Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2008, 55Verdrag

A. TITEL1)

Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid;

(met Reglement)

Genève, 2 juli 1999

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van de Akte, met Reglement, zijn geplaatst in Trb. 2000, 102.

Op blz. 24 van Trb. 2000, 102, artikel 14, tweede lid, onder a, dient „l’article 11” te worden vervangen door „l’article 12”. Verder dient op blz. 44 van Trb. 2000, 102, artikel 27, eerste lid, „l’article 8” te worden vervangen door „l’article 28”.

C. VERTALING


Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1 Afgekorte uitdrukkingen

In deze Akte wordt verstaan onder:

 • i. „Overeenkomst van 's-Gravenhage”: de Schikking van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, voortaan luidend Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid;

 • ii. „deze Akte”: de Overeenkomst van 's-Gravenhage die bij deze Akte wordt ingesteld;

 • iii. „Reglement van uitvoering”: het Reglement van uitvoering van deze Akte;

 • iv. „voorgeschreven” en „voorschriften”: respectievelijk voorgeschreven door het Reglement van uitvoering en voorschriften van het Reglement van uitvoering;

 • v. „Verdrag van Parijs”: het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, zoals herzien en gewijzigd;

 • vi. „internationale inschrijving”: de internationale inschrijving van een tekening of model ingevolge deze Akte;

 • vii. „internationale aanvraag”: een aanvraag tot internationale inschrijving;

 • viii. „internationaal register”: de officiële, door het Internationaal Bureau bijgehouden verzameling van gegevens betreffende internationale inschrijvingen, waarvan de aantekening door deze Akte of het Reglement van uitvoering wordt verlangd of toegestaan, ongeacht de drager waarop deze gegevens worden bewaard;

 • ix. „persoon”: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon;

 • x. „aanvrager”: de persoon namens wie een internationale aanvraag wordt ingediend;

 • xi. „houder”: de persoon namens wie een internationale inschrijving wordt aangetekend in het internationaal register;

 • xii. „intergouvernementele organisatie”: een intergouvernementele organisatie die de ingevolge artikel 27, eerste lid, onder ii, bedoelde voorwaarden vervult om Partij te worden bij deze Akte;

 • xiii. „Verdragsluitende Partij”: een Staat of een intergouvernementele organisatie die Partij is bij deze Akte;

 • xiv. „Verdragsluitende Partij van de aanvrager”: de Verdragsluitende Partij of een van de Verdragsluitende Partijen waaraan de aanvrager zijn bevoegdheid tot het indienen van een internationale aanvraag ontleent op grond van het feit dat hij, ten aanzien van de genoemde Verdragsluitende Partij, ten minste aan een van de in artikel 3 bedoelde voorwaarden voldoet; indien de aanvrager, ingevolge artikel 3, zijn bevoegdheid tot het indienen van een internationale aanvraag kan ontlenen aan meerdere Verdragsluitende Partijen, dient onder „Verdragsluitende Partij van de aanvrager” te worden verstaan die, welke onder die Verdragsluitende Partijen als zodanig in de internationale aanvraag wordt aangeduid;

 • xv. „grondgebied van een Verdragsluitende Partij”: wanneer de Verdragsluitende Partij een Staat is, het grondgebied van die Staat en, wanneer de Verdragsluitende Partij een intergouvernementele organisatie is, het grondgebied waarop het oprichtingsverdrag van die intergouvernementele organisatie van toepassing is;

 • xvi. „Bureau”: de instantie die door een Verdragsluitende Partij belast is met het toekennen van de bescherming aan tekeningen of modellen van nijverheid op het grondgebied van die Verdragsluitende Partij;

 • xvii. „Bureau dat overgaat tot een onderzoek”: een Bureau dat ambtshalve de aanvragen tot bescherming van tekeningen of modellen van nijverheid die bij het Bureau worden ingediend, onderzoekt teneinde ten minste vast te stellen of deze tekeningen of modellen voldoen aan de voorwaarde van nieuwheid;

 • xviii. „aanwijzing”: een verzoek dat ertoe strekt dat een internationale inschrijving rechtsgevolg heeft in de Verdragsluitende Partij; deze term is eveneens van toepassing op de inschrijving van deze aanvraag in het internationale register;

 • xix. „aangewezen Verdragsluitende Partij” en „aangewezen Bureau”: respectievelijk de Verdragsluitende Partij en het Bureau van de Verdragsluitende Partij waarop een aanwijzing van toepassing is;

 • xx. „Akte van 1934”: de op 2 juni 1934 te Londen ondertekende Akte bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage;

 • xxi. „Akte van 1960”: de op 28 november 1960 te 's-Gravenhage ondertekende Akte bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage;

 • xxii. „Aanvullende Akte van 1961”: de op 18 november 1961 te Monaco ondertekende Akte ter aanvulling van de Akte van 1934;

 • xxiii. „Aanvullende Akte van 1967”: de op 14 juli 1967 te Stockholm ondertekende Aanvullende Akte, zoals gewijzigd, bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage;

 • xxiv. „Unie”: de Unie van 's-Gravenhage in het leven geroepen door de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 6 november 1925 en in stand gehouden door de Akten van 1934 en 1960, de Aanvullende Akte van 1961, de Aanvullende Akte van 1967 alsmede door deze Akte;

 • xxv. „Algemene Vergadering”: de in artikel 21, eerste lid, onder a, bedoelde Algemene Vergadering of elke instantie die deze Algemene Vergadering vervangt;

 • xxvi. „Organisatie”: de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom;

 • xxvii. „Directeur-Generaal”: de Directeur-Generaal van de Organisatie;

 • xxviii. „Internationaal Bureau”: het Internationaal Bureau van de Organisatie;

 • xxix. „akte van bekrachtiging”: wordt geacht tevens de akten van aanvaarding of goedkeuring te omvatten.

Artikel 2 Andere bescherming toegekend door de wetten van de Verdragsluitende Partijen en door bepaalde internationale verdragen
 • 1. [Wetten van de Verdragsluitende Partijen en bepaalde internationale verdragen] De bepalingen van deze Akte laten onverlet de toepassing van een ruimere bescherming die kan worden toegekend door de wetgeving van een Verdragsluitende Partij en doen op geen enkele wijze afbreuk aan de bescherming die door internationale verdragen en overeenkomsten inzake auteursrecht wordt verleend aan werken van kunst en werken van kunstnijverheid, noch aan de bescherming die aan tekeningen of modellen van nijverheid wordt verleend krachtens de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

 • 2. [Verplichting tot naleving van het Verdrag van Parijs] Elke Verdragsluitende Partij leeft de bepalingen van het Verdrag van Parijs na ten aanzien van tekeningen of modellen van nijverheid.

HOOFDSTUK I INTERNATIONALE AANVRAAG EN INTERNATIONALE INSCHRIJVING

Artikel 3 Bevoegdheid tot indiening van een internationale aanvraag

Elke onderdaan van een Staat die een Verdragsluitende Partij is of van een Staat die lid is van een intergouvernementele organisatie die een Verdragsluitende Partij is, of elke persoon die zijn woonplaats, gewone verblijfplaats of een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij heeft, is bevoegd een internationale aanvraag in te dienen.

Artikel 4 Procedure voor indiening van de internationale aanvraag
 • 1. [Rechtstreekse of indirecte aanvraag]

  • a. De internationale aanvraag kan, naar keuze van de aanvrager, hetzij rechtstreeks bij het Internationaal Bureau, hetzij door tussenkomst van het Bureau van de Verdragsluitende Partij van de aanvrager worden ingediend.

  • b. Onverminderd het bepaalde onder a kan elke Verdragsluitende Partij, in een verklaring, de Directeur-Generaal kennisgeving doen van het feit dat door tussenkomst van haar Bureau geen internationale aanvragen kunnen worden ingediend.

 • 2. [Taksen voor doorzending in geval van een indirecte aanvraag] Het Bureau van elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat de aanvrager hem, voor eigen rekening, een taks voor doorzending betaalt voor elke internationale aanvraag die door zijn tussenkomst wordt ingediend.

Artikel 5 Inhoud van de internationale aanvraag
 • 1. [Verplichte inhoud van de internationale aanvraag] De internationale aanvraag wordt opgesteld in de voorgeschreven taal of in een van de voorgeschreven talen; de aanvraag dient te bevatten of vergezeld te gaan van:

  • i. een verzoek om internationale inschrijving ingevolge deze Akte;

  • ii. de voorgeschreven gegevens met betrekking tot de aanvrager;

  • iii. het voorgeschreven aantal exemplaren van een reproductie of, naar keuze van de aanvrager, van meerdere verschillende reproducties van de tekening of het model van nijverheid waarop de internationale aanvraag betrekking heeft, die op de voorgeschreven wijze worden gepresenteerd; indien het evenwel een tweedimensionale tekening of tweedimensionaal model van nijverheid betreft en een verzoek tot opschorting van de publicatie wordt gedaan ingevolge het vijfde lid, mag de internationale aanvraag vergezeld gaan van het voorgeschreven aantal specimens van de tekening of het model in plaats van reproducties;

  • iv. een aanduiding van het voortbrengsel of de voortbrengselen die de tekening of het model van nijverheid vormen of in samenhang waarmee de tekening of het model moet worden gebruikt, op de voorgeschreven wijze;

  • v. de vermelding van de aangewezen Verdragsluitende Partijen;

  • vi. de voorgeschreven taksen;

  • vii. alle overige voorgeschreven bijzonderheden.

 • 2. [Verplichte aanvullende inhoud van de internationale aanvraag]

  • a. Elke Verdragsluitende Partij waarvan het Bureau een Bureau is dat overgaat tot een onderzoek en waarvan de wetgeving, op het moment dat zij partij wordt bij deze Akte, verlangt dat een aanvraag tot bescherming van de tekening of het model van nijverheid een of meerdere van de onder b bedoelde kenmerken bevat voor de toekenning, ingevolge die wetgeving, van een datum van indiening voor die aanvraag, kan in een verklaring van deze kenmerken kennisgeving doen aan de Directeur-Generaal.

  • b. De kenmerken waarvan ingevolge het bepaalde onder a een kennisgeving kan worden gedaan, zijn de volgende:

   • i. vermeldingen betreffende de identiteit van de ontwerper van de tekening die of het model van nijverheid dat het onderwerp is van de aanvraag;

   • ii. een korte beschrijving van de reproductie of van de wezenlijke kenmerken van de tekening die of het model van nijverheid dat het onderwerp is van de aanvraag;

   • iii. een aanspraak.

  • c. Wanneer de internationale aanvraag de aanwijzing van een Verdragsluitende Partij bevat die een kennisgeving heeft gedaan ingevolge het bepaalde onder a), dienen in deze aanvraag eveneens, op de voorgeschreven wijze, alle kenmerken te worden vermeld die het onderwerp zijn van die kennisgeving.

 • 3. [Overige mogelijke inhoud van de internationale aanvraag] De internationale aanvraag kan alle overige in het Reglement van uitvoering bedoelde kenmerken bevatten of hiervan vergezeld gaan.

 • 4. [Meerdere tekeningen of modellen van nijverheid in dezelfde internationale aanvraag] Onverminderd de voorgeschreven voorwaarden kan een internationale aanvraag meerdere tekeningen of modellen van nijverheid bevatten.

 • 5. [Verzoek tot opschorting van de publicatie] De internationale aanvraag kan een verzoek tot opschorting van publicatie bevatten.

Artikel 6 Voorrang
 • 1. [Aanspraak op voorrang]

  • a. De internationale aanvraag kan een verklaring bevatten waarin, ingevolge artikel 4 van het Verdrag van Parijs, aanspraak wordt gemaakt op voorrang van een of meerdere voorgaande aanvragen die zijn ingediend in of voor een land dat Partij is bij dat Verdrag of in of voor een Lid van de Wereldhandelsorganisatie.

  • b. In het Reglement van uitvoering kan worden bepaald dat de onder a bedoelde verklaring kan worden gedaan na de indiening van de internationale aanvraag. In dat geval schrijft het Reglement van uitvoering voor op welk moment deze verklaring uiterlijk kan worden gedaan.

 • 2. [Internationale aanvraag die als basis dient voor een aanspraak op voorrang] Te rekenen vanaf de datum van indiening is de internationale aanvraag gelijkwaardig aan een regelmatig depot in de betekenis van artikel 4 van het Verdrag van Parijs, ongeacht het latere lot daarvan.

Artikel 7 Aanwijzingstaksen
 • 1. [Voorgeschreven aanwijzingstaks] De voorgeschreven taksen omvatten, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, een aanwijzingstaks voor elke aangewezen Verdragsluitende Partij.

 • 2. [Individuele aanwijzingstaks] Elke Verdragsluitende Partij waarvan het Bureau een Bureau is dat overgaat tot een onderzoek en elke Verdragsluitende Partij die een intergouvernementele organisatie is, kan, in een verklaring, aan de Directeur-Generaal kennisgeving doen dat ten aanzien van elke internationale aanvraag waarbij zij wordt aangewezen, alsook voor elke vernieuwing van elke internationale inschrijving die voortvloeit uit een dergelijke internationale aanvraag, de in het eerste lid bedoelde voorgeschreven aanwijzingstaks wordt vervangen door een individuele aanwijzingstaks waarvan het bedrag wordt aangegeven in de verklaring en kan worden gewijzigd in latere verklaringen. Dit bedrag kan worden vastgesteld door de genoemde Verdragsluitende Partij voor het eerste tijdvak van bescherming en voor elk tijdvak van vernieuwing of voor de door de Verdragsluitende Partij toegestane maximumduur van de bescherming. Dit bedrag kan evenwel niet groter zijn dan het bedrag dat het Bureau van de genoemde Verdragsluitende Partij van een aanvrager zou mogen ontvangen voor een toegekende bescherming, voor hetzelfde tijdvak, ten aanzien van eenzelfde aantal tekeningen of modellen van nijverheid, met dien verstande dat dit bedrag wordt verminderd met de besparingen die voortvloeien uit de internationale procedure.

 • 3. [Overmaking van aanwijzingstaksen] De in het eerste en tweede lid bedoelde aanwijzingstaksen worden door het Internationaal Bureau overgemaakt aan de Verdragsluitende Partijen ten aanzien van welke deze taksen zijn betaald.

Artikel 8 Correctie van onregelmatigheden
 • 1. [Onderzoek van de internationale aanvraag] Indien het Internationaal Bureau constateert dat de internationale aanvraag, ten tijde van de ontvangst hiervan door het Internationaal Bureau, niet voldoet aan de voorwaarden van deze Akte en van het Reglement van uitvoering, verzoekt het de aanvrager deze binnen de voorgeschreven termijn te corrigeren.

 • 2. [Geen correctie van onregelmatigheden]

  • a. Indien de aanvrager binnen de voorgeschreven termijn geen gevolg geeft aan het verzoek, wordt de internationale aanvraag, onverminderd het bepaalde onder b, geacht te zijn geannuleerd.

  • b. In het geval van een onregelmatigheid met betrekking tot artikel 5, tweede lid, of een bijzondere eis waarvan aan de Directeur-Generaal kennisgeving is gedaan door een Verdragsluitende Partij overeenkomstig het Reglement van uitvoering, wordt, wanneer de aanvrager binnen de voorgeschreven termijn geen gevolg geeft aan het verzoek, de internationale aanvraag geacht de aanwijzing van die Verdragsluitende Partij niet te bevatten.

Artikel 9 Datum van indiening van de internationale aanvraag
 • 1. [Rechtstreeks ingediende internationale aanvraag] Wanneer de internationale aanvraag rechtstreeks wordt ingediend bij het Internationaal Bureau, is de datum van indiening, onverminderd het bepaalde in het derde lid, de datum waarop het Internationaal Bureau de internationale aanvraag ontvangt.

 • 2. [Indirect ingediende internationale aanvraag] Wanneer de internationale aanvraag wordt ingediend door tussenkomst van het Bureau van de Verdragsluitende Partij van de aanvrager, wordt de datum van indiening vastgesteld op de voorgeschreven wijze.

 • 3. [Internationale aanvraag die bepaalde onregelmatigheden bevat] Wanneer de internationale aanvraag op de datum waarop deze door het Internationaal Bureau wordt ontvangen een onregelmatigheid bevat die is voorgeschreven als een onregelmatigheid die leidt tot uitstel van de indiening van de internationale aanvraag, is de datum van indiening de datum waarop de correctie van deze onregelmatigheid door het Internationaal Bureau wordt ontvangen.

Artikel 101) Internationale inschrijving, datum van internationale inschrijving, publicatie en vertrouwelijke afschriften van de internationale inschrijving
 • 1. [Internationale inschrijving] Het Internationaal Bureau schrijft elke tekening of elk model van nijverheid waarop een internationale aanvraag betrekking heeft in zodra het deze ontvangt of, wanneer de aanvrager wordt verzocht de aanvraag ingevolge artikel 8 te corrigeren, zodra de voor de correctie benodigde elementen zijn ontvangen. De inschrijving wordt verricht, ongeacht het feit of de publicatie al dan niet ingevolge artikel 11 wordt opgeschort.

 • 2. [Datum van internationale inschrijving]

  • a. Onverminderd het bepaalde onder b is de datum van internationale inschrijving de datum van indiening van de internationale aanvraag.

  • b. Wanneer, op de datum waarop de internationale aanvraag door het Internationaal Bureau wordt ontvangen, deze aanvraag een onregelmatigheid met betrekking tot artikel 5, tweede lid, bevat, is de datum van internationale inschrijving de datum waarop de correctie van deze onregelmatigheid door het Internationaal Bureau wordt ontvangen of de datum van indiening van de internationale aanvraag, naar gelang welke het laatst is.

 • 3. [Publicatie]

  • a. De internationale inschrijving wordt door het Internationaal Bureau gepubliceerd. Deze publicatie wordt in alle Verdragsluitende Partijen beschouwd als een toereikende publicatie, en geen enkele andere publicatie kan van de houder worden verlangd.

  • b. Het Internationaal Bureau zendt een exemplaar van de publicatie van de internationale inschrijving aan elk aangewezen Bureau.

 • 4. [Geheimhouding voor publicatie] Onverminderd het bepaalde in het vijfde lid en in artikel 11, vierde lid, onder b, houdt het Internationaal Bureau elke internationale aanvraag en elke internationale inschrijving geheim tot aan de publicatie.

 • 5. [Vertrouwelijke afschriften]

  • a. Onmiddellijk nadat de inschrijving is verricht, zendt het Internationaal Bureau een afschrift van de internationale inschrijving, alsmede elke relevante verklaring, elk relevant document of elk relevant specimen die respectievelijk dat de internationale aanvraag vergezelt, aan elk Bureau dat aan het Internationaal Bureau kennisgeving heeft gedaan van zijn wens een dergelijk afschrift te ontvangen en dat is aangewezen in de internationale aanvraag.

  • b. Tot aan de publicatie van de internationale inschrijving door het Internationaal Bureau houdt het Bureau elke internationale inschrijving waarvan hem door het Internationaal Bureau een afschrift is gezonden geheim en kan het dit afschrift uitsluitend gebruiken ten behoeve van het onderzoek van de internationale inschrijving en van aanvragen tot bescherming van tekeningen of modellen van nijverheid die zijn ingediend in of voor de Verdragsluitende Partij voor welke het Bureau bevoegd is. In het bijzonder mag het Bureau de inhoud van een dergelijke internationale inschrijving aan geen enkele persoon buiten het Bureau bekendmaken anders dan aan de houder van deze internationale inschrijving, behoudens ten behoeve van een administratieve of gerechtelijke procedure inzake een conflict met betrekking tot de bevoegdheid tot het indienen van de internationale aanvraag waarop de internationale inschrijving is gebaseerd. In het geval van een dergelijke administratieve of gerechtelijke procedure kan de inhoud van de internationale inschrijving uitsluitend op vertrouwelijke basis worden bekendgemaakt aan de bij de procedure betrokken partijen, die gehouden zijn de vertrouwelijke aard van de bekendmaking te eerbiedigen.

Artikel 11 Opschorting van de publicatie
 • 1. [Wettelijke bepalingen van de Verdragsluitende Partijen met betrekking tot de opschorting van de publicatie]

  • a. Wanneer de wetgeving van een Verdragsluitende Partij voorziet in de opschorting van de publicatie van een tekening of model van nijverheid voor een tijdvak dat korter is dan het voorgeschreven tijdvak, doet die Verdragsluitende Partij in een verklaring kennisgeving aan de Directeur-Generaal van het toegestane tijdvak van opschorting.

  • b. Wanneer de wetgeving van een Verdragsluitende Partij niet voorziet in de opschorting van de publicatie van een tekening of model van nijverheid, doet die Partij hiervan in een verklaring kennisgeving aan de Directeur-Generaal.

 • 2. [Opschorting van de publicatie] Wanneer de internationale aanvraag een verzoek om opschorting van de publicatie bevat, vindt de publicatie plaats:

  • i. indien geen van de in de internationale aanvraag aangewezen Verdragsluitende Partijen een verklaring ingevolge het eerste lid heeft gedaan, na verloop van het voorgeschreven tijdvak; of

  • ii. indien een van de in de internationale aanvraag aangewezen Verdragsluitende Partijen een verklaring ingevolge het eerste lid, onder a, heeft gedaan, na verloop van het tijdvak waarvan in die verklaring kennisgeving is gedaan of, indien meerdere aangewezen Verdragsluitende Partijen dergelijke verklaringen hebben gedaan, na afloop van het kortste tijdvak waarvan in hun verklaringen kennisgeving is gedaan.

 • 3. [Behandeling van aanvragen tot opschorting wanneer opschorting niet mogelijk is krachtens de toepasselijke wetgeving] Wanneer om opschorting van de publicatie is verzocht en een van de aangewezen Verdragsluitende Partijen in het internationale verzoek, ingevolge het eerste lid, onder b, een verklaring heeft gedaan dat de opschorting van de publicatie krachtens haar wetgeving niet mogelijk is:

  • i. doet het Internationaal Bureau hiervan, behoudens het bepaalde onder ii, kennisgeving aan de aanvrager; indien de aanvrager niet schriftelijk binnen de voorgeschreven termijn het Internationaal Bureau mededeling doet van de intrekking van de aanwijzing van de genoemde Verdragsluitende Partij, houdt het Internationaal Bureau geen rekening met de aanvraag tot opschorting van de publicatie;

  • ii. houdt het Internationaal Bureau, wanneer de internationale aanvraag in plaats van reproducties van de tekening of het model van nijverheid te bevatten, vergezeld gaat van specimens van de tekening of het model van nijverheid, geen rekening met de aanwijzing van de genoemde Verdragsluitende Partij en doet het hiervan kennisgeving aan de aanvrager.

 • 4. [Verzoek om vervroegde publicatie van of bijzondere toegang tot de internationale inschrijving]

  • a. Gedurende het ingevolge het tweede lid toepasselijke tijdvak van opschorting kan de houder te allen tijde verzoeken om de publicatie van een, meerdere of alle tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving; in een dergelijk geval wordt het tijdvak van opschorting voor deze tekening of dit model of deze tekeningen of deze modellen van nijverheid geacht te zijn verstreken op de datum van ontvangst van dat verzoek door het Internationaal Bureau.

  • b. Te allen tijde gedurende het ingevolge het tweede lid toepasselijke tijdvak van opschorting kan de houder het Internationaal Bureau eveneens verzoeken een door de houder aangewezen derde een uittreksel te verstrekken van een, meerdere of alle tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving, of deze derde toegang te verlenen tot deze tekening of dit model of deze tekeningen of deze modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving.

 • 5. [Afstand en beperking]

  • a. Indien de houder, op enig moment gedurende het ingevolge het tweede lid toepasselijke tijdvak van opschorting, afziet van de internationale inschrijving ten aanzien van alle aangewezen Verdragsluitende Partijen, wordt de tekening of het model van nijverheid of worden de tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving, niet gepubliceerd.

  • b. Indien de houder, op enig moment gedurende het ingevolge het tweede lid toepasselijke tijdvak van opschorting, de internationale inschrijving ten aanzien van alle aangewezen Verdragsluitende Partijen beperkt tot een of meerdere tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving, wordt de andere tekening of het andere model of worden de andere tekeningen of andere modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving, niet gepubliceerd.

 • 6. [Publicatie en verstrekking van reproducties]

  • a. Bij het verstrijken van elk tijdvak van opschorting dat krachtens de bepalingen van dit artikel toepasselijk is, publiceert het Internationaal Bureau de internationale inschrijving, onder voorbehoud van betaling van de voorgeschreven taksen. Indien deze taksen niet op de voorgeschreven wijze worden betaald, wordt de internationale inschrijving doorgehaald en wordt niet overgegaan tot publicatie.

  • b. Wanneer de internationale aanvraag overeenkomstig artikel 5, eerste lid, onder iii, vergezeld is gegaan van een of meerdere specimens van de tekening of het model van nijverheid, overlegt de houder aan het Internationaal Bureau binnen de voorgeschreven termijn het voorgeschreven aantal exemplaren van een reproductie van elke tekening die of elk model van nijverheid dat het onderwerp is van deze aanvraag. Voor zover de houder zulks niet doet, wordt de internationale inschrijving doorgehaald en wordt niet overgegaan tot publicatie.

Artikel 12 Weigering
 • 1. [Recht van weigering] Het Bureau van een aangewezen Verdragsluitende Partij kan, wanneer ten aanzien van een, meerdere of alle tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van een internationale inschrijving, niet wordt voldaan aan de voorwaarden ingevolge de wetgeving van die Verdragsluitende Partij voor de toekenning van bescherming, de rechtsgevolgen van de internationale inschrijving geheel of ten dele weigeren op het grondgebied van de genoemde Verdragsluitende Partij, met dien verstande dat geen enkel Bureau evenwel de rechtsgevolgen van een internationale inschrijving geheel of ten dele kan weigeren op grond van het feit dat ingevolge de wetgeving van de betrokken Verdragsluitende Partij niet wordt voldaan aan eisen ten aanzien van de vorm of inhoud van de internationale aanvraag als voorzien in, aanvullend op of afwijkend van in deze Akte of in het Reglement van uitvoering vervatte eisen.

 • 2. [Kennisgeving van weigering]

  • a. De weigering van de rechtsgevolgen van een internationale inschrijving wordt binnen de voorgeschreven termijn door het Bureau aan het Internationaal Bureau medegedeeld in de vorm van een kennisgeving van weigering.

  • b. Elke kennisgeving van weigering bevat alle gronden waarop de weigering is gebaseerd.

 • 3. [Verzending van de kennisgeving van weigering; rechtsmiddelen]

  • a. Het Internationaal Bureau zendt de houder onverwijld een afschrift van de kennisgeving van weigering.

  • b. De houder heeft dezelfde rechtsmiddelen als indien een tekening die of model van nijverheid dat het onderwerp is van de internationale inschrijving, het onderwerp zou zijn geweest van de aanvraag tot bescherming krachtens de wetgeving die van toepassing is op het Bureau dat de weigering heeft medegedeeld. Deze rechtsmiddelen omvatten ten minste de mogelijkheid van een hernieuwd onderzoek of een herziening van de weigering of van een beroep tegen de weigering.

 • 4.2) [Intrekking van weigering] Elke weigering kan te allen tijde geheel of ten dele worden ingetrokken door het Bureau dat de weigering heeft medegedeeld.

Artikel 13 Bijzondere vereisten ten aanzien van de eenheid van de tekening of het model
 • 1. [Kennisgeving van bijzondere vereisten] Elke Verdragsluitende Partij waarvan de wetgeving, op het tijdstip waarop zij partij wordt bij deze Akte, vereist dat de tekeningen of modellen die het onderwerp zijn van een en dezelfde aanvraag voldoen aan een vereiste van eenheid van ontwerp, eenheid van vervaardiging of eenheid van gebruik of toebehoren aan een en dezelfde verzameling of samenstelling van artikelen, of dat een enkele onafhankelijke en onderscheiden tekening of een enkel onafhankelijk of onderscheiden model kan worden geclaimd in dezelfde aanvraag, kan van dit vereiste in een verklaring kennisgeving doen aan de Directeur-Generaal. Een dergelijke verklaring laat het recht van de aanvrager van een internationale aanvraag evenwel onverlet, overeenkomstig artikel 5, vierde lid, meerdere tekeningen of modellen van nijverheid in die aanvraag te vermelden, zelfs indien de Verdragsluitende Partij die de verklaring heeft gedaan, in de aanvraag wordt aangewezen.

 • 2. [Rechtsgevolgen van de verklaring] Deze verklaring stelt het Bureau van de Verdragsluitende Partij dat deze verklaring heeft gedaan in staat de rechtsgevolgen van de internationale inschrijving overeenkomstig artikel 12, eerste lid, te weigeren, totdat is voldaan aan het vereiste waarvan door die Verdragsluitende Partij kennisgeving is gedaan.

 • 3. [Aanvullende taksen verschuldigd in geval van splitsing van een inschrijving] Indien een internationale inschrijving, na een kennisgeving van weigering krachtens het tweede lid, bij het betrokken Bureau wordt gesplitst om een in de kennisgeving vermelde weigeringsgrond te ondervangen, is dat Bureau bevoegd een taks te heffen voor elke aanvullende internationale aanvraag die nodig zou zijn geweest om die weigeringsgrond te vermijden.

Artikel 14 Rechtsgevolgen van de internationale inschrijving
 • 1. [Dezelfde rechtsgevolgen als die van een aanvraag ingevolge de toepasselijke wetgeving] Te rekenen vanaf de datum van internationale inschrijving heeft de internationale inschrijving in elke aangewezen Verdragsluitende Partij ten minste dezelfde rechtsgevolgen als een regelmatig ingediende aanvraag ter verkrijging van de bescherming van de tekening of het model van nijverheid ingevolge de wetgeving van die Verdragsluitende Partij.

 • 2. [Dezelfde rechtsgevolgen als die van de toekenning van de bescherming ingevolge de toepasselijke wetgeving]

  • a. In elke aangewezen Verdragsluitende Partij waarvan het Bureau geen weigering overeenkomstig artikel 12 heeft medegedeeld, heeft de internationale inschrijving dezelfde rechtsgevolgen als de toekenning van de bescherming van de tekening of het model van nijverheid ingevolge de wetgeving van die Verdragsluitende Partij, uiterlijk te rekenen vanaf de datum van het verstrijken van de termijn gedurende welke zij een weigering kan mededelen of, wanneer een Verdragsluitende Partij daartoe een verklaring heeft gedaan ingevolge het Reglement van uitvoering, uiterlijk op het in die verklaring vermelde tijdstip.

  • b. 3) Wanneer het Bureau van een aangewezen Verdragsluitende Partij een weigering heeft medegedeeld en deze weigering nadien geheel of ten dele heeft ingetrokken, heeft de internationale inschrijving in die Verdragsluitende Partij, voorzover de weigering is ingetrokken, dezelfde rechtsgevolgen als een toekenning van de bescherming van de tekening of het model van nijverheid ingevolge de wetgeving van genoemde Verdragsluitende Partij, uiterlijk te rekenen vanaf de datum waarop de weigering is ingetrokken.

  • c. De ingevolge dit lid aan de internationale inschrijving toegekende rechtsgevolgen zijn van toepassing op tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van die inschrijving zoals zij door het aangewezen Bureau van het Internationaal Bureau zijn ontvangen of, in voorkomend geval, zoals zij zijn gewijzigd gedurende de procedure bij dat Bureau.

 • 3. [Verklaring betreffende de rechtsgevolgen van de aanwijzing van de Verdragsluitende Partij van de aanvrager]

  • a. Elke Verdragsluitende Partij waarvan het Bureau een Bureau is dat overgaat tot een onderzoek, kan in een verklaring de Directeur-Generaal kennisgeving doen dat, wanneer deze Verdragsluitende Partij de Partij is van de aanvrager, de aanwijzing van die Verdragsluitende Partij in een internationale inschrijving geen rechtsgevolg heeft.

  • b. Wanneer een Verdragsluitende Partij die de onder a) bedoelde verklaring heeft gedaan, wordt genoemd in een internationale aanvraag zijnde tegelijkertijd de Verdragsluitende Partij van de aanvrager en een aangewezen Verdragsluitende Partij, neemt het Internationaal Bureau de aanwijzing van die Verdragsluitende Partij niet in acht.

Artikel 15 Ongeldigverklaring
 • 1. [Mogelijkheid van de houder om zijn rechten te doen gelden] De gedeeltelijke of volledige ongeldigverklaring door de bevoegde autoriteiten van een aangewezen Verdragsluitende Partij van de rechtsgevolgen van de internationale inschrijving op het grondgebied van die Verdragsluitende Partij kan niet worden uitgesproken zonder dat de houder in staat is gesteld tijdig zijn rechten te doen gelden.

 • 2. [Kennisgeving van de ongeldigverklaring] Het Bureau van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan de rechtsgevolgen van de internationale inschrijving ongeldig zijn verklaard, doet, wanneer het van de ongeldigverklaring op de hoogte is, hiervan kennisgeving aan het Internationaal Bureau.

Artikel 16 Aantekening van wijzigingen en andere aangelegenhedenbetreffende internationale inschrijvingen
 • 1. [Aantekening van wijzigingen en andere aangelegenheden] Het Internationaal Bureau tekent op de voorgeschreven wijze in het internationaal register aan:

  • i. elke wijziging in de eigendom van de internationale inschrijving ten aanzien van een, meerdere of alle aangewezen Verdragsluitende Partijen en ten aanzien van een, meerdere of alle tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving, mits de nieuwe eigenaar bevoegd is een internationale aanvraag in te dienen krachtens artikel 3;

  • ii. elke wijziging van de naam of van het adres van de houder;

  • iii. het benoemen van een gemachtigde van de aanvrager of van de houder en alle overige relevante gegevens met betrekking tot deze gemachtigde;

  • iv. elke afstand door de houder van de internationale inschrijving ten aanzien van een, meerdere of alle aangewezen Verdragsluitende Partijen;

  • v. elke beperking van de internationale inschrijving ten aanzien van een of meerdere tekeningen of modellen van nijverheid die hiervan het onderwerp zijn, gedaan door de houder ten aanzien van een, meerdere of alle aangewezen Verdragsluitende Partijen;

  • vi. elke ongeldigverklaring door de bevoegde autoriteiten van een aangewezen Verdragsluitende Partij, op het grondgebied van die Verdragsluitende Partij, van de rechtsgevolgen van de internationale inschrijving ten aanzien van een, meerdere of alle tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van deze inschrijving;

  • vii. alle overige relevante gegevens, genoemd in het Reglement van uitvoering, betreffende de rechten van een, meerdere of alle tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving.

 • 2. [Rechtsgevolgen van de aantekening in het internationaal register] Elke in het eerste lid, onder i, ii, iv, v, vi en vii, bedoelde aantekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als wanneer deze zou zijn gedaan in het register van het Bureau van elk van de desbetreffende Verdragsluitende Partijen, behoudens dat een Verdragsluitende Partij de Directeur-Generaal in een verklaring ervan kennisgeving kan doen dat een in het eerste lid, onder i, bedoelde aantekening niet de genoemde rechtsgevolgen heeft in die Verdragsluitende Partij zolang het Bureau van die Verdragsluitende Partij de in bovengenoemde verklaring uiteengezette verklaringen of documenten niet heeft ontvangen.

 • 3. [Taksen] Elke ingevolge het eerste lid gedane aantekening kan onderworpen zijn aan betaling van een taks.

 • 4. [Publicatie] Het Internationaal Bureau publiceert een mededeling betreffende elke ingevolge het eerste lid gedane aantekening. Het zendt een exemplaar van de publicatie van de mededeling aan het Bureau van elk van de betrokken Verdragsluitende Partijen.

Artikel 17 Initieel tijdvak en vernieuwing van de internationale inschrijving en tijdsduur van de bescherming
 • 1. [Initieel tijdvak van de internationale inschrijving] De internationale inschrijving wordt verricht voor een initieel tijdvak van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de internationale inschrijving.

 • 2. [Vernieuwing van de internationale inschrijving] De internationale inschrijving kan voor aanvullende tijdvakken van vijf jaar worden vernieuwd, overeenkomstig de voorgeschreven procedure en tegen betaling van de voorgeschreven taksen.

 • 3. [Tijdsduur van de bescherming in de aangewezen Verdragsluitende Partijen]

  • a. Op voorwaarde dat de internationale inschrijving wordt vernieuwd en onverminderd het bepaalde onder b), bedraagt de tijdsduur van de bescherming, in elke aangewezen Verdragsluitende Partij, vijftien jaar te rekenen vanaf de datum van de internationale inschrijving.

  • b. Wanneer de wetgeving van een aangewezen Verdragsluitende Partij voorziet in een tijdsduur van bescherming van meer dan vijftien jaar voor een tekening of model van nijverheid waaraan de bescherming is toegekend krachtens die wetgeving, is de tijdsduur van de bescherming, mits de internationale inschrijving wordt vernieuwd, dezelfde als die waarin wordt voorzien in de wetgeving van die Verdragsluitende Partij.

  • c. Elke Verdragsluitende Partij doet de Directeur-Generaal in een verklaring kennisgeving van de in haar wetgeving voorziene maximum tijdsduur van bescherming.

 • 4. [Mogelijkheid van beperkte vernieuwing] De vernieuwing van de internationale inschrijving kan worden verricht voor een, meerdere of alle aangewezen Verdragsluitende Partijen en voor een, meerdere of alle tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving.

 • 5. [Aantekening en publicatie van de vernieuwing] Het Internationaal Bureau tekent de vernieuwingen in het internationale register aan en publiceert hiervan een mededeling. Het zendt een exemplaar van de publicatie van de mededeling aan het Bureau van elk van de betrokken Verdragsluitende Partijen.

Artikel 18 Informatie met betrekking tot de gepubliceerde internationale inschrijvingen
 • 1. [Toegang tot de informatie] Het Internationaal Bureau verstrekt aan elke persoon die daarom verzoekt, tegen betaling van de voorgeschreven taks, uittreksels uit het internationale register, of informatie over de inhoud van het internationale register, met betrekking tot elke gepubliceerde internationale inschrijving.

 • 2. [Vrijstelling van legalisatie] De door het Internationaal Bureau verstrekte uittreksels uit het internationale register zijn in elke Verdragsluitende Partij vrijgesteld van alle legalisatievereisten.

HOOFDSTUK II ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Artikel 19 Gemeenschappelijk Bureau van meerdere Staten
 • 1. [Kennisgeving inzake een gemeenschappelijk Bureau] Indien meerdere Staten die van plan zijn partij te worden bij deze Akte de unificatie van hun nationale wetten inzake tekeningen of modellen van nijverheid hebben gerealiseerd, of indien meerdere staten die Partij zijn bij deze Akte zulks overeenkomen, kunnen zij de Directeur-Generaal ervan kennisgeving doen:

  • i. dat het nationale Bureau van elk van hen wordt vervangen door een gemeenschappelijk Bureau, en

  • ii. dat het geheel van hun respectieve grondgebieden waarop de geünificeerde wet van toepassing is, voor de toepassing van de artikelen 1, 3 tot en met 18 en 31 van deze Akte moet worden beschouwd als een enkele Verdragsluitende Partij.

 • 2. [Tijdstip waarop de kennisgeving moet worden gedaan] De in het eerste lid bedoelde kennisgeving wordt gedaan:

  • i. in het geval van Staten die van plan zijn partij te worden bij deze Akte, op het tijdstip van nederlegging van de in artikel 27, tweede lid, bedoelde akten;

  • ii. in het geval van Staten die partij zijn bij deze Akte, op elk tijdstip na de unificatie van hun nationale wetten.

 • 3. [Datum waarop de kennisgeving van kracht wordt] De in het eerste en tweede lid bedoelde kennisgeving wordt van kracht:

  • i. in het geval van Staten die van plan zijn partij te worden bij deze Akte, op het tijdstip dat deze Staten worden gebonden door deze Akte;

  • ii. in het geval van Staten die partij zijn bij deze Akte, drie maanden na de datum van de mededeling die hiervan wordt gedaan door de Directeur-Generaal aan de andere Verdragsluitende Partijen of op enige in de kennisgeving vermelde latere datum.

Artikel 20 Lidmaatschap van de Unie van 's-Gravenhage

De Verdragsluitende Partijen zijn leden van dezelfde Unie als de Staten die partij zijn bij de Akte van 1934 of bij de Akte van 1960.

Artikel 21 Algemene Vergadering
 • 1. [Samenstelling]

  • a. De Verdragsluitende Partijen zijn lid van dezelfde Algemene Vergadering als de Staten die zijn gebonden door artikel 2 van de Aanvullende Akte van 1967.

  • b. Elk lid van de Algemene Vergadering wordt hierin vertegenwoordigd door een afgevaardigde, die zich kan laten bijstaan door plaatsvervangers, adviseurs en deskundigen, en elke afgevaardigde kan slechts een enkele Verdragsluitende Partij vertegenwoordigen.

  • c. De leden van de Unie die geen lid zijn van de Algemene Vergadering, kunnen de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering als waarnemer bijwonen.

 • 2. [Taken]

  • a. De Algemene Vergadering:

   • i. neemt alle vraagstukken in behandeling betreffende de instandhouding en de ontwikkeling van de Unie en de toepassing van deze Akte;

   • ii. oefent de rechten uit die haar in het bijzonder zijn toegekend en kwijt zich van de taken die haar in het bijzonder zijn opgedragen op grond van deze Akte of van de Aanvullende Akte van 1967;

   • iii. verstrekt aan de Directeur-Generaal richtlijnen betreffende de voorbereiding van herzieningsconferenties en neemt besluiten over de bijeenroeping van deze conferenties;

   • iv. brengt wijzigingen aan in het Reglement van uitvoering;

   • v. bestudeert en hecht haar goedkeuring aan de rapporten en de werkzaamheden van de Directeur-Generaal met betrekking tot de Unie en verstrekt hem alle van belang zijnde instructies met betrekking tot de vraagstukken vallend onder de competentie van de Unie;

   • vi. stelt het programma en de tweejaarlijkse begroting van de Unie vast en keurt haar jaarrekeningen goed;

   • vii. stelt het financieel reglement van de Unie vast;

   • viii. roept de commissies en werkgroepen in het leven die zij van belang acht voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie;

   • ix. beslist, onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onder c, welke Staten, intergouvernementele organisaties en niet-gouvernementele organisaties als waarnemer tot haar vergaderingen zullen worden toegelaten;

   • x. verricht iedere andere handeling die dienstig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie en kwijt zich van alle overige nuttige taken in het kader van deze Akte;

  • b. Aangaande de vraagstukken die eveneens andere door de Organisatie beheerde unies raken, doet de Algemene Vergadering uitspraak na het advies van de Coördinatiecommissie van de Organisatie te hebben ingewonnen.

 • 3. [Quorum]

  • a. De helft van de leden van de Algemene Vergadering die Staat zijn en die stemrecht hebben ter zake van een gegeven vraagstuk, vormt het quorum ten behoeve van de stemming over dat vraagstuk.

  • b. Niettegenstaande het bepaalde onder a kunnen, indien gedurende een zitting het aantal leden van de Algemene Vergadering die Staat zijn, die stemrecht hebben ter zake van een gegeven vraagstuk en die vertegenwoordigd zijn, kleiner is dan de helft, maar gelijk aan of groter dan het derde deel van de leden van de Algemene Vergadering die Staat zijn en die stemrecht hebben ter zake van dat vraagstuk, door die Vergadering besluiten worden genomen; evenwel worden de besluiten van de Algemene Vergadering, met uitzondering van die welke haar eigen procedure betreffen, eerst rechtens uitvoerbaar, nadat aan de hierna vermelde voorwaarden is voldaan. Het Internationaal Bureau brengt de genoemde besluiten ter kennis van de leden van de Algemene Vergadering die Staat zijn, die stemrecht hebben ter zake van het genoemde vraagstuk en die niet vertegenwoordigd waren en verzoekt hun binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van de datum van de bedoelde kennisgeving, schriftelijk hun stem uit te brengen of hun onthouding kenbaar te maken. Indien na afloop van deze termijn het aantal leden dat op deze wijze zijn stem heeft uitgebracht of zijn onthouding heeft kenbaar gemaakt, ten minste gelijk is aan het aantal leden dat in de vergadering aan het quorum ontbrak, worden genoemde besluiten rechtens uitvoerbaar, mits tezelfdertijd de vereiste meerderheid nog steeds wordt bereikt.

 • 4. [Besluitneming binnen de Algemene Vergadering]

  • a. De Algemene Vergadering streeft ernaar haar besluiten bij consensus te nemen.

  • b. Wanneer het niet mogelijk is bij consensus tot een besluit te komen, wordt over het besluit ter zake van de desbetreffende aangelegenheid gestemd. In een dergelijk geval:

   • i. beschikt elke Verdragsluitende Partij die een Staat is over één stem en stemt uitsluitend in eigen naam; en

   • ii. kan elke Verdragsluitende Partij die een intergouvernementele organisatie is deelnemen aan de stemming in plaats van haar lidstaten, met een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal lidstaten die Partij zijn bij deze Akte; geen enkele intergouvernementele organisatie neemt deel aan de stemming indien een van haar lidstaten zijn stemrecht uitoefent, en omgekeerd.

  • c. Ten aanzien van aangelegenheden die uitsluitend de Staten aangaan die gebonden zijn door artikel 2 van de Aanvullende Akte van 1967, hebben de Verdragsluitende Partijen die niet gebonden zijn door dat artikel, geen stemrecht, terwijl ten aanzien van aangelegenheden die uitsluitend de Verdragsluitende Partijen aangaan, alleen deze laatste stemrecht hebben.

 • 5. [Meerderheid]

  • a. Onverminderd het bepaalde in artikel 24, tweede lid, en artikel 26, tweede lid, worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

  • b. Onthouding geldt niet als stem.

 • 6. [Zittingen]

  • a. De Algemene Vergadering komt eenmaal in de twee jaar in gewone zitting bijeen op uitnodiging van de Directeur-Generaal en, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, gedurende dezelfde periode en te zelfder plaatse als de Algemene Vergadering van de Organisatie.

  • b. De Algemene Vergadering komt in buitengewone zitting bijeen op uitnodiging van de Directeur-Generaal hetzij ingevolge een verzoek van een vierde van de leden van de Algemene Vergadering, hetzij op het eigen initiatief van de Directeur-Generaal.

  • c. De agenda voor elke zitting wordt opgesteld door de Directeur-Generaal.

 • 7. [Reglement van orde] De Algemene Vergadering stelt haar reglement van orde vast.

Artikel 22 Internationaal Bureau
 • 1. [Administratieve taken]

  • a. De internationale inschrijving en de bijbehorende taken, alsmede de andere administratieve taken betreffende de Unie, worden verricht door het Internationaal Bureau.

  • b. Het Internationaal Bureau bereidt in het bijzonder de bijeenkomsten voor en voorziet in het secretariaat van de Algemene Vergadering en van de door haar in het leven te roepen commissies en werkgroepen.

 • 2. [Directeur-Generaal] De Directeur-Generaal is de hoogste functionaris van de Unie en tevens haar vertegenwoordiger.

 • 3. [Vergaderingen anders dan zittingen van de Algemene Vergadering] De Directeur-Generaal roept de door de Algemene Vergadering ingestelde commissies en werkgroepen bijeen alsmede alle andere vergaderingen aangaande aangelegenheden die van belang zijn voor de Unie.

 • 4. [Rol van het Internationaal Bureau bij de Algemene Vergadering en bij andere vergaderingen]

  • a. De Directeur-Generaal en de door de Directeur-Generaal aangewezen personen nemen zonder stemrecht deel aan alle bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en van de door de Algemene Vergadering ingestelde commissies en werkgroepen, alsmede aan elke andere door de Directeur-Generaal onder auspiciën van de Unie bijeengeroepen vergadering.

  • b. De Directeur-Generaal of een door de Directeur-Generaal aangewezen lid van het personeel is ambtshalve secretaris van de Algemene Vergadering en van de onder a bedoelde commissies, werkgroepen en andere vergaderingen.

 • 5. [Conferenties]

  • a. Het Internationaal Bureau bereidt volgens de aanwijzingen van de Algemene Vergadering de herzieningsconferenties voor.

  • b. Het Internationaal Bureau kan bij de voorbereiding van deze conferenties het advies inwinnen van intergouvernementele organisaties en internationale en nationale niet-gouvernementele organisaties.

  • c. De Directeur-Generaal en de door de Directeur-Generaal aangewezen personen nemen zonder stemrecht deel aan de beraadslagingen van de herzieningsconferenties.

 • 6. [Overige taken] Het Internationaal Bureau voert alle overige aan hem met betrekking tot deze Akte opgedragen taken uit.

Artikel 23 Financiën
 • 1. [Begroting]

  • a. De Unie heeft een begroting.

  • b. De begroting van de Unie omvat de eigen inkomsten en uitgaven van de Unie en haar bijdrage aan de begroting van de gemeenschappelijke uitgaven van de unies die door de Organisatie worden beheerd.

  • c. Als gemeenschappelijke uitgaven van de unies worden beschouwd de uitgaven die niet uitsluitend ten laste van de Unie komen, maar tevens van een of meer andere unies die door de Organisatie worden beheerd. Het aandeel van de Unie in deze gemeenschappelijke uitgaven is evenredig aan het belang dat deze uitgaven voor haar vertegenwoordigen.

 • 2. [Coördinatie met de begrotingen van andere unies] De begroting van de Unie wordt vastgesteld met inachtneming van de vereisten tot coördinatie met de begrotingen van de andere door de Organisatie beheerde unies.

 • 3. [Bronnen van financiering van de begroting] De begroting van de Unie wordt gefinancierd uit de volgende inkomstenbronnen:

  • i. de taksen voor internationale inschrijvingen;

  • ii. de gelden verschuldigd voor de overige diensten welke door het Internationaal Bureau worden verleend namens de Unie;

  • iii. de opbrengst van de verkoop van de publicaties van het Internationaal Bureau betreffende de Unie en de rechten welke op deze publicaties betrekking hebben;

  • iv. giften, legaten en subsidies;

  • v. huuropbrengsten, renten en overige inkomsten.

 • 4. [Vaststelling van de taksen en verschuldigde gelden; omvang van de begroting]

  • a. Het bedrag van de taksen, bedoeld in het derde lid, onder i, wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Directeur-Generaal. De verschuldigde bedragen, bedoeld in het derde lid, onder ii, worden vastgesteld door de Directeur-Generaal en zijn voorlopig van toepassing totdat de Algemene Vergadering bij haar volgende zitting hierover een besluit neemt.

  • b. Het bedrag van de in het derde lid, onder i, bedoelde taksen wordt zo vastgesteld, dat de ontvangsten van de Unie, afkomstig uit taksen en andere inkomstenbronnen, ten minste voldoende zijn om de uitgaven van het Internationaal Bureau ten behoeve van de Unie te dekken.

  • c. Ingeval de begroting niet is vastgesteld voor de aanvang van het nieuwe begrotingsjaar, wordt de begroting van het voorafgaande jaar aangehouden volgens de werkwijze voorzien in het financieel reglement.

 • 5. [Operationeel fonds] De Unie bezit een operationeel fonds, gevormd door de overschotten van de ontvangsten en ingeval deze overschotten niet voldoende zijn, door een eenmalige storting van elk lid van de Unie. Indien het fonds ontoereikend wordt, beslist de Algemene Vergadering over bijstorting. Het aandeel en de wijze van storting worden vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Directeur-Generaal.

 • 6. [Door de Gastheerstaat verstrekte voorschotten]

  • a. De zetelovereenkomst, gesloten met de Staat op het grondgebied waarvan de Organisatie haar zetel heeft, bepaalt dat, indien het operationeel fonds niet toereikend is, die Staat voorschotten verstrekt. Het bedrag van deze voorschotten en de voorwaarden waaronder zij worden verstrekt, vormen telkenmale het onderwerp van afzonderlijke overeenkomsten tussen de betrokken Staat en de Organisatie.

  • b. De Staat, bedoeld onder a, en de Organisatie hebben elk het recht de overeenkomst tot het verstrekken van voorschotten op te zeggen bij schriftelijke kennisgeving. De opzegging wordt van kracht drie jaar na afloop van het jaar waarin de kennisgeving is gedaan.

 • 7. [Nazien van rekeningen] Het nazien van de rekeningen wordt verricht op de wijze voorzien in het financieel reglement, door een of meer Staten die lid zijn van de Unie of door onafhankelijke controleurs, die met hun instemming zijn aangewezen door de Algemene Vergadering.

Artikel 24 Reglement van uitvoering
 • 1. [Onderwerp] Het Reglement van uitvoering regelt de wijze van toepassing van deze Akte. Het omvat in het bijzonder bepalingen met betrekking tot:

  • i. aangelegenheden die, ingevolge deze Akte, het onderwerp moeten zijn van voorschriften;

  • ii. nadere details betreffende bepalingen van deze Akte of tot alle details die van nut zijn voor de uitvoering daarvan;

  • iii. alle vereisten, vraagstukken of procedures van administratieve aard.

 • 2. [Wijziging van sommige bepalingen van het Reglement van uitvoering]

  • a. In het Reglement van uitvoering kan worden bepaald dat sommige bepalingen van het Reglement van uitvoering uitsluitend bij unanimiteit of uitsluitend met een meerderheid van vier vijfde kunnen worden gewijzigd.

  • b. Om het vereiste van unanimiteit of van een meerderheid van vier vijfde in de toekomst niet langer van toepassing te laten zijn op de wijziging van een bepaling van het Reglement van uitvoering, is unanimiteit vereist.

  • c. Om het vereiste van unanimiteit of van een meerderheid van vier vijfde in de toekomst van toepassing te laten zijn op de wijziging van een bepaling van het Reglement van uitvoering, is een meerderheid van vier vijfde vereist.

 • 3. [Strijdigheid tussen deze Akte en het Reglement van uitvoering] In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Akte en die van het Reglement van uitvoering, zijn de eerste doorslaggevend.

HOOFDSTUK III HERZIENING EN WIJZIGING

Artikel 25 Herziening van deze Akte
 • 1. [Herzieningsconferenties] Deze Akte kan worden herzien door een conferentie van de Verdragsluitende Partijen.

 • 2. [Herziening of wijziging van bepaalde artikelen] De artikelen 21, 22, 23 en 26 kunnen worden gewijzigd hetzij door een herzieningsconferentie, hetzij door de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van artikel 26.

Artikel 26 Wijziging van bepaalde artikelen door de Algemene Vergadering
 • 1. [Voorstellen tot wijziging]

  • a. Voorstellen tot wijziging van de artikelen 21, 22, 23 en van dit artikel door de Algemene Vergadering kunnen door elke Verdragsluitende Partij of door de Directeur-Generaal worden gedaan.

  • b. Deze voorstellen worden ten minste zes maanden voordat zij aan de Algemene Vergadering ter overweging worden voorgelegd, door de Directeur-Generaal aan de Verdragsluitende Partijen medegedeeld.

 • 2. [Meerderheid] Voor de aanneming van elke wijziging van de in het eerste lid bedoelde artikelen is een meerderheid van drie vierde vereist; voor de aanneming van elke wijziging van artikel 21 of van het onderhavige lid is evenwel een meerderheid van vier vijfde vereist.

 • 3. [Inwerkingtreding]

  • a. Behoudens wanneer het bepaalde onder b van toepassing is, treedt elke wijziging van de in lid 1 bedoelde artikelen in werking een maand nadat de Directeur-Generaal van drie vierde van de Verdragsluitende Partijen die op het tijdstip dat de wijziging werd aangenomen, lid van de Algemene Vergadering waren en stemrecht hadden ten aanzien van die wijziging, schriftelijke kennisgevingen heeft ontvangen van de aanvaarding van deze wijzigingen overeenkomstig hun onderscheiden constitutionele regels.

  • b. Een wijziging van artikel 21, derde of vierde lid, of van deze alinea treedt niet in werking indien, binnen zes maanden volgend op de aanneming hiervan door de Algemene Vergadering, een Verdragsluitende Partij de Directeur-Generaal kennisgeving doet van het feit dat zij deze wijziging niet aanvaardt.

  • c. Elke wijziging die overeenkomstig de bepalingen van dit lid in werking treedt, bindt alle Staten en intergouvernementele organisaties die Verdragsluitende Partij zijn op het tijdstip dat de wijziging in werking treedt of die op een later tijdstip Verdragsluitende Partij worden.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 27 Partij worden bij deze Akte
 • 1. [Te vervullen voorwaarden] Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid en artikel 28,

  • i. kan elke Staat die lid is van de Organisatie, deze Akte ondertekenen en hierbij Partij worden;

  • ii. kan elke intergouvernementele organisatie die een bureau beheert waarbij de bescherming van tekeningen of modellen van nijverheid kan worden verkregen met rechtsgevolg op het grondgebied waarop het oprichtingsverdrag van de intergouvernementele organisatie van toepassing is, deze Akte ondertekenen en hierbij Partij worden, mits ten minste een van de lidstaten van de intergouvernementele organisatie lid is van de Organisatie en mits dit bureau niet het onderwerp is van een kennisgeving ingevolge artikel 19.

 • 2. [Bekrachtiging of toetreding] Elke in het eerste lid bedoelde Staat of intergouvernementele organisatie kan:

  • i. een akte van bekrachtiging nederleggen indien hij of zij deze Akte heeft ondertekend, of

  • ii. een akte van toetreding nederleggen indien hij of zij deze Akte niet heeft ondertekend.

 • 3. [Datum waarop de nederlegging van kracht wordt]

  • a. Onverminderd het bepaalde onder b tot en met d is de datum waarop de nederlegging van een akte van bekrachtiging of toetreding van kracht wordt, de datum waarop deze akte wordt nedergelegd.

  • b. De datum waarop de nederlegging van de akte van bekrachtiging of toetreding van elke Staat voor welke de bescherming van tekeningen of modellen van nijverheid uitsluitend kan worden verkregen door tussenkomst van het bureau dat wordt beheerd door een intergouvernementele organisatie waarvan die Staat lid is, van kracht wordt, is de datum waarop de akte van die intergouvernementele organisatie wordt nedergelegd, indien deze datum valt na de datum waarop de akte van de genoemde Staat is nedergelegd.

  • c. De datum waarop de nederlegging van elke akte van bekrachtiging of toetreding die de in artikel 19 bedoelde kennisgeving bevat of hiervan vergezeld gaat, van kracht wordt, is de datum waarop de laatste akte van de Staten die lid zijn van de groep van Staten die genoemde kennisgeving hebben gedaan, is nedergelegd.

  • d. Elke akte van bekrachtiging of toetreding van een Staat kan een verklaring bevatten, of van een verklaring vergezeld gaan, waarin wordt bepaald dat deze akte slechts als nedergelegd mag worden beschouwd indien de akte respectievelijk akten van een andere Staat of van een intergouvernementele organisatie, of die van twee andere Staten, of die van een andere Staat en van een intergouvernementele organisatie, waarvan de namen zijn aangegeven en die de noodzakelijke voorwaarden vervullen om partij te worden bij deze Akte, eveneens is respectievelijk zijn nedergelegd. De akte die een dergelijke verklaring bevat of van een dergelijke verklaring vergezeld gaat, wordt geacht te zijn nedergelegd op de dag waarop de in de verklaring aangegeven voorwaarde is vervuld. Indien evenwel een in de verklaring aangegeven akte zelf een verklaring van hetzelfde type bevat of zelf vergezeld gaat van een verklaring van hetzelfde type, wordt deze akte geacht te zijn nedergelegd op de dag waarop de in deze laatste verklaring aangegeven voorwaarde is vervuld.

  • e. Elke verklaring gedaan ingevolge het bepaalde onder d) kan, te allen tijde, geheel of ten dele worden ingetrokken. De intrekking wordt van kracht op de datum waarop de kennisgeving van intrekking door de Directeur-Generaal wordt ontvangen.

Artikel 28 Datum waarop de bekrachtigingen en toetredingen van kracht worden
 • 1. [Akten die in overweging worden genomen] Voor de toepassing van dit artikel worden uitsluitend in overweging genomen de akten van bekrachtiging of toetreding die door de in artikel 27, eerste lid, bedoelde Staten of intergouvernementele organisaties zijn nedergelegd en voor welke de voorwaarden van artikel 27, derde lid, ten aanzien van de datum waarop zij van kracht zijn geworden, zijn vervuld.

 • 2. [Inwerkingtreding van deze Akte] Deze Akte treedt in werking drie maanden nadat zes Staten hun akte van bekrachtiging of toetreding hebben nedergelegd, mits, volgens de door het Internationaal Bureau verzamelde meest recente jaarlijkse statistieken, ten minste drie van deze Staten ten minste een van de volgende voorwaarden vervullen:

  • i. ten minste 3000 aanvragen voor de bescherming van tekeningen of modellen van nijverheid zijn ingediend in of voor de desbetreffende Staat, of

  • ii. ten minste 1000 aanvragen voor de bescherming van tekeningen of modellen van nijverheid zijn ingediend in de desbetreffende Staat door ingezetenen van Staten anders dan die Staat.

 • 3. [Inwerkingtreding van de bekrachtigingen en toetredingen]

  • a. Elke Staat of elke intergouvernementele organisatie die zijn of haar akte van bekrachtiging of toetreding ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding van deze Akte heeft nedergelegd, wordt door deze Akte gebonden op de datum van inwerkingtreding van deze Akte.

  • b. Elke andere Staat of intergouvernementele organisatie wordt gebonden door deze Akte drie maanden na de datum waarop hij of zij zijn of haar akte van bekrachtiging of toetreding heeft nedergelegd of op enige in die akte aangegeven latere datum.

Artikel 29 Verbod op voorbehouden

Ten aanzien van deze Akte kan geen enkel voorbehoud worden gemaakt.

Artikel 30 Door de Verdragsluitende Partijen gedane verklaringen
 • 1. [Tijdstip waarop de verklaringen kunnen worden gedaan] Elke verklaring ingevolge artikel 4, eerste lid, onder b, artikel 5, tweede lid, onder a, artikel 7, tweede lid, artikel 11, eerste lid, artikel 13, eerste lid, artikel 14, derde lid, artikel 16, tweede lid, of artikel 17, derde lid, onder c, kan worden gedaan:

  • i. op het tijdstip van de nederlegging van een in artikel 27, tweede lid, bedoelde akte, in welk geval de verklaring van kracht wordt op de datum waarop de Staat of intergouvernementele organisatie die de verklaring heeft gedaan, gebonden wordt door deze Akte, of

  • ii. na de nederlegging van een in artikel 27, tweede lid, bedoelde akte, in welk geval de verklaring van kracht wordt drie maanden na de datum van ontvangst hiervan door de Directeur-Generaal of op een daarin aangegeven latere datum, maar slechts van toepassing is op internationale inschrijvingen waarvan de datum identiek is aan of later valt dan de datum waarop de verklaring van kracht is geworden.

 • 2. [Verklaringen van Staten die een gemeenschappelijk bureau hebben] Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt elke in dat lid bedoelde verklaring die is gedaan door een Staat die tegelijkertijd met een of meerdere andere Staten aan de Directeur-Generaal krachtens artikel 19, eerste lid, kennisgeving heeft gedaan van de vervanging van hun nationale bureaus door een gemeenschappelijk bureau, slechts van kracht indien die andere Staat of die andere Staten een overeenkomstige verklaring doet respectievelijk doen.

 • 3. [Intrekking van verklaringen] Elke in het eerste lid bedoelde verklaring kan te allen tijde worden ingetrokken door middel van een aan de Directeur-Generaal gerichte kennisgeving. Een dergelijke intrekking wordt van kracht drie maanden na de datum van ontvangst van de kennisgeving door de Directeur-Generaal of op een in de kennisgeving aangegeven latere datum. In het geval van een verklaring ingevolge artikel 7, tweede lid, heeft de intrekking geen gevolgen voor internationale aanvragen die zijn ingediend voorafgaand aan het van kracht worden van de genoemde intrekking.

Artikel 31 Toepasselijkheid van de Akten van 1934 en 1960
 • 1. [Betrekkingen tussen de Staten die Partij zijn bij zowel deze Akte als bij de Akte van 1934 of bij die van 1960] De Staten die partij zijn bij zowel deze Akte als bij de Akte van 1934 of bij de Akte van 1960, worden in hun wederzijdse betrekkingen alleen door deze Akte gebonden. Deze Staten zijn echter gehouden in hun wederzijdse betrekkingen de bepalingen van de Akte van 1934 of die van de Akte van 1960 toe te passen, al naargelang het geval, op de tekeningen of modellen van nijverheid die bij het Internationaal Bureau zijn gedeponeerd vóór de datum waarop deze Akte hen in hun wederzijdse betrekkingen bindt.

 • 2. [Betrekkingen tussen de Staten die Partij zijn bij zowel deze Akte als bij de Akte van 1934 of bij die van 1960 en de Staten die Partij zijn bij de Akte van 1934 of bij die van 1960 en geen Partij zijn bij deze Akte]

  • a. Elke Staat die partij is bij zowel deze Akte als bij de Akte van 1934 is gehouden de bepalingen van de Akte van 1934 toe te passen in zijn betrekkingen tot de Staten die partij zijn bij de Akte van 1934 zonder tegelijkertijd partij te zijn bij de Akte van 1960 of bij deze Akte.

  • b. Elke Staat die partij is bij zowel deze Akte als bij de Akte van 1960, is gehouden de bepalingen van de Akte van 1960 toe te passen in zijn betrekkingen tot de Staten die partij zijn bij de Akte van 1960 zonder tegelijkertijd partij te zijn bij deze Akte.

Artikel 32 Opzegging van deze Akte
 • 1. [Kennisgeving] Elke Verdragsluitende Partij kan deze Akte opzeggen door een aan de Directeur-Generaal te richten kennisgeving.

 • 2. [Vankrachtwording] De opzegging wordt van kracht een jaar na de datum waarop de Directeur-Generaal de kennisgeving heeft ontvangen of op enige in de kennisgeving aangegeven latere datum. De opzegging heeft, ten aanzien van de betrokken Verdragsluitende Partij, geen enkel gevolg voor de toepassing van deze Akte op internationale aanvragen die aanhangig zijn en op internationale inschrijvingen die van kracht zijn op het moment dat de opzegging van kracht wordt.

Artikel 33 Talen van deze Akte; Ondertekening
 • 1. [Oorspronkelijke teksten; officiële teksten]

  • a. Deze Akte wordt ondertekend in een enkel exemplaar in de Engelse, Arabische, Chinese, Franse, Russische en Spaanse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

  • b. Officiële teksten worden vastgesteld door de Directeur-Generaal, na raadpleging van de betrokken regeringen, in andere door de Algemene Vergadering aan te wijzen talen.

 • 2. [Termijn voor de ondertekening] Deze Akte staat open voor ondertekening op de zetel van de Organisatie gedurende een jaar na de aanneming daarvan.

Artikel 34 Depositaris

De Directeur-Generaal is de depositaris van deze Akte.Reglement van uitvoering van de Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage inzake de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regel 1 Begripsomschrijvingen
 • 1. [Verwijzingen naar de Akte]

  • a. Voor de toepassing van dit Reglement van uitvoering wordt onder „Akte” verstaan, de Akte bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage inzake de internationale inschrijving van tekeningen en modellen van nijverheid, aangenomen te Genève op 2 juli 1999.

  • b. In dit Reglement van uitvoering verwijst het woord „artikel” naar het vermelde artikel van de Akte.

 • 2. [Afgekorte uitdrukkingen] Voor de toepassing van dit Reglement van uitvoering:

  • i. heeft een in artikel 1 omschreven uitdrukking dezelfde betekenis als in de Akte;

  • ii. worden onder „administratieve instructies” verstaan de in regel 31 bedoelde administratieve instructies;

  • iii. wordt onder „mededeling” verstaan elke internationale aanvraag of elk verzoek, elke verklaring, elke uitnodiging, elke kennisgeving of elke informatie met betrekking tot of gevoegd bij een internationale aanvraag of een internationale inschrijving die aan het Bureau van een Verdragsluitende Partij, aan het Internationaal Bureau, aan de aanvrager of aan de houder wordt gericht via elk door dit Reglement van uitvoering of de administratieve instructies toegestaan middel;

  • iv. wordt onder „officieel formulier” verstaan het formulier dat is opgesteld door het Internationaal Bureau of elk ander formulier dat dezelfde inhoud en opmaak heeft;

  • v. wordt onder „internationale classificatie” verstaan de internationale classificatie die is ingesteld krachtens de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid;

  • vi. wordt onder „voorgeschreven taks” verstaan de in het overzicht van taksen vermelde toepasselijke taks;

  • vii. wordt onder „blad” verstaan het geregeld verschijnend blad waarin het Internationaal Bureau de in de Akte of in dit Reglement van uitvoering genoemde publicaties doet, ongeacht het hiervoor gebruikte medium.

Regel 2 Mededelingen aan het Internationaal Bureau

De aan het Internationaal Bureau gerichte mededelingen moeten worden gedaan op de in de administratieve instructies vermelde wijze.

Regel 3 Vertegenwoordiging bij het Internationaal Bureau
 • 1. [Gemachtigde ; aantal gemachtigden]

  • a. De aanvrager of de houder kan bij het Internationaal Bureau vertegenwoordigd worden door een gemachtigde.

  • b. Voor een gegeven internationale aanvraag of een gegeven internationale inschrijving kan slechts één gemachtigde worden aangewezen. Wanneer in de aanwijzing meerdere gemachtigden worden genoemd, wordt alleen die welke het eerste wordt genoemd als gemachtigde beschouwd en als zodanig ingeschreven.

  • c. Wanneer een advocatenkantoor of een bureau van octrooi- of merkenadviseurs als gemachtigde bij het Internationaal Bureau wordt aangewezen, wordt dit beschouwd als één gemachtigde.

 • 2. [Aanwijzing van een gemachtigde]

  • a. De aanwijzing van een gemachtigde kan worden gedaan in de internationale aanvraag, mits de aanvraag wordt ondertekend door de aanvrager.

  • b. De aanwijzing van een gemachtigde kan ook worden gedaan door middel van een aparte mededeling die betrekking kan hebben op één of meerdere aangeduide internationale aanvragen of op een of meerdere aangeduide internationale inschrijvingen van dezelfde aanvrager of houder. Deze mededeling wordt door de aanvrager of de houder ondertekend.

  • c. Wanneer het Internationaal Bureau van mening is dat de aanwijzing van de gemachtigde onregelmatig is, deelt hij dit aan de aanvrager of de houder en de veronderstelde gemachtigde mede.

 • 3. [Inschrijving en mededeling van de aanwijzing van een gemachtigde ; ingangsdatum van de aanwijzing]

  • a. Wanneer het Internationaal Bureau vaststelt dat de aanwijzing van een gemachtigde aan de toepasselijke voorwaarden voldoet, schrijft hij in het internationale register in dat de aanvrager of de houder een gemachtigde heeft, alsmede de naam en het adres van de gemachtigde. In dat geval is de ingangsdatum van de aanwijzing de datum waarop het Internationaal Bureau de internationale aanvraag of de aparte mededeling waarin de gemachtigde wordt aangewezen, heeft ontvangen.

  • b. Het Internationaal Bureau deelt de onder a bedoelde inschrijving mede aan zowel de aanvrager of de houder als aan de gemachtigde.

 • 4. [Rechtsgevolgen van de aanwijzing van een gemachtigde]

  • a. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in dit Reglement van uitvoering, vervangt de handtekening van een ingevolge het derde lid, onder a), ingeschreven gemachtigde de handtekening van de aanvrager of van de houder.

  • b. Behalve wanneer dit Reglement van uitvoering uitdrukkelijk verlangt dat een mededeling zowel aan de aanvrager of de houder als aan de gemachtigde wordt gericht, richt het Internationaal Bureau aan de ingevolge het derde lid, onder a, ingeschreven gemachtigde elke mededeling die, bij gebreke van een gemachtigde, had moeten worden gericht aan de aanvrager of aan de houder; elke aldus aan de genoemde gemachtigde gerichte mededeling heeft dezelfde rechtsgevolgen als indien deze mededeling aan de aanvrager of aan de houder zou zijn gericht.

  • c. Elke door de ingevolge het derde lid, onder a, ingeschreven gemachtigde aan het Internationaal Bureau gerichte mededeling, heeft dezelfde rechtsgevolgen als indien deze mededeling door de aanvrager of de houder aan het Bureau zou zijn gericht.

 • 5. [Doorhaling van de inschrijving ; ingangsdatum van de doorhaling]

  • a. Elke ingevolge het derde lid, onder a, gedane inschrijving wordt doorgehaald wanneer de doorhaling wordt verzocht door middel van een door de aanvrager, de houder of de gemachtigde ondertekende mededeling. De inschrijving wordt door het Internationaal Bureau ambtshalve doorgehaald, hetzij wanneer een nieuwe gemachtigde wordt benoemd, hetzij wanneer een wijziging in de eigendom wordt ingeschreven en de nieuwe houder van de internationale inschrijving geen gemachtigde heeft benoemd.

  • b. De doorhaling gaat in op de datum waarop het Internationaal Bureau de desbetreffende mededeling ontvangt.

  • c. Het Internationaal Bureau doet van de doorhaling en van de datum waarop deze ingaat mededeling aan de gemachtigde wiens inschrijving is doorgehaald en aan de aanvrager of de houder.

Regel 4 Berekening van termijnen
 • 1. [Termijnen uitgedrukt in jaren] Elke termijn uitgedrukt in jaren loopt af in het in aanmerking te nemen volgende jaar, in de maand met dezelfde naam en op de dag met hetzelfde nummer als de maand en de dag van de gebeurtenis waarmee de termijn begint te lopen; indien de gebeurtenis zich evenwel op 29 februari heeft voorgedaan en de maand februari van het in aanmerking te nemen volgende jaar op de 28ste eindigt, loopt de termijn af op 28 februari.

 • 2. [Termijnen uitgedrukt in maanden] Elke termijn uitgedrukt in maanden loopt af in de in aanmerking te nemen volgende maand, op de dag met hetzelfde nummer als de dag van de gebeurtenis waarmee de termijn begint te lopen; indien de in aanmerking te nemen volgende maand evenwel geen dag heeft met hetzelfde nummer, loopt de termijn af op de laatste dag van die maand.

 • 3. [Termijnen uitgedrukt in dagen] Elke termijn uitgedrukt in dagen begint te lopen op de dag volgend op de dag waarop de desbetreffende gebeurtenis plaatsvindt en loopt dienovereenkomstig af.

 • 4. [Afloop van een termijn op een dag waarop het Internationaal Bureau of een Bureau niet open is voor het publiek] Indien een termijn afloopt op een dag waarop het Internationaal Bureau of het betrokken Bureau niet open is voor het publiek,loopt de termijn, onverminderd het bepaalde in het eerste tot en met derde lid, af op de eerstvolgende dag waarop het Internationaal Bureau of het betrokken Bureau open is voor het publiek.

Regel 5 Onregelmatigheden bij post- en besteldiensten
 • 1. [Mededelingen verzonden door tussenkomst van een postdienst] Het niet-naleven door een betrokken partij van een termijn voor een aan het Internationaal Bureau gerichte mededeling die wordt verzonden door tussenkomst van een postdienst, is toelaatbaar indien de betrokken partij ten genoegen van het Internationaal Bureau het bewijs levert;

  • i. dat de mededeling ten minste vijf dagen voor het verstrijken van de termijn is verzonden of, wanneer de postdienst op één van de tien dagen voorafgaand aan het verstrijken van de termijn is onderbroken vanwege oorlog, revolutie, burgerlijke ongeregeldheden, stakingen, natuurrampen of andere soortgelijke redenen, dat de mededeling uiterlijk vijf dagen na de hervatting van de postdienst is verzonden;

  • ii. dat de postdienst de mededeling aangetekend heeft verzonden of dat de gegevens met betrekking tot de verzending door de postdienst op het moment van verzending zijn geregistreerd; en

  • iii. dat, wanneer sommige categorieën van post doorgaans niet binnen twee dagen na de verzending bij het Internationaal Bureau aankomen, de mededeling is verzonden in een categorie van post die doorgaans binnen twee dagen na de verzending bij het Internationaal Bureau aankomt, of is verzonden per luchtpost.

 • 2. [Mededelingen verzonden door tussenkomst van een besteldienst] Het niet-naleven door een betrokken partij van een termijn voor een aan het Internationaal Bureau gerichte mededeling die wordt verstuurd door tussenkomst van een besteldienst, is toelaatbaar indien de betrokken partij ten genoegen van het Internationaal Bureau het bewijs levert:

  • i. dat de mededeling ten minste vijf dagen voor het verstrijken van de termijn is verzonden of, wanneer de besteldienst op een van de tien dagen voorafgaand aan het verstrijken van de termijn is onderbroken vanwege oorlog, revolutie, burgerlijke ongeregeldheden, stakingen, natuurrampen of andere soortgelijke redenen, dat de mededeling uiterlijk vijf dagen na de hervatting van de besteldienst is verstuurd; en

  • ii. dat de besteldienst de gegevens met betrekking tot de verzending van de mededeling op het moment van verzending heeft geregistreerd.

 • 3. [Beperking van de toelaatbaarheid] Het niet-naleven van een termijn is slechts toelaatbaar ingevolge deze regel indien het in het eerste of tweede lid bedoelde bewijs en de mededeling of een afschrift hiervan uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de termijn door het Internationaal Bureau worden ontvangen.

Regel 6 Talen
 • 1. [Internationale aanvraag] De internationale aanvraag moet zijn opgesteld in het Engels of het Frans.

 • 2. [Aantekening enpublicatie] De aantekening in het internationale register en de publicatie in het publicatieblad van de internationale inschrijving en van alle gegevens met betrekking tot deze internationale inschrijving die zowel het onderwerp dienen te zijn van een aantekening als van een publicatie ingevolge dit Reglement van uitvoering, worden gedaan in het Engels of het Frans. De aantekening en de publicatie van de internationale inschrijving bevatten de aanduiding van de taal waarin het Internationaal Bureau de internationale aanvraag heeft ontvangen.

 • 3. [Mededelingen] Elke mededeling met betrekking tot een internationale aanvraag of de internationale inschrijving die hiervan het gevolg is, dient te worden gesteld:

  • i. in het Engels of het Frans wanneer deze mededeling door de aanvrager of de houder of door een Bureau aan het Internationaal Bureau wordt gericht;

  • ii. in de taal van de internationale aanvraag wanneer de mededeling door het Internationaal Bureau aan een Bureau wordt gericht, tenzij dit Bureau het Internationaal Bureau ervan kennisgeving heeft gedaan dat al dergelijke mededelingen dienen te worden gesteld in het Engels of dat zij dienen te worden gesteld in het Frans;

  • iii. in de taal van de internationale aanvraag wanneer de mededeling door het Internationaal Bureau aan de aanvrager of aan de houder wordt gericht, tenzij de aanvrager of de houder aangeeft dat hij alle mededelingen in het Engels wenst te ontvangen, ondanks het feit dat de internationale aanvraag in het Frans was, of omgekeerd.

 • 4. [Vertaling] De vertalingen die nodig zijn ten behoeve van de inschrijvingen en publicaties ingevolge het tweede lid, worden gemaakt door het Internationaal Bureau. De aanvrager kan bij zijn internationale aanvraag een voorstel tot vertaling voegen van elke in de internationale aanvraag voorkomende tekst. Wanneer het Internationaal Bureau van mening is dat de voorgestelde vertaling niet juist is, verbetert het Internationaal Bureau deze na de aanvrager te hebben verzocht, binnen een maand te rekenen vanaf het verzoek, commentaar te leveren op de voorgestelde verbeteringen.

HOOFDSTUK 2 INTERNATIONALE AANVRAAG EN INTERNATIONALE INSCHRIJVING

Regel 7 Vereisten met betrekking tot de internationale aanvraag
 • 1. [Formulier en ondertekening] De internationale aanvraag dient te worden ingediend op het officiële formulier. De internationale aanvraag dient door de aanvrager te worden ondertekend.

 • 2. [Taksen] De voorgeschreven taksen die van toepassing zijn op de internationale aanvraag dienen te worden betaald overeenkomstig de regels 27 en 28.

 • 3. [Verplichte inhoud van de internationale aanvraag] De internationale aanvraag dient te bevatten of te vermelden:

  • i. de naam van de aanvrager, vermeld overeenkomstig de administratieve instructies;

  • ii. het adres van de aanvrager, vermeld overeenkomstig de administratieve instructies;

  • iii. de Verdragsluitende Partij van de aanvrager;

  • iv. het voortbrengsel dat of de voortbrengselen die de tekening of het model van nijverheid vormt respectievelijk vormen of in samenhang waarmee de tekening of het model van nijverheid moet worden gebruikt, en aangeven of het voortbrengsel of de voortbrengselen de tekening of het model van nijverheid vormt respectievelijk vormen dan wel voortbrengsel is of voortbrengselen zijn in samenhang waarmee de tekening of het model van nijverheid moet worden gebruikt; het voortbrengsel moet of de voortbrengselen moeten bij voorkeur worden vermeld door middel van termen die voorkomen op de lijst van producten van de internationale classificatie;

  • v. het aantal reproducties of specimens van de tekening of het model van nijverheid dat de internationale aanvraag overeenkomstig regel 9 of 10 vergezelt;

  • vi. de aangewezen Verdragsluitende Partijen;

  • vii. het bedrag van de betaalde taksen en de wijze van betaling, of instructies ter opname van het vereiste bedrag van de taksen van een bij het Internationaal Bureau geopende rekening, en de identiteit van degene die de betaling verricht of de instructies geeft.

 • 4. [Aanvullende inhoud van de internationale aanvraag]

  • a. Wanneer de internationale aanvraag de aanwijzing van een Verdragsluitende Partij bevat die aan de Directeur-Generaal, overeenkomstig artikel 5, tweede lid, onder a, ervan kennisgeving heeft gedaan dat haar wetgeving een of meerdere van de in artikel 5, tweede lid, onder b bedoelde kenmerken vereist, dient de internationale aanvraag dit kenmerk of deze kenmerken te bevatten, op de in regel 11 voorgeschreven wijze.

  • b. Elk in artikel 5, tweede lid, onderdeel b, onder i of ii, bedoeld kenmerk kan, naar keuze van de aanvrager, worden inbegrepen bij de internationale aanvraag, zelfs indien zulks niet vereist is ingevolge een kennisgeving overeenkomstig artikel 5, tweede lid, onder a.

  • c. Wanneer regel 8 van toepassing is, moet de internationale aanvraag de in regel 8, tweede lid, bedoelde vermeldingen bevatten en, naargelang van het geval, vergezeld gaan van de verklaring of het document als bedoeld in die regel.

  • d. Wanneer de aanvrager een gemachtigde heeft, dient de internationale aanvraag de naam en het adres van deze gemachtigde te bevatten, vermeld overeenkomstig de administratieve instructies.

  • e. Wanneer de aanvrager, krachtens artikel 4 van het Verdrag van Parijs, van de voorrang van een eerdere aanvraag gebruik wenst te maken, dient de internationale aanvraag een verklaring te bevatten waarin de voorrang van die eerdere aanvraag wordt opgeëist, onder vermelding van de naam van het Bureau waarbij deze aanvraag werd ingediend alsmede de datum en, indien beschikbaar, het nummer van die aanvraag en, wanneer de opgeëiste voorrang niet op alle in de internationale aanvraag inbegrepen tekeningen of modellen van nijverheid van toepassing is, de vermelding op welke tekeningen of modellen van nijverheid de voorrang wel van toepassing is en op welke niet.

  • f. Wanneer de aanvrager een beroep wenst te doen op artikel 11 van het Verdrag van Parijs, dient de internationale aanvraag een verklaring te bevatten dat het voortbrengsel dat of de voortbrengselen die de tekening of het model van nijverheid vormt respectievelijk vormen of belichamen, is respectievelijk zijn tentoongesteld op een officiële of officieel erkende internationale tentoonstelling, tezamen met de plaats waar de tentoonstelling werd gehouden en de datum waarop dit voortbrengsel of deze voortbrengselen daarvoor het eerst is respectievelijk zijn tentoongesteld; wanneer dit geen betrekking heeft op alle in de internationale aanvraag inbegrepen tekeningen of modellen van nijverheid, dient in de internationale aanvraag te worden vermeld op welke tekeningen of modellen van nijverheid de verklaring wel van toepassing is en op welke niet.

  • g. Wanneer de aanvrager wenst dat de publicatie van de tekening of het model van nijverheid wordt opgeschort overeenkomstig artikel 11, dient de internationale aanvraag een verzoek tot opschorting van publicatie te bevatten.

  • h. De internationale aanvraag kan eveneens een verklaring, document of andere relevante aanduiding bevatten, zoals nader kan worden aangegeven in de administratieve instructies.

  • i. De internationale aanvraag kan vergezeld gaan van een document waarin bij de aanvrager bekende informatie wordt vermeld die van belang is om vast te stellen of de desbetreffende tekening of het desbetreffende model in aanmerking komt voor bescherming.

 • 5. [Uitsluiting van aanvullende onderdelen] Wanneer de internationale aanvraag andere aanduidingen bevat dan vereist of toegestaan door de Akte, door het Reglement van uitvoering of de administratieve instructies, haalt het Internationaal Bureau deze ambtshalve door. Wanneer de internationale aanvraag vergezeld gaat van andere documenten dan die welke vereist of toegestaan zijn, kan het Internationaal Bureau deze verwijderen.

 • 6. [Alle voortbrengselen dienen te behoren tot dezelfde klasse] Alle voortbrengselen die de in de internationale aanvraag inbegrepen tekeningen of modellen van nijverheid vormen, of in samenhang waarmee deze tekeningen of modellen dienen te worden gebruikt, dienen te behoren tot dezelfde klasse van de internationale classificatie.

Regel 8 Bijzondere vereisten met betrekking tot de aanvrager
 • 1. [Kennisgeving van bijzondere vereisten]

  • a. Wanneer de wetgeving van een Verdragsluitende Partij vereist dat een aanvraag tot bescherming van een tekening of model van nijverheid wordt ingediend namens de ontwerper van de tekening of het model, kan die Verdragsluitende Partij van dit feit in een verklaring kennisgeving doen aan de Directeur-Generaal.

  • b. In de onder a bedoelde verklaring dienen de vorm en de verplichte inhoud te worden aangegeven van elke verklaring die of elk document dat vereist is voor de toepassing van het tweede lid.

 • 2. [Identiteit van de ontwerper en overdracht van de internationale aanvraag] Wanneer een internationale aanvraag de aanwijzing bevat van een Verdragsluitende Partij die de in het eerste lid bedoelde verklaring heeft gedaan:

  • i. dient de aanvraag eveneens vermeldingen te bevatten betreffende de identiteit van de ontwerper van de tekening of het model van nijverheid, alsmede een verklaring, in overeenstemming met de ingevolge het eerste lid, onder b, bedoelde vereisten, waaruit blijkt dat deze de ontwerper van de tekening of het model van nijverheid meent te zijn; de aldus als ontwerper vermelde persoon wordt ten behoeve van de aanwijzing van die Verdragsluitende Partij geacht de aanvrager te zijn, ongeacht welke persoon wordt vermeld als de aanvrager ingevolge regel 7, derde lid, onder i;

  • ii. indien de als ontwerper vermelde persoon niet de persoon is die is vermeld als aanvrager ingevolge regel 7, derde lid, onder i, dient de internationale aanvraag vergezeld te gaan van een verklaring of van een document, in overeenstemming met de vereisten die overeenkomstig het eerste lid, onder b zijn gespecificeerd, dat de internationale aanvraag door de als ontwerper vermelde persoon is overgedragen aan de als aanvrager vermelde persoon. Deze laatste wordt ingeschreven als houder van de internationale inschrijving.

Regel 9 Reproducties van de tekening of het model van nijverheid
 • 1. [Vorm en aantal van de reproducties van de tekening of het model van nijverheid]

  • a. De reproducties van de tekening of het model van nijverheid dienen, naar keuze van de aanvrager, te bestaan uit fotografische of andere grafische weergaven van de tekening of het model van nijverheid zelf of van het voortbrengsel dat of de voortbrengselen die de tekening of het model vormt respectievelijk vormen. Hetzelfde voortbrengsel kan vanuit verschillende hoeken worden getoond; beelden vanuit verschillende hoeken kunnen op een en dezelfde fotografische of andere grafische weergave worden opgenomen of op aparte fotografische of andere grafische weergaven.

  • b. Elke reproductie dient te worden overgelegd in een in de administratieve instructies vermeld aantal exemplaren.

 • 2. [Vereisten met betrekking tot de reproducties]

  • a. De reproducties dienen van zodanige kwaliteit te zijn dat alle details van de tekening of het model van nijverheid duidelijk kunnen worden onderscheiden en dat publicatie mogelijk is.

  • b. De kenmerken die in een reproductie worden weergegeven maar waarvoor niet om bescherming wordt verzocht, kunnen op de in de administratieve instructies bedoelde wijze worden vermeld.

 • 3. [Vereiste afbeeldingen]

  • a. Onverminderd het bepaalde onder b, dient elke Verdragsluitende Partij die bepaalde specifieke afbeeldingen vereist van het voortbrengsel dat of de voortbrengselen die de tekening van een of het model van nijverheid vormt respectievelijk vormen of in samenhang waarmee de tekening of het model van nijverheid dient te worden gebruikt, daarvan in een verklaring kennisgeving te doen aan de Directeur-Generaal, met aanduiding van de beelden die worden vereist en de omstandigheden waaronder zij worden vereist.

  • b. Geen enkele Verdragsluitende Partij kan meer dan één afbeelding vereisen in geval de tekening of het model van nijverheid of het voortbrengsel tweedimensionaal is, of meer dan zes afbeeldingen wanneer het voortbrengsel driedimensionaal is.

 • 4. [Weigering op gronden die samenhangen met de reproducties van de tekening of het model van nijverheid] Een Verdragsluitende Partij kan de rechtsgevolgen van de internationale inschrijving niet weigeren op grond van het feit dat de voorwaarden met betrekking tot de vorm van de reproducties van de tekening of het model van nijverheid die worden toegevoegd aan of afwijken van de voorwaarden waarvan door die Verdragsluitende Partij overeenkomstig het derde lid, onder a, kennis wordt gegeven, volgens haar wetgeving, niet zijn vervuld. Een Verdragsluitende Partij kan de rechtsgevolgen van de internationale inschrijving evenwel weigeren op grond van het feit dat de in de internationale inschrijving weergegeven reproducties onvoldoende zijn om de tekening of het model van nijverheid volledig te tonen.

Regel 10 Specimens van de tekening of het model van nijverheid in geval van een aanvraag tot opschorting van de publicatie
 • 1. [Aantal specimens] Wanneer de internationale aanvraag een verzoek tot opschorting van de publicatie van een tekening bevat en in plaats van van de in regel 9 bedoelde reproducties vergezeld te gaan, vergezeld gaat van specimens van de tekening, dient zij vergezeld te gaan van het volgende aantal specimens:

  • i. één specimen voor het Internationaal Bureau; en

  • ii. één specimen voor elk aangewezen Bureau dat het Internationaal Bureau, ingevolge artikel 10, vijfde lid, ervan kennisgeving heeft gedaan dat het een afschrift van de internationale inschrijving wenst te ontvangen.

 • 2. [Specimens] Alle specimens dienen te worden ingesloten in één pakket. De specimens mogen worden gevouwen. De maximum afmetingen en het maximum gewicht van het pakket worden vermeld in de administratieve instructies.

Regel 11 Identiteit van de ontwerper ; beschrijving ; aanspraak
 • 1. [Identiteit van de ontwerper] Wanneer de internationale aanvraag vermeldingen bevat met betrekking tot de identiteit van de ontwerper van de tekening of het model van nijverheid, dienen zijn naam en adres overeenkomstig de administratieve instructies te worden gegeven.

 • 2. [Beschrijving] Wanneer de internationale aanvraag een beschrijving bevat, dient deze betrekking te hebben op de kenmerken die voorkomen op de reproducties van de tekening of het model van nijverheid. Indien de beschrijving meer dan 100 woorden telt, dient een in het overzicht van taksen bedoelde aanvullende taks te worden betaald.

 • 3. [Aanspraak] In een verklaring gedaan ingevolge artikel 5, tweede lid, onder a, dat de wetgeving van een Verdragsluitende Partij een aanspraak vereist teneinde ingevolge die wetgeving een datum van indiening toe te kennen aan een aanvraag tot bescherming van een tekening of model dienen de exacte bewoordingen van de vereiste aanspraak te worden vermeld. Wanneer de internationale aanvraag een aanspraak bevat, dienen de bewoordingen van die aanspraak te luiden zoals vermeld in de genoemde verklaring.

Regel 12 Taksen met betrekking tot de internationale aanvraag
 • 1. [Voorgeschreven taksen]

  • a. De internationale aanvraag is onderworpen aan de betaling van de volgende taksen:

   • i. een basistaks;

   • ii. een standaard aanwijzingstaks voor elke aangewezen Verdragsluitende Partij die niet de in artikel 7, tweede lid, bedoelde verklaring heeft gedaan;

   • iii. een individuele aanwijzingstaks voor elke aangewezen Verdragsluitende Partij die de in artikel 7, tweede lid, bedoelde verklaring heeft gedaan;

   • iv. een publicatietaks.

  • b. Het bedrag van de onder i, ii en iv bedoelde taksen wordt vermeld in het overzicht van taksen.

 • 2. [Datum waarop de taksen dienen te worden betaald] De in het eerste lid bedoelde taksen dienen, onverminderd het bepaalde in het derde lid, te worden betaald op het tijdstip van de indiening van de internationale aanvraag, met uitzondering van de publicatietaks, die, wanneer de internationale aanvraag een verzoek tot opschorting van depublicatie bevat, overeenkomstig regel 16, derde lid, later kan worden betaald.

 • 3. [Individuele aanwijzingstaks betaalbaar in twee gedeelten]

  • a. In de in artikel 7, tweede lid, bedoelde verklaring kan eveneens worden vermeld dat de voor de betrokken Verdragsluitende Partij verschuldigde individuele aanwijzingstaks uit twee gedeelten bestaat, waarvan het eerste gedeelte dient te worden betaald op het tijdstip van de indiening van de internationale aanvraag en het tweede gedeelte op een latere datum die wordt vastgesteld overeenkomstig de wetgeving van de betrokken Verdragsluitende Partij.

  • b. Wanneer het bepaalde onder a van toepassing is, wordt onder de in het eerste lid, onder iii bedoelde verwijzing naar een individuele aanwijzing verstaan een verwijzing naar het eerste gedeelte van de individuele aanwijzingstaks.

  • c. Het tweede gedeelte van de individuele aanwijzingstaks kan, naar keuze van de houder, hetzij rechtstreeks aan het betrokken Bureau worden betaald, hetzij door tussenkomst van het Internationaal Bureau. Wanneer de taks rechtstreeks aan het betrokken Bureau wordt betaald, doet het Bureau van dit feit kennisgeving aan het Internationaal Bureau, en het Internationaal Bureau schrijft deze kennisgeving in in het internationale register. Wanneer de taks wordt betaald door tussenkomst van het Internationaal Bureau, schrijft dit Bureau de betaling in in het internationale register en doet het hiervan kennisgeving aan het betrokken Bureau.

  • d. Wanneer het tweede gedeelte van de individuele aanwijzingstaks niet binnen de toepasselijke termijn wordt betaald, doet het betrokken Bureau hiervan kennisgeving aan het Internationaal Bureau en verzoekt het het Internationaal Bureau de inschrijving van de internationale inschrijving in het internationale register ten aanzien van de betrokken Verdragsluitende Partij door te halen. Het Internationaal Bureau handelt dienovereenkomstig en doet hiervan kennisgeving aan de houder.

Regel 13 Door tussenkomst van een Bureau ingediende internationale aanvraag
 • 1. [Datum van ontvangst door het Bureau en doorzending naar het Internationaal Bureau] Wanneer de internationale aanvraag wordt ingediend door tussenkomst van het Bureau van de Verdragsluitende Partij van de aanvrager, doet dit Bureau de aanvrager kennisgeving van de datum waarop het de aanvraag heeft ontvangen. Op hetzelfde tijdstip waarop het Bureau de internationale aanvraag doorzendt naar het Internationaal Bureau, doet het Bureau het Internationaal Bureau kennisgeving van de datum waarop het de aanvraag heeft ontvangen. Het Bureau doet de aanvrager kennisgeving van het feit dat het de internationale aanvraag heeft doorgezonden naar het Internationaal Bureau.

 • 2. [Taks voor doorzending] Een Bureau dat een taks voor doorzending vereist zoals genoemd in artikel 4, tweede lid, doet het Internationaal Bureau kennisgeving van het bedrag van deze taks, dat de administratiekosten die verband houden met de ontvangst en de doorzending van de internationale aanvraag niet mag overschrijden, alsmede van de datum waarop dit bedrag opeisbaar is.

 • 3. [Datum van indiening van een indirect ingediende internationale aanvraag] Onverminderd artikel 9, derde lid, is de datum van indiening van een door tussenkomst van een Bureau ingediende internationale aanvraag:

  • i. de datum waarop dat Bureau de internationale aanvraag heeft ontvangen, mits de aanvraag binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf die datum, door het Internationaal Bureau wordt ontvangen;

  • ii. in alle andere gevallen, de datum waarop het Internationaal Bureau de internationale aanvraag ontvangt.

 • 4. [Datum van indiening wanneer de Verdragsluitende Partij van de aanvrager een veiligheidscontrole verlangt] Niettegenstaande het derde lid, kan een Verdragsluitende Partij waarvan de wetgeving op de datum waarop zij partij wordt bij de Akte, een veiligheidscontrole verlangt, in een verklaring de Directeur-Generaal kennisgeving doen van het feit dat de in dat lid genoemde termijn van een maand wordt vervangen door een termijn van zes maanden.

Regel 14 Onderzoek door het Internationaal Bureau
 • 1. [Termijn voor het verbeteren van onregelmatigheden] De voorgeschreven termijn voor het verbeteren van onregelmatigheden overeenkomstig artikel 8, bedraagt drie maanden, te rekenen vanaf de datum van het door het Internationaal Bureau verzonden verzoek.

 • 2. [Onregelmatigheden die leiden tot uitstel van de datum van indiening van de internationale aanvraag] De onregelmatigheden die, overeenkomstig artikel 9, derde lid, zijn voorgeschreven als onregelmatigheden die leiden tot uitstel van de datum van indiening van de internationale aanvraag, zijn de volgende:

  • a. de internationale aanvraag is niet opgesteld in de voorgeschreven taal of in een van de voorgeschreven talen;

  • b. één van de volgende elementen ontbreekt in de internationale aanvraag:

   • i. de uitdrukkelijke of impliciete vermelding dat een internationale inschrijving wordt gevraagd ingevolge de Akte;

   • ii. vermeldingen die het mogelijk maken de identiteit van de aanvrager vast te stellen;

   • iii. voldoende vermeldingen om in contact te treden met de aanvrager of diens eventuele gemachtigde;

   • iv. een reproductie of, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, onder iii, een specimen van elke tekening of elk model van nijverheid dat het onderwerp is van de internationale aanvraag;

   • v. de aanwijzing van ten minste één Verdragsluitende Partij.

 • 3. [Terugbetaling van taksen] Wanneer, overeenkomstig artikel 8, tweede lid, onder a, de internationale aanvraag wordt geacht te zijn ingetrokken, betaalt het Internationaal Bureau de voor die aanvraag betaalde taksen terug, onder aftrek van een bedrag dat overeenkomt met de basistaks.

Regel 15 Inschrijving van de tekening of het model van nijverheid in het internationale register
 • 1. [Inschrijving van de tekening of het model van nijverheid in het internationale register] Wanneer het Internationaal Bureau van mening is dat de internationale aanvraag voldoet aan de gestelde vereisten, schrijft het de tekening of het model van nijverheid in in het internationale register en zendt het een certificaat aan de houder.

 • 2. [Inhoud van de inschrijving] De internationale inschrijving bevat:

  • i. alle gegevens die zijn vermeld in de internationale aanvraag, met uitzondering van elke aanspraak op voorrang op grond van regel 7, vierde lid, onder e, wanneer de datum van de eerdere indiening meer dan zes maanden eerder is dan de datum van indiening van de internationale aanvraag;

  • ii. elke reproductie van de tekening of het model van nijverheid;

  • iii. de datum van de internationale inschrijving;

  • iv. het nummer van de internationale inschrijving;

  • v. de desbetreffende klasse van de internationale classificatie, zoals vastgesteld door het Internationaal Bureau.

Regel 16 Opschorting van de publicatie
 • 1. [Maximum tijdvak van opschorting] Het voor de toepassing van artikel 11, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder i, voorgeschreven tijdvak bedraagt 30 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening of, indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang, te rekenen vanaf de datum van voorrang van de desbetreffende aanvraag.

 • 2. [Termijn voor intrekking van een aanwijzing wanneer de opschorting volgens de toepasselijke wetgeving niet mogelijk is] De in artikel 11, derde lid, onder i, bedoelde termijn voor intrekking door de aanvrager van de aanwijzing van een Verdragsluitende Partij waarvan de wetgeving de opschorting van de publicatie niet toestaat, bedraagt een maand, te rekenen vanaf de datum van de door het Internationaal Bureau verzonden kennisgeving.

 • 3. [Termijn van betaling van de publicatietaks en voor het overleggen van de reproducties] De in regel 12, eerste lid, onderdeel a, onder iv, bedoeldepublicatietaks en de in artikel 11, zesde lid, onder b, bedoelde reproducties, moeten worden betaald respectievelijk overgelegd voor het verstrijken van het toepasselijke tijdvak van opschorting ingevolge artikel 11, tweede lid, of voordat het tijdvak van opschorting overeenkomstig artikel11, vierde lid, onder a, wordt geacht te zijn verstreken.

 • 4. [Inschrijving van de reproducties] Het Internationaal Bureau tekent elke reproductie die wordt overgelegd ingevolge artikel 11, zesde lid, onder b, aan in het internationaal register.

 • 5. [Niet aan vereisten voldaan] Indien aan de vereisten van het derde lid niet wordt voldaan, wordt de internationale inschrijving doorgehaald en niet gepubliceerd.

Regel 17 Publicatie van de internationale inschrijving
 • 1. [Datum van de publicatie] De internationale inschrijving wordt gepubliceerd:

  • i. wanneer de aanvrager daarom verzoekt, onmiddellijk na de inschrijving;

  • ii. wanneer om opschorting van de publicatie is verzocht en het verzoek wordt niet genegeerd, onmiddellijk na de datum waarop het tijdvak van opschorting verstreken is of wordt geacht te zijn verstreken;

  • iii. in alle overige gevallen, zes maanden na de datum van de internationale inschrijving of zo snel mogelijk daarna.

 • 2. [Inhoud van de publicatie] De publicatie van de internationale inschrijving in het publicatieblad, overeenkomstig artikel 10, derde lid, dient te bevatten:

  • i. de in het internationale register ingeschreven gegevens;

  • ii. de reproductie of reproducties van de tekening of het model van nijverheid;

  • iii. wanneer de publicatie is opgeschort, de vermelding van de datum waarop het tijdvak van opschorting is verlopen of wordt geacht te zijn verlopen.

HOOFDSTUK 3 WEIGERINGEN EN ONGELDIGVERKLARINGEN

Regel 18 Kennisgeving van weigering
 • 1. [Termijn voor kennisgeving van een weigering]

  • a. De voorgeschreven termijn voor kennisgeving van de weigering van de rechtsgevolgen van een internationale inschrijving overeenkomstig artikel 12, tweede lid, bedraagt zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het Internationaal Bureau een afschrift van de publicatie van de internationale inschrijving aan het betrokken Bureau zendt.

  • b. Niettegenstaande het bepaalde in onder a), kan elke Verdragsluitende Partij waarvan het Bureau een Bureau is dat overgaat tot onderzoek, of waarvan de wetgeving de mogelijkheid voorziet bezwaar te maken tegen de toekenning van de bescherming, de Directeur-Generaal in een verklaring ervan kennisgeving doen dat de in het genoemde onderdeel vermelde termijn van zes maanden wordt vervangen door een termijn van twaalf maanden.

  • c. In de onder b bedoelde verklaring kan ook worden vermeld dat de internationale inschrijving de in artikel 14, tweede lid, onder a, vermelde rechtsgevolgen heeft, uiterlijk:

   • i. op een in de verklaring aangeduid tijdstip, dat later kan vallen dan de in het genoemde artikel bedoelde datum, doch uiterlijk zes maanden later; of

   • ii. op het tijdstip waarop de bescherming overeenkomstig de wetgeving van de Verdragsluitende Partij wordt toegekend, wanneer de mededeling van een beslissing inzake de toekenning van de bescherming onopzettelijk niet binnen de ingevolge onder a of b toepasselijke termijn is gedaan; in dat geval doet het Bureau van de betrokken Verdragsluitende Partij hiervan kennisgeving aan het Internationaal Bureau en spant het Bureau zich ervoor in het besluit daarna onverwijld mede te delen aan de houder van de desbetreffende internationale inschrijving.

 • 2. [Kennisgeving van weigering]

  • a. De kennisgeving van elke weigering dient betrekking te hebben op een enkele internationale inschrijving, gedateerd te worden en te worden ondertekend door het Bureau dat de kennisgeving doet.

  • b. De kennisgeving dient te bevatten of te vermelden:

   • i. het Bureau dat de kennisgeving doet;

   • ii. het nummer van de internationale inschrijving;

   • iii. alle gronden waarop de weigering is gebaseerd, met een verwijzing naar de corresponderende wezenlijke bepalingen van de wet;

   • iv. indien in de gronden waarop de weigering is gebaseerd, wordt verwezen naar de gelijkenis met een tekening of model van nijverheid die of dat het onderwerp is geweest van een eerdere nationale, regionale of internationale aanvraag of inschrijving, de datum en het nummer van de indiening, de datum van voorrang (indien van toepassing), de datum en het nummer van inschrijving (indien beschikbaar), een afschrift van een reproductie van de eerdere tekening of het eerdere model van nijverheid (indien deze reproductie voor het publiek toegankelijk is) en de naam en het adres van de eigenaar van de bedoelde tekening of het bedoelde model van nijverheid;

   • v. indien de weigering geen betrekking heeft op alle tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving, die tekeningen of modellen waarop de weigering betrekking heeft of geen betrekking heeft;

   • vi. het feit of de weigering al dan niet in aanmerking komt voor herziening of beroep en, indien dat wel het geval is, de – gezien de omstandigheden – redelijke termijn om een verzoek tot herziening van of beroep tegen deze weigering in te dienen, alsmede de autoriteit die bevoegd is tot kennisneming van dit verzoek tot herziening of van dit beroep, met vermelding, in voorkomend geval, van de verplichting het verzoek tot herziening of het beroep in te dienen door tussenkomst van een gemachtigde die zijn adres heeft op het grondgebied van de Verdragsluitende Partij waarvan het Bureau de weigering heeft uitgesproken; en

   • vii. de datum waarop de weigering is uitgesproken.

 • 3. [Kennisgeving van de splitsing van een internationale inschrijving] Indien, naar aanleiding van een kennisgeving van weigering bedoeld in artikel 13, tweede lid, een internationale aanvraag bij het Bureau van een aangewezen Verdragsluitende Partij wordt gesplitst teneinde een in de genoemde kennisgeving aangegeven weigeringsgrond te ondervangen, doet dat Bureau aan het Internationaal Bureau kennisgeving van de gegevens inzake de splitsing, zoals aangegeven in de administratieve instructies.

 • 4.1) [Kennisgeving van intrekking van een weigering]

  • a. Elke kennisgeving van de intrekking van een weigering dient betrekking te hebben op een enkele internationale inschrijving, gedateerd worden en worden ondertekend door het Bureau dat de kennisgeving doet.

  • b. De kennisgeving dient te bevatten of te vermelden:

   • i. het Bureau dat de kennisgeving doet;

   • ii. het nummer van de internationale inschrijving;

   • iii. indien de intrekking geen betrekking heeft op alle tekeningen of modellen waarop de weigering van toepassing was, die waarop de intrekking van toepassing is of niet van toepassing is; en

   • iv. de datum waarop de weigering is ingetrokken.

 • 5. [Inschrijving] Het Internationaal Bureau schrijft elke ingevolge het eerste lid, onderdeel c, onder ii, tweede lid of vierde lid ontvangen kennisgeving in in het internationale register met vermelding, in geval van een kennisgeving van weigering, van de datum waarop deze kennisgeving van weigering aan het Internationaal Bureau is verzonden.

 • 6. [Doorzending van afschriften van de kennisgevingen] Het Internationaal Bureau zendt de houder een afschrift van de ingevolge het eerste lid, onderdeel c, onder ii, tweede lid of vierde lid ontvangen kennisgevingen.

Regel 19 Onregelmatige weigeringen
 • 1. [Kennisgeving die niet als zodanig wordt beschouwd]

  • a. Een kennisgeving van weigering wordt niet als zodanig beschouwd door het Internationaal Bureau en wordt niet in het internationale register ingeschreven:

   • i. indien hierin niet het nummer van de desbetreffende internationale inschrijving wordt vermeld, tenzij deze inschrijving kan worden vastgesteld uit andere vermeldingen in bedoelde kennisgeving;

   • ii. indien hierin geen enkele weigeringsgrond wordt vermeld; of

   • iii. indien de kennisgeving aan het Internationaal Bureau wordt gericht na het verstrijken van de ingevolge regel 18, eerste lid, toepasselijke termijn.

  • b. Wanneer het bepaalde onder a van toepassing is, zendt het Internationaal Bureau, tenzij het de desbetreffende internationale inschrijving niet kan vaststellen, een afschrift van de kennisgeving aan de houder, en brengt tegelijkertijd de houder en het Bureau dat de kennisgeving van weigering heeft verzonden ervan op de hoogte dat de kennisgeving van weigering door het Internationaal Bureau niet als zodanig wordt beschouwd en niet is ingeschreven in het internationale register, en vermeldt hiervoor de redenen.

 • 2. [Onregelmatige kennisgeving] Indien de kennisgeving van weigering:

  • i. niet is ondertekend namens het Bureau dat mededeling van de weigering heeft gedaan, of niet aan de krachtens regel 2 vastgestelde vereisten voldoet;

  • ii. in voorkomend geval, niet voldoet aan de vereisten van regel 18, tweede lid, onderdeel b, onder iv;

  • iii. in voorkomend geval, niet de autoriteit vermeldt die bevoegd is tot kennisneming van het verzoek tot herziening of van het beroep en de – gezien de omstandigheden redelijke – termijn waarbinnen dit verzoek of dit beroep dient te worden ingediend (regel 18, tweede lid, onderdeel b, onder vi);

  • iv. niet de datum bevat waarop de weigering is uitgesproken (regel 18, tweede lid, onderdeel b, onder vii);

  schrijft het Internationaal Bureau de weigering niettemin in in het internationale register en zendt het de houder een afschrift van de kennisgeving. Indien de houder daarom verzoekt, verzoekt het Internationaal Bureau het Bureau dat mededeling van de weigering heeft gedaan, zijn kennisgeving onverwijld te rectificeren.

Regel 20 Ongeldigverklaring in aangewezen Verdragsluitende Partijen
 • 1. [Inhoud van de kennisgeving van ongeldigverklaring] Wanneer de rechtsgevolgen van een internationale inschrijving in een aangewezen Verdragsluitende Partij ongeldig worden verklaard en de ongeldigverklaring niet langer vatbaar is voor herziening of beroep, doet het Bureau van de Verdragsluitende Partij waarvan de bevoegde autoriteit de ongeldigheid heeft uitgesproken dienovereenkomstig kennisgeving aan het Internationaal Bureau van dit feit, indien het hiervan kennis heeft. In de kennisgeving dient te worden vermeld:

  • i. de autoriteit die de ongeldigheid heeft uitgesproken;

  • ii. het feit dat de ongeldigverklaring niet langer het onderwerp kan zijn van een beroep;

  • iii. het nummer van de internationale inschrijving;

  • iv. wanneer de ongeldigverklaring geen betrekking heeft op alle tekeningen of modellenvan nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving, die tekeningen of modellen waarop de ongeldigverklaring betrekking heeft of geen betrekking heeft;

  • v. de datum waarop de ongeldigverklaring is uitgesproken alsmede de datum waarop deze van kracht wordt.

 • 2. [Inschrijving van de ongeldigverklaring] Het Internationaal Bureau schrijft de ongeldigverklaring in in het internationale register, tezamen met de in de kennisgeving van ongeldigverklaring vermelde gegevens.

HOOFDSTUK 4 WIJZIGINGEN EN CORRECTIES

Regel 21 Aantekening van wijzigingen
 • 1. [Indiening van het verzoek] a. Een verzoek tot aantekening dient bij het Internationaal Bureau te worden ingediend op het desbetreffende officiële formulier wanneer dit verzoek betrekking heeft op:

  • i. een wijziging in de eigendom van de internationale inschrijving voor het geheel of een gedeelte van de tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving;

  • ii. een wijziging van de naam of van het adres van de houder;

  • iii. een afstand van een internationale inschrijving ten aanzien van een, meerdere of alle aangewezen Verdragsluitende Partijen;

  • iv. een beperking ten aanzien van een, meerdere of alle aangewezen Verdragsluitende Partijen, met betrekking tot alle of een deel van de tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van de internationale inschrijving.

  • b. Het verzoek dient te worden ingediend en ondertekend door de houder; een verzoek tot inschrijving van een wijziging in de eigendom kan evenwel worden ingediend door de nieuwe eigenaar, mits dit verzoek:

   • i. door de houder is ondertekend; of

   • ii. is ondertekend door de nieuwe eigenaar en vergezeld gaat van een door de bevoegde autoriteit van de Verdragsluitende Partij van de houder opgestelde verklaring dat de nieuwe eigenaar de rechtsverkrijgende lijkt te zijn van de houder.

 • 2. [Inhoud van het verzoek] Het verzoek tot aantekening van een wijziging dient, naast de gevraagde wijziging, de volgende gegevens te bevatten of te vermelden:

  • i. het nummer van de desbetreffende internationale inschrijving;

  • ii. de naam van de houder, behalve wanneer de wijziging betrekking heeft op de naam of op het adres van de gemachtigde;

  • iii. in geval van wijziging in de eigendom van de internationale inschrijving, de naam en het adres, vermeld overeenkomstig de administratieve instructies, van de nieuwe eigenaar van de internationale inschrijving;

  • iv. in geval van wijziging in de eigendom van de internationale inschrijving, de Verdragsluitende Partij of Partijen ten aanzien waarvan de nieuwe eigenaar de in artikel 3 bedoelde voorwaarden vervult om houder te zijn van een internationale inschrijving;

  • v. in geval van wijziging in de eigendom van de internationale inschrijving die niet op alle tekeningen of modellen van nijverheid en op alle Verdragsluitende Partijen betrekking heeft, de nummers van de tekeningen of modellenvan nijverheid en de aangewezen Verdragsluitende Partijen waarop de wijziging in de eigendom van toepassing is; en

  • vi. het bedrag van de taksen die worden betaald en de wijze van betaling, of de opdracht het vereiste bedrag van de taksen af te schrijven van een bij het Internationaal Bureau geopende rekening, alsmede de identiteit van degene die de betaling verricht of de opdrachten geeft.

 • 3. [Onregelmatig verzoek] Wanneer het verzoek niet aan de toepasselijke vereisten voldoet, doet het Internationaal Bureau hiervan kennisgeving aan de houder en, indien het verzoek is ingediend door een persoon die zegt de nieuwe eigenaar te zijn, aan die persoon.

 • 4. [Termijn voor het corrigeren van de onregelmatigheid] De onregelmatigheid kan worden gecorrigeerd binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van onregelmatigheid door het Internationaal Bureau. Indien de onregelmatigheid niet is gecorrigeerd binnen deze termijn, wordt het verzoek geacht te zijn geannuleerd en doet het Internationaal Bureau hiervan dienovereenkomstig tegelijkertijd kennisgeving aan de houder en, indien het verzoek is ingediend door een persoon die beweert de nieuwe eigenaar te zijn, aan die persoon, en betaalt het Internationaal Bureau alle betaalde taksen terug, onder aftrek van een bedrag dat overeenkomt met de helft van de relevante taksen.

 • 5. [Aantekening en kennisgeving van een wijziging]

  • a. Voor zover het verzoek regelmatig is, tekent het Internationaal Bureau de wijziging onverwijld aan in het internationale register en informeert het de houder. In het geval het gaat om de aantekening van een wijziging in de eigendom, informeert het Internationaal Bureau zowel de nieuwe als de vorige houder.

  • b. De wijziging dient te worden aangetekend op de datum van ontvangst door het Internationaal Bureau van het verzoek dat aan de toepasselijke vereisten voldoet. Wanneer in het verzoek evenwel wordt vermeld dat de wijziging dient te worden aangetekend na een andere wijziging, of na de vernieuwing van de internationale inschrijving, geeft het Internationaal Bureau hieraan gevolg.

 • 6. [Aantekening van een gedeeltelijke wijziging in de eigendom] De overdracht of elke andere overgang van de internationale inschrijving voor slechts een deel van de tekeningen of modellen van nijverheid of voor slechts enkele aangewezen Verdragsluitende Partijen, wordt aangetekend in het internationale register onder het nummer van de internationale inschrijving waarvan een gedeelte is overgedragen of op andere wijze is overgegaan; het gedeelte dat is overgedragen of dat op andere wijze is overgegaan, wordt doorgehaald onder het nummer van genoemde internationale inschrijving en wordt aangetekend als een aparte internationale inschrijving. Deze aparte internationale inschrijving draagt het nummer, vergezeld van een hoofdletter, van de internationale inschrijving waarvan een gedeelte is overgedragen of op andere wijze is overgegaan.

 • 7. [Aantekening van de samenvoeging van internationale inschrijvingen] Wanneer een en dezelfde persoon houder wordt van meerdere internationale inschrijvingen als gevolg van een gedeeltelijke wijziging in de eigendom, worden deze inschrijvingen op verzoek van genoemde persoon samengevoegd en zijn de leden 1 tot en met 6 van overeenkomstige toepassing. De uit de samenvoeging resulterende internationale inschrijving draagt het nummer, in voorkomend geval vergezeld van een hoofdletter, van de internationale inschrijving waarvan een gedeelte is overgedragen of op andere wijze is overgegaan.

Regel 22 Correcties in het internationale register
 • 1. [Correctie] Indien het Internationaal Bureau, dat ambtshalve of op verzoek van de houder optreedt, van mening is dat het internationale register een fout bevat met betrekking tot een internationale inschrijving, wijzigt het Internationaal Bureau het register en brengt het de houder hiervan op de hoogte.

 • 2. [Weigering van rechtsgevolgen van de correctie] Het Bureau van elke aangewezen Verdragsluitende Partij heeft het recht te verklaren, in een aan het Internationaal Bureau gerichte kennisgeving, dat het de rechtsgevolgen van de correctie weigert te erkennen. Artikel 12 en de regels 18 en 19 zijn van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 5 VERNIEUWINGEN

Regel 23 Officieuze mededeling van de vervaldatum

Zes maanden voor het verstrijken van een periode van vijf jaar, zendt het Internationaal Bureau aan de houder en aan de eventuele gemachtigde een mededeling waarin de vervaldatum van de internationale inschrijving wordt vermeld. Het feit dat deze mededeling van de vervaldatum niet is ontvangen, vormt geen verschoningsgrond voor de niet-naleving van de in de regel 24 bedoelde termijnen.

Regel 24 Details betreffende de vernieuwing
 • 1. [Taksen]

  • a. De internationale inschrijving wordt vernieuwd door middel van betaling van de volgende taksen:

   • i. een basistaks;

   • ii. een standaard aanwijzingstaks voor elke aangewezen Verdragsluitende Partij die niet de in artikel 7, tweede lid, bedoelde verklaring heeft gedaan en voor welke de internationale inschrijving dient te worden vernieuwd;

   • iii. een individuele aanwijzingstaks voor elke aangewezen Verdragsluitende Partij die de in artikel 7, tweede lid, bedoelde verklaring heeft gedaan en voor welke de internationale inschrijving dient te worden vernieuwd.

  • b. Het bedrag van de in onderdeel a, onder i en ii, bedoelde taksen wordt vastgesteld in het overzicht van taksen.

  • c. De betaling van de onder a bedoelde taksen dient uiterlijk te worden gedaan op de datum waarop de vernieuwing van de internationale inschrijving dient te worden verricht. De betaling kan evenwel nog worden gedaan binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de vernieuwing van de internationale inschrijving dient te worden verricht, mits de in het overzicht van taksen vermelde toeslag tegelijkertijd wordt betaald.

  • d. Elke betaling ten behoeve van de vernieuwing die door het Internationaal Bureau meer dan drie maanden voor de datum waarop de vernieuwing van de internationale inschrijving dient te worden verricht, wordt ontvangen, wordt beschouwd als zijnde ontvangen drie maanden voor die datum.

 • 2. [Aanvullende details]

  • a. Wanneer de houder de internationale inschrijving niet wenst te vernieuwen

   • i. ten aanzien van een aangewezen Verdragsluitende Partij; of

   • ii. ten aanzien van een van de tekeningen of modellen van nijverheid die het onderwerp zijn van internationale inschrijving;

   dient de betaling van de vereiste taksen vergezeld te gaan van een verklaring waarin de Verdragsluitende Partij of de nummers van de tekeningen of modellen van nijverheid worden vermeld voor welke de internationale inschrijving niet dient te worden vernieuwd.

  • b. Wanneer de houder de internationale inschrijving ten aanzien van een aangewezen Verdragsluitende Partij wenst te vernieuwen, niettegenstaande het feit dat de maximumduur van de bescherming van de tekeningen of modellen van nijverheid in die Verdragsluitende Partij is verstreken, dient de betaling van de vereiste taksen, met inbegrip van de standaard aanwijzingstaks of de individuele aanwijzingstaks, naargelang van het geval, voor die Verdragsluitende Partij, vergezeld te gaan van een verklaring dat de vernieuwing van de internationale inschrijving in het internationale register dient te worden aangetekend ten aanzien van die Verdragsluitende Partij.

  • c. Wanneer de houder de internationale inschrijving ten aanzien van een aangewezen Verdragsluitende Partij wenst te vernieuwen, niettegenstaande het feit dat een weigering is aangetekend in het internationaal register voor die Verdragsluitende Partij met betrekking tot alle desbetreffende tekeningen of modellen van nijverheid, dient de betaling van de vereiste taksen, met inbegrip van de standaard aanwijzingstaks of de individuele aanwijzingstaks, naargelang van het geval, voor die Verdragsluitende Partij, vergezeld te gaan van een verklaring dat de vernieuwing van internationale inschrijving in het internationaal register dient te worden aangetekend ten aanzien van die Verdragsluitende Partij.

  • d. De internationale inschrijving kan niet worden vernieuwd ten aanzien van een aangewezen Verdragsluitende Partij ten aanzien van welke een ongeldigverklaring is aangetekend voor alle tekeningen of modellen van nijverheid ingevolge regel 20 of ten aanzien van welke een afstand is aangetekend ingevolge regel 21. De internationale inschrijving kan niet worden vernieuwd ten aanzien van een aangewezen Verdragsluitende Partij voor de tekeningen of modellen van nijverheid voor welke in die Verdragsluitende Partij een ongeldigverklaring is aangetekend ingevolge regel 20 of voor welke een beperking is aangetekend ingevolge regel 21.

 • 3. [Ontoereikende betaling]

  • a. Indien het bedrag van de ontvangen taksen lager is dan dat welk voor de vernieuwing vereist is, doet het Internationaal Bureau van dit feit onverwijld kennisgeving aan zowel de houder als aan de eventuele gemachtigde. In de kennisgeving wordt het nog verschuldigde bedrag aangegeven.

  • b. Wanneer, bij het verstrijken van de in het eerste lid, onder c, bedoelde termijn van zes maanden het bedrag van de ontvangen taksen lager is dan dat welk vereist is voor de vernieuwing, schrijft het Internationaal Bureau de vernieuwing niet in, betaalt het het ontvangen bedrag terug en doet het hiervan kennisgeving aan de houder en aan de eventuele gemachtigde.

Regel 25 Aantekening van de vernieuwing ; certificaat
 • 1. [Aantekening en ingangsdatum van de vernieuwing] De vernieuwing wordt aangetekend in het internationale register met de datum waarop de vernieuwing diende te worden verricht, zelfs indien de vereiste taksen zijn betaald gedurende de in regel 24, eerste lid, onder c, bedoelde termijn van uitstel van betaling.

 • 2. [Certificaat] Het Internationaal Bureau zendt de houder een vernieuwingscertificaat.

HOOFDSTUK 6 PUBLICATIEBLAD

Regel 26 Publicatieblad
 • 1. [Informatie betreffende internationale inschrijvingen] Het Internationaal Bureau publiceert in het publicatieblad de relevante gegevens met betrekking tot:

  • i. internationale inschrijvingen, overeenkomstig regel 17;

  • ii. weigeringen ingeschreven ingevolge regel 18, vijfde lid, met een vermelding of een mogelijkheid tot herziening of beroep bestaat, doch zonder weergave van de weigeringsgronden;

  • iii. ongeldigverklaringen ingeschreven ingevolge regel 20, tweede lid;

  • iv. veranderingen in de eigendom, wijzigingen van de naam of het adres van de houder, gevallen van afstand en beperkingen ingeschreven ingevolge regel 21;

  • v. correcties verricht ingevolge regel 22;

  • vi. ingevolge regel 25, eerste lid, ingeschreven vernieuwingen;

  • vii. internationale inschrijvingen die niet zijn vernieuwd.

 • 2. [Informatie betreffende de verklaringen ; overige informatie] Het Internationaal Bureau publiceert in het publicatieblad elke verklaring die is gedaan door een Verdragsluitende Partij ingevolge de Akte of ingevolge dit Reglement van uitvoering alsmede de lijst van dagen waarop wordt voorzien dat het Internationaal Bureau gedurende het lopende en het volgende kalenderjaar niet open zal zijn voor het publiek.

 • 3. [Aantal exemplaren voor de Bureaus van de Verdragsluitende Partijen]

  • a. Het Internationaal Bureau zendt aan het Bureau van elke Verdragsluitende Partij exemplaren van het publicatieblad. Elk Bureau heeft recht op twee kosteloze exemplaren en wanneer, voor een gegeven kalenderjaar, het aantal ingeschreven aanwijzingen ten aanzien van de betrokken Verdragsluitende Partij meer bedraagt dan 500, op een aanvullend exemplaar het volgende jaar, plus een exemplaar voor elke tranche van 500 aanwijzingen boven de eerste 500 aanwijzingen. Elke Verdragsluitende Partij kan elk jaar, voor de helft van de abonnementsprijsprijs, een aantal exemplaren kopen dat gelijk is aan het aantal waarop zij kosteloos recht heeft.

  • b. Indien het publicatieblad beschikbaar is in meer dan één vorm kan elk Bureau de vorm kiezen waarin het elk exemplaar waarop het recht heeft, wenst te ontvangen.

HOOFDSTUK 7 TAKSEN

Regel 27 Bedragen en betaling van de taksen
 • 1. [Bedragen van de taksen] De bedragen van de ingevolge de Akte en dit Reglement van uitvoering verschuldigde taksen, anders dan de in regel 12, eerste lid, onderdeel a, onder iii, bedoelde individuele aanwijzingstaks, worden vermeld in het overzicht van taksen die aan dit Reglement van uitvoering is toegevoegd en hiervan een integraal onderdeel uitmaakt.

 • 2. [Betaling]

  • a. Onverminderd het bepaalde onder b en onder regel 12, derde lid, onder c, worden de taksen rechtstreeks aan het Internationaal Bureau betaald.

  • b. Wanneer de internationale aanvraag wordt ingediend door tussenkomst van het Bureau van de Verdragsluitende Partij van de aanvrager, kunnen de taksen die in verband met die aanvraag dienen te worden betaald, worden betaald door tussenkomst van dat Bureau indien het aanvaardt deze te ontvangen en deze over te maken en dat de aanvrager of de houder zulks wenst. Elk Bureau dat aanvaardt de genoemde taksen te ontvangen en over te maken, doet van dit feit kennisgeving aan de Directeur-Generaal.

 • 3. [Wijzen van betaling] De taksen worden aan het Internationaal Bureau betaald overeenkomstig de administratieve instructies.

 • 4. [Vermeldingen bij de betaling] Bij de betaling van taksen aan het Internationaal Bureau dient te worden vermeld:

  • i. vóór de internationale inschrijving, de naam van de aanvrager, de desbetreffende tekening of het desbetreffende model van nijverheid en het doel van de betaling;

  • ii. na de internationale inschrijving, de naam van de houder, het nummer van de desbetreffende internationale inschrijving en het doel van de betaling.

 • 5. [Datum van de betaling]

  • a. Onverminderd het bepaalde in regel 24, eerste lid, onder d, en onder b, worden de taksen geacht aan het Internationaal Bureau te zijn betaald op de dag waarop het Internationaal Bureau het vereiste bedrag ontvangt.

  • b. Wanneer het vereiste bedrag beschikbaar is op een bij het Internationaal Bureau geopende rekening en dat Bureau van de rekeninghouder de opdracht heeft ontvangen een bedrag af te schrijven, worden de taksen geacht aan het Internationaal Bureau te zijn betaald op de dag waarop het Internationaal Bureau een internationale aanvraag ontvangt, een verzoek tot inschrijving van een wijziging of de opdracht een internationale inschrijving te vernieuwen.

 • 6. [Wijzigingen van het bedrag van de taksen]

  • a. Wanneer een internationale aanvraag is ingediend door tussenkomst van het Bureau van de Verdragsluitende Partij van de aanvrager en het bedrag van de voor de indiening van de internationale aanvraag verschuldigde taksen wordt gewijzigd tussen, enerzijds, de datum van ontvangst van de internationale aanvraag door dat Bureau en, anderzijds, de datum van ontvangst van de internationale aanvraag door het Internationaal Bureau, is de toepasselijke taks die welke van kracht was op de eerste van deze twee data.

  • b. Wanneer het bedrag van de verschuldigde taksen voor de vernieuwing van een internationale inschrijving wordt gewijzigd tussen de datum van betaling en de datum waarop de vernieuwing dient te worden verricht, is het bedrag van toepassing dat van kracht was op de datum van de betaling, of op de datum die geacht wordt de datum van betaling te zijn overeenkomstig regel 24, eerste lid, onder d. Wanneer de betaling plaatsvindt na de datum waarop de vernieuwing had moeten worden verricht, is het bedrag van toepassing dat van kracht was op die datum.

  • c. Wanneer het bedrag van de taks, anders dan de onder a en b bedoelde taksen, wordt gewijzigd, is het toepasselijke bedrag dat welk van kracht was op de datum waarop de taks door het Internationaal Bureau is ontvangen.

Regel 28 Munteenheid van de betalingen
 • 1. [Verplichting de Zwitserse munteenheid te gebruiken] Alle uit hoofde van dit Reglement van uitvoering aan het Internationaal Bureau gerichte betalingen dienen te worden verricht in de Zwitserse munteenheid, niettegenstaande het feit dat, indien de taksen worden betaald door tussenkomst van een Bureau, dat Bureau deze taksen kan hebben ontvangen in een andere munteenheid.

 • 2. [Vaststelling van het bedrag van de individuele aanwijzingstaksen in de Zwitserse munteenheid]

  • a. Wanneer een Verdragsluitende Partij ingevolge artikel 7, tweede lid, een verklaring doet dat zij een individuele aanwijzingstaks wenst te ontvangen, vermeldt zij het bedrag van deze taksen aan het Internationaal Bureau, uitgedrukt in de door haar Bureau gebruikte munteenheid.

  • b. Wanneer de taks, in de onder a) bedoelde verklaring wordt vermeld in een andere munteenheid dan de Zwitserse munteenheid, stelt de Directeur-Generaal het bedrag van de taks in de Zwitserse munteenheid vast, na overleg met het Bureau van de betrokken Verdragsluitende Partij, op basis van de officiële wisselkoers van de Verenigde Naties.

  • c. Wanneer, gedurende meer dan drie opeenvolgende maanden, de officiële wisselkoers van de Verenigde Naties tussen de Zwitserse munteenheid en de munteenheid waarin het bedrag van een individuele aanwijzingstaks door een Verdragsluitende Partij is vermeld ten minste vijf procent hoger of lager is dan de laatste wisselkoers die is toegepast voor de vaststelling van het bedrag van de taks in de Zwitserse munteenheid, kan het Bureau van die Verdragsluitende Partij de Directeur-Generaal verzoeken een nieuw bedrag van de taks in de Zwitserse munteenheid vast te stellen op basis van de officiële wisselkoers van de Verenigde Naties die van toepassing was op de dag voorafgaand aan die waarop het verzoek is gedaan. De Directeur-Generaal handelt dienovereenkomstig. Het nieuwe bedrag is van toepassing vanaf de door de Directeur-Generaal vastgestelde datum, met dien verstande dat die datum ten minste een maand en uiterlijk twee maanden valt na de datum van de publicatie van het genoemde bedrag in het publicatieblad.

  • d. Wanneer, gedurende meer dan drie opeenvolgende maanden, de officiële wisselkoers van de Verenigde Naties tussen de Zwitserse munteenheid en de munteenheid waarin het bedrag van een individuele aanwijzingstaks door een Verdragsluitende Partij is vermeld ten minste tien procent lager is dan de laatste wisselkoers die is toegepast voor de vaststelling van het bedrag van de taks in de Zwitserse munteenheid, stelt de Directeur-Generaal en nieuw bedrag van de taks in de Zwitserse munteenheid vast, op basis van de actuele officiële wisselkoers van de Verenigde Naties. Het nieuwe bedrag is van toepassing vanaf de door de Directeur-Generaal vastgestelde datum, met dien verstande dat die datum ten minste een maand en uiterlijk twee maanden valt na de datum van de publicatie van het genoemde bedrag in het publicatieblad.

Regel 29 Storting van taksen op de rekeningen van de betrokken Verdragsluitende Partijen

Elke ten aanzien van een Verdragsluitende Partij aan het Internationaal Bureau betaalde standaard aanwijzingstaks of individuele aanwijzingstaks wordt op de rekening van die Verdragsluitende Partij bij het Internationaal Bureau gestort gedurende de maand volgend op de maand waarin de aantekening van de internationale inschrijving of de vernieuwing voor welke deze taks is betaald, is verricht, of, wat betreft het tweede gedeelte van de individuele aanwijzingstaks, onmiddellijk na ontvangst hiervan door het Internationaal Bureau.

HOOFDSTUK 8 DIVERSE BEPALINGEN

Regel 30 Wijziging van bepaalde regels
 • 1. [Unanimiteitsvereiste] Voor wijziging van de volgende bepalingen van dit Reglement van uitvoering is unanimiteit vereist:

  • i. regel 13, vierde lid;

  • ii. regel 18, eerste lid;

 • 2. [Vereiste van een vier vijfde meerderheid] Voor wijziging van de volgende bepalingen van dit Reglement van uitvoering en van het derde lid van deze regel is een meerderheid van vier vijfde vereist:

  • i. regel 7, zesde lid;

  • ii. regel 9, derde lid, onder b;

  • iii. regel 16, eerste lid;

  • iv. regel 17, eerste lid, onder iii.

 • 3. [Procedure] Elk voorstel tot wijziging van een in het eerste of tweede lid bedoelde bepaling wordt ten minste twee maanden voor de opening van de zitting van de Algemene Vergadering die bijeen wordt geroepen om zich uit te spreken over dit voorstel, naar alle Verdragsluitende Partijen gezonden.

Regel 31 Administratieve instructies
 • 1. [Opstelling van de administratieve instructies en daaronder vallende onderwerpen]

  • a. De Directeur-Generaal stelt de administratieve instructies vast. De Directeur-Generaal kan de administratieve instructies wijzigen. De Directeur-Generaal pleegt overleg met de Bureaus die rechtstreeks betrokken zijn bij de voorgestelde administratieve instructies of bij de voorgestelde wijziging ervan.

  • b. De administratieve instructies hebben betrekking op zaken ten aanzien waarvan dit Reglement van uitvoering uitdrukkelijk verwijst naar deze instructies en op details met betrekking tot de toepassing van dit Reglement van uitvoering.

 • 2. [Controle door de Algemene Vergadering] De Algemene Vergadering kan de Directeur-Generaal verzoeken bepalingen van de administratieve instructies te wijzigen, en de Directeur-Generaal handelt dienovereenkomstig.

 • 3. [Publicatie en inwerkingtreding]

  • a. De administratieve instructies en elke hierin aangebrachte wijziging worden gepubliceerd in het publicatieblad.

  • b. In elke publicatie wordt aangegeven op welke datum de gepubliceerde bepalingen van kracht worden. De data kunnen uiteenlopen voor verschillende bepalingen, met dien verstande dat geen enkele bepaling van kracht kan worden vóór de publicatie hiervan in het publicatieblad.

 • 4. [Verschillen tussen de administratieve instructies en de Akte of dit Reglement van uitvoering] In geval van verschillen tussen een bepaling van de administratieve instructies, enerzijds, en een bepaling van de Akte of van dit Reglement van uitvoering, anderzijds, is het laatste doorslaggevend.

Regel 32 Door de Verdragsluitende Partijen gedane verklaringen
 • 1. [Opstelling en het van kracht worden van verklaringen] Artikel 30, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op elke verklaring gedaan ingevolge regels 18, eerste lid, 9, derde lid, 13, vierde lid of 18, eerste lid, onder b en op het van kracht worden daarvan.

 • 2. [Intrekking van de verklaringen] Elke in het eerste lid bedoelde verklaring kan te allen tijde worden ingetrokken door middel van een aan de Directeur-Generaal gerichte kennisgeving. De intrekking wordt van kracht op de datum van ontvangst van deze kennisgeving door de Directeur-Generaal of op een in die kennisgeving vermelde latere datum. In het geval van een verklaring gedaan ingevolge regel 18, eerste lid, onder b, heeft de intrekking geen gevolgen voor een internationale inschrijving waarvan de datum eerder valt dan die waarop de intrekking van kracht wordt.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2000, 102.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2000, 102. Toetreding tot de Akte is voorzien in artikel 27, tweede lid.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

09-02-07

T

19-05-07

  

Algerije

06-07-99

     

Armenië

 

13-04-07

T

13-07-07

  

België

06-07-99

     

Botswana

 

05-09-06

T

05-12-06

  

Bulgarije

06-07-99

     

Cuba

06-07-99

     

Denemarken

06-07-99

     

Duitsland

29-06-00

     

EG (Europese Gemeenschap)

 

24-09-07

T

01-01-08

  

Egypte

 

27-05-04

T

27-08-04

  

Estland

06-07-99

21-03-02

R

23-12-03

  

Frankrijk

06-07-99

18-12-06

R

18-03-07

  

Georgië

 

06-05-03

T

23-12-03

  

Griekenland

06-07-99

     

Hongarije

06-07-99

01-02-04

R

01-05-04

  

Ierland

30-06-00

     

IJsland

 

06-07-01

T

23-12-03

  

Italië

06-07-99

     

Ivoorkust

17-12-99

     

Kroatië

06-07-99

12-01-04

R

12-04-04

  

Kyrgyzstan

 

17-02-03

T

23-12-03

  

Letland

06-07-99

26-04-05

R

26-07-05

  

Liechtenstein

 

11-08-03

T

23-12-03

  

Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek

 

22-12-05

T

22-03-06

  

Moldavië

06-07-99

19-12-01

R

23-12-03

  

Monaco

28-06-00

     

Mongolië

 

19-10-07

T

19-01-08

  

Namibië

 

31-03-04

T

30-06-04

  

Nederlanden, het Koninkrijk der

– Nederland

– Ned. Antillen

– Aruba

06-07-99

     

Oekraïne

 

28-05-02

T

23-12-03

  

Portugal

06-07-99

     

Roemenië

06-07-99

11-05-01

R

23-12-03

  

Russische Federatie

06-07-99

     

Singapore

 

17-01-05

T

17-04-05

  

Slovenië

06-07-99

08-05-02

R

23-12-03

  

Soedan

06-07-99

     

Spanje

06-07-99

23-09-03

R

23-12-03

  

Syrië

 

07-02-08

T

07-05-08

  

Tsjaad

06-07-99

     

Turkije

04-02-00

01-10-04

R

01-01-05

  

Verenigd Koninkrijk, het

06-07-99

     

Verenigde Staten van Amerika, de

06-07-99

     

Zwitserland

06-07-99

11-09-02

R

23-12-03

  

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Liechtenstein, 11 augustus 2003

…that, under Article 17(3)(c) of the said Act, the maximum duration of protection provided for by the law of the Principality of Liechtenstein is 25 years.

Moldavië, 19 december 2001

With the declaration, in accordance with Article 30(1) of the Geneva Act, that, under Article 7(2) of the said Act, the prescribed designation fee referred to in Article 7(1) of the said Act shall be replaced by an individual designation fee.

Spanje, 23 september 2003

…that the prescribed period of six months for the notification of refusal of the effects of an international registration shall be replaced by a period of 12 months; and with the declaration, under Rule 18(1)(c)(i) of the Regulations under the said Act, that the international registration shall produce the effect referred to in Article 14(2)(a) of the Geneva Act at the latest six months after the date referred to in that Article.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Akte zijn ingevolge artikel 28, tweede lid, op 23 december 2003 in werking getreden.

Voor de staten die na 23 december 2003 hun akte van bekrachtiging of toetreding nederleggen, treedt de Akte ingevolge artikel 28, derde lid, onderdeel b, in werking drie maanden na de datum van nederlegging van de akte of op enige in die akte aangegeven latere datum.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2000, 102.

Verbanden

Titel

:

Schikking betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid;

’s-Gravenhage, 6 november 1925

Laatste Trb.

:

Trb. 1974, 63

   

Titel

:

Akte van Stockholm van 14 juli 1967 ter aanvulling van de Schikking van ’s-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te ’s-Gravenhage op 28 november 1960 en aangevuld door de Aanvullende Akte van Monaco van 18 november 1961;

Stockholm, 14 juli 1967

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 160

Overige verwijzingen

Titel

:

Internationale Overeenkomst tot bescherming van de industriële eigendom;

Parijs, 20 maart 1883

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 157

   

Titel

:

Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van den industriëlen eigendom, herzien te Brussel op 14 December 1900 en te Washington op 2 Juni 1911;

Washington, 2 juni 1911

Laatste Trb.

:

Trb. 1951, 46

   

Titel

:

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ’s-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Stockholm op 28 september 1979;

Stockholm, 14 juli 1967

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 157

   

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (OMPI/WIPO), zoals gewijzigd op 28 september 1979;

Stockholm, 14 juli 1967

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 156

   

Titel

:

Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd op 28 september 1979;

Locarno, 8 oktober 1968

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 162

Uitgegeven de tweede april 2008.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

In Trb. 2000, 102 is ten onrechte het woord „registratie” als vertaling in de titel gebruikt.

XNoot
1)

Bij de aanneming van artikel 10 heeft de diplomatieke conferentie afgesproken dat niets in dit artikel de toegang belet tot een internationale aanvraag of een internationale inschrijving door de aanvrager of de houder of elke door de aanvrager of houder daartoe gemachtigde persoon.

XNoot
2)

Bij de aanneming van artikel 12, vierde lid, artikel 14, tweede lid, onder b), en regel 18, vierde lid, heeft de diplomatieke conferentie afgesproken dat de intrekking van een weigering door een Bureau dat een kennisgeving van weigering heeft medegedeeld, de vorm kan aannemen van een verklaring luidende dat het betrokken Bureau heeft besloten de rechtsgevolgen van de internationale inschrijving te aanvaarden voor alle of een gedeelte van de tekeningen of modellen van nijverheid waarop de kennisgeving van weigering van toepassing is. Er werd eveneens afgesproken dat een Bureau binnen de voor de mededeling van een kennisgeving van weigering voorgeschreven termijn een verklaring kan verzenden luidende dat het heeft besloten de rechtsgevolgen van de internationale inschrijving te aanvaarden, zelfs wanneer het een dergelijke kennisgeving van weigering niet heeft medegedeeld.

XNoot
3)

Zie voetnoot op blz. 13.

XNoot
1)

Zie noot op blz. 13.