Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2017, nr. 2017-590363, houdende vaststelling van de organisatie en het mandaat van het beheer bij de Kiesraad (Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. secretariaat:

het secretariaat als bedoeld in artikel 2

b. mandaat:

de bevoegdheid om in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten te nemen;

c. volmacht:

de bevoegdheid om in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

d. machtiging:

de bevoegdheid om in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

  • 1. Er is een secretariaat van de Kiesraad.

  • 2. Het secretariaat biedt ondersteuning aan de Kiesraad bij het vervullen van zijn wettelijke taken op het terrein van het kiesrecht en de verkiezingen.

  • 3. Aan het hoofd van het secretariaat staat de voorzitter van de Kiesraad.

Artikel 3

  • 1. Aan de voorzitter van de Kiesraad wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van de Kiesraad betreffen. Het mandaat wordt begrensd door de van toepassing zijnde begrotingswet en de daarbij gegeven financiële ruimte.

  • 2. De voorzitter wordt toegestaan mandaat, volmacht en machtiging ten behoeve van het uitoefenen van de dagelijkse leiding over het secretariaat door te geven aan de secretaris-directeur. De voorzitter kan bepalen of en onder welke voorwaarden de secretaris-directeur mandaat, volmacht en machtiging kan doorgeven aan ambtenaren van de Kiesraad.

Artikel 4

De voorzitter van de Kiesraad wordt aangewezen als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 5

De Organisatieregeling beheer Kiesraad, mandaatregeling beheer Kiesraad en het Beheersreglement Kiesraad worden ingetrokken.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

Per 1 januari 2018 wijzigt de status van de Kiesraad. De Raad krijgt de status van overig college van staat. De begroting van de Kiesraad wordt ondergebracht in het Begrotingshoofdstuk IIB. Met betreffende colleges zijn beheerafspraken gemaakt.

Voor beheer en bedrijfsvoering gelden de kaders van de Kaderwet ZBO en de circulaire ‘Governance ten aanzien van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s)’.

De bestaande regelingen over het beheer van de Kiesraad worden hierop aangepast.

De Organisatieregeling beheer Kiesraad en de Mandaatregeling beheer Kiesraad worden samengevoegd. Het Beheersreglement Kiesraad wordt ingetrokken.

In de huidige mandaatregeling is aan de voorzitter van de Kiesraad mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten te nemen en andere (rechts)handelingen te verrichten ten aanzien van aangelegenheden met een beheersmatig karakter. Personeelsbeheer is daarbij inbegrepen tot ambtenaren bezoldigd in salarisschaal 13 of lager. Deze grens komt in de nieuwe situatie te vervallen.

De Secretaris-generaal blijft vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belast met het toezicht op het beheer van de Kiesraad.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven