Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2023, nr. WJZ/33702783, tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven in verband met de tarieven 2024

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU L 95), Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (PbEU 2013, L 178), artikel 9.1 van de Wet dieren, artikel 3, tweede lid, Wet op de dierproeven, de artikelen 28, 37, 38 en 84a, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 22a, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling NVWA-tarieven wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

verordening (EU) 2019/2124: gedelegeerde verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EG) nr. 1251/2008, (EG) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en (EU) nr. 28/2012 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie, en Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (PbEU 2019, L 321);.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 201,15’ vervangen door ‘€ 275,80‘.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 39,23’ vervangen door ‘€ 45,15‘.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 22,10’ vervangen door ‘€ 23,40‘.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 61,21’ wordt vervangen door ‘€ 75,85‘.

b. ‘€ 21,94’ wordt vervangen door ‘€ 32,63‘.

3. In het zesde lid wordt ‘€ 29,15’ vervangen door ‘€ 33,22‘.

4. Het zevende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 122,42’ wordt vervangen door ‘€ 151,69‘.

b. ‘€ 46,39’ wordt vervangen door ‘€ 65,26‘.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 44,35’ vervangen door ‘€ 53,54‘.

b. In onderdeel a wordt ‘€ 161,08’ vervangen door ‘€ 164,69‘.

c. In onderdeel b wordt ‘€ 6,00’ vervangen door ‘€ 4,42‘.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 329,54’ vervangen door ’€ 246,23‘.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 286,08’ vervangen door ‘€ 214,56‘.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 105,74’ vervangen door ‘€ 120,36‘.

E

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 53,51’ vervangen door ‘€ 65,37‘.

b. In onderdeel a wordt ‘€ 147,94’ vervangen door ‘€ 186,67‘.

c. In onderdeel b wordt ‘€ 6,00’ vervangen door ‘€ 4,42‘.

d. In onderdeel c wordt ‘€ 26,08’ vervangen door ‘€ 29,97‘.

e. In onderdeel d wordt ‘€ 26,08’ vervangen door ‘€ 29,97‘.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 329,54’ vervangen door ‘€ 246,23‘.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 286,08’ vervangen door ‘€ 214,56‘.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 105,74’ vervangen door ‘€ 120,36‘.

3. In het derde lid wordt ‘€ 52,16’ vervangen door ‘€ 59,94‘.

F

Artikel 5b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 54,23’ vervangen door ‘€ 62,83‘.

b. In onderdeel a wordt ‘€ 6,00’ vervangen door ‘€ 4,42‘.

c. In onderdeel b wordt ‘€ 1,82’ vervangen door ‘€ 2,33‘.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 329,54’ wordt vervangen door ‘€ 246,23‘.

b. ‘€ 286,08’ wordt vervangen door ‘€ 214,56‘.

c. ‘€ 105,74’ wordt vervangen door ‘€ 120,36‘.

3. In het derde lid wordt ‘€ 230,17’ vervangen door ‘€ 255,38‘.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 155,73’ vervangen door ’€ 164,33‘.

5. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 24,06’ wordt vervangen door ‘€ 26,99‘;

b. ‘deelneemt aan het exportkanalisatiesysteem’ wordt vervangen door ‘ten behoeve van die werkzaamheden deelneemt aan het exportkanalisatiesysteem of het exportkanalisatieprotocol’.

G

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 78,21’ vervangen door ‘€ 123,59‘.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 39,10’ vervangen door ‘€ 45,71‘.

2. In het vierde lid wordt ‘€ 143,07’ vervangen door ‘€ 192,57‘.

H

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01486’ wordt vervangen door ‘€ 0,01601‘.

b. ‘€ 89,16’ wordt vervangen door ‘€ 96,06‘.

c. ‘€ 683,56’ wordt vervangen door ‘€ 736,46‘.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01930’ wordt vervangen door ‘€ 0,02079‘.

b. ‘€ 115,80’ wordt vervangen door ‘€ 124,74‘.

c. ‘€ 887,80’ wordt vervangen door ‘€ 956,34‘.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.265,85’ vervangen door ‘€ 1.363,68 ‘.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 2.531,73’ vervangen door ‘€ 2.727,39‘.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 5.063,50’ vervangen door ‘€ 5.454,83‘.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 7.605,65’ vervangen door ‘€ 8.193,44‘.

4. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,02513’ wordt vervangen door ‘€ 0,02765‘.

b. ‘€ 150,79’ wordt vervangen door ‘€ 165,92‘.

c. ‘€ 1.155,98’ wordt vervangen door ‘€ 1.271,90‘.

5. Het zesde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,03267 wordt vervangen door ‘€ 0,03595‘.

b. ‘€ 196,03’ wordt vervangen door ‘€ 215,70‘.

c. ‘€ 1.502,77’ wordt vervangen door ‘€ 1.653,47‘.

I

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01152’ wordt vervangen door ‘€ 0,01241‘.

b. ‘€ 69,10’ wordt vervangen door ‘€ 74,45‘.

c. ‘€ 529,76’ wordt vervangen door ‘€ 570,76‘.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01496’ wordt vervangen door ‘€ 0,01611‘.

b. ‘€ 89,75’ wordt vervangen door ‘€ 96,67‘.

c. ‘€ 688,05’ wordt vervangen door ‘€ 741,16‘.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 981,03’ vervangen door ‘€ 1.056,85‘.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 1.962,09’ vervangen door ‘€ 2.113,73 ‘.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 3.924,21’ vervangen door ‘€ 4.227,49‘.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 5.894,38’ vervangen door ‘€ 6.349,92‘.

J

Artikel 7b, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 95,54’ vervangen door ‘€ 104,84‘.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 78,21’ vervangen door ‘€ 87,05‘.

K

Na artikel 7b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7c

 • 1. Een aanbieder is een retributie verschuldigd van € 58,08 per zending voor werkzaamheden in verband met de controle van zegels als bedoeld in artikel 33, eerste lid, laatste zin, van verordening (EU) 2019/2124. Dit bedrag is eveneens verschuldigd per zending indien de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, dan wel geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen.

 • 2. Voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 33, eerste lid, eerste zin, van verordening (EU) 2019/2124 die volgen op werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, die binnen openingstijd worden verricht, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 123,59; en

  • b. een bedrag van € 45,71 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts, een officiële assistent of een andere medewerker van de NVWA is besteed.

L

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 203,37’ vervangen door ‘€ 255,36‘.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 39,82’ vervangen door ‘€ 45,49‘.

M

Artikel 8a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 92,12’ vervangen door ‘€ 111,74‘.

2. Onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 34,66’ wordt vervangen door ‘€ 39,86‘.

b. ‘€ 158,02’ wordt vervangen door ‘€ 202,54‘.

N

De tabel in artikel 8b, tweede lid, komt te luiden:

Netto inspectietijd op locatie

Tarief

15 minuten – 1 uur

€ 90,98

> 1 uur – 2 uur

€ 181,96

> 2 uur – 3 uur

€ 181,96

> 3 uur – 4 uur

€ 272,94

> 4 uur – 5 uur

€ 363,92

> 5 uur – 6 uur

€ 454,90

> 6 uur – 7 uur

€ 545,88

> 7 uur – 8 uur

€ 636,86

> 8 uur – 12 uren

€ 727,84

> 12 uren – 16 uren

€ 818,82

> 16 uren – 20 uren

€ 909,80

> 20 uren – 24 uren

€ 1.000,78

> 24 uren

€ 1.091,76

O

De tabellen a en b in artikel 8c, tweede lid, komen te luiden:

Tabel a

Netto inspectietijd op locatie

Tarief

15 minuten – 1 uur

€ 181,96

> 1 uur – 2 uur

€ 181,96

> 2 uur – 3 uur

€ 363,92

> 3 uur – 4 uur

€ 363,92

> 4 uur – 5 uur

€ 454,90

> 5 uur – 6 uur

€ 454,90

> 6 uur – 7 uur

€ 545,88

> 7 uur – 8 uur

€ 636,86

> 8 uur – 12 uren

€ 727,84

> 12 uren – 16 uren

€ 818,82

> 16 uren – 20 uren

€ 909,80

> 20 uren – 24 uren

€ 1.000,78

> 24 uren

€ 1.091,76

Tabel b

Netto inspectietijd op locatie

Tarief

15 minuten – 1 uur

€ 159,44

> 1 uur – 2 uur

€ 159,44

> 2 uur – 3 uur

€ 318,88

> 3 uur – 4 uur

€ 318,88

> 4 uur – 5 uur

€ 398,60

> 5 uur – 6 uur

€ 398,60

> 6 uur – 7 uur

€ 478,32

> 7 uur – 8 uur

€ 558,04

> 8 uur – 12 uren

€ 637,76

> 12 uren – 16 uren

€ 717,48

> 16 uren – 20 uren

€ 797,20

> 20 uren – 24 uren

€ 876,92

> 24 uren

€ 956,64

P

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Voor werkzaamheden in verband met de meer uitgebreide officiële controles, bedoeld in verordening (EU) 2019/1793, is de aanbieder een retributie verschuldigd:

  • a. van € 391,27 voor de monstername, en

  • b. een bedrag ter hoogte van het bedrag, opgenomen in de tweede kolom van bijlage I, deel I, met betrekking tot elk uitgevoerd laboratoriumonderzoek, genoemd in de eerste kolom van die bijlage.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 581,40’ vervangen door ‘€ 666,25‘.

b. Onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

1°. ‘€ 436,04’ vervangen door ‘€ 499,69‘.

2°. De punt aan het slot wordt vervangen door een puntkomma.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 581,40’ vervangen door ‘€ 666,25‘.

d. Onderdeel d wordt als volgt gewijzigd:

1°. ‘een bedrag van’ vervalt;

2°. ‘€ 581,40’ wordt vervangen door ‘€ 666,25‘;

3°. De punt aan het slot wordt vervangen door een puntkomma.

e. Na onderdeel d wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. € 83,28 voor de verklaring die in het kader van de wederzijdse toestemming, bedoeld in artikel 71, tweede lid, onderdeel b, van verordening (EU) 2017/625 aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van wie de behandeling van de zending is overgenomen, is verstrekt.

Q

Artikel 9a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 78,20’ vervangen door ‘€ 91,43‘.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 78,21’ vervangen door ‘€ 91,42‘.

R

Na artikel 9b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9c

De aanbieder is een retributie verschuldigd die overeenkomt met de werkelijke kosten van laboratoriumonderzoeken waarop de artikelen 9 in samenhang met bijlage I, deel I, en artikel 9b in samenhang met bijlage I, deel II, niet van toepassing zijn, en die ter uitvoering van EU-verordeningen of bij of krachtens de Wet dieren nodig of verplicht zijn.

S

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 17,05’ vervangen door ‘€ 20,37‘.

b. In onderdeel a wordt ‘€ 79,63’ vervangen door ‘€ 52,07‘.

c. In onderdeel b wordt ‘€ 37,66’ vervangen door ‘€ 34,00‘.

2. In het derde lid wordt ‘€ 30,33’ vervangen door ‘€ 33,90‘.

T

In artikel 11, eerste lid, wordt ‘€ 1,57’ vervangen door ‘€ 1,55‘.

U

In artikel 12, eerste lid, wordt ‘€ 349,77’ vervangen door ‘€ 398,60‘.

V

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 233,18’ vervangen door ‘€ 265,73‘.

b. De puntkomma aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door een punt.

c. Onderdeel d vervalt.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 64,67’ vervangen door ‘€ 79,72‘.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 64,67’ vervangen door ‘€ 79,72‘.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 58,29’ vervangen door ‘€ 66,43‘.

W

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 52,16’ vervangen door ‘€ 59,94‘.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 51,34’ vervangen door ‘€ 59,94‘.

3. In het derde lid wordt ‘€ 72,18’ vervangen door ‘€ 79,72‘.

X

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 54,90’ vervangen door ‘€ 66,43‘.

b. In onderdeel b wordt ‘, of voor;’ vervangen door een punt.

c. Onderdeel c vervalt.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 51,34’ vervangen door ‘€ 59,94‘.

Y

In artikel 16 wordt ‘€ 39,10’ vervangen door ‘€ 45,71‘.

Z

In artikel 18a wordt ‘€ 2.200,65’ vervangen door ‘€ 2.524,45‘.

AA

Artikel 18b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

1°. ‘€ 269,55’ wordt vervangen door ‘€ 299,50’;

2°. ‘€ 30,71’ wordt vervangen door ‘€ 36,02’.

b. Onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

1°. In de aanhef wordt ‘€ 350,42’ vervangen door ‘€ 389,35’;

2°. In onderdeel 1° wordt ‘€ 478,56’ vervangen door ‘€ 561,96‘;

3°. Onderdeel 2° wordt als volgt gewijzigd:

’€ 478,56’ wordt vervangen door ‘€ 561,96’;

’€ 39,88’ wordt vervangen door ‘€ 46,83’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 92,12’ vervangen door ‘€ 111,74‘.

BB

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 11,77’ vervangen door ‘€ 13,55‘.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 13,31’ vervangen door ‘€ 16,06‘.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 16,05’ vervangen door ‘€ 19,61‘.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 11,73’ vervangen door ‘€ 13,71‘.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 39,23’ vervangen door ‘€ 45,15‘.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 44,35’ vervangen door ‘€ 53,54‘.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 53,51’ vervangen door ‘€ 65,37‘.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 39,10’ vervangen door ‘€ 45,71‘.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 22,10’ vervangen door ‘€ 23,40‘.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 57,03’ vervangen door ‘€ 57,03‘.

4. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘in afwijking van het tweede lid’ vervangen door ‘in afwijking van het tweede en derde lid’.

b. In onderdeel a wordt ‘€ 46,39’ vervangen door ‘€ 65,26‘.

c. In onderdeel b wordt’€ 13,92’ vervangen door ‘€ 19,58‘.

5. Het zesde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘in afwijking van het tweede lid’ vervangen door ‘in afwijking van het tweede en derde lid’.

b. In onderdeel a wordt ‘€ 46,39’ vervangen door ‘€ 65,26‘.

c. In onderdeel b wordt ‘€ 13,92’ vervangen door ‘€ 19,58‘.

CC

In de aanhef van artikel 20a wordt ‘€ 117,30’ vervangen door ‘€ 137,14‘.

DD

Artikel 20b wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 130,82’ vervangen door ‘€ 149,91‘.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 145,35’ vervangen door ‘€ 166,56‘.

EE

In het tweede lid van artikel 20c wordt ‘€ 39,82’ vervangen door ‘€ 45,49‘.

FF

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 17,05’ vervangen door ‘€ 20,37‘.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1,95’ vervangen door ‘€ 2,29‘.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 3,92’ vervangen door ‘€ 4,59‘.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 3,92’ vervangen door ‘€ 4,59‘.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 6,86’ vervangen door ‘€ 8,06‘.

e. In onderdeel e wordt ‘€ 9,79’ vervangen door ‘€ 11,50‘.

GG

In artikel 22b wordt ‘€ 2.427,14’ vervangen door ‘€ 3.746,30‘.

HH

Artikel 22c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 6.520,52’ vervangen door ‘€ 7.492,61‘.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1.506,66’ vervangen door ‘€ 1.729,06‘.

II

In artikel 26, tweede lid, wordt ‘bedoeld in bijlage C bij deze regeling’ vervangen door ‘bedoeld in artikel 7c en bijlage C bij deze regeling’.

JJ

Bijlage B wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van Deel I wordt ‘dierlijke’ vervangen door ‘(dierlijke)’.

2. In deel I, onderdeel c, wordt ‘levensmiddelen van dierlijke oorsprong’ vervangen door ‘dierlijke (bij)producten’.

3. In deel I, onderdeel c, en deel II, onderdeel c, wordt ‘bijlage D, onderdeel u’ vervangen door ‘bijlage D, onderdeel w’.

KK

Bijlage C wordt als volgt gewijzigd:

1. Deel I wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel g wordt ‘bedoeld in de artikelen 34, tweede lid, en 35, eerste en tweede lid’ vervangen door ‘bedoeld in artikel 35, eerste en tweede lid’.

b. In onderdeel h, wordt ‘bedoeld in de onderdelen a tot en met g’ vervangen door ‘bedoeld in de onderdelen a tot en met g of artikel 7c’.

2. In deel II, onderdeel c, wordt na ‘Europese Commissie’ ingevoegd ‘, met uitzondering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 7c’.

LL

Bijlage D wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel g komt te luiden:

 • g. een aanvullende officiële controle na vaststelling van niet-naleving als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onder c, van verordening (EU) 2017/625, niet zijnde aanvullende officiële controles als bedoeld in artikel 18b, en bijlage E, onderdeel b;

2. Onderdeel o komt te luiden:

 • o. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot toestemming als bedoeld in verordening (EG) nr. 1069/2009 en verordening (EG) nr. 142/2011, met uitzondering van de aanvraag tot toestemming voor invoer in Nederland als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009, alsmede de door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de aan die toestemming verbonden eisen;

3. Onderdeel q komt te luiden:

 • q. de behandeling en afhandeling van een toestemming, registratie of goedkeuring op grond van artikel 7 en bijlage IV van verordening (EG) 999/2001, alsmede de door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de aan die toestemming, registratie of goedkeuring verbonden eisen;

4. Onder verlettering van de onderdelen u en v tot w en x worden na onderdeel t twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • u. de behandeling en afhandeling van een aanvraag voor de status van tegen vectoren beschermde inrichting bedoeld in artikel 44, van verordening (EU) 2020/689, alsmede de door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de aan die goedkeuring verbonden eisen;

 • v. werkzaamheden die betrekking hebben op onderzoek dat in verband met de goedkeuring en controle van het exportkanalisatieprotocol wordt verricht;.

5. In onderdeel x (nieuw) wordt ‘onderdelen a tot en met t’ vervangen door ‘onderdelen a tot en met u’.

MM

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabel in Deel I komt te luiden:

laboratoriumonderzoek

 

aflatoxine

€ 412,63

bestrijdingsmiddelen residuen

€ 539,21

chloramphenicol

€ 1.380,47

cyanide

€ 927,99

ethyleenoxide

€ 612,91

GGO rijst China

€ 1.188,44

norovirus

€ 1.761,35

norovirus schelpdieren

€ 1.955,88

ochratoxine

€ 412,63

pentachloorfenol

€ 1.851,59

pyrrolizidinealkaloiden

€ 1.943,51

rhodamine

€ 516,24

salmonella

€ 69,53

soedanrood

€ 516,24

sulfiet

€ 525,13

radioactiviteit Japan

€ 282,24

radioactiviteit Tsjernobyl

€ 282,24

2. De tabel in Deel II komt te luiden:

chemisch onderzoek

 

albumin lysozyme (ei-eiwit)

€ 645,08

amaranth

€ 459,58

aminoglycosiden (bevestiging en kwantificering)

€ 1.537,19

antibiotica screening NAT (Nouws Ab Test) incl. bevestiging en kwantificering < MRL waarde

€ 114,90

benzoic acid

€ 640,11

benzo(a)pyreen

€ 674,39

beta-lactam zonder spoed

€ 1.982,06

chloraat

€ 1.910,76

chloramphenicol

€ 1.423,83

coccidiostaticum (o.a. clopidol toltrazuril)

€ 1.584,18

dierlijk eiwitten

€ 689,78

dioxine

€ 1.800,51

histamine

€ 697,26

ivermectine

€ 1.584,18

kleurstoffen

€ 532,46

koolmonoxide

€ 644,52

leucokristalviolet/malachietgroen

€ 1.042,05

macroliden (bevestiging en kwantificering)

€ 1.262,87

mariene biotoxines

€ 1.891,55

melamine China import (vet)

€ 1.982,23

mycotoxine

€ 425,59

nitrofuranen (metabolieten)

€ 1.451,11

nitroimidazolen

€ 1.336,40

organochloorverbindingen (oc/pcb)

€ 674,74

pak (polycycl.aromat.koolwaterstof)

€ 777,27

percentage onzuiverheden gesmolten vet

€ 162,51

polyfosfaten

€ 440,32

quinolonen (bevestiging en kwantificering)

€ 1.096,37

ractopamine

€ 7.945,80

radioactiviteit

€ 291,11

sulfiet

€ 553,27

sulfonamiden (bevestiging en kwantificering)

€ 1.891,64

tetracyclines (bevestiging en kwantificering)

€ 1.062,07

tetracyclines (screening)

€ 1.062,07

tranquillizers

€ 1.336,40

zware metalen (Pb,Cd,Hg,As)

€ 2.010,65

microbiologisch onderzoek

 

combi Aeroob en Enterobacteriaceae karkas (kiemgetal) per bepaling

€ 122,55

aeroob kiemgetal

€ 57,67

bacteriologisch onderzoek

€ 72,09

clostridium perfringens

€ 61,16

e. coli (grensreactie)

€ 115,34

e. coli (kiemgetal)

€ 57,67

e. coli (mpn)

€ 151,38

e.coli (stec)

€ 72,09

e. coli (stec rundvlees export USA)

€ 72,09

enterobacteriaceae (kiemgetal)

€ 72,09

listeria monocytogenes

€ 123,47

noro en/of Hepatitis A virus

€ 1.816,68

noro en/of Hepatitis A virus schelpdieren

€ 2.017,33

salmonella (5 deelmonsters)

€ 87,02

soortbepaling

€ 1.703,14

speciesbepaling

€ 706,43

vibrio cholerae / parahaemolyticus incl. bevestiging

€ 100,92

visspecies

€ 605,51

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 2023

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

Ieder jaar beoordeelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wat de werkelijke kosten zijn van haar keuringen en controlewerkzaamheden en hoe deze moeten worden toegerekend (integrale kostprijs) en of de retributietarieven deze kosten nog dekken. Daarnaast wordt bekeken of er aanpassingen in werkwijzen zijn (bijvoorbeeld door aanpassingen van regelgeving) die van invloed zijn op de doorberekening van kosten via de retributietarieven. Bij de beoordeling van kosten in het kader van een integrale kostprijs is gebleken dat de NVWA voor een aantal onderdelen, de retributietarieven per 1 januari 2024 moet verhogen om kostenstijgingen financieel te kunnen blijven dekken.

Deze wijzigingsregeling van de Regeling NVWA-tarieven strekt tot wijziging van de hoogte van de retributietarieven per 1 januari 2024 voor bepaalde werkzaamheden van de NVWA en Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) of werkzaamheden die in opdracht van de NVWA door derden worden verricht in het kader van Europese en nationale veterinaire- en hygiëneregelgeving.

De belangrijkste veranderingen die optreden door deze wijzigingsregeling betreffen wijzigingen in verband met het streven naar kostendekkendheid van de retributietarieven. Daarnaast is een aanpassing doorgevoerd in de tarieven voor import van hoog risico diervoeders om te zorgen voor een specifiekere toerekening van kosten. Verder zijn enkele nieuwe retributietarieven geïntroduceerd en onvolkomenheden hersteld.

In de tabel hieronder is aangegeven onder welke categorie van het kostprijsmodel de nieuw toegevoegde controles, activiteiten en werkzaamheden vallen.

Tabel retributietarieven en PDC (producten- en dienstencatalogus)

Regeling NVWA-tarieven

PDC-categorie

Artikel 5b

Exportcertificering op afstand

Artikel 7c

Import dieren en dierlijke producten

Artikel 9, derde lid, onderdeel e

Import hoog risico

Artikel 9c

Overige tarieven laboratorium

Import hoog risico

Artikel 20

Diverse categorieën

Artikel 26

Algemeen

Bijlage C

Import dieren en dierlijke producten

Bijlage D

Inspecties en audits

Bijlage I, deel II

Overige tarieven laboratorium

2. Kostendoorberekening

Sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw geldt als kabinetsbeleid dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht voor door de Rijksoverheid aan derden geleverde prestaties (Kamerstukken II 1990/91, 21 481, nr. 53). Uiteraard moet er bij kostendekkende tarieven sprake zijn van retribueerbare activiteiten en mogen enkel kosten die niet uitgesloten zijn van doorberekening worden doorberekend. Er zijn kosten die op grond van Europese regelgeving moeten worden doorberekend (bijvoorbeeld op grond van de artikelen 79 en 81 OCR).1 Voor de situatie waar Europese regelgeving met betrekking tot doorberekening van kosten ruimte laat, is het rapport Maat houden 2014 de leidraad bij de afweging om kosten wel of niet door te berekenen.

Algemeen uitgangspunt voor doorberekening van kosten op grond van Maat houden 2014 is dat handhaving van wet- en regelgeving in beginsel uit de algemene middelen wordt gefinancierd. Het rapport bevat een tweetal beginselen waarin een grondslag kan worden gevonden om af te wijken van dat algemene uitgangspunt dat handhavingskosten niet aan het bedrijfsleven worden doorberekend. Het betreft het ‘profijtbeginsel’ en het ‘veroorzaker betaalt-beginsel’. Hierbij spelen ook de zogenoemde randvoorwaarden voor doorberekening een belangrijke rol, zoals verhouding baten/lasten, omvang groep, de financiële- en concurrentiepositie.

3. Doelmatigheid

Een doelmatige uitvoering gaat vooraf aan het bepalen van het kostenniveau van de NVWA-tarieven. Daarom voert LNV regelmatig gesprekken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over de wijze waarop de gehele toezichtketen van de diverse sectoren efficiënter kan worden ingericht. De afgelopen jaren is op verschillende niveaus ingezet op innovaties die van invloed zijn geweest op de kosten en die, of direct binnen het bedrijfsleven zelf tot besparingen hebben geleid, of de inrichting van de werkzaamheden van de NVWA doelmatiger hebben gemaakt.

4. Tariefontwikkeling

Tariefstijging

Bij de beoordeling van de kosten in het kader van de actualisering van de integrale kostprijs voor het jaar 2024 is gebleken dat sprake is van een gemiddelde kostprijsstijging voor werkzaamheden voor derden van 8%. Dat is niet gelijk aan het individuele percentage van de verhoogde retributietarieven per 1 januari 2024, omdat die verhoging ook wordt beïnvloed door wijzigingen in het toezicht en wijziging van het aantal volume-eenheden dat naar verwachting kan worden gefactureerd en het kostendekkend maken van de tarieven. Er is ook nog een beperkt effect als gevolg van de invoering van het nieuwe kostprijsmodel vorig jaar.

Verder zijn markttrends en -ontwikkelingen van invloed zoals bijvoorbeeld wijzigingen in het aantal exporten, importen, slachthuizen en/of slachttijdstippen. Voor exportkeuringen en keuringen in slachthuizen neemt het aantal te verwachten in rekening te brengen starttarieven af. Voor exportkeuringen komt deze daling door een dalende trend van het aantal transporten binnen Europa en gerelateerde exportkeuringen. Voor de keuringen in slachthuizen komt de daling doordat het aantal slachthuizen afneemt terwijl het slachtvolume in de resterende slachthuizen gemiddeld stijgt. Ook wordt er minder in het weekend geslacht waardoor het slachtvolume tijdens de reguliere werkweek gemiddeld stijgt.

Bovendien laten de meeste retributietarieven van de laboratoriumonderzoeken import hoog risico een daling zien door de herziening van het tarievenstelsel import hoog risico met ingang van 1 januari 2024. Er is dan een apart tarief voor monstername per zending en een apart tarief per uitgevoerd laboratoriumonderzoek. Een zuivere vergelijking per tarief met 2023 is door de systeemwijziging nu echter niet te maken.

Beëindiging van de overheidsbijdrage aan de tarieven

In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' staat de kabinetsinzet voor kostendekkende tarieven voor de retribueerbare activiteiten. Per 1 januari 2023 is een stap gezet in het verder kostendekkend maken van de tarieven van de NVWA. Het kostendekkend maken van de tarieven betekent ook een gelijktijdige afbouw van de kosten die niet werden doorberekend. In 2023 werd een deel van de kosten niet doorberekend.

Met ingang van 2024 zal LNV niet meer bijdragen aan de NVWA-tarieven. De werkelijke kosten worden binnen de geldende kaders via retributies volledig doorberekend aan het bedrijfsleven. Behoudens die onderdelen van de kostprijs die niet mogen worden doorberekend en tarieven die om beleidsmatige redenen worden gereduceerd.

Laatstgenoemde betreft ten eerste de voortzetting van de in artikel 4 van de regeling opgenomen bepaling voor het gereduceerd tarief voor AM- en PM-keuringen bij ‘kleine’ slachterijen (€ 1,4 miljoen). Ten tweede zijn bij een reorganisatie van de NVWA in 2014 de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers uit de verschillende diensten geüniformeerd vastgesteld waardoor door ambulante medewerkers woon-werkverkeer als werktijd gedeclareerd kan worden. Vanwege de destijds bijzondere economische omstandigheden en de wens de retributietarieven proportioneel te verhogen werd in 2023 een deel van deze kosten, te weten € 8,6 miljoen, niet doorberekend (Kamerstukken II 2022-2023, 33 835, nr. 201 en 212). Ook in 2024 is dat het geval (Kamerstukken II 2022-2023, 33 835, nr. 228).

Invoeren kostendekkende tarieven en draagkracht sector

De op 29 november 2022 aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Van Campen en Boswijk (Kamerstukken II 2022-2023, 33 835, nr. 207) verzoekt de regering in het najaar van 2023 op basis van een impactanalyse van Wageningen Economic Research (WEcR) voor 2024 opnieuw met een voorstel te komen voor het dempen van tarieven indien het nieuwe verrekenstelsel tegen die tijd nog niet is ingevoerd. WEcR heeft de effecten van de tariefstijging op alle sectoren onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat er weliswaar sprake is van een aanzienlijke tariefstijging, maar dat over de gehele linie geen opvallende én onaanvaardbare negatieve gevolgen voor de financiële positie (draagkracht) van bedrijven wordt verwacht.2 Conform het rapport Maat houden 2014 is dat een van de basisprincipes voor goede en eerlijke doorberekening van kosten.

Bovenstaande wil niet zeggen dat de tariefstijging voor individuele bedrijven niet anders kan uitpakken. In het rapport van WEcR wordt wel gesteld dat de tarieven bij slachthuizen mogelijk invloed hebben op de opbrengstenprijzen van de dieren, indien de gestegen keuringskosten in het slachthuis geheel of gedeeltelijk worden doorberekend bij de leverancier.3 Voor importkeuringen en werkzaamheden in slachthuizen gelden verplichte retributies conform artikel 79 van de OCR. Gevolgen voor de concurrentiepositie of draagkracht gelden volgens deze verordening niet als uitzonderingsgrond.

Afbouw balanspost e-CertNL (exportcertificering)

E-CertNL is het in Nederland gebruikte elektronische systeem dat de aanvraag en afgifte van exportcertificaten regelt. Voor het technisch beheer hiervan worden twee balansposten in de boekhouding van de NVWA bijgehouden: de reservering voor ICT-specifieke doorontwikkeling en het positief resultaat e-CertNL. Op de beginbalans van 2022 stond hiervoor een bedrag van € 7,2 miljoen.

Het voornemen is om de balansposten e-CertNL de komende vier jaren af te bouwen door deze als compensatie in de tarieven te verdisconteren, zodat deze bedragen terugvloeien naar de afnemers. Voor 2024 betekent dit circa € 1,35 miljoen afbouw reservering ICT specifieke doorontwikkeling en € 0,4 miljoen afbouw positief resultaat e-CertNL.

Doordat niet alle sectoren hebben bijgedragen/betaald aan de opbouw van de balanspost ‘ICT-specifieke doorontwikkeling’ is het evident dat dit bedrag slechts terugvloeit naar de sectoren die wel hebben bijgedragen aan deze post. Dit bedrag vloeit terug via tariefcompensaties.

5. CBb-uitspraak

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 26 september 2023 uitspraak gedaan in procedures van diverse bedrijven, veelal slachthuizen, tegen de facturen die zij in de voorbije jaren van de NVWA hebben ontvangen.4

Het CBb heeft (kort samengevat) geoordeeld dat de door de minister toegepaste berekeningssystematieken voor de NVWA-tarieven en de KDS-tarieven zijn toegestaan. Volgens het College is de opbouw van de tarieven voldoende duidelijk en inzichtelijk en voldoet ze daarmee aan Europese regels. Het CBb heeft verder geoordeeld dat sommige specifieke kostenposten ten onrechte aan het bedrijfsleven zijn doorberekend. Naar het oordeel van het College staan bepaalde specifieke kostenposten in een te ver verwijderd verband met de uitvoering van de officiële controles waardoor een onlosmakelijk verband daartussen ontbreekt. Bij publicatie en inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling is de impact op de hoogte van de retributies nog niet in beeld. Omdat het wenselijk is het tarievenstelsel te actualiseren per 1 januari 2024, is ervoor gekozen deze actualisatie nu door te voeren zonder rekening te houden met de CBb-uitspraak. Vanzelfsprekend zal correctie op een later moment in 2024 alsnog gebeuren bij wijzigingsregeling, met terugwerkende kracht, zodat de specifieke kostenposten waarop de CBb-uitspraak betrekking heeft, uit de betreffende tarieven worden verwijderd. Alsdan zullen facturen voor het bedrijfsleven die (mede) gebaseerd zijn op de naar aanleiding van de CBb-uitspraak gewijzigde tarieven, ten gunste van het bedrijfsleven worden gecorrigeerd.

6. Inhoudelijke wijzigingen per 1 januari 2024

Tarieven laboratoriumonderzoek import hoog risico producten

Op grond van verordening (EU) 2019/17935 worden bij import bij zogenoemde hoog risico producten, waaronder bepaalde diervoeders, meer uitgebreide controles (zijnde laboratoriumonderzoek) uitgevoerd. Van de product-landcombinatie die in de bijlage bij deze verordening worden genoemd, worden op kosten van het bedrijfsleven monsters genomen en geanalyseerd door een laboratorium. In het verleden werd doorgaans één onderzoek per product-landcombinatie uitgevoerd, maar inmiddels komt het steeds vaker voor dat op één partij meerdere laboratoriumonderzoeken worden uitgevoerd.

In bijlage I, deel I, van de Regeling NVWA-tarieven waren vaste bedragen voor specifieke laboratoriumonderzoeken opgenomen. In deze tarieven zitten de volgende kostenposten opgenomen:

 • Voorrijkosten;

 • Monsternamekosten;

 • Kosten voor administratieve afhandeling;

 • Kosten voor laboratoriumonderzoek.

Deze vaste tarieven gingen uit van één laboratoriumonderzoek per monster.

Met deze wijzigingsregeling is het tarief voor laboratoriumonderzoek in het kader van uitgebreide officiële controles opgesplitst in twee delen:

 • Een monsternametarief bestaande uit voorrijkosten, monsternamekosten en kosten voor administratieve afhandeling; en

 • Een tarief voor het laboratoriumonderzoek.

In deze nieuwe situatie wordt het monsternametarief één keer in rekening gebracht per partij en worden een of meerdere tarieven voor laboratoriumonderzoeken (afhankelijk van het aantal onderzoeken dat wordt uitgevoerd) doorberekend. Dit is een beter bij de praktijk passende toedeling van de gemaakte kosten.

Tarief Keuren Import (KI)-verklaring hoogrisicoproducten

Artikel 66, derde lid, onderdeel c, en artikel 67, onderdeel b, van de OCR regelen dat zendingen die niet voldoen aan de Europese regels of die een risico vormen voor onder meer de gezondheid van dieren en het dierenwelzijn, onderworpen kunnen worden aan een speciale behandeling om ervoor te zorgen dat de zending alsnog voldoet aan de Europese regels. Uit artikel 71, tweede lid, onderdeel b, van de OCR volgt dat de behandeling wordt gedocumenteerd en wordt uitgevoerd onder controle van de bevoegde autoriteiten, of in voorkomend geval, en met wederzijdse toestemming, de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat.

Als vergoeding voor de kosten van het opstellen en de afgifte van een verklaring gericht aan de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat om een niet-conforme zending hoogrisicoproducten diervoeder (verordening (EU) 2019/1793) naar Nederland te halen voor een behandeling, wordt een vast tarief in rekening gebracht. De NVWA geeft in de verklaring aan op de hoogte te zijn van de non-conformiteit van de betreffende zending en dat de NVWA het toezicht op die zending overneemt. De KI-verklaring bevestigt de wederzijdse toestemming van de bevoegde autoriteiten van lidstaten.

Voor 1 januari 2023 werd voor de KI-verklaring het bedrag van de werkelijke kosten in rekening gebracht. Met de herziening van het retributiestelsel is voor deze verklaring abusievelijk een start- en kwartiertarief verschuldigd. Dit dient een vast tarief te zijn. Doorberekening van de kosten vindt plaats op grond van artikel 66, zevende lid, en artikel 67, laatste alinea, van de OCR.

Uitgangscontroles doorvoerzendingen

Conform gedelegeerde verordening (EU) 2019/21246 moeten onder meer levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro die het grondgebied van de Unie verlaten en via een derde land zijn binnengekomen, een overeenstemmingscontrole ondergaan. Dit om vast te stellen dat de te controleren zending overeenkomt met de zending waarnaar wordt verwezen in het Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst of het officiële certificaat dat de zending vergezelt. De bevoegde autoriteit, in casu de NVWA, controleert met name of de zegels die op de voertuigen of transportcontainers zijn aangebracht, nog intact zijn (zie artikel 33 van gedelegeerde verordening (EU) 2019/2124). Als de zegels niet intact zijn, vindt een gehele overeenstemmingscontrole plaats. Voor zowel de vergoeding van de kosten van de zegelcontrole, als de gehele overeenstemmingscontrole, aanvullende controles als bedoeld in artikel 79, derde lid, onderdeel c, van de OCR en vergoeding van de kosten van maatregelen op grond van artikel 138 van de OCR is nu voorzien in de tarieven.

Deze uitgangscontrole komt bovenop de reguliere controles die bij binnenkomst van de zending voor doorvoer gedaan moeten worden.

Als een zending uiteindelijk niet wordt aangeboden en niet tijdig (uiterlijk om 14:00 uur op de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaats zouden vinden) wordt afgemeld, dan zal het tarief toch in rekening worden gebracht vanwege de reeds gemaakte kosten. De kosten zijn in lijn met artikel 79 van de OCR dat stelt dat specifieke kosten voor importcontroles doorberekend dienen te worden.

Tegen vectoren beschermde inrichting (TVBI)

Nederland kampt sinds 6 september 2023 met een uitbraak van het blauwtongvirus (BTV). Per direct heeft Nederland geen Europese BTV-vrije status meer. Sindsdien zijn er aanvullende eisen van kracht voor het intraverkeer van levende herkauwers, alsmede het vervoer van levende herkauwers naar derde landen (artikelen 10, eerste lid, onderdeel i, 11, vierde lid, 12, vierde lid, 13, 17, 32 en 33 van verordening (EU) 2020/6887, in samenhang met artikel 43, tweede lid, van verordening (EU) 2020/689)8. Deze aanvullende eisen staan beschreven in verordening (EU) 2020/689, bijlage V.

Eén van die eisen is dat herkauwers, voorafgaand aan verplaatsing naar een BTV-vrije lidstaat of zone, een lidstaat met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma, of naar derde landen wanneer het punt van uitgang zich bevindt in een lidstaat of zone daarvan met een ziektevrije status of een goedgekeurd uitroeiingsprogramma gedurende een minimale periode in een zogenaamde ‘tegen vectoren beschermde inrichting’ (TVBI) moeten verblijven (artikelen 10, eerste lid, onderdeel i, 32, 33 en 90 van verordening (EU) 2020/688).

Ook voor dieren waarvan levende producten gewonnen worden, kunnen de tegen vectoren beschermde inrichtingen van belang zijn (artikelen 16, onderdeel f, 20, eerste lid, onderdeel b, 22, onderdeel c, 38, onderdeel k, van verordening (EU) 2020/686).9

Hoofdstuk 3 van bijlage V, deel II, van verordening (EU) 2020/689 beschrijft de vereisten waaraan een dergelijke TVBI moet voldoen. Exploitanten van een inrichting met een toegekende status TVBI hebben profijt van een dergelijke status, omdat er bij de export van levende herkauwers gebruik gemaakt moet worden van een TVBI. Dit levert een exploitant van een TVBI, ten opzichte van een exploitant van een inrichting zonder status TVBI, een voordeel op.

Volgens artikel 44 van verordening (EU) 2020/689 kan de bevoegde autoriteit op verzoek van de exploitant, de status ‘tegen vectoren beschermde inrichting’ verlenen als aan de voorwaarden hiertoe wordt voldaan.

Met onderdeel u (nieuw) van bijlage D kan voor verlening van de status en de controle daarop een retributie in rekening worden gebracht.

Laboratoriumonderzoek polyfosfaten

Voor zendingen die onder verscherpte officiële controles, zogenaamd Intensified Official Control (artikel 65, vierde lid, van de OCR), staan kan het zijn dat er een zogenaamd laboratoriumonderzoek naar de aanwezigheid van polyfosfaten moet plaatsvinden. Dit laboratoriumonderzoek kan plaatsvinden op producten waar gevraagd wordt verscherpte controles op toe te passen. Met deze regeling is een tarief opgenomen als vergoeding voor de kosten van dit onderzoek.

Export kanalisatieprotocol Brexit

Met deze wijzigingsregeling is geregeld dat een retributie in rekening wordt gebracht voor het Export Kanalisatie Protocol (EKP). Het EKP is een nieuwe systematiek om exportcertificering naar Groot-Brittannië (GB) mogelijk te maken. Vanaf naar verwachting 31 januari 2024 verplicht GB exportcertificaten bij zendingen vlees en vis die GB binnen komen. De NVWA heeft om in deze verplichting te kunnen voorzien de EKP-systematiek opgezet als de enige methode om een exportcertificaat voor vlees of vis naar GB te verkrijgen.

De retributie bestaat uit een tarief voor goedkeuring van het EKP (artikel 8 en bijlage D, onderdeel v (nieuw), van de Regeling NVWA-tarieven) en een tarief voor afgifte van certificaten op afstand via het EKP (nieuw artikel 5b, vijfde lid, van de Regeling NVWA-tarieven). De NVWA voert daarnaast audits uit bij bedrijven zodat beoordeeld kan worden of die bedrijven kunnen (blijven) deelnemen aan het EKP.

Daarnaast zullen door de NVWA steekproeven worden uitgevoerd op de afgegeven certificaten op afstand. Dit is noodzakelijk voor een goede werking van het EKP in verband met het verhogen of het verlagen van de steekproeffrequentie bij goed respectievelijk minder goed presteren van het bedrijf. Mede door deze financiële prikkel worden bedrijven gestimuleerd zo optimaal mogelijk te presteren. De kosten van de keuring als een partij in de steekproef valt, betreffen het reguliere start- en kwartiertarief van artikel 5 van de Regeling NVWA-tarieven.

7. Maat houden 2014 en OCR

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het kabinetsbeleid ter zake van doorberekening van toezichtskosten in het rapport Maat houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en voor zover relevant in overeenstemming met de OCR.

8. Regeldrukeffecten

De regeling heeft geen effect op de regeldruk. Het betreft hier een wijziging van tarieven en retributies. Dit zijn financiële lasten en die vallen als zodanig buiten de gehanteerde definitie van regeldruk. Wel is er sprake van beperkte eenmalige regeldrukkosten in de vorm van kennisnamekosten. Er is geen sprake van substantiële effecten op de agrarische praktijk in de zin van wijzigingen voor bijvoorbeeld het bedrijfsproces, nieuwe verplichtingen of uitzonderingen of nalevingskosten die los staan van de financiële lasten.

9. Vaste verandermomenten

De regeling treedt in werking per het reguliere vaste verandermoment van 1 januari 2024. De regeling is na 1 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) is voor wat betreft de publicatiedatum dus afgeweken. Vanwege het belang van een spoedige inwerkingtreding voor de overheid in verband met de doorberekening van kosten aan het bedrijfsleven, het technische karakter van de wijzigingen en het feit dat de sector over de voorgenomen wijzigingen (tijdig) is geconsulteerd is afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden.

10. Consultatie

Consultatieproces

De stijging van de tarieven van de NVWA naar een kostendekkend niveau heeft een forse impact op de tarieven per 1 januari 2024. Daarom is in een relatief vroeg stadium contact gezocht met het bedrijfsleven. Op 26 september 2023 zijn de voorgenomen tarieven toegelicht aan vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Op 3 oktober en 10 oktober 2023 is ingegaan op de schriftelijke en mondelinge vragen. De beantwoording van de vragen is verder schriftelijk uitgewerkt en toegestuurd.

WEcR

Tijdens de consultatiemomenten is gesproken over de reikwijdte van het WEcR-onderzoek en de rol van het rapport in de totstandkoming van de besluitvorming over nieuwe NVWA-tarieven. In de onderzoeksopdracht is, mede gelet op de noodzakelijke onafhankelijkheid van het onderzoek, eerder besloten om dit jaar geen interviews met het bedrijfsleven te laten afnemen. In plaats daarvan kon de input van het bedrijfsleven worden ingebracht gedurende de consultatiemomenten of via schriftelijke vragen. Daarvoor is aan het bedrijfsleven tijdens de consultatiebijeenkomst van 26 september 2023 ook gevraagd kwantitatieve gegevens aan te leveren die aanvullend kunnen zijn op de databronnen waar WEcR gebruik van heeft kunnen maken. Deze inbreng is meegenomen bij de beoordeling van de hoogte van de vast te stellen NVWA-tarieven.

Over de zorgen die het bedrijfsleven tijdens de consultatie heeft geuit over de gevolgen van de tariefstijging voor de Nederlandse concurrentiepositie, worden nadere gesprekken ingepland, juist omdat dit veel breder gaat dan de NVWA-tarieven.

Artikelsgewijs deel

Artikel I, onderdelen A, F, onder b, K, P, onder e, II, JJ, onder 3, KK, onder 1, onder b, en 2, LL, onder 2 en 3

Voor de toelichting op deze onderdelen wordt verwezen naar de algemene toelichting.

Artikel I, onderdeel R

Met deze wijziging is geregeld dat de aanbieder een retributie verschuldigd is voor laboratoriumonderzoeken die op grond van Europese of nationale regelgeving verplicht of nodig zijn, en waarop de artikelen 9 en 9b niet van toepassing zijn. In de praktijk komt het voor dat laboratoriumonderzoeken verplicht of nodig zijn, maar dat daarvoor geen retributie in rekening kan worden gebracht. De grondslag om deze kosten alsnog in rekening te brengen is gecreëerd met het nieuwe artikel 9c.

Artikel I, onderdeel BB, onderdeel 4, onder a en onderdeel 5, onder a

Deze wijziging betreft herstel van een kennelijke verschrijving. Die is hiermee hersteld.

Artikel I, JJ, onder 1 en 2

Met deze wijzigingen is verduidelijkt dat bijlage B, deel I, ook betrekking kan hebben op andere producten dan dierlijke producten.

Tevens is toegevoegd dat onder bijlage B, deel I, onderdeel c, dierlijke (bij)producten vallen.

Artikel I, onderdeel KK, onder 1, onder a

In bijlage C, deel I, onderdeel g stonden de maatregelen, bedoeld in de artikelen 34, tweede lid, en 35, eerste en tweede lid, van verordening (EU) nr. 576/201310 als te retribueren activiteit opgenomen. In de praktijk werd voor activiteiten in verband met artikel 34, tweede lid van verordening (EU) nr. 576/2013 geen retributie in rekening gebracht. Dit artikel is om die reden geschrapt.

Artikel I, onderdeel LL, onder 1

Voor artikel 7c zijn ook aanvullende officiële controles bij niet-naleving noodzakelijk. In het kader van de leesbaarheid is de opsomming in bijlage D, onderdeel g, vervangen door een algemene grondslag voor het in rekening brengen van de aanvullende officiële controles bij niet-naleving bedoeld in artikel 79, tweede lid, onderdeel c, van verordening (EU) 2017/625. Aanvullende officiële controles waarvoor een specifiek tarief geldt, zijn van de bepaling uitgezonderd.

Artikel I, onderdeel LL, onder 2 en 3

Bijlage D, onderdelen o en q waren tot dusverre gedeeltelijk opgenomen in artikel 13, eerste lid, onderdeel d, en artikel 15, eerste lid, onderdeel c. De werkzaamheden horen in bijlage D, inspecties en audits omdat bij deze werkzaamheden een fysieke controle ter plaatse plaats kan vinden en daarvoor het start- en kwartiertarief van bijlage D geldt.

Artikel I, onderdeel MM

Het onderzoek ‘minerale parafine’ en het onderzoek ‘melamine LMDV’ worden in de praktijk niet uitgevoerd. De rijen die op deze onderzoeken betrekking hebben, zijn daarom vervallen. Het onderzoek ‘polyfosfaten’ is toegevoegd.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema


X Noot
1

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

X Noot
2

WEcR, 2023, ‘De verwachte economische effecten van de voorgenomen NVWA-tariefswijziging in 2024 voor bedrijven en sectoren’, september 2023, p. 6.

X Noot
3

WEcR, 2023, september 2023, p. 6 en 27.

X Noot
4

Zie voor zover relevant: CBb 26 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:472, ECLI:NL:CBB:2023:473, ECLI:NL:CBB:2023:474, ECLI:NL:CBB:2023:475.

X Noot
5

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie van 22 oktober 2019 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie (Pb EU 2019, L 277).

X Noot
6

Gedelegeerde verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EG) nr. 1251/2008, (EG) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en (EU) nr. 28/2012 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie, en Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (PbEU 2019, L 321).

X Noot
7

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en broedeieren (Pb EU 2020, L 174).

X Noot
8

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (Pb EU 2020, L 174).

X Noot
9

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/686 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de erkenning van inrichtingen voor levende producten en de traceerbaarheids- en diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van levende producten van bepaalde gehouden landdieren (Pb EU 2020, L 174).

X Noot
10

Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (PbEU 2013, L 178).

Naar boven