Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 21 juni 2024, nr. WJZ/ 59159044, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de wijziging en openstelling van de subsidiemodule Versterking cyberweerbaarheid

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 4, en 5 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De regeling nationale EZK- en LNV-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.11.1, derde lid, vervallen de begrippen afzet van landbouwproducten en verwerking van landbouwproducten.

B

In artikel 3.11.3, eerste lid, onderdeel c, onder 3°, wordt ‘gevallen’ vervangen door ‘situaties’ en wordt ‘artikel 1, eerste lid, onder c,’ vervangen door ‘artikel 1, eerste lid, onderdeel d,’.

C

In artikel 3.15.2, derde lid, onderdeel c, wordt ‘gevallen’ vervangen door ‘situaties’ en wordt ‘artikel 1, eerste lid, onderdeel c,’ vervangen door ‘artikel 1, eerste lid, onderdeel d,’.

D

In artikel 3.17.2, derde lid, onderdeel a, onder 3°, wordt ‘gevallen’ vervangen door ‘situaties’ en wordt ‘artikel 1, eerste lid, onder c,’ vervangen door ‘artikel 1, eerste lid, onderdeel d,’.

E

In artikel 3.18.2, tweede lid, wordt ‘artikel 1, onderdelen a tot en met c,’ vervangen door ‘artikel 1, onderdelen a tot en met d,’.

F

In artikel 3.18a.2, tweede lid, wordt ‘artikel 1, onderdelen a tot en met c,’ vervangen door ‘artikel 1, onderdelen a tot en met d,’.

G

Aan artikel 4a.2.2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. In aanvulling op het eerste lid kan de Minister ook subsidie op aanvraag verlenen aan:

    • a. een rechtspersoon die gevestigd is in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba, die de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, behartigt, of

    • b. een deelnemer aan een samenwerkingsverband die gevestigd is in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba, die cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen behartigt.

H

In artikel 4a.2.3 wordt ‘€ 200.000’ vervangen door ’€ 150.000’.

I

In artikel 4a.3.2, derde lid, onderdeel d, onder 3°, wordt ‘gevallen’ vervangen door ‘situaties’ en wordt ‘artikel 1, eerste lid, onder c,’ vervangen door ‘artikel 1, eerste lid, onderdeel d,’.

J

Bijlage 3.11.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, eerste lid, wordt na ‘Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies’ ingevoegd ‘ en artikel 1.1’.

2. In artikel 4, eerste lid, onderdeel a, onder 5°, wordt ‘gevallen’ vervangen door ‘situaties’ en wordt ‘artikel 1, eerste lid, onder c,’ vervangen door ‘artikel 1, eerste lid, onderdeel d,’.

K

Bijlage 3.11.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, eerste lid, wordt na ‘Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies’ ingevoegd ‘en artikel 1.1’.

2. In artikel 4, eerste lid, onderdeel a, onder 5°, wordt ‘gevallen’ vervangen door ‘situaties’ en wordt ‘artikel 1, eerste lid, onder c,’ vervangen door ‘artikel 1, eerste lid, onderdeel d,’.

L

Bijlage 3.11.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, eerste lid, wordt na ‘Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies’ ingevoegd ‘en artikel 1.1’.

2. In artikel 4, eerste lid, onderdeel a, onder 5°, wordt ‘gevallen’ vervangen door ‘situaties’ en wordt ‘artikel 1, eerste lid, onder c,’ vervangen door ‘artikel 1, eerste lid, onderdeel d,’.

ARTIKEL II

Aan de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024 wordt een rij toegevoegd, luidende:

Titel 4a.2: Versterking cyberweerbaarheid

4a.2.2

   

02-09-2024 t/m 14-10-2024

€ 600.000

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juni 2024

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

TOELICHTING

1. Aanleiding

Deze regeling voorziet in de wijziging van de subsidiemodule Versterking cyberweerbaarheid, alsook in de openstelling van deze subsidiemodule. Tevens wordt de subsidiemodule opengesteld voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast betreft onderhavige regeling een technische wijziging waarmee enkel de verwijzingen naar de algemene de-minimisverordening in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (hierna: RNES) worden gewijzigd vanwege hun nieuwe vindplaats in de herziene algemene de-minimisverordening.

2. De subsidiemodule Versterking cyberweerbaarheid

De subsidiemodule Versterking cyberweerbaarheid, opgenomen in titel 4a.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, biedt cyberweerbaarheidsnetwerken de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een cyberweerbaarheidsplan. De subsidiemodule stimuleert samenwerking op het terrein van cybersecurity om zo de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen te versterken. De cyberweerbaarheidsnetwerken vormen samen een landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden waar ondernemers terecht kunnen voor kennis, dreigingsinformatie, best practices en handelingsperspectief op het terrein van cybersecurity. Deze publiek-private samenwerkingen vormen een belangrijk speerpunt in de Digitaliseringsstrategie 2023.1 Dit komt ook terug in de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)4, waarbij ingegaan wordt op de inrichting van een landelijk dekkend stelsel van cyberweerbaarheidsnetwerken waarbinnen informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever wordt gedeeld tussen publieke en private partijen.

In 2018 was voor deze subsidiemodule, toen nog als beleidsexperiment cyberweerbaarheid, € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Omdat de eerste uitvraag liet zien dat er genoeg potentieel was, is deze subsidiemodule in 2019 met twee jaar verlengd tot 1 april 2021 en is verder gegaan onder de naam subsidiemodule Versterking cyberweerbaarheid.2 Ook in 20223 en 20234 is deze subsidie weer beschikbaar gesteld waarbij in 2023 het bedrag verlaagd is naar € 800.000. De subsidiemodule is in de periode 2018 tot en met 2023 ingezet om zo naar een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten toe te werken. In totaal zijn er 36 cyberweerbaarheidsnetwerken waaraan subsidie is verstrekt onder deze subsidiemodule. Deze samenwerkingsverbanden vormen op regionaal, sectoraal of brancheniveau een belangrijke schakel naar hun achterban. Om de oogst van de resultaten van de subsidieverstrekking onder deze subsidiemodule te bestendigen en om het landelijk dekkend stelsel verder te consolideren, is deze subsidiemodule dan ook verlengd tot 1 april 2026.5

3. Caribisch Nederland

In de Staat van de Digitale Infrastructuur is gesteld dat burgers en bedrijven in Caribisch Nederland – dit zijn de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius -volwaardig mee moeten kunnen doen in de digitale economie.6 Voor het realiseren van een welvarende en weerbare digitale economie moeten de basisvoorzieningen op orde zijn zodat burgers en bedrijven op Caribisch Nederland kunnen profiteren van de voordelen van digitalisering en digitale innovatie ten behoeve van bijvoorbeeld de zorg en onderwijs. Daarom is besloten om deze module in het vervolg ook open te stellen voor Caribisch Nederland.

4. Hoogte subsidie

Het maximale bedrag per project wordt verlaagd van € 200.000 naar € 150.000. Gebleken is dat dit bedrag voldoende is voor het uitvoeren van succesvolle projecten.

5. Openstelling subsidiemodule

In de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024 is voor het jaar 2024 aangegeven in welke periode de diverse subsidiemodules van de RNES worden opengesteld en wat het subsidieplafond bedraagt.

Voor de subsidiemodule Versterking cyberweerbaarheid loopt de openstellingsperiode van 2 september tot en met 14 oktober 2024. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 600.000.

6. Staatssteun

De subsidiemodule Versterking cyberweerbaarheid bevat staatssteun. Voor deze subsidiemodule wordt dit gerechtvaardigd door de algemene de-minimisverordening7, of, indien de subsidie wordt verleend aan een mkb-ondernemer, door artikel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening8, voor zover het consultancysteun betreft en de algemene de-minimisverordening, voor zover het steun voor overige activiteiten betreft (zie artikel 4a.2.12 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies).

7. Algemene de-minimisverordening

Op 15 december 2023 heeft de Europese Commissie de algemene de-minimisverordening herzien.9 Deze is per 1 januari 2024 in werking getreden. Vanaf het moment van inwerkingtreden moet de herziene algemene de-minimisverordening worden toegepast bij nieuwe steunmaatregelen en binnen zes maanden na de inwerkingtreding dienen de EU-lidstaten zogeheten dienstige maatregelen te treffen om lopende steunmaatregelen waarbij gebruik wordt gemaakt van de herziene algemene de-minimisverordening in overeenstemming te brengen met het nieuwe steunkader. Dit betekent dat lopende steunmaatregelen uiterlijk op 1 juli 2024 moeten voldoen aan de herziene algemene de-minimisverordening. Er is bij de herziene algemene de-minimisverordening sprake van het opnieuw vaststellen van het steunkader en geen wijziging van de bestaande. Hierbij zijn naast inhoudelijke wijzigingen ook herschikkingen geweest in de indeling van artikelen. Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de RNES gewijzigd om hem in overeenstemming te brengen met de herziene algemene de-minimisverordening die in werking is getreden. Het betreft een beleidsarme wijziging waarbij de toepassing van de algemene de-minimisverordening hetzelfde wordt gehouden.

8. Regeldruk

Versterking cyberweerbaarheid

Met deze regeling wordt de subsidiemodule Versterking cyberweerbaarheid wederom opengesteld, wat regeldrukkosten teweegbrengt. Voor deze subsidiemodule gaat het zoals in alle voorgaande jaren om de administratieve lasten die voortkomen uit de aanvraag, uitvoering en vaststelling van de subsidie. Het betreft de gebruikelijke werkzaamheden voor het opstellen en indienen van de aanvraag, voortgangsrapportages en eindverantwoording. Op basis van de reeds beschikbare gegevens uit eerdere openstellingen zijn inschattingen gemaakt voor het aantal te verwachten aanvragen, het aantal toe te kennen subsidies en de te verwachte tijdsbesteding voor ondernemers in de verschillende fases. Er zullen naar verwachting 12 aanvragen worden ingediend, waarvan er ten minste 5 kunnen worden gehonoreerd. De verwachte tijdsbesteding voor het indienen van een aanvraag bedraagt naar schatting 30 uur. Bij een standaarduurtarief van 54 euro (conform het Handboek Meting Regeldrukkosten) komen de administratieve lasten voor de aanvraagfase uit op € 24.300. De tijdsbesteding voor de uitvoeringsfase en eindverantwoording voor de verwachte 5 toegewezen projecten worden ingeschat op respectievelijk 14 uur en 13 uur. De administratieve lasten voor deze fasen komen daar mee uit op € 7.290.

Voor toegekende subsidiebedragen groter dan € 125.000 dient de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie een controleverklaring van een accountant of accountant-administratieconsulent mee te sturen. De inschatting is dat van de gehonoreerde aanvragen er één aanvraag zal zijn waarvoor dit zal gelden. De geschatte kosten van een dergelijke verklaring bedragen ongeveer € 5.000. De totale administratieve lasten voor de subsidiemodule komen daarmee op € 31.690, ofwel 5,28% van het beschikbaar gestelde budget.

De regeldrukkosten van deze regeling zijn relatief hoog. Daarom zal deze regeling in de huidige vorm worden afgebouwd en in 2025 worden stopgezet. Het Digital Trust Center (hierna: DTC) zal het ontstane netwerk meer gericht faciliteren door ondersteuning aan te bieden middels opdrachtverstrekking met kleinere bedragen en kortere looptijden. Hiermee wordt de synergie van het netwerk van samenwerkingsverbanden verhoogd en versterkt. Voor dit jaar worden nog voldoende goede voorstellen verwacht die ook bij zullen dragen aan het complementeren van het landelijk dekkend stelsel. Deze verwachting is mede gebaseerd op contacten met sectoren en regio’s waar nog geen samenwerkingsverband is ontstaan en waar deze subsidie de stimulans kan zijn, en het verschil kan maken, om tot een nieuw, additioneel project te komen. In de brief met een update over het DTC van 8 maart 2024 is aan de Tweede Kamer dan ook gemeld dat er een verschuiving in focus (en budget) zal plaats vinden van kwantiteit (meer samenwerkingsverbanden) naar synergie in het netwerk van samenwerkingsverbanden.10. Bovendien wordt de subsidiemodule nu ook opengesteld voor Caribisch Nederland.

De regeling is voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (hierna ATR). De ATR heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen omvangrijke gevolgen voor de regeldruk heeft.

9. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat het implementatie van bindende EU-rechtshandelingen betreft en omdat de doelgroep van deze subsidiemodule gebaat is bij spoedige inwerkingtreding van deze regeling.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens


X Noot
1

Kamerstukken II 2022/23, 26 643, nr. 925.

X Noot
2

Zie Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 1 februari 2019, nr. WJZ/18308083, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de verlenging, wijziging en openstelling van de subsidiemodule betreffende samenwerking op het gebied van cyberweerbaarheid (Stcrt. 2019, 6700).

X Noot
3

Zie Regeling van Minister van Economische Zaken en Klimaat van 5 juli 2022, nr. WJZ/ 22193953, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met een aanvulling op een informatieverplichting in de module Versterking Cyberweerbaarheid (Stcrt. 2022, 18730).

X Noot
4

Zie Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 7 juli 2023, nr. WJZ/ 27203266, tot wijziging van de Regeling Nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK-en LNV-subsidies 2023 in verband met de wijziging en openstelling van de subsidiemodule betreffende samenwerking op het gebied van cyberweerbaarheid (Stcrt. 2023, 20614).

X Noot
5

Zie Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 26 maart 2024, nr. WJZ/46595625, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Versterking cyberweerbaarheid (Stcrt. 2024. 10359).

X Noot
6

Kamerstukken II 2023/24, 26 643, nr. 1119.

X Noot
7

Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

X Noot
8

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187).

X Noot
9

Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

X Noot
10

Kamerstukken II 2023/24, 26 643, nr. 1143.

Naar boven