Mandaatregeling beheer bureau Kiesraad

De voorzitter van de Kiesraad,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:11, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht; de artikelen 4.4, derde lid en 4.6, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 (Stb. 2021, 65); en artikel 3, tweede lid, van de Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad (Stcrt. 2018, 5785);

Besluit:

Artikel 1

 • 1. De dagelijkse leiding over het bureau van de Kiesraad als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, van de Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad, wordt uitgeoefend door de secretaris-directeur, die over de uitvoering van deze taak verantwoording aflegt aan de voorzitter.

 • 2. De secretaris-directeur is belast met de zorg voor een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering en neemt daarbij de aanwijzingen van de voorzitter in acht.

Artikel 2

 • 1. Aan de secretaris-directeur wordt mandaat en machtiging verleend ten behoeve van het uitoefenen van de dagelijkse leiding over het bureau, voor zover het geen aangelegenheden betreft die naar hun aard of inhoud een zodanig gewicht hebben dat zij door de voorzitter van de Kiesraad dienen te worden afgedaan.

 • 2. Aan de secretaris-directeur van de Kiesraad wordt volmacht verleend om namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met betrekking tot de uitvoering van taken waarvoor de Kiesraad verantwoordelijk is, tot het maximumgrensbedrag per (meerjarige) verplichting zoals vastgelegd in bijlage 1 van dit besluit.

 • 3. In afwijking van het eerste lid, blijft aan de voorzitter van de Kiesraad voorbehouden de bevoegdheid om beslissingen te nemen met rechtspositionele gevolgen ten aanzien van ambtenaren van het bureau bezoldigd in salarisschaal 14 of hoger.

Artikel 3

De taken en bevoegdheden van de secretaris-directeur kunnen, voor zover nodig wordt geacht door de voorzitter en in ieder geval tijdens afwezigheid of verhindering van de secretaris-directeur, tevens door de plaatsvervangend secretaris-directeur worden uitgeoefend.

Artikel 4

 • 1. De secretaris-directeur is bevoegd om ten aanzien van de in artikel 2, tweede lid bedoelde bevoegdheid volmacht te verlenen aan ambtenaren van de Kiesraad voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van deze functionarissen, tot het maximumgrensbedrag per (meerjarige) verplichting zoals vastgelegd in bijlage 1 van dit besluit.

 • 2. Over de uitvoering hiervan wordt maandelijks verantwoording afgelegd aan de secretaris-directeur.

Artikel 5

 • 1. De ondertekening van documenten die op grond van mandaat of machtiging worden afgedaan geschiedt als volgt:

  “De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  (aanduiding functie gemandateerde)”

 • 2. Bij ondertekening van documenten die op grond van volmacht worden afgedaan geschiedt, gelet op artikel 4.6, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016, als volgt:

  “Namens de Staat der Nederlanden, De Kiesraad,

  (handtekening)

  (naam)

  (aanduiding functie gevolmachtigde)”

Artikel 6

Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit wordt de Mandaatregeling beheer bureau Kiesraad (Stcrt. 2022, 18503) ingetrokken.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 2023.

W.J. Kuijken, voorzitter

BIJLAGE 1

Maximumbedragen voor het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven, als bedoeld in de artikelen 2, tweede lid en 4 van de Mandaatregeling beheer bureau Kiesraad.

Bedragen zijn per (meerjarige) verplichting, in euro’s en inclusief BTW.

Secretaris-directeur/plaatsvervangend secretaris-directeur

tot € 250.000

Teamleiders en coördinatoren

tot € 25.000

Managementondersteuner/ (directie)secretaresse

tot € 2.000

Naar boven