Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 26 februari 2024, tot wijziging van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016, zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB november 2023 (Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2024)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 2.1.3 van de Wet langdurige zorg, artikel 47a van de Participatiewet, artikel 8a van de Remigratiewet, de paragrafen 3 en 4 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 20 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014, artikel 9 van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en artikel 14 van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

Besluit:

ARTIKEL I

Onder bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 wordt in dit besluit verstaan: de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB november 2023 (Stcrt. 28 november 2023, nr. 32595).

ARTIKEL II

1. De volgende onderdelen van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 wijzigen: SB1100, SB1101, SB1114, SB1314, en SB1327.

2. De gewijzigde onderdelen, genoemd in het eerste lid, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL III

1. Het volgende onderdeel wordt toegevoegd aan de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016: SB1407.

2. Het nieuwe onderdeel, genoemd in het eerste lid, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL IV

De volgende onderdelen van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 vervallen: SB1077, SB1078, SB1079 en SB1287.

ARTIKEL V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

ARTIKEL VI

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2024.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 26 februari 2024

De voorzitter van de Raad van bestuur, S.T. Sibma

TOELICHTING

Inleiding

De Sociale verzekeringsbank (SVB) publiceert sinds 1997 het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Sinds 2008 publiceert de SVB haar beleidsregels in de vorm van een website, waarbij ieder onderdeel van de SVB Beleidsregels een SB-nummer heeft.

Tot 2017 vond publicatie van de SVB Beleidsregels plaats door bekendmaking van een besluit, waarin de Raad van bestuur van de SVB alle SB-nummers opnieuw vaststelde. De volledige verzameling SB-nummers werd opgenomen als bijlage bij het besluit. De beleidsregels zijn voor de laatste keer op deze wijze vastgesteld in het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608).

Met ingang van 2017 stelt de Raad van bestuur van de SVB alleen gewijzigde, toegevoegde en vervallen SB-nummers vast. De bijlage bij het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2024 bevat daarom uitsluitend deze SB-nummers. Het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB november 2023 (Stcrt. 28 november 2023, nr. 32595) blijft de grondslag voor de ongewijzigde SB-nummers.

De SVB Beleidsregels kunnen worden geraadpleegd op de website www.svb.nl/beleidsregels. De SVB Beleidsregels kunnen ook worden ingezien bij het hoofdkantoor en de locaties van de SVB. Daar ligt tevens de bijlage bij dit besluit ter inzage.

Inhoud en reikwijdte van de beleidsregels

De beleidsregels hebben niet uitsluitend betrekking op de toepassing van zuiver discretionaire bepalingen (zogenaamde ‘kan-bepalingen’), maar ook op de uitleg van wettelijke bepalingen in situaties waarin deze meerdere interpretaties toestaan. Ook ten behoeve van een uniforme uitleg van jurisprudentie zijn regels geformuleerd.

De beleidsregels zoals de SVB die hanteert, zijn ook verwerkt in instructies gericht aan de directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen. Deze instructies bevatten daarnaast administratieve en procedurele instructies. Dergelijke instructies hebben een zuiver intern karakter en worden veelvuldig aangepast, waardoor ze niet geschikt zijn voor bekendmaking aan derden. De SVB Beleidsregels worden weergegeven zonder de interne administratieve en procedurele aspecten.

Daarnaast is van belang dat de SVB Beleidsregels geen uitputtend beeld geven van het beleid van de SVB. Beleid dat nog niet is uitgekristalliseerd, of uitsluitend om strategische redenen wordt gevoerd, bijvoorbeeld om jurisprudentie uit te lokken, is bijvoorbeeld niet opgenomen. Ook de omvang van de beschrijving van de regels verschilt. De reden hiervan is gelegen in het feit dat sommige bepalingen, doordat ze al veel langer bestaan of door veelvuldiger toepassing, meer ontwikkeld zijn dan andere.

Ten slotte kan de SVB niet garanderen dat alle beleidsregels volledig actueel zijn. Er kan sprake zijn van wetswijzigingen of nieuwe rechterlijke uitspraken die nog niet zijn verwerkt. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat de besluitvorming en de feitelijke publicatie van nieuwe beleidsregels enige tijd vergen.

Herijking van de beleidsregels in het kader van het project Bestuursrecht op Maat

In 2022 is de SVB begonnen met het herzien van de SVB Beleidsregels in het kader van het programma Bestuursrecht op Maat. Dit programma vloeit voort uit het gelijknamige rapport Bestuursrecht op maat dat de Universiteit Leiden in 2021 publiceerde.1 In het programma worden de komende jaren alle beleidsregels herijkt vanuit het burgerperspectief. Hierdoor worden de beleidsregels (voor zover mogelijk) eenvoudiger en burgervriendelijker. Ook wordt de leesbaarheid van de beleidsregels vergroot door beleidsregels samen te voegen en de tekst van de beleidsregels te vereenvoudigen.

Dit wijzigingsbesluit voegt een nieuwe beleidsregel toe aan de SVB Beleidsregels die is herijkt in het kader het programma Bestuursrecht op Maat. Deze gaat over verlaging of intrekking van de uitkering (SB1407). Uit onderstaande tabel blijkt welke beleidsregels vervallen naar aanleiding van deze herijking.

Beleidsregels die vervallen vanwege Bestuursrecht op Maat

SB1077

Verlaging of intrekking ex nunc wegens wijziging van de omstandigheden

Verwerkt in SB1407

SB1078

Verlaging of intrekking met terugwerkende kracht wegens wijziging van de omstandigheden

Verwerkt in SB1407

SB1079

Terugkomen van een rechtens onaantastbaar besluit ten nadele van de belanghebbende

Verwerkt in SB1407

SB1287

Beëindiging nabestaandenuitkering wegens toegenomen arbeidsgeschiktheid

Verwerkt in SB1407

Vanwege het vervallen van SB1077, SB1078, SB1079 en SB1287 zijn verwijzingen naar deze beleidsregels in SB1100, SB1101, SB1114, SB1314 en SB1327 vervangen door verwijzingen naar SB1407.

Overzicht van wijzigingen en toevoegingen

Dit besluit voegt een nieuwe beleidsregel toe over het verlagen of het intrekken van de uitkering. Gewijzigde SB-nummers die hieronder niet worden toegelicht bevatten alleen redactionele wijzigingen.

Deel I (AOW, Anw, AKW, Participatiewet, OBR, Remigratiewet, TAS 2014, TNS en TSB) bevat de volgende wijzigingen:

  • SB1407 (Verlaging of intrekking van de uitkering) bevat het herschreven beleid uit SB1077, SB1078, SB1079 en SB1287. De SVB heeft het beleid over de mate van terugwerkende kracht bij verlaging of intrekking van uitkeringen versoepeld en burgervriendelijker gemaakt. Uitgangspunt is dat de SVB een terugwerkende kracht van maximaal vijf jaar hanteert, tenzij sprake is van grove schuld of opzet. Bij fouten van de SVB is het uitgangspunt dat verlaging of intrekking plaatsvindt zonder terugwerkende kracht, tenzij de fout kenbaar evident was. Verder is de afbouwregeling verruimd.

De voorzitter van de Raad van bestuur, S.T. Sibma


X Noot
1

Zie het tussenrapport en het eindrapport Bestuursrecht op Maat in de bijlagen bij Kamerstukken II 2020-21, 29 362, nr. 289.

Naar boven