, niet voor verwarming

S

 

3493

Paraffine, transformatorolie, was, minerale olieproducten, niet nader gespecificeerd

S

 

Opmerkingen:

4) S: sproeien over opslag op de wal

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

4

ERTSEN EN METAALAFVAL

       

41

IJZERERTS (uitgezonderd geroost ijzerkies)

       

410

IJzererts en -concentraten (uitgezonderd geroost ijzerkies)

       

4101

IJzererts, hematietconcentraten, zodenerts, ijzersteen

A

A

S

4), 5)

4102

Afval en halfproducten die tijdens de voorbereiding van ertsen voor de metaalwinning ontstaan zijn

A

A

S

4), 5)

           

45

NON-FERROMETAALERTSEN, -RESIDUEN, -AFVAL EN -SCHROOT

       

451

Non-ferrometaalafval, -residuen, -as en -schroot

       

4511

Afval, as, residuen, slakken en schroot van aluminium en aluminiumlegeringen

A, B

A, B

S

5), 15)

4512

Afval, as, residuen, slakken en schroot van lood en loodlegeringen

B

B

S

5)

4513

Afval, as, residuen, slakken en schroot van koper en koperlegeringen (messing)

A, B

A, B

S

5), 15)

4514

Afval, as, residuen, slakken en schroot van zink en zinklegeringen

A, B

A, B

S

5), 15)

4515

Afval, as, residuen, slakken en schroot van tin en tinlegeringen

A, B

A, B

S

4), 5)

4516

Afval, as, residuen, slakken en schroot van vanadium en vanadiumlegeringen

A, B

A, B

S

4), 5)

4517

Afval, as, residuen, slakken en schroot van non-ferrometalen en non-ferrolegeringen, niet nader gespecificeerd

B

B

S

5)

4518

Residuen van non-ferrometalen

B

B

S

5)

           

452

Koperertsen en -concentraten

       

4520

Koperertsen, -concentraten

S

4)

           

453

Bauxiet, aluminiumertsen en -concentraten

       

4530

Bauxiet, aluminiumertsen, -concentraten

B

S

4)

           

455

Mangaanertsen en -concentraten

       

4550

Bruinsteen, natuurlijk, lepidoliet erts, mangaancarbonaat, natuurlijk, mangaandioxide, natuurlijk, mangaanertsen, mangaanertsconcentraten

B

A

S

4)

           

459

Andere non-ferrometaalertsen en -concentraten

       

4591

Loodertsen, -concentraten

S

4)

4592

Chroomertsen, -concentraten

S

4)

4593

Zinkertsen (galmei), -concentraten

S

4)

4599

Non-ferrometaalertsen, -concentraten, niet nader gespecificeerd, bijv. ilmieniet (titaanijzererts), kobalterts, monaziet, nikkelerts, rutil (titaanerts), tinerts, zirkoonerts, -zand

S

4)

Opmerkingen:

4) S: sproeien over opslag op de wal

5) S: voor in wateroplosbare metaalzouten

15) bij afval en schroot: A, overig B

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

46

IJZER- EN STAALAFVAL EN -SCHROOT, GEROOST IJZERKIES

       

462

IJzer- en staalschroot voor herverwerking

       

4621

Afval, vijlsel, schroot, voor herverwerking bijv. van ijzer- en staalplaten/blikken, largets, vormstaal

S

4)

4622

Overig ijzer- en staalschroot, voor herverwerking, bijv. assen, oud blik, autowrakken, ijzer, oud, versleten, ijzerresten afkomstig van sloopwerkzaamheden, gietijzerafval, -stukken, restblokken, spoorstukken, bielsen

S

4)

4623

IJzerpellets, voor herverwerking

A

A

S

4)

           

463

IJzer- en staalschroot niet voor herverwerking

       

4631

Afval, afvalstukken van ijzer- en staalblik, -platen, vormstaal, afvalijzervijlsel, pletterijafval, geen van alle voor herverwerking

S

4)

4632

IJzer- en staalschroot, niet voor herverwerking bijv. assen, ijzer-en staalmassa, wielbanden, wielstellen, wielen, spoorstaven, dwarsliggers, staalstukken uit sloopwerkzaamheden, aandrijfassen

S

4)

           

465

IJzerslakken en -assen voor de herverwerking

       

4650

Hamerslag, walsslakken, walssintels, ijzerslakken, niet nader gespecificeerd

S

 
           

466

Hoogovenstof

       

4660

Vliegstof, hoogovenstof

S

 
           

467

Geroost ijzerkies

       

4670

IJzerpyriet, geroost, pyrietresiduen, ijzerkiesresiduen, ijzerkies, geroost

S

 

Opmerkingen:

4) S: sproeien over opslag op de wal

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

5

IJZER, STAAL EN NON-FERROMETALEN (inclusief halffabrikaten)

       

51

GIETIJZER, METAALLEGERINGEN, RUWSTAAL

       

512

Gietijzer, spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan

       

5121

Gietijzer in vormen, in vormstukken, bijv. metaalfosfor, hematietgietijzer, gietijzer, fosforhoudend, spiegelijzer

A

A

S

6)

5122

Ferromangaan met een koolstofgehalte van meer dan 2%, in vormen, in vormstuk

A

S

6)

5123

IJzerpoeder, staalpoeder,

B

S

6)

5124

IJzerspons, staalspons, ijzerslakken (staalstaven, ruwijzerstaven)

A

S

6)

           

513

Ferrolegeringen (uitgezonderd koolstofrijk ferromangaan)

       

5131

IJzerlegeringen, niet nader gespecificeerd

A

A

S

6)

5132

Ferromangaan met een koolstofgehalte tot 2%, ferromangaanlegeringen, niet nader gespecificeerd

A

A

S

6)

5133

Ferrosilicium (siliconmangaan), ferromangaansilicium

A

A

S

6)

515

Ruwstaal

       

5150

Ruwstaal in blokken, in brammen, in vormstukken, in knuppels

A

A

S

6)

           

52

STAALHALFFABRIKATEN

       

522

Staalhalffabrikaten

       

5221

Staalhalffabrikaten in blokken, in brammen (staven), in knuppels, in largets

A

A

S

6)

5222

Breedbandstaal in rollen (coils)

A

A

S

6)

5223

Breedbandstaal in rollen (coils), om uit te walsen

A

A

S

6)

523

Andere staalhalffabrikaten

       

5230

Blokken staal, rollen, buizen

A

A

S

6)

           

53

STAAF- EN VORMSTAAL, DRAAD, SPOORWEGBOVENBOUWMATERIAAL

       
           

531

Staaf- en vormstaal

       

5311

Staaf- en vormstaal, bijv. H-,I-,T-,U- en andere speciale profielen, rond- en vierkant staal

A

A

S

6)

5312

Damwandstaal

A

A

S

6)

5313

Betonstaal, bijvoorbeeld monierstaal, geribbeld torstaal, torstaal

A

A

S

6)

535

Staaldraad

       

5350

Staaldraad uit ijzer of staal

A

A

S

6)

           

537

Spoorstaven en spoorwegbovenbouwmateriaal uit staal

       

5370

Spoorwegbovenbouwmateriaal uit staal, bijv. spoorstaven, bielsen, stroomspoorstaven uit staal met delen van non-ferrometaal

A

A

S

6)

Opmerkingen:

6) indien met minerale olie besmeurd: S

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

54

STAALPLAAT, BLIK EN BLIKBAND, BANDSTAAL, OOK VOORZIEN VAN OPPERVLAKTELAGEN

       

541

Staalplaat en breedplaatstaal

       

5411

Breedplaatstaal

A

A

   

5412

Platen of rollen (bijv. coils) uit staal bijv. dynamostaal, elektrostaal, elektrostaalband, fijn, extra fijn, middelstaal, dik-, geribbeld-, wafel-, gegolfd- en geperforeerd plaatstaal, -band, traanplaat, pantserplaten

A

A

   

544

Bandstaal, ook voorzien van oppervlaktelagen, blikband, blik

       

5441

Blikband, blik

A

A

   

5442

Bandstaal, staalstrip, ook voorzien van oppervlaktelagen

A

A

   
           

55

BUIZEN E.D. VAN STAAL, RUWE GIETERIJPRODUCTEN EN SMEEDSTUKKEN VAN IJZER EN STAAL

       

551

Buizen, buisafsluiting- en verbindingsstukken van staal en gietijzer

       

5510

Buizen, buisafsluiting- en verbindingsstukken, buisslangen van staal, van gietijzer

A

A

   
           

552

Ruwe gieterijproducten en smeedstukken van staal, van gietijzer

       

5520

Vorm-, pers-, smeed-, stansstukken van staal, van gietijzer

A

A

   
           

56

NON-FERROMETALEN EN NON-FERROHALFFABRIKA TEN

       

561

Koper en koperlegeringen

       

5611

Anodekoper, ruwe koper

A

A

S

6)

5612

Koper (elektrolytkoper, raffinage koper), koperlegeringen, bijv. brons, messing

A

A

S

6)

562

Aluminium en aluminiumlegeringen

       

5620

Aluminium, aluminiumlegeringen

A

A

S

6)

563

Lood en loodlegeringen

       

5630

Lood (elektrolyt-, smelt-, walslood), loodlegeringen, loodstof (gemalen ruw lood)

S

 

564

Zink en zinklegeringen

       

5640

Zink (ruw, elektrolyt-, fijn, gegalvaniseerd zink), zinklegeringen

B

B

S

6)

565

Overige non-ferrometalen en legeringen daarvan

       

5651

Magnesium, magnesiumlegeringen

A

A

S

6)

5652

Nikkel, nikkellegeringen

B

B

S

6)

5653

Tin, tinlegeringen

B

B

S

6)

5659

Non-ferrometalen, de legeringen daarvan, niet nader gespecificeerd

S

 

Opmerkingen:

6) indien met minerale olie besmeurd: S

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

568

Non-ferro-metaalhalffabrikaten

       

5681

Banden, blikken, platen, stroken van non-ferrometalen en van de legeringen daarvan

A

A

S

6)

5682

Draad van non-ferrometalen en van de legeringen daarvan

A

A

S

6)

5683

Folies van non-ferrometalen en van de legeringen daarvan

A

A

S

6)

5684

Profielen en staven van non-ferrometalen en van de legeringen daarvan

A

A

S

6)

5689

Non-ferrometaalhalffabrikaten, niet nader gespecificeerd

A

A

S

6)

Opmerkingen:

6) indien met minerale olie besmeurd: S

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

6

STENEN EN GRONDSOORTEN (inclusief bouwstoffen)

       

61

ZAND, GRIND, PUIM, KLEI, SLAKKEN

       

611

Industriezand

       

6110

Vormzand, gieterijzand, glaszand, kleefzand, kwartszand, kwartsietzand, industriezand, niet nader gespecificeerd

A

S

6)

           

612

Overig natuurlijk zand en grind

       

6120

Grind, ook gebroken, zand, overig

A

   
           

613

Puimsteen, -zand en -grind

       

6131

Puimsteen, puimsteenmeel

A

   

6132

Puimgrind, -zand

A

   
           

614

Leem, klei en kleihoudende aarde

       

6141

Bentoniet, gezwollen klei, kleischalie, kaolin, leem, porseleinaarde, klei, vollersaarde, ruw en onverpakt, chamotte (vuurvast materiaal van gebakken leem), -breuk (silicabrokken, -breuk)

A

   

6142

Bentoniet, gezwollen klei, kleischalie, kaolin, leem, porseleinaarde, klei, vollersaarde, ruw en verpakt, chamotte, chamottepoeder

A

   
           

615

Slakken en assen niet voor metaalverwerking

       

6151

Vliegas, hoogovenas, houtas, kolen-, cokesas, afvalas, assen uit zinkovens (moffelresten), assen van brandstoffen, niet nader gespecificeerd

   

S

 

6152

IJzerslakken, hoogovenslakken, kolen-, cokesslakken, converterslakken, martinslakken, afvalslakken, slakken uit lood-en koperovens, slakken, ijzerhoudend, mangaanhoudend, niet nader gespecificeerd, soldeerslakken, Siemens-Martinslakken, Siemens-Martinslakkenmeel, split (fijne steenslag) van hoogovenslakken, slakken van brandstoffen, niet nader gespecificeerd

A

S

4)

6153

Hoogovenpuim

A

   

6154

Slakkenzand

A

   
           

62

ZOUT, IJZERKIES, ZWAVEL

       

621

Steenzout en ziederijzout

       

6210

Natriumchloride (chloornatrium), gladheidsbestrijdingszout, geraffineerd zout, keukenzout, steenzout, zout voor vee, zout, ook gedenatureerd, niet nader gespecificeerd

A

S

7)

           

622

IJzerkies, niet geroost

       

6220

IJzerkies, niet geroost

A

   
           

623

Zwavel

       

6230

Zwavel, ruw

A

   

Opmerkingen:

4) S: Sproeien over opslag op de wal

6) indien met minerale olie besmeurd: S

7) indien gedenatuurd: S

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

63

OVERIGE STENEN, GRONDSOORTEN EN AANVERWANTE RUWE MATERIALEN

       

631

Zwerfsteen, steenslag en andere kleingemaakte stenen

       

6311

Veldstenen, zwerfstenen, lavaslakken, steenslag, stenen, steenblokken, ruw, uit steengroeven

A

   

6312

Mijnsteen, puingesteente, steenafval, -gruis, -meel, -zand, fijne steenslag, tot 32 mm doorsnede, lava steenslag, ruwe perliet

A

   

6313

Lavagrind

A

   

632

Marmer, graniet en ander natuurwerksteen, leisteen

       

6321

Basaltblokken, -platen, marmerblokken, -platen, fonoliet (klinksteen), leisteenblokken, -platen, quadersteen en overige stenen, ruw bewerkt,

A

   

6322

Fonolietgruis, -steenslag, gesmolten basalt, -breuk, -stenen, leisteen, gebrand, gemalen, verkleind, tot 32 mm doorsnede

A

   

633

Gipssteen en kalksteen

       

6331

Dolomiet (calcium-magnesiumcarbonaat), duniet, kalkspaat, olivijn

A

   

6332

Dolomiet (calciummagnesiumcarbonaat), duniet, kalkspaat, olivijn, allen verkleind, gemalen, tot 32 mm doorsnede

A

   

6333

Gipssteen

A

   

6334

Gipssteen, verkleind, gemalen, tot 32 mm doorsnede

A

   

6335

Mestkalk, meststof, kalkhoudend, kalkresiduen, mergel

A

   

634

Krijt

       

6341

Krijt, ruw (calciumcarbonaat, natuurlijk)

B, A

   

6342

Krijt, voor het mesten

B, A

A

   

639

Overige ruwe mineralen

       

6390

Asbest, ruw (-aarde, -gesteente, -meel, -vezels, -generaat), asbestafval

S

 

6391

Asfalt (asfaltite), asfaltaarde, -stenen, asfaltproducten voor wegenbouw

S

 

6392

Bariet (bariumsulfaat), zwaarspaat, witheriet

A

   

6393

Veldspaat, fluoriet

A

   

6394

Bitteraarde, -spaat, kristalspaat, magnesiet, ook gebrand, gesinterd, talkaarde

S

 

6395

Grondsoorten, slib, bijv. afgegraven grond, brak water, puin, tuinaarde, huisvuil, humus, hoogovenpuin, infusorieënaarde, kiezelaarde, molerklei, vuil, slik

S

4)

6396

Bouwpuin, verontreinigde afgegraven grond, huisvuil, hoogovenpuin, afval

S

 

6397

Wassteen

A

   

6398

Kalizout, niet voor bemesting, bijv. kainiet, carnalliet, kieseriet, sylviniet, montanal

A

   

6399

Ruwe mineralen, overige, bijv. borax, boraatmineralen, verfaarden, vulzout (natriumsulfaat), mica, kerniet, korund, cryoliet, magnesium, fosfaat, kwarts, kwartsiet, speksteen, steatiet, talksteen, tras, steenbrokken, -breuk

A

   

64

CEMENT EN KALK

       

641

Cement

       

6411

Cement

B

   

6412

Cementklinker

A, B

   

642

Kalk

       

6420

Kalk, in brokken, ook gebrand, kalkhydraat, gebluste kalk

B, A

   

Opmerkingen:

4) S: sproeien over opslag op de wal

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

65

GIPS

       

650

Gips

       

6501

Gips, gebrand

A

   

6502

Gips, ruw, voor het mesten

A, B

   

6503

Gips uit rookgasontzwavelingsinrichtingen, overig industriegips

A, B

   
           

69

OVERIGE MINERALE BOUWSTOFFEN (uitgezonderd glas)

       

691

Bouwstoffen en andere producten uit natuursteen, puim, gips, cement en dergelijke stoffen

       

6911

Asbestcementproducten, bijv. bouwstenen en -delen, tegels, vaten, platen

A

 

9)

6912

Beton- en cementproducten, kunststeenproducten bijv. bouwstenen, bouwdelen, trottoirstenen, gerede bouwdelen, tegels, lichte bouwplaten, muurstenen, platen, drempels, stelwanden, werkstukken

A

   

6913

Puimproducten bijv. bouwstenen, -delen

A

   

6914

Gipsproducten, bijv. bouwplaten, -stenen, -delen

A

   

6915

Minerale en plantaardige isoleermiddelen, bijv. bouwdelen uit schuimstoffen, isolatieplaten, vormstukken, stapelweefselvlies, matten en platen van asbest, glaszijde, -watten, -wol, perliet, vermiculiet, warmtewerende massa

A

 

9)

6916

Natuursteen (fabriekssteen), bewerkt en producten daarvan, bijv. trottoirstenen, mozaiekstenen, straatplaten, straatsteen, platen, stootstenen, sierstenen, werkstukken van steen

A

   

6919

Producten uit andere minerale stoffen, asfaltproducten, slakkenwol, houtgranietproducten, -massa

A, B

 

10)

           

692

Grofkeramische en vuurvaste bouwstoffen

       

6921

Dak- en muurbaksteen van gebrande klei, bijv. bakstenen, bouwstenen, dakpannen, holle bouwstenen, klinkerstenen, parementstenen

A

   

6922

Vuurvaste bouwdelen en stenen, keramische vloer- en wandplaten, bijv. vloer en muurtegels, platen, chamotte capsules, -platen, -stenen, -producten, silicaatstenen, greswaren

A

   

6923

Vuurvaste mortel en vormzand, bijv. vormstukken, gietzand, giethulpstoffen, mortelmengsels

B

   

6924

Stukken van vuurvaste keramische producten, chamotteblokken, chamottebreuk

A

   

6929

Overige bouwkeramiek van gebrande klei, bijv. drainbuizen, kabeldekplaten, vloerplaten, -stenen

A

   

Opmerkingen:

9) i.p.v. asbest: vezelcement

10) voor houtgranietmassa: B, voor alle overigen: A

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

7

MESTSTOFFEN

       

71

NATUURLIJKE MESTSTOFFEN

       

711

Natuurlijk natronsalpeter

       

7110

Natriumnitraat (natronsalpeter)

A

   
           

712

Ruwe fosfaten

       

7121

Aluminiumcalciumfosfaat, calciumfosfaat, -superfosfaat

B, A

A

   

7122

Apatiet, coproliet, fosforiet, ruwe fosfaten, niet nader gespecificeerd

B, A

A

   
           

713

Ruwe kalizouten en meststoffen van minerale oorsprong, niet nader gespecificeerd

       

7131

Ruw kalizout, bijv. kainiet, carnalliet, kieseriet, sylviniet, meststoffen van minerale oorsprong, niet nader gespecificeerd

A

A

   

7132

Magnesiumsulfaat

A

   

719

Natuurlijke niet-minerale meststoffen

       

7190

Meststoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong, bijv. guano, hoornafval, compost, -aarde, mest, stalmest

B

   
           

72

CHEMISCHE MESTSTOFFEN

       

721

Fosfaatslakken en Thomasmeel

       

7210

Convertorkalk, fosfaatslakken, Thomasmeel, -fosfaat, thomasfosfaatmeel, -slakken

B

S

11)

722

Andere fosfaatmeststoffen

       

7221

Ammoniaksuperfosfaat, boorsuperfosfaat, triplesuperfosfaat, superfosfaat

B

S

11)

7222

Dicalciumfosfaat (fosforzure kalk)

A

B

S

11)

7223

Diammoniumfosfaat (diammonfosfaat)

B

S

11)

7224

Gloeifosfaat, mestfosfaten, fosfaatgloeimeststoffen, fosfaten, chemische, fosfaatmeststoffen, niet nader gespecificeerd

B

S

11)

723

Kalimeststoffen

       

7231

Kaliumchloride (chloorkalium), kaliumsulfaat (zwavelzure kali)

A

   

7232

Kaliummagnesiumsulfaat (zwavelzuur kaliummagnesium)

A

   

724

Stikstofhoudende meststoffen

       

7241

Ammoniakgas

S

 

7242

Ammoniumbicarbonaat, ammoniumchloride (salmiak, zoutzure ammoniak), ammoniumnitraat, ammoniumnitraatureumoplossing, ureum (urea), kalisalpeter, kaliumnitraat, kalkammonsalpeter, kalstikstof, natronsalpeter, stikstofmagnesium, stikstofhoudende meststoffen, niet nader gespecificeerd

A

   

7243

Ammoniumsulfaat (zwavelzure ammoniak), ammonsulfaatloog, ammonsulfaatsalpeter

A

   
           

729

Mengmeststoffen en andere chemisch bereide meststoffen

       

7290

Samengestelde minerale meststoffen en wel: NPK-meststoffen, NP-meststoffen, NK-meststoffen, PK-meststoffen, handelsmeststoffen, mengmeststoffen, niet nader gespecificeerd

A

   

Opmerkingen:

11) Indien vacuümschoon niet mogelijk, dan S

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

8

CHEMISCHE PRODUCTEN

       

81

CHEMISCHE GRONDSTOFFEN (uitgezonderd

       
 

aluminiumoxide en -hydroxide)

       

811

Zwavelzuur

       

8110

Zwavelzuur (oleum), afvalzwavelzuur

S

 

812

Natriumhydroxide

       

8120

Natriumhydroxide, vast, natronhydroxideloog, natronloog, sodaloog

A, B

A, B

 

8)

           

813

Natriumcarbonaat

       

8130

Natriumcarbonaat (koolzuurhoudend natrium), natron, soda

S

 

814

Calciumcarbide

       

8140

Calciumcarbide (Opgelet: bij contact met water gevaar voor explosie!)

S

 

819

Overige chemische grondstoffen (uitgezonderd

       
 

aluminiumoxide en -hydroxide)

       

8190

Calciumfosfaat

A

   

8191

Acrylonitril, adipinezuur, aluin, aluminiumacetaat (azijnzuurhoudende kleiaarde), -fluoride, -formiaat (mierenzuurhoudende kleiaarde), -sulfaat (zwavelzuurhoudende kleiaarde), ammoniakgas, ammonia, ammonsalpeter (ammoniumnitraat, salpeterzuurhoudende ammoniak), ammoniumfosfaat, -oplossing, ethylbenzeen, ethyleenoxide, vloeibaar, bariumcarbonaat, bariumchloride (chloorbarium), bariumnitraat, bariumnitriet, bariumsulfaat, bariumsulfiet, benzeenkoolwaterstofderivaat, loodglit, -oxide, -wit (loodcarbonaat), brandewijn, verouderd, calciumformiaat (mierenzure kalk), calciumhypochloride (chloorkalk), calciumnitraat (kalksalpeter), calciumfosfaat, calciumsulfaat (anhydriet, synthetisch), cyanide, caprolactam, siliciumcarbide, chroomaluin, chroomloog, chroomsulfaat, cumeen, dimethylether, methylacetaat, methylether, azijnzuur, -anhydride, chloorazijnzuur, vetalcohol, fluorwaterstof, ethyleenglycol, butyleenglycol, propyleenglycol, glycerine, glycerinelogen, glycerinewater, ureum, kunstmatig (carbamide), hexamethyleendiamine, houtazijn, isopropylalcohol, kaliumchloraat, kaliumhypochlorietloog (kalibleekloog), kaliumnitraat, kooldioxide, verdicht, vloeibaar gemaakt, cresol, fenol, magnesiumcarbonaat, meliamine, natriumacetaat (azijnzuurhoudend natrium), natriumchloraat, natriumfluoride, natriumformiaat, natriumnitraat (natronsalpeter), natriumfosfaat, natriumsulfiet (zwavelzuurhoudend natrium), zwavelnatrium, naftaleenanhydride, retortengrafiet, roet, zwavelkoolstof, silicium, siliciumcarbide, spiritus, gedenatureerd, stikstof, verdicht, vloeibaar gemaakt, styreen, trichloorethyleen, wasgrondstoffen, waterstof

S

 

8192

Calciumchloride (chloorcalcium), kalkstikstof, chloor, vloeibaar gemaakt (chloorloog), ijzeroxide, -sulfaat, kaliumhydroxide, kaliloog, kaliumcarbonaat, -silicaat (waterglas), kaliumsulfaatloog, potas, magnesiumsulfaat, mangaansulfaat, methanol (houtgeest), methylalcohol, natriumbicarbonaat (dubbelkoolzuurhoudend natrium), -bisulfaat (dubbelzwavelzuurhoudend natrium), -nitriet (salpeterzuurhoudend natrium), -nitrietloog, -silicaat (waterglas), natronbleekloog, fosforzuur, salpeterzuur, -afvalzuur, zoutzuur, - afvalzuur, zwavel, gereinigd, zwaveldioxide, zwavelige zuren, zinkoxide, -sulfaat

S

 
           

8193

Kaliumchloride (chloorkalium)

S

 

8199

Overige chemische grondstoffen, bijv. alcohol, puur (spiritus), ammoniumchloride (salmiak), chloorbenzeen, cyaanzout, hardingsmiddel voor ijzer, voor staal, monochloorbenzeen, orthoxyleen, paraxyleen, radioactieve stoffen, titaandioxide (bijv. kunstrutiel), niet nader gespecificeerd

S

 

Opmerkingen:

8) vast: B

loog: A

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

82

ALUMINIUMOXIDE EN -HYDROXIDE

       

820

Aluminiumoxide en -hydroxide

       

8201

Aluminiumoxide

B

   

8202

Aluminiumhydroxide (aluminiumhydraat)

B

   
           

83

BENZEEN, TEREN EN DERGELIJKE DERIVATEN

       

831

Benzeen

       

8310

Benzeen

S

 

839

Pek, teer, teeroliën en dergelijke derivaten

       

8391

Nitrobenzeen, benzeenderivaten, niet nader gespecificeerd

S

 

8392

Oliën en andere derivaten van steenkoolteer, bijv. antraceen, -slib, decaline, naftaline, geraffineerd, tetraline, xyleen, solventnafta, tolueen, xylol

S

 

8393

Pek en teerpek uit steenkool- en andere minerale teren bijv. bruinkoolteerpek, houtteerpek, mineraalteerpek, petroleumpek, steenkoolteerpek, teerpek, turfpek, -teerpek

S

4)

8394

Pek- en teercokes van steenkool en andere minerale teren, bijv. bruinkoolteercokes, steenkoolpekcokes, -teercokes, teercokes

S

4)

8395

Gasreinigingsstof

S

 

8396

Steenkool-, bruinkool- en turfteer, houtteer, houtteerolie, bijv. impregneerolie, carboleum, kreosootolie, mineraalteer, naftaline,

S

 
 

ruw

       

8399

Overige derivaten, bijv. resten van zware olie van bruinkool- en steenkoolteer

S

 
           

84

CELSTOF EN OUD PAPIER

       

841

Houtslijpsel en celstof

       

8410

Houtstof (houtslijpsel), houtcellulose, cellulose, -afval

A

   
           

842

Oud papier en papierafval

       

8420

Oud papier, oud karton

A

   
           

89

ANDERE CHEMISCHE PRODUCTEN

       
 

(inclusief zetmeel)

       

891

Kunststoffen

       

8910

Kunsthars, kunstharslijm, mengpolimeer van acrylonitraat, van butadieen, van styreen, polyester, polyvinylacetaat, -chloride, vinylchloride

S

4)

8911

Kunststofafval, kunststofgrondstoffen, niet nader gespecificeerd

S

 
           

892

Verf-, kleur- en looistoffen

       

8921

Kleurstoffen, verven, lakken, bijv, ijzeroxide voor het aanmaken van verven, email, aardkleuren, bereid, lithopone, menie, zinkoxide

S

 

8922

Stopverf, kit

S

 

8923

Looistoffen, geconcentreerd, extracten

S

 

Opmerkingen:

4) S: sproeien over opslag op de wal

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

893

Farmaceutische producten, etherische oliën, reinigings- en lichaamsverzorgingsmiddelen

       

8930

Apothekerproducten (geneesmiddelen), cosmetische en farmaceutische producten, reinigingsmiddelen, zeep, wasmiddelen, waspoeder

A

S

17)

           

894

Munitie en springstoffen

       

8940

Munitie en springstoffen

S

 
           

895

Zetmeel en gluten

       

8950

Stijfsel, aardappelzetmeel, zetmeel, -producten, dextrine (oplosbaar zetmeel), kleefstoffen (gluten)

A

   
           

896

Andere chemische producten

       

8961

Afval van kunstdraad, -vezels, -garens, van kunststoffen, ook geschuimd, ook thermoplastisch, niet nader gespecificeerd, afvalmengzuren van zwavel-en salpeterzuur, elektrodenkoolstofafval, -resten, koolstofbasisstof

S

 

8962

Afval en residuen van de chemische industrie, van de glasindustrie, ijzeroxidehoudend, sulfietloog

S

 

8963

Aceton, ethylacetaat, ethyleenchloride, ethylglycol, butanol, butylacetaat, butylglycol, chloorkoolwaterstof, niet nader gespecificeerd, chloorparrafine, chloroform (trichlormethaan), dichlorethyleen, EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur), ontkalkingsmiddel voor de lederbereiding, ETBE (ethyl-tertbutylehter), glycolen, niet nader gespecificeerd, grafiet, grafietproducten, hardingsmengsels voor kunststoffen, hexachloorethaan, kabelwas, lijm, oplosmiddel, methylchloride (chloormethyl), methylglycol, methyleenchloride, MTBE (methyl- tertbutylether), NTA (nitrilotri-azijnzuur), tetrachloorethyleen, plantbeschermingsmiddelen, niet nader gespecificeerd, propylacetaat, -glycol, surfynol (TMDD = 2,4,7,9-tetramethyldec- 5-in-4,7-diol), tallolie, -producten, terpentineolie, tetrachloorbenzeen, tetrachloorkoolstof, trichloorbenzeen, trifenylfosfine, weekmakermengsels voor kunststoffen

S

 

8969

Chlorotheen, creosoot, chemicaliën, chemische producten, niet nader gespecificeerd

S

 

Opmerkingen:

17) indien geneesmiddelen: S

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

9

VOERTUIGEN, MACHINES, ANDERE HALF- EN EINDPRODUCTEN, BIJZONDERE TRANSPORTGOEDEREN

     

12)

91

VOER- EN VAARTUIGEN

       

910

Voer- en vaartuigen

       

9101

Wegvoertuigen, ook onderdelen (uitgezonderd voertuigmotoren), bijv. sleepwagens, fietsen, vrachtauto's, tractoren, assen, aslager, astap

   

9102

Luchtvaartuigen, ook onderdelen (uitgezonderd motoren)

   

9103

Railvoertuigen, ook onderdelen (uitgezonderde voertuigmotoren), bijv. locomotieven, wagons, wielbanden, wielschijven

   

9104

Vaartuigen, ook onderdelen (uitgezonderd motoren), bijv. boten, schepen, vlotten, scheepvaarttekens

   
           

92

LANDBOUWMACHINES

       

920

Landbouwmachines en werktuigen

       

9200

Landbouwmachines en werktuigen, inclusief accesoires, onderdelen en vervangingsonderdelen

   
           

93

ELEKTROTECHNISCHE PRODUCTEN, ANDERE MACHINES

       

931

Elektrotechnische producten

       

9311

Elektrisch fornuis, -oven, televisietoestel, telefoonapparatuur, radioapparatuur, weegapparatuur, wasmachines

   

9312

Elektroden voor elektrische apparaten en ovens, elektrodenkoolstof, elektrodenpennen, isolatoren

   

9313

Accumulatoren, -platen, apparaten, elektrisch, dynamo's, elektromotoren, generatoren, kabels, meetapparaten, transformatoren

   

9314

Elektroafval (elektronicaschroot)

S

 

9319

Andere elektronische producten

   
           

939

Andere machines, niet nader gespecificeerd (inclusief voertuigmotoren)

       

9391

Armaturen, dieselmotoren, kogellagers, rollagers, ottomotoren (benzinemotoren), -onderdelen

   

9392

Graaf- en baggermachines, betonmolens, hefwerktuigen, kranen, pompen, walsen en andere werktuigen en machines voor bouw-en graafwerkzaamheden, onderdelen inbegrepen

   

9393

Bureaumachines

   

9394

Gietvormen uit gietijzer, gietvormen, mantels, van ijzer, voor generatoren, condensatoren, gloeiovens, trommels, trommelbeslag voor draaiovens

   

9399

Overige machines, niet nader gespecificeerd

   

Opmerkingen:

12) bij stukgoed zie inleidende opmerking onder c)

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

94

METAALPRODUCTEN

       

941

Systeembouwonderdelen en bouwconstructies van metaal

       

9411

Barakken, schuren, tribunes van metaal, venster, -delen, palen, poorten, poortkozijnen, deuren, deurkozijnen, van metaal

   

9412

Constructies, constructieonderdelen, van metaal

   
           

949

Andere metaalproducten

       

9491

Blikproducten, bouten, bussen, trommels, draadkabel, ijzerwaren ook met elektrische inrichting, staalvezels, vaten en flessen van staal voor het vervoer van verdicht of vloeibaar gas, gietijzerwaren, huishoudapparaten van gietijzer, van blikstaal, jerrycan, kuip, schroeven en moeren, lasdraad, werktuigen, staalwaren, niet nader gespecificeerd

   

9492

Ankers voor vaartuigen, bouwstaalmatten, -weefsel, draad, vlechtdraad, draadpennen, ijzerhouder, -vaten, vormstukken uit gietijzer, uit staal, ketels, ketens, nagels, klinknagels, prikkeldraad, staalmatten

   

9493

Betondraadweefsel, (ijzerdraadweefsel met aangebrachte betonstukjes)

   
           

95

GLAS, GLASPRODUCTEN, KERAMISCHE EN ANDERE MINERALE PRODUCTEN

       

951

Glas

       

9511

Vensterglas, vlakglas, floatglas, glasbouwstenen, glasdakpannen, glastegels, isoleerglas, gelaagd glas, onbewerkt glas

   

9512

Glas, gemalen, glasafval, -breuk, -scherven

A

   
           

952

Glasproducten, keramische en andere minerale half- en eindproducten

       

9521

Asbestproducten, bijv. pakkingen, filterplaten, vilt, karton, beschermingsbekleding

   

9522

Glasproducten, bijv. flessen, bollen, servies, gegoten glas, glasstaven

   

9523

Keramische producten, bijv. vormstukken uit kleiaarde of steengoed, klei- en pottenbakkersproducten

   

9529

Andere minerale half- en eindproducten, niet nader gespecificeerd

   
           

96

LEDER, LEDERWAREN, TEXTIEL, BEKLEDING

       

961

Leder, bewerkte huiden, lederwaren

       

9610

Pelzen, huiden, leder, bontwerk

   
           

962

Garens, weefsel en aanverwante artikelen

       

9620

Chemiedraden, -garens, draden en garens van plantaardige spinstoffen, van dierenharen, van wol, vilt, -waren, weefsels en stoffen, jute zakken, dekzeilen, touwwerk, tapijten, watten

   
           

963

Kleding, schoenen, reisartikelen

       

9630

Kleding, lederwaren, pelswaren, textiel

   

Opmerkingen:

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting t.b.v.:

Opm.

lozen op het riool

bijz. behandeling

97

ANDERE HALF- EN EINDPRODUCTEN

       

971

Rubberwaren

       

9710

Vloerbedekking, rubberbanden, guttapercha, bewerkt, buizen, schuimrubber

   
           

972

Papier en karton

       

9721

Bitumenvilt, -papier, -karton, dakvilt, viltkarton, teervilt, -papier, teerkarton

A

   

9722

Karton, behangpapier, perkamentpapier, golfkarton, celstofwatten (papierwatten)

A

   

9723

Kaftpapier, (in)pakpapier, papier in rollen, krantenpapier

A

   
           

973

Papier- en kartonproducten

       

9730

Papier- en kartonproducten

A

   
           

974

Drukwerk

       

9740

Boeken, kranten, drukwerken, niet nader gespecificeerd

   
           

975

Meubelen en inrichtingsartikelen

       

9750

Meubelen, meubelonderdelen en inrichtingsartikelen, niet nader gespecificeerd

   
           

976

Hout- en kurkwaren

       

9760

Barakken, huizen, schuren, tribunes van hout, bouwonderdelen (houtconstructies), vaten, vensters, -delen, lijsten, fineerbladen, hardvezelplaten, huishoudapparaten, houtpleisterblokken, -platen, houtspaan, bijzonder gefabriceerd (bijv. voor korven, doosjes), houtwol, triplex, -platen, dragers van hout, kurkwaren

   
           

979

Andere eindproducten

       

9790

Apparaten, instrumenten, inclusief accessoires en onderdelen voor chemische, medische, natuurkundige doeleinden, borstelwerk, vlecht- en korfproducten, kunststofproducten, muziekinstrumenten, sanitair

   
           

99

BIJZONDERE TRANSPORTGOEDEREN (inclusief groepage- en stukgoed)

       

991

Gebruikte verpakkingen, verpakkingsmiddelen

       

9910

Containers, kabelhaspels, leeggoed, pallets, alle gebruikt, lege voertuigen (bijv. trailer, chassis), andere verpakkingsmiddelen, niet nader gespecificeerd

   

992

Werktuigen van bouwondernemingen, circusartikelen, e.d.

       

9920

Bouw- en etalagegereedschappen, gebruikt

   

999

Groepage- en stukgoed, transportgoederen die gezien hun aard niet onder een van de groepen zijn te brengen

       

9991

Wapens, inclusief accessoires en onderdelen

   

9999

Goederen, niet nader gespecificeerd

   

Opmerkingen:


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2010, 180.


De bepalingen van de wijziging van 2 december 2009 behoefden ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2010, 180.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2010, 180.

In dat Tractatenblad staat ten onrechte vermeld dat artikel 6 van het Verdrag met ingang van 1 juli 2010 wordt toegepast. Ingevolge een op de zitting van 8 juni 2010 goedgekeurd besluit van de Conferentie van Verdragsluitende Staten zal artikel 6 van het Verdrag met ingang van 1 januari 2011 worden toegepast.


De bepalingen van de wijziging van 2 december 2009 zijn ingevolge artikel 19, vijfde lid, van het Verdrag op 1 juli 2010 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de wijziging, evenals het Verdrag, alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1996, 293, Trb. 1997, 97 en Trb. 2010, 180.

Uitgegeven de veertiende oktober 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De Duitse en Franse teksten liggen ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn eveneens te vinden op http://www.ccr-zkr.org/index.php.