Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 6700Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 1 februari 2019, nr. WJZ/18308083, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de verlenging, wijziging en openstelling van de subsidiemodule betreffende samenwerking op het gebied van cyberweerbaarheid

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling nationale EZ-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van titel 4a.2. komt te luiden:

Titel 4a.2. Versterking cyberweerbaarheid

B

Aan artikel 4a.2.7 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. eerder op grond van deze titel aan de subsidieaanvrager of een deelnemer aan het desbetreffende samenwerkingsverband subsidie is verstrekt voor een soortgelijk cyberweerbaarheidsplan.

C

In artikel 4a.2.8, eerste lid, wordt ‘de rangschikkingscriteria, bedoeld in artikel 4a.2.9, eerste lid’ vervangen door ‘de afwijzingsgronden, bedoeld in de artikelen 22 en 23 van het besluit en artikel 4a.2.7, en de rangschikkingscriteria, bedoeld in artikel 4a.2.9, eerste lid’.

D

Artikel 4a.2.9, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

  • c. het cyberweerbaarheidsplan innovatiever is, blijkende uit de mate waarin het cyberweerbaarheidsplan best practices of blauwdrukken oplevert, of de mate waarin het plan complementair is aan eerder uitgevoerde plannen.

E

In artikel 4a.2.13 wordt ‘1 april 2019’ vervangen door ‘1 april 2021’.

ARTIKEL II

Aan de tabel van artikel 1, tweede lid, van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 wordt een rij toegevoegd, luidende:

Titel 4a.2 Versterking cyberweerbaarheid

4a.2.2

   

01-04-2019 t/m 13-05-2019

€ 1.000.000

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 februari 2019

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

1. Aanleiding

De subsidiemodule ‘Versterking cyberweerbaarheid’ in titel 4a.2 van de Regeling nationale EZ-subsidies heeft een vervaldatum van 1 april 2019. Om hieronder vermelde redenen is besloten de looptijd van deze subsidiemodule te verlengen. Op grond van artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 is het ontwerp van deze wijzigingsregeling op 19 september 2018 aan de Tweede Kamer overgelegd (Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 560).

2. Versterking cyberweerbaarheid

In 2018 heb ik het beleidsexperiment cyberweerbaarheid geïnitieerd om de digitale veiligheid van het niet-vitale bedrijfsleven te bevorderen. Het stimuleren van samenwerking op het terrein van cybersecurity wordt mogelijk gemaakt door het Digital Trust Center (DTC), met als doel toe te werken naar een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten waar ondernemers terecht kunnen voor kennis, dreigingsinformatie, best practices en handelingsperspectief op het terrein van cybersecurity.

Deze subsidiemodule biedt samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om een cyberweerbaarheidsplan te ontwikkelen, waarvoor een cyberweerbaarheidsnetwerk subsidie kan aanvragen. Het gaat hierbij om een samenhangend geheel van de volgende activiteiten: het vormen en in stand houden van een netwerk, het stimuleren van bewustwording, het geven van inzicht in digitale kwetsbaarheden, het verrichten van diensten om de cyberweerbaarheid te versterken en/of het anderszins versterken van de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen. Het DTC heeft hiervoor in 2018 € 1 miljoen beschikbaar gesteld. De eerste uitvraag laat zien dat er genoeg potentieel is om de subsidieregeling met twee jaar te verlengen. Met een verlenging van twee jaar wordt duidelijkheid geboden aan bedrijven die overwegen samen te werken aan cybersecurity.

De Adviescommissie cyberweerbaarheid die de voorstellen heeft beoordeeld, bevestigt dat het beleidsexperiment cyberweerbaarheid een succesvolle regeling is die goed aansluit bij de behoefte in de markt. Samenwerkingsverbanden op regionaal, sectoraal of brancheniveau vormen een belangrijke schakel naar hun achterban. Zij kunnen informatie ophalen bij bedrijven over hun behoeften op het gebied van cybersecurity en handelingsperspectief bieden bij actuele dreigingen en kwetsbaarheden. De resultaten en best practices die binnen de samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld kunnen via het DTC worden ontsloten voor andere sectoren, zodat er navolging kan plaatsvinden. Om die reden is de vervaldatum van dit beleidsexperiment verlengd tot 1 april 2021. Door de verlenging is niet langer sprake van een beleidsexperiment en daarom is de benaming van de subsidiemodule aangepast.

3. Overige wijzigingen

In de subsidiemodule is tevens een aantal wijzigingen doorgevoerd. In artikel 4a.2.7 is toegevoegd dat geen subsidie wordt verstrekt als de subsidieontvanger of een deelnemer aan het desbetreffende samenwerkingsverband al subsidie heeft ontvangen voor een soortgelijk cyberweerbaarheidsplan. Dit artikel dient te voorkomen dat opnieuw subsidie wordt toegekend aan een subsidieaanvrager die voor een soortgelijk cyberweerbaarheidsplan eerder al subsidie heeft ontvangen.

Verder is uit de interne evaluatie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van de regeling in 2018 gebleken dat het wenselijk is dat de Adviescommissie cyberweerbaarheid adviseert over zowel de rangschikkingscriteria als de afwijzingsgronden. Hiertoe is artikel 4a.2.8 aangepast.

Tot slot wordt in artikel 4a.2.9 nadere duiding gegeven aan het rangschikkingscriterium dat het cyberweerbaarheidsplan innovatiever is. Ten eerste is een cyberweerbaarheidsplan innovatiever als de best practices of blauwdrukken opleveren die door andere bedrijven of sectoren kunnen worden gebruikt. De expertise die binnen de cyberweerbaarheidsnetwerken wordt opgebouwd (in de vorm van best practices of blauwdrukken), kan worden gebruikt bij andere organisaties, zodat er navolging kan plaatsvinden en de reikwijdte van het DTC verder worden vergroot. Verder is een cyberweerbaarheidsplan innovatiever als het complementair is aan eerder uitgevoerde cyberweerbaarheidsplannen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de mate waarin de geleerde lessen die naar voren zijn gekomen uit eerdere plannen zijn toegepast in het onderhavige cyberweerbaarheidsplan. Op deze manier wordt de inzet van reeds bestaande netwerken benut en ontstaat er groei in de ideeën om ondernemers te stimuleren en faciliteren in het werken aan cyberweerbaarheid.

4. Staatssteun

Deze subsidiemodule bevat staatssteun. Voor MKB-ondernemingen wordt de consultancysteun gerechtvaardigd door artikel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Voor de overige activiteiten moet de subsidieaanvrager voldoen aan de voorwaarden van de algemene de-minimisverordening. Uit het cyberweerbaarheidsplan en de begroting blijkt of de kosten worden gerechtvaardigd door artikel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening of dat de algemene de-minimisverordening van toepassing is. Voor grote ondernemingen bevat de subsidie staatssteun die kan worden gerechtvaardigd door de algemene de-minimisverordening. Subsidieaanvragers moeten daarom bij de aanvraag een de-minimisverklaring indienen.

De verlening van de vervaldata van deze subsidiemodule brengt geen verandering in de staatssteunaspecten, omdat de voorwaarden van deze subsidiemodule nagenoeg ongewijzigd blijven. De nieuwe vervaldatum van deze subsidiemodule ligt na de datum waarop de looptijd van het toepasselijke Europese staatssteunkader (in dit geval de algemene groepsvrijstellingsverordening en de algemene de-minimisverordening) verstrijkt. Behoudens het geval waarin de algemene groepsvrijstellingsverordening of algemene de-minimisverordening verlengd wordt, zal deze subsidiemodule alleen na die datum (voor beide Europese staatssteunkaders is dat 31 december 2020) worden opengesteld, indien hiervoor in het staatssteunrecht een (andere of nieuwe) rechtvaardigheidsgrond gevonden kan worden. Alsdan zal deze subsidiemodule hier op worden aangepast door de andere of nieuwe rechtvaardigheidsgrond te noemen en zo nodig inhoudelijke wijzigingen als gevolg van de nieuwe kaders aan te brengen.

5. Regeldruk

De wijziging van de vervaltermijn leidt niet tot wijziging van informatieverplichtingen en derhalve ook niet tot een toe- of afname van regeldruk bij de deelnemers aan de subsidiemodule versterking cyberweerbaarheid. Een concept van de regeling is voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk en is niet geselecteerd voor formele advisering.

6. Vaste verandermomenten

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 april 2019, een vast verandermoment.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer