Mandaatregeling beheer bureau Kiesraad

De voorzitter van de Kiesraad,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:11, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht; de artikelen 4.4, derde lid en 4.6, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 (Stb. 2021, 65); en artikel 3, tweede lid, van de Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad (Stcrt. 2018, 5785);

Besluit:

Artikel 1

 • 1. De dagelijkse leiding over het bureau van de Kiesraad als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, van de Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad, wordt uitgeoefend door de secretaris-directeur, die over de uitvoering van deze taak verantwoording aflegt aan de voorzitter.

 • 2. De secretaris-directeur is belast met de zorg voor een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering en neemt daarbij de aanwijzingen van de Kiesraad in acht.

Artikel 2

 • 1. Aan de secretaris-directeur wordt mandaat en machtiging verleend ten behoeve van het uitoefenen van de dagelijkse leiding over het bureau, voor zover het geen aangelegenheden betreft die naar hun aard of inhoud een zodanig gewicht hebben dat zij door de voorzitter van de Kiesraad dienen te worden afgedaan.

 • 2. Aan de secretaris-directeur van de Kiesraad wordt volmacht verleend om namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met betrekking tot de uitvoering van taken waarvoor de Kiesraad verantwoordelijk is, tot het maximumgrensbedrag per (meerjarige) verplichting zoals vastgelegd in bijlage 1 van dit besluit.

 • 3. In afwijking van het eerste lid, blijft aan de voorzitter van de Kiesraad voorbehouden de bevoegdheid om beslissingen te nemen met rechtspositionele gevolgen ten aanzien van ambtenaren van het bureau bezoldigd in salarisschaal 14 of hoger.

Artikel 3

De taken en bevoegdheden van de secretaris-directeur kunnen, voor zover nodig wordt geacht door de voorzitter en in ieder geval tijdens afwezigheid of verhindering van de secretaris-directeur, tevens door de plaatsvervangend secretaris-directeur worden uitgeoefend.

Artikel 4

 • 1. De secretaris-directeur is bevoegd om ten aanzien van de in artikel 2, tweede lid bedoelde bevoegdheid volmacht te verlenen aan ambtenaren van de Kiesraad voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van deze functionarissen, tot het maximumgrensbedrag per (meerjarige) verplichting zoals vastgelegd in bijlage 1 van dit besluit.

 • 2. Over de uitvoering hiervan wordt maandelijks verantwoording afgelegd aan de secretaris-directeur.

Artikel 5

 • 1. De ondertekening van documenten die op grond van mandaat of machtiging worden afgedaan geschiedt als volgt:

  “De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  (aanduiding functie gemandateerde)”

 • 2. Bij ondertekening van documenten die op grond van volmacht worden afgedaan geschiedt, gelet op artikel 4.6, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016, als volgt:

  “Namens de Staat der Nederlanden, De Kiesraad,

  (handtekening)

  (naam)

  (aanduiding functie gevolmachtigde)”

Artikel 6

Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit wordt de Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad (Stcrt. 2022, 10508) ingetrokken.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 4 juli 2022.

W.J. Kuijken, voorzitter

BIJLAGE 1

Maximumbedragen voor het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven, als bedoeld in de artikelen 2, tweede lid en 4 van de Mandaatregeling beheer bureau Kiesraad.

Bedragen zijn per (meerjarige) verplichting, in euro’s en inclusief BTW.

Secretaris-directeur/plaatsvervangend secretaris-directeur

tot € 250.000

Managementondersteuner/ (directie)secretaresse/directiesecretaris

tot € 2.000

TOELICHTING

Algemeen

De Kiesraad is een zelfstandig bestuursorgaan dat zijn taken in onafhankelijkheid verricht. De Kiesraad beschikt echter niet over een eigen rechtspersoonlijkheid, maar is een onderdeel van de Staat der Nederlanden. Op 1 januari 2018 is de Comptabiliteitswet 2016 in werking getreden. Gelet op de bijzondere staatsrechtelijke positie van de Kiesraad, is daarin besloten de Kiesraad als college aan te merken. Daarmee is de Raad verder van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geplaatst. Zijn bijzondere positie komt o.a. tot uitdrukking in artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016, waarin is bepaald dat de colleges een afzonderlijke (niet-departementale) begroting hebben.

Krachtens de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad (Stcrt. 2018, 5785) is aan de voorzitter van de Kiesraad mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten te nemen en andere (rechts)handelingen te verrichten ten aanzien van aangelegenheden met een beheersmatig karakter. Personeelsbeheer is daarbij inbegrepen. Deze regeling voorziet er onder andere in dat de voorzitter van de Kiesraad het aan hem verstrekte mandaat en de aan hem verleende volmacht en machtiging op het terrein van de dagelijkse leiding over het bureau door mag geven aan de secretaris-directeur. Tevens kan de voorzitter bepalen of en onder welke voorwaarden de secretaris-directeur mandaat, volmacht en machtiging kan doorgeven aan ambtenaren van de Kiesraad. Artikel 3, tweede lid, van de Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad maakt dit mogelijk.

Artikelsgewijs

Artikel 2

In dit artikel is nadere invulling gegeven aan de wijze waarop de secretaris-directeur de dagelijkse leiding over het bureau van de Kiesraad vormgeeft. Daarbij is de volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen door de secretaris-directeur beperkt tot een bedrag van € 250.000 per (meerjarige) verplichting. Voor het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven boven dit maximumgrensbedrag is de voorzitter van de Kiesraad bevoegd. Deze bevoegdheid is op grond van de Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad (Stcrt. 2018, 5785) begrensd door de van toepassing zijnde begrotingswet en de daarbij gegeven financiële ruimte.

Artikel 3

In dit artikel is geregeld dat de plaatsvervangend secretaris-directeur in afwezigheid of bij verhindering van de secretaris-directeur diens taken en bevoegdheden zoals opgenomen in de artikelen 1 en 2 van deze regeling kan uitoefenen. Daarnaast biedt dit artikel de voorzitter van de Kiesraad de mogelijkheid te bepalen in welke overige gevallen en onder welke voorwaarden de plaatsvervangend secretaris-directeur die taken en bevoegdheden van de secretaris-directeur kan uitoefenen. Beide bevoegdheden van de voorzitter vinden hun grondslag in artikel 3, tweede lid, van de Organisatie- en Mandaatregeling beheer Kiesraad. Afhankelijk van de aard en reikwijdte van een dergelijk aanvullend mandaat dient dit overeenkomstig artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikelen 4 en 5

Op grond van artikel 4.6, tweede jo. eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 kan de Kiesraad, binnen de begroting waarvoor hij verantwoordelijk is, privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten namens de Staat der Nederlanden. Op grond van de Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad is het toegestaan om onder voorwaarden een volmacht te verlenen aan ambtenaren van het bureau. Dat wordt in artikel 4 gedaan, beperkt tot bepaalde functionarissen en het maximumbedrag van € 2.000. Gevolmachtigden leggen over de uitoefening van de volmacht maandelijks verantwoording af aan de secretaris-directeur. Hierbij is aansluiting gezocht bij het Mandaatbesluit BZK 2022 (Stcrt. 2022, 1309). In de volmacht wordt aangegeven welke aangelegenheden zich op het werkterrein van deze functionarissen bevinden waarvoor de volmacht geldt. Het tweede lid van artikel 5 schrijft voor hoe een rechtshandeling die op grond van een volmacht wordt verricht ondertekend moet worden.

De artikelen 1, 6 en 7 zijn niet van een toelichting voorzien.

Naar boven