Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende voorschriften inzake berekening, toekenning en het beheer van de bekostiging van scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Besluit bekostiging WEC 2022)

Nader Rapport

Den Haag, 7 december 2021

Nr. WJZ/30170096 (12546)

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Aan de Koning

Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende voorschriften inzake berekening, toekenning en het beheer van de bekostiging van scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Besluit bekostiging WEC 2022)

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 4 oktober 2021, nr. 2021001951, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp van een algemene maatregel van bestuur rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 3 november 2021, nr. W05.21.0295/I, bied ik U hierbij aan.

De tekst van het advies treft u hieronder aan, voorzien van mijn reactie.

Bij Kabinetsmissive van 4 oktober 2021, no.2021001951, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende voorschriften inzake berekening, toekenning en het beheer van de bekostiging van scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Besluit bekostiging WEC 20xx), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,

Th. C. de Graaf.

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het besluit te actualiseren in verband met het recent gepubliceerde Aanpassingsbesluit WVO 2020, waarin op amvb-niveau verwijzingen naar de Wet op het voortgezet onderwijs worden aangepast in verwijzingen naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 (zie artikel 34). Ook zijn in de artikelen 36 tot en met 38 (Wijziging van respectievelijk het Besluit Jeugdwet, het Besluit SUWI en het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968) nog enkele correcties van verwijzingen naar de Wet op de expertisecentra opgenomen in verband met vernummeringen die de Wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs in de Wet op de expertisecentra aanbrengt.

Voorts zijn in paragraaf 3.1.3 van de nota van toelichting enkele verduidelijkingen aangebracht ten aanzien van de verschillende beschikkingen en de informatie met betrekking tot de bekostiging die het bevoegd gezag van een school in de loop van een kalenderjaar ontvangt.

Ik bied U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob.

Advies Raad van State

No. W05.21.0295/I

's-Gravenhage, 3 november 2021

Aan de Koning

Bij Kabinetsmissive van 4 oktober 2021, no.2021001951, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende voorschriften inzake berekening, toekenning en het beheer van de bekostiging van scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Besluit bekostiging WEC 20xx), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State, Th.C. de Graaf.

Tekst zoals toegezonden aan de Raad van State: Besluit van ... houdende voorschriften inzake berekening, toekenning en het beheer van de bekostiging van scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Besluit bekostiging WEC 20xx)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 30 september 2021, nr. WJZ/29119624 (12546), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 14c, elfde lid, 14f, tiende lid, 18, derde lid, 45, vijfde lid, 70, derde lid, 88, eerste lid, 113, zesde lid, 114, vierde lid, 115, tweede lid, 116, zesde lid, 145, zesde lid, en 171, derde lid, van de Wet op de expertisecentra;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ..., nr. ...);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van ..., nr. WJZ/... (12546), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt, in alfabetische volgorde, verstaan onder:

accountant:

accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

bevoegd gezag:

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de wet;

bijzondere school:

bijzondere school als bedoeld in artikel 1 van de wet;

brancardlift:

lift binnen een school, geschikt voor het vervoer van personen naar een andere etage door middel van een brancard;

centrale dienst:

centrale dienst als bedoeld in artikel 1 van de wet;

commissie:

de commissie, bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de wet;

extra bekostiging:

bekostiging als bedoeld in artikel 114, vierde lid, van de wet;

instelling:

instelling als bedoeld in artikel 1 van de wet;

leerling:

tenzij anders is bepaald een leerling:

 • a. die door een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs of artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs toelaatbaar is verklaard tot het speciaal onderwijs respectievelijk het voortgezet speciaal onderwijs,

 • b. van een inrichting, accommodatie of residentiële instelling als bedoeld in artikel 71c van de wet waarmee het bevoegd gezag een overeenkomst als bedoeld in genoemd artikel van de wet heeft gesloten;

leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond:

leerling:

 • a. die behoort tot de Molukse bevolkingsgroep;

 • b. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Griekenland, Italië, het voormalige Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije;

 • c. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname of een van de Caribische delen van het Koninkrijk;

 • d. van wie ten minste een van de ouders of voogden als vreemdeling rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder c of d, van de Vreemdelingenwet 2000;

 • e. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesië.

nevenvestiging:

nevenvestiging als bedoeld in artikel 76a of 76b van de wet;

Onze Minister:

Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

openbare school:

openbare school als bedoel in artikel 1 van de wet;

ouders:

ouders, voogden en verzorgers;

school:

school als bedoeld in artikel 1 van de wet;

schoolbad:

bad voor watergewenning of hydrotherapie in gebruik bij en door een of meer scholen;

schooljaar:

tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend;

teldatum:

de datum, bedoeld in artikel 116 van de wet;

wet:

Wet op de expertisecentra.

HOOFDSTUK 2. GEGEVENSVERSTREKKING, ERKENNING BORGSTELLING EN AANVANG BEKOSTIGING NIEUWE SCHOOL

Paragraaf 1. Gegevensverstrekking
Artikel 2. Gegevensverstrekking aanvang bekostiging
 • 1. Het bevoegd gezag van een school die door Onze Minister voor bekostiging in aanmerking is gebracht, zendt Onze Minister uiterlijk 12 weken voor de datum van ingang van de bekostiging de benodigde gegevens voor de vaststelling van de bekostiging.

 • 2. Bij ministeriële regeling worden de gegevens, bedoeld in het eerste lid vastgesteld en kunnen hierover voorschriften worden gesteld.

Paragraaf 2. Erkenning en aanvang bekostiging nieuwe school
Artikel 3. Erkenning organisatie borgstelling
 • 1. Het bevoegd gezag van een bijzondere school is aangesloten bij een organisatie van bevoegde gezagen, die zich borg stelt voor terugbetaling van teveel ontvangen bedragen aan het bevoegd gezag.

 • 2. De organisatie, bedoeld in het eerste lid, is rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid en is erkend door Onze Minister.

 • 3. De erkenning, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op verzoek van het bestuur van de organisatie. Het verzoek bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a. een opgave van elk bevoegd gezag waarvoor borg wordt gesteld;

  • b. voor elke school de gemeente waar de school is of, indien de school bestaat uit een hoofdvestiging en een of meer nevenvestigingen, de gemeente of gemeenten waar de hoofdvestiging en de nevenvestiging of nevenvestigingen zijn gelegen;

  • c. de plaats of plaatsen binnen die gemeente of gemeenten;

  • d. de naam van de rechtspersoon onder wiens bestuur de school staat.

 • 4. Het bestuur van de organisatie, bedoeld in het eerste lid, stelt Onze Minister binnen twee weken op de hoogte van wijzigingen in de gegevens, bedoeld in het derde lid. Deze wijzigingen ontheffen de organisatie niet van de voor het lopende jaar aangegane borgstelling voor een aangesloten bevoegd gezag.

 • 5. Onze Minister beslist binnen acht weken na ontvangst van het verzoek tot erkenning.

Artikel 4. Aanvang eenmalige startbekostiging nieuwe school
 • 1. Onze Minister kan op verzoek van het bevoegd gezag van een nieuwe school eenmalig een deel van de bekostiging, bedoeld in de artikel 114 van de wet, toekennen vanaf 1 juni voorafgaand aan het schooljaar waarin de bekostiging een aanvang neemt.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gesteld over de wijze waarop de bekostiging wordt vastgesteld en verstrekt.

Artikel 5. Vaststelling voorschotten en verrekening van voorschotten
 • 1. Onze Minister kan op verzoek van het bevoegd gezag van een nieuwe school een voorschot verstrekken in afwachting van de vaststelling van de bekostiging voor de periode, bedoeld in artikel 116, tweede lid, onderdeel a, van de wet.

 • 2. Bij het verzoek, bedoeld in het eerste lid, meldt het bevoegd gezag uiterlijk op 1 juli voorafgaande aan het schooljaar waarin de bekostiging van een nieuwe school begint, het vermoedelijk aantal leerlingen op 1 oktober volgend op de datum van ingang van de bekostiging.

 • 3. Onze Minister kan op verzoek van het bevoegd gezag van een nieuwe school een voorschot verstrekken in afwachting van de vaststelling van de bekostiging voor de periode, bedoeld in artikel 116, tweede lid, onderdeel b, van de wet, op grond van het aantal leerlingen op 1 oktober volgende op de opening van de nieuwe school.

 • 4. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit de bekostiging, bedoeld in artikel 114, tweede lid, van de wet, berekend overeenkomstig dit besluit, met dien verstande dat wordt gerekend met het aantal leerlingen, bedoeld in het eerste lid.

 • 5. Het voorschot, bedoeld in het derde lid, bestaat uit de bekostiging, bedoeld in artikel 114, eerste lid, van de wet, berekend overeenkomstig dit besluit, met dien verstande dat wordt gerekend met het aantal leerlingen, bedoeld in het tweede lid.

 • 6. Op de betaling van het verleende voorschot is artikel 114, zesde lid, van de wet van overeenkomstige toepassing.

 • 7. Onze Minister is bevoegd tot verrekening van verstrekte voorschotten met de betalingen die voortvloeien uit de vaststelling van de onderscheiden onderdelen van de bekostiging.

 • 8. Indien Onze Minister een voorschot verleent in gevallen waarin de bekostiging niet tijdig kan worden vastgesteld door omstandigheden die niet aan het bevoegd gezag van de school zijn toe te rekenen, zijn het zesde en het zevende lid van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 3. LEERLINGENTELLING EN LEERLINGENADMINISTRATIE

Artikel 6. Leerlingentelling
 • 1. Voor de toepassing van de wet en dit besluit worden de leerlingen meegeteld die:

  • a. op de teldatum als werkelijk schoolgaand op de school staan ingeschreven, of

  • b. op de teldatum op grond van artikel 12 van het Onderwijskundig besluit WEC tijdelijk buiten de school waar zij staan ingeschreven zijn geplaatst.

 • 2. Onze Minister neemt voor het bepalen van het aantal leerlingen op de teldatum de leerlingen in aanmerking van wie het persoonsgebonden nummer tezamen met de basisgegevens, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet register onderwijsdeelnemers binnen vier weken na die dag zijn opgenomen in het register onderwijsdeelnemers overeenkomstig artikel 14 van de Wet register onderwijsdeelnemers.

 • 3. De termijn van vier weken, bedoeld in het tweede lid, kan bij ministeriële regeling verlengd worden.

 • 4. Een leerling kan op de teldatum slechts op één school voor de bekostiging meetellen.

Artikel 7. Overzicht aantal leerlingen
 • 1. Onze Minister stelt jaarlijks een overzicht vast van de hem ter beschikking staande gegevens over het aantal leerlingen op de teldatum dat bij de vaststelling van de bekostiging, bedoeld in artikel 13, eerste lid, in aanmerking wordt genomen.

 • 2. Het overzicht wordt uiterlijk acht weken na de teldatum toegezonden aan het bevoegd gezag. Indien toepassing is gegeven aan artikel 6, derde lid, wordt het overzicht uiterlijk vier weken na afloop van de daar bedoelde verlengde termijn toegezonden aan het bevoegd gezag.

 • 3. Het overzicht is onderverdeeld in leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond en overige leerlingen.

 • 4. Indien de school bestaat uit een hoofdvestiging en een of meer nevenvestigingen, wordt het overzicht tevens onderverdeeld in de leerlingen van de hoofdvestiging en de leerlingen van elk van de nevenvestigingen.

Artikel 8. Inschrijving
 • 1. De directeur van een school schrijft een leerling slechts in na een beslissing van het bevoegd gezag tot toelating van de leerling, of indien de leerling tijdelijk op de school wordt geplaatst op grond van artikel 40, achtste lid, van de wet.

 • 2. De directeur schrijft de leerling in met ingang van de dag waarop de leerling de school voor het eerst bezoekt.

 • 3. In afwijking van het tweede lid, schrijft de directeur de leerling die de school voor het eerst bezoekt op de eerste schooldag van het schooljaar, in met ingang van 1 augustus van dat schooljaar, tenzij de leerling op 1 augustus de leeftijd van vier jaar nog niet heeft bereikt.

Artikel 9. Uitschrijving
 • 1. De directeur van de school waar een leerling staat ingeschreven, schrijft de leerling, indien deze de school verlaat, uit met ingang van de dag waarop de leerling de school voor het laatst heeft bezocht. De directeur schrijft de leerling die wordt uitgeschreven na de school op de laatste schooldag van het schooljaar te hebben bezocht, uit met ingang van 31 juli van dat schooljaar.

 • 2. Indien de directeur van een school op wiens school de leerling stond ingeschreven binnen vier weken na de dag waarop de leerling de school voor het laatst heeft bezocht uit het register onderwijsdeelnemers, bedoeld in de Wet register onderwijsdeelnemers, een melding ontvangt van de inschrijving van de leerling op een andere school of een school of instelling voor ander onderwijs, wijzigt de directeur de datum van uitschrijving, bedoeld in het eerste lid, alsnog in de datum van de dag voorafgaande aan de inschrijving op die andere school of die school of instelling voor ander onderwijs.

Artikel 10. Inhoud leerlingenadministratie
 • 1. De directeur van een school draagt er zorg voor dat een overzichtelijke leerlingenadministratie beschikbaar is van:

  • a. de inschrijving, de uitschrijving en het verzuim van de leerlingen op de school;

  • b. de gegevens van de leerlingen en hun ouders die noodzakelijk zijn voor de berekening van de bekostiging;

  • c. het gemeenschappelijk rapport, bedoeld in artikel 41, zesde lid, van de wet; en

  • d. de verklaring bedoeld in artikel 40, zestiende lid, van de wet.

 • 2. Indien de school bestaat uit een hoofdvestiging en een of meer nevenvestigingen wordt in de leerlingenadministratie een onderverdeling gemaakt naar leerlingen van de hoofdvestiging en leerlingen van elk van de nevenvestigingen.

 • 3. De directeur zorgt dat de leerlingenadministratie op de hoofdvestiging beschikbaar is.

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop de leerlingenadministratie wordt ingericht.

Artikel 11. Bewaren gegevens
 • 1. De gegevens, bedoeld in artikel 10, worden in ieder geval gedurende vijf jaar nadat de desbetreffende leerling van de school is uitgeschreven in de leerlingenadministratie bewaard.

 • 2. De gegevens, bedoeld in artikel 10, onderdelen b, c en d, worden binnen acht weken na het verstrijken van de termijn, bedoeld in het eerste lid, vernietigd.

HOOFDSTUK 4. VASTSTELLING BEKOSTIGING EN EXTRA BEKOSTIGING

Paragraaf 1. Vaststelling bekostiging
Artikel 12. Reikwijdte hoofdstuk 4

Dit hoofdstuk is, met uitzondering van artikel 13, eerste, tweede en zesde lid, niet van toepassing op instellingen.

Artikel 13. Vaststelling bekostiging en gewijzigde vaststelling
 • 1. Onze Minister stelt jaarlijks uiterlijk op 1 januari de bekostiging, bedoeld in de artikelen 114, tweede en vierde lid, en 119 van de wet vast voor zover deze mede gebaseerd is op het aantal leerlingen op de teldatum.

 • 2. Onze Minister kan de bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wijzigen vanwege loonontwikkelingen of andere al dan niet uit de rijksbegroting voortvloeiende maatregelen.

 • 3. Het bedrag per school, bedoeld in artikel 114, tweede lid, van de wet bedraagt voor scholen voor speciaal onderwijs met op de teldatum minder dan 50 leerlingen respectievelijk 50 leerlingen of meer een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

 • 4. Het bedrag per school, bedoeld in artikel 114, tweede lid, van de wet bedraagt voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs met op de teldatum minder dan 50 leerlingen respectievelijk 50 leerlingen of meer een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

 • 5. Voor een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zijn zowel het derde als het vierde lid van toepassing, voor zover de school onderwijs verzorgt aan leerlingen op zowel het deel van de school voor speciaal onderwijs als op de afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs.

 • 6. Een school die geen leerlingen heeft, komt niet voor bekostiging in aanmerking.

Paragraaf 2. Extra bekostiging
Artikel 14. Extra bekostiging onderwijsachterstanden
 • 1. Voor een school met leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond op de teldatum wordt voor de bestrijding van onderwijsachterstanden extra bekostiging toegekend.

 • 2. De extra bekostiging bestaat uit een bedrag per leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond dat bij ministeriële regeling wordt vastgesteld.

Artikel 15. Extra bekostiging schoolbad
 • 1. Een school voor onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdelen f, j of n, van de wet kan aanspraak maken op extra bekostiging voor een schoolbad.

 • 2. De aanspraak op extra bekostiging voor de uitgaven voor een schoolbad ontstaat met ingang van de maand na de melding aan Onze Minister van de ingebruikneming daarvan.

 • 3. Bij de melding, bedoeld in het tweede lid, worden de volgende gegevens verstrekt:

  • a. gegevens over het soort bad;

  • b. de afmetingen van het bad in m3 maximale waterinhoud;

  • c. gegevens over het type bodem;

  • d. een bewijsstuk van de kenmerken van het bad.

 • 4. Wijzigingen van de gegevens, bedoeld in het derde lid worden binnen acht weken doorgegeven aan Onze Minister.

 • 5. De extra bekostiging bestaat uit een bedrag per bad en een bedrag per m3 waterinhoud. Bij een beweegbare bodem wordt de extra bekostiging verhoogd met een bedrag voor de beweegbare bodem.

 • 6. De bedragen voor een schoolbad worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

 • 7. Onze Minister stelt binnen acht weken na de melding van ingebruikneming, bedoeld in het eerste lid, de bekostiging voor dat jaar vast.

 • 8. De aanspraak op de extra bekostiging eindigt met ingang van de maand volgend op de maand waarin het schoolbad buiten gebruik wordt gesteld.

 • 9. De buitengebruikstelling, bedoeld in het achtste lid, wordt binnen acht weken aan Onze Minister gemeld.

Artikel 16. Extra bekostiging brancardlift
 • 1. De aanspraak op extra bekostiging voor installatieonderhoud en elektriciteitsverbruik van een brancardlift ontstaat met ingang van de maand na de melding aan Onze Minister van de ingebruikneming daarvan en eindigt met ingang van de maand volgend op de maand waarin de brancardlift buiten gebruik wordt gesteld.

 • 2. Bij de melding, bedoeld in het eerste lid, wordt een bewijsstuk van de kenmerken van de lift verstrekt.

 • 3. Binnen acht weken na de buitengebruikstelling, bedoeld in het eerste lid, wordt dit aan Onze Minister gemeld.

 • 4. De extra bekostiging bestaat uit een bedrag per brancardlift. Het bedrag wordt bij ministeriële regeling vastgesteld.

HOOFDSTUK 5. SAMENVOEGING, OPHEFFING SCHOLEN EN BEËINDIGING BEKOSTIGING

Artikel 17. Samenvoeging

Er is sprake van een samenvoeging als bedoeld in artikel 115, eerste lid, van de wet indien:

 • a. de institutionele fusie, bedoeld in artikel 66a van de wet, die heeft geleid tot de samenvoeging binnen vier weken na de fusiedatum van 1 augustus door het bevoegd gezag bij Onze Minister is gemeld;

 • b. alle scholen die onderdeel uitmaken van de fusie op het moment van deze fusie meer dan acht schooljaren bekostigd worden; en

 • c. minimaal 25% van de leerlingen die op 1 februari direct voorafgaande aan de fusie als bekostigde leerling stonden ingeschreven op een bij de fusie opgeheven school voor speciaal onderwijs, school voor voortgezet speciaal onderwijs of het speciaal onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs aan een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en die op 1 augustus direct volgend op de opheffing als bekostigde leerling ingeschreven staan aan dezelfde soort onderwijs, zijn doorgestroomd naar de fusieschool en staan daar op de fusiedatum als bekostigde leerling ingeschreven.

Artikel 18. Opheffen school

Het bevoegd gezag geeft binnen twee weken na een besluit tot opheffing van de school of een nevenvestiging kennis daarvan aan Onze Minister, gedeputeerde staten, de Inspectie van het onderwijs en, indien het een bijzondere school of een nevenvestiging daarvan betreft, eveneens aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school onderscheidenlijk de nevenvestiging is gelegen.

Artikel 19. Berekening exploitatieoverschot bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag
 • 1. Voor de toepassing van artikel 139 van de wet wordt onder exploitatieoverschot verstaan:

  • a. het bedrag van de bekostiging, bedoeld in de artikelen 114, 117, 118 en 119 van de wet verminderd met de lasten over dat jaar voor zover deze als rechtmatig kunnen worden aangemerkt;

  • b. de reserveringen voor zover afkomstig uit ’s Rijks kas, met inbegrip van de ontvangen rentebaten; en

  • c. voor zover het een niet door een gemeente in stand gehouden school betreft, de niet bestede gedeelten van de uitkeringen op grond van de voorschriften inzake de gemeentelijke overschrijding.

 • 2. Het bevoegd gezag meldt het overeenkomstig het eerste lid berekende saldo, verdeeld naar de onderdelen a en b, respectievelijk c, van het eerste lid, tezamen met het jaarverslag over het laatste jaar waarin de school nog geheel of gedeeltelijk voor bekostiging in aanmerking kwam. De opgave gaat vergezeld van een verklaring omtrent de juistheid van de opgave van een accountant.

 • 3. Indien het exploitatieoverschot van een niet door een gemeente in stand gehouden school mede is opgebouwd uit uitkeringen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, en geen onderscheid kan worden gemaakt met de baten respectievelijk de lasten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, geldt als maatstaf voor de verdeling van eerstbedoeld deel van het exploitatieoverschot tussen Rijk en de desbetreffende gemeente de verhouding tussen het ontvangen bedrag aan bekostiging van het Rijk en het ontvangen bedrag aan uitkeringen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, van de gemeente in een periode van vijf jaren voorafgaand aan het jaar van de beëindiging van de bekostiging. De verdeling behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

HOOFDSTUK 6. BEKOSTIGINGSCORRECTIES

Artikel 20. Onderzoek en correcties
 • 1. Onverminderd de bevoegdheid van de Inspectie van het onderwijs op grond van de Wet op het onderwijstoezicht kan Onze Minister een onderzoek instellen of doen instellen naar de jaarverslaggeving, naar de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de bekostiging, naar de rechtmatigheid van de bestedingen en naar de doelmatigheid van het beheer van de school.

 • 2. Onze Minister kan correcties aanbrengen op de bekostiging, indien uit het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de bekostiging voor een school onjuist is vastgesteld.

 • 3. Onze Minister doet het bevoegd gezag schriftelijk mededeling van een besluit tot het aanbrengen van een correctie op de bekostiging.

 • 4. Indien uit de jaarverslaggeving, bedoeld in artikel 172, eerste lid, van de wet, uit de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 172, vierde lid, van de wet of uit een onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat de bekostiging voor een school onrechtmatig is besteed of ondoelmatig is aangewend, kan Onze Minister bepalen dat de daarmee gemoeide bedragen in mindering worden gebracht op de bekostiging, onverminderd artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5. De correctie, bedoeld in het tweede lid, wordt, indien de correctie strekt tot verhoging van de bekostiging, binnen acht weken na de mededeling, bedoeld het derde lid, door Onze Minister betaald.

HOOFDSTUK 7. OUDE EIGENDOMS- EN HUURSCHOLEN

Paragraaf 1. Vergoeding voor en buitengebruikstelling van oude eigendoms- en huurscholen
Artikel 21. Schatting
 • 1. Schattingen welke ingevolge dit hoofdstuk dienen plaats te vinden, geschieden door een commissie van drie deskundigen van wie er een wordt benoemd door de Onderwijsraad, een door het college van burgemeester en wethouders en een door het bevoegd gezag.

 • 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien geen meerderheid wordt verkregen, wordt de waarde bepaald op het gemiddelde van de drie schattingsopgaven.

 • 3. Een afschrift van de beslissing wordt aan het gemeentebestuur en het bevoegd gezag verstrekt.

 • 4. De kosten van de schattingen komen ten laste van de gemeente.

Artikel 22. Niet meer verschuldigde vergoeding

De vergoedingen, bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van dit hoofdstuk, zijn niet langer verschuldigd wanneer de gemeente de eigendom van het terrein en gebouw verkrijgt of wanneer het terrein en gebouw niet meer voor het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 2 van de wet, wordt gebruikt.

Paragraaf 2. Eigendomsscholen als bedoeld in artikel 205 van de Lager-onderwijswet 1920
Artikel 23. Vergoeding
 • 1. Voor de terreinen en gebouwen die eigendom zijn van het bevoegd gezag van een bijzondere school en op 1 januari 1921 in gebruik of in aanbouw waren, betaalt de gemeente jaarlijks aan het desbetreffende bevoegd gezag een vergoeding, berekend over de waarde van de terreinen, gebouwen en het meubilair zoals deze ingevolge de Lager-onderwijswet 1920 is geschat.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt voor gebouwen die niet uitsluitend zijn bestemd voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2 van de wet, de vergoeding berekend over 80% van het voor het desbetreffende gebouw ingevolge de Lager-onderwijswet 1920 geschatte bedrag.

 • 3. De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, wordt op gelijke wijze uitbetaald aan een bevoegd gezag dat na 1 januari 1921 de eigendom van terreinen en gebouwen van een bijzondere school die op 1 januari 1921 in gebruik of in aanbouw waren, heeft verkregen of verkrijgt.

 • 4. Voor de toepassing van dit artikel worden onder gebouwen in aanbouw verstaan de gebouwen van een bijzondere school waarvan de ontwerpen voor 1 januari 1921 overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 juni 1912 (Stb. 193) bij het rijksschooltoezicht werden ingediend en die voor 1 juli 1923 zijn voltooid.

Artikel 24. Hoogte vergoeding
 • 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 23, bedraagt 5% van de geschatte waarde, onderscheidenlijk het in de tweede volzin van het eerste lid van dat artikel bedoelde bedrag waarover de vergoeding dient te worden berekend.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan, op verzoek van het bevoegd gezag van de bijzondere school, bepalen dat in verband met de op het bevoegd gezag rustende geldelijke verplichtingen, gedurende een door hem vast te stellen termijn de vergoeding naar een hoger percentage zal worden berekend.

Artikel 25. Vermindering van de vergoeding
 • 1. Indien voor de bouw van nieuwe lokalen gebruik wordt gemaakt van een gebouw of terrein als bedoeld in artikel 23, of indien overeenkomstig artikel 108 van de wet is vastgesteld dat een gedeelte van een zodanig gebouw of terrein ten gevolge van het in gebruik nemen van nieuwe of andere lokalen blijvend niet meer voor de school wordt gebruikt, wordt de geschatte waarde, bedoeld in dat artikel, verminderd met de geschatte waarde van de niet meer gebruikte lokalen, en wordt over het verschil de vergoeding opnieuw berekend. De nieuw berekende vergoeding gaat in op het tijdstip waarop de lokalen buiten gebruik zijn gesteld.

 • 2. Indien het meubilair in gebouwen als bedoeld in artikel 23 wordt vervangen, wordt de geschatte waarde, bedoeld in dat artikel, verminderd met het bedrag waarop de waarde van het oude meubilair was bepaald, en wordt over het verschil de vergoeding opnieuw berekend. De nieuw berekende vergoeding gaat in op het tijdstip van ingebruikneming van het nieuwe meubilair.

Artikel 26. Vervreemding en buitengebruikstelling
 • 1. Wanneer de gebouwen en terreinen, bedoeld in artikel 23, anders dan ingevolge artikel 58 van de wet worden vervreemd, of zodra voor die gebouwen en terreinen overeenkomstig artikel 108 van de wet is vastgesteld dat zij blijvend niet meer voor het onderwijs aan de school worden gebruikt, betaalt het bevoegd gezag van een bijzondere school aan de gemeente terug het bedrag dat de gemeente aan uitbreiding, verbouwing of vernieuwing van het gebouw en terrein op grond van de bepalingen van de Lager-onderwijswet 1920 of de Overgangswet ISOVSO zoals luidend op 31 december 1996 heeft uitgegeven, verminderd, behoudens voor zover het betreft door de gemeente bekostigde grond, met 2% voor wat betreft de uitbreiding en met 5% voor wat betreft de verbouwing of de vernieuwing, voor elk vol jaar dat is verstreken vanaf het tijdstip waarop de uitgaven zijn gedaan. De terugbetaling kan in termijnen plaatsvinden.

 • 2. Het bevoegd gezag van een bijzondere school betaalt aan de gemeente terug het bedrag dat de gemeente aan uitbreiding, algehele aanpassing, partiële aanpassing, ingrijpend onderhoud of energiebesparende maatregelen op grond van de bepalingen van de Interim-wet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals die luidde op 31 december 1996 heeft uitgegeven, verminderd, behoudens voor zover het betreft door de gemeente bekostigde grond, met de ten behoeve van een voorziening als de onderhavige voor de desbetreffende school door het Rijk aan de gemeente verstrekte vergoedingen. De terugbetaling kan in termijnen plaatsvinden.

 • 3. Het bevoegd gezag van een bijzondere school betaalt aan de gemeente het bedrag terug dat de gemeente heeft uitgegeven aan de voorzieningen, bedoeld in artikel 90, eerste lid, onderdelen a, onder 2°, b en c, van de wet, verminderd met de uit de gemeentebegroting blijkende afschrijving op het moment van de in het eerste lid bedoelde vaststelling van de buitengebruikstelling, behoudens voor zover het betreft door de gemeente bekostigde grond, voor elk vol jaar dat is verstreken sedert het tijdstip waarop de uitgaven plaats hadden. De terugbetaling kan in termijnen plaatsvinden.

 • 4. Binnen vier weken na de vervreemding of nadat de buitengebruikstelling overeenkomstig artikel 108 van de wet is vastgesteld, draagt het bevoegd gezag van een bijzondere school de roerende zaken, behoudens die welke het bevoegd gezag uit eigen middelen heeft aangeschaft, aan de gemeente in eigendom over.

 • 5. Indien het bevoegd gezag in de onmogelijkheid verkeert het gebouw en terrein tegen een zodanige prijs te verkopen of op andere wijze daaruit zodanige inkomsten te verwerven, dat uit de opbrengst het verschuldigde bedrag kan worden terugbetaald, kan het bevoegd gezag aan zijn verplichtingen voldoen door overdracht van het gebouw en terrein aan de gemeente, dan wel door betaling aan de gemeente van een door gedeputeerde staten vast te stellen vergoeding.

Paragraaf 3. Scholen als bedoeld in artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967
Artikel 27. Scholen als bedoeld in artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967
 • 1. Voor de gebouwen en terreinen waarvoor voor 1 januari 1989 vergoeding werd genoten op grond van artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967, betaalt de gemeente jaarlijks aan het bevoegd gezag een vergoeding gelijk aan het bedrag dat voor huur van de gebouwen en terreinen, met inbegrip van de inrichting, het meubilair en het onderwijsleerpakket, redelijk is te achten, verminderd met de kosten van instandhouding van het gebouw. De vergoeding bedraagt niet meer dan het bedrag dat een redelijke vergoeding oplevert voor een overeenkomstige school, bestemd voor hetzelfde aantal leerlingen, die in normale omstandigheden verkeert. De vergoeding wordt in overleg tussen burgemeester en wethouders en het bevoegd gezag vastgesteld. Indien voor gebouw en terrein, met inbegrip van de inrichting, het meubilair en het onderwijsleerpakket, een vergoeding uit de openbare kassen is of wordt genoten, wordt de vergoeding dienovereenkomstig verminderd.

 • 2. Aan het bevoegd gezag van een school, niet zijnde een instelling, waarvoor de in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt betaald, verstrekt het Rijk jaarlijks een bedrag ter bestrijding van de kosten van de school waarvoor de in het eerste lid bedoelde vergoeding niet is bestemd. De artikelen 12, 15 en 16 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 28. Vervreemding en buitengebruikstelling
 • 1. Indien het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 27, eigenaar is van het gebouw en terrein, en het gebouw en terrein niet meer voor het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs of het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2 van de wet worden gebruikt, dan wel het gebouw en terrein na 1 september 1987 zijn of worden vervreemd, betaalt het bevoegd gezag voor elk jaar dat de gemeente met betrekking tot het gebouw en terrein een vergoeding heeft verstrekt, doch voor ten hoogste 40 jaren, aan de gemeente 1/40 deel van de waarde van het gebouw en terrein in het economisch verkeer, met dien verstande dat het college van burgemeester en wethouders kan besluiten in verband met eigen investeringen van het bevoegd gezag een lagere waarde vast te stellen. Indien toepassing is gegeven aan artikel VI, vierde lid, van de Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 1998, 228), wordt de gemeente geacht gedurende 40 jaren een vergoeding met betrekking tot het gebouw en terrein te hebben verstrekt.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, kan het bevoegd gezag de eigendom van het gebouw overdragen aan de gemeente.

HOOFDSTUK 8. SUBSIDIËRING VAN GODSDIENSTONDERWIJS OF LEVENSBESCHOUWELIJK VORMINGSONDERWIJS OP OPENBARE SCHOLEN

Artikel 29. Subsidieverstrekking
 • 1. Onze Minister verstrekt per boekjaar subsidie aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 171, eerste lid, van de wet, voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

 • 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de verstrekking.

Artikel 30. Subsidiebedrag
 • 1. Het subsidiebedrag dat wordt verstrekt aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 171, eerste lid, van de wet, bestaat uit een bedrag dat is bestemd voor personeelskosten voor de leraren die het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs verzorgen en een bedrag dat is bestemd voor overige kosten.

 • 2. Het bedrag dat is bestemd voor personeelskosten kan met maximaal 2% per jaar stijgen ten opzichte van het meest recent vastgestelde subsidiebedrag dat is bestemd voor personeelskosten.

 • 3. Het tweede lid vervalt met ingang van 31 december 2025.

 • 4. Voor het berekenen van de hoogte van het subsidiebedrag wordt uitgegaan van ten hoogste veertig uren per schooljaar door leerlingen te ontvangen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

 • 5. Bij het besluit tot verlening van de subsidie verleent Onze Minister voorschotten. Onze Minister stelt bij beschikking het betaalritme vast.

 • 6. Het bedrag dat ten hoogste wordt verstrekt aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 171, eerste lid, van de wet, is het bedrag dat op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar is voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

Artikel 31. Nadere regels groepsgrootte en schooljaren

Voor het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld over:

 • a. de minimale omvang van de groepsgrootte per stroming binnen het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs; en

 • b. het maximale aantal schooljaren per school waarin godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven.

Artikel 32. Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, kan de subsidie in ieder geval worden geweigerd indien:

 • a. het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs niet wordt gegeven door leraren als bedoeld in artikel 54 van de wet, of

 • b. het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven in strijd met artikel 11, vierde lid, van de wet.

HOOFDSTUK 9. SLOTBEPALING

Artikel 33. Intrekking Besluit bekostiging WEC

Het Besluit bekostiging WEC wordt ingetrokken.

Artikel 34. Wijziging Onderwijskundig besluit WEC

Het Onderwijskundig besluit WEC wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

afdeling:

afdeling als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet, tenzij het tegendeel blijkt;

bevoegd gezag voor wat betreft:

 • a. een openbare school:

  • 1°. het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  • 2°. het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  • 3°. de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 50 van de wet; dan wel

  • 4°. de stichting, bedoeld in artikel 28 of artikel 51 van de wet;

 • b. een bijzondere school: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 57 van de wet;

 • c. een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld in artikel 28j van de wet;

instelling:

instelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede of derde volzin, van de wet;

meervoudig gehandicapte kinderen:

kinderen met combinaties van handicaps als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van de wet;

Onze Minister:

Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

ouders:

ouders, voogden of verzorgers;

samenwerkingsverband:

samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 28a van de wet;

school:

een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder f, g, h, j, k, m of n, van de wet, dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede of derde volzin, van de wet, tenzij het tegendeel blijkt;

schooljaar:

het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

stage:

de stage bedoeld in artikel 17 van de wet;

stagegever:

de rechtspersoon of de natuurlijke persoon bij wie de stage wordt doorlopen;

stageleraar:

leraar van de school waarop de leerling is ingeschreven, belast met de begeleiding van de leerling tijdens de stage;

stagebegeleider:

degene die is belast met de begeleiding van de leerling en werkzaam is bij de stagegever;

symbiose:

onderwijs waarbij een leerling of leerlingen, ter uitvoering van een deel van het schoolplan voor zover het betrekking heeft op speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, en artikel 14a, eerste lid, onderdeel a, van de wet, onderwijs ontvangt onderscheidenlijk ontvangen op een andere school, een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor voortgezet onderwijs of een instelling voor educatie en beroepsonderwijs;

teldatum:

een van de data, bedoeld in artikel 116 van de wet;

wet:

Wet op de expertisecentra.

B

In artikel 14, eerste en tweede lid, wordt ‘ artikel 14c, negende lid, eerste volzin’ vervangen door ‘artikel 14c, elfde lid, eerste volzin’ en wordt ‘artikel 14f, achtste lid, eerste volzin, van de wet’ vervangen door ‘artikel 14f, tiende lid, eerste volzin, van de wet’.

C

Titel VII komt te luiden:

Titel VII. Overige bepalingen
Artikel 22. Monitor veiligheid op school

Het instrument ter monitoring van de veiligheid van leerlingen, bedoeld in artikel 5a, eerste lid, onderdeel b, van de wet:

 • a. geeft inzicht in de ervaren en feitelijke veiligheid en het welbevinden van de leerlingen, voor zover dat verband houdt met de veiligheid, op school;

 • b. wordt ten minste eens per schooljaar afgenomen onder een representatief deel van de leerlingen; en

 • c. is gestandaardiseerd, valide en betrouwbaar.

Artikel 23. Tijdelijke landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering
 • 1. De geschillencommissie, bedoeld in artikel 45 van de wet, bestaat uit ten minste zeven leden met verschillende deskundigheden. De leden worden benoemd op gezamenlijke bindende voordracht van de landelijke ouderorganisaties, de landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties en de sectororganisaties.

 • 2. De leden worden benoemd en ontslagen door Onze Minister.

 • 3. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen ten hoogste twee maal worden herbenoemd.

 • 4. De commissie is zodanig samengesteld dat zij beschikt over (ortho)pedagogische, psychologische, onderwijskundige, maatschappelijke, bestuurlijke, juridische en medische deskundigheid. Voor de behandeling van ieder ingediend geschil kiest de commissie uit haar leden één voorzitter en twee leden. De commissie bepaalt welke samenstelling bij de behandeling van het geschil het meest geschikt is.

 • 5. De leden worden ontslagen indien zij daarom verzoeken.

 • 6. De leden mogen niet deel uitmaken van het bevoegd gezag van een van de scholen die deelnemen aan het samenwerkingsverband of het bevoegd gezag van dat samenwerkingsverband dat betrokken is in het geschil en zij functioneren zonder last of ruggenspraak.

 • 7. De commissie zendt haar oordeel aan het bevoegd gezag en een afschrift van haar oordeel aan de ouders.

 • 8. Het bevoegd gezag van de school die het oordeel van de commissie heeft ontvangen, deelt schriftelijk aan de ouders en aan de commissie mee wat er met het oordeel wordt gedaan. Indien de beslissing van het bevoegd gezag van de school afwijkt van het oordeel van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld.

Artikel 24. Percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal

Het percentage, bedoeld in artikel 18, derde lid, van de wet, waarin een deel van het onderwijs kan worden gegeven in de Engelse, Duitse of Franse taal is ten hoogste 15% per schooljaar.

D

In titel VIII wordt vóór artikel 27 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 26. Omhangbepaling

Dit besluit is gebaseerd op de artikelen 8, tweede lid, 14c, elfde lid, 14f, tiende lid, 17, eerste lid, 18, derde lid, 24, tweede lid, 41a, zevende lid, en 45, vijfde lid, van de wet.

Artikel 35. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekostiging WEC 20xx.

Artikel 36. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

NOTA VAN TOELICHTING

I. Algemeen

1.

Inleiding

16

2.

Hoofdlijnen

16

3.

Besluit

17

 

3.1.

Algemene wijzigingen

18

 

3.1.1.

Teldatum

18

 

3.1.2.

Verzuim

18

 

3.1.3.

Beschikkingsmomenten voor bekostiging

19

 

3.2.

Basisbekostiging

19

 

3.3.

Extra bekostiging

20

 

3.3.1.

Extra bekostiging voor onderwijsachterstanden

20

 

3.3.2.

Extra bekostiging bij schoolbad of brancardlift

20

 

3.4.

Wijzigingen in specifieke onderdelen

20

 

3.4.1.

Samenvoeging

20

 

3.4.2.

Opheffing

21

 

3.4.3.

Groeibekostiging

21

4.

Gevolgen (m.u.v. financiële gevolgen)

21

6.

Uitvoering, toezicht en handhaving

22

6.

Financiële gevolgen

22

 

6.1.

Financiële effecten

22

 

6.2.

Gevolgen voor de Rijksbegroting

23

7.

Administratieve lasten en regeldruk

23

 

7.1.

Gevolgen voor de administratieve lasten en regeldruk

23

 

7.2.

Adviescollege toetsing regeldruk

23

8.

Internetconsultatie

23

9.

Inwerkingtreding

24

II.

Artikelsgewijs

24

1. Inleiding

Dit besluit voorziet, samen met het Besluit bekostiging WPO 20xx en het Besluit bekostiging WPO BES 20xx, in de verdere uitwerking van de Wet vereenvoudiging bekostiging po.1 Het besluit behelst een nieuwe regeling van de bekostiging voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, in overeenstemming met die wet. Daartoe wordt het oude Besluit bekostiging WEC ingetrokken en vervangen door het onderhavige besluit. Enkele bepalingen uit het in te trekken Besluit bekostiging WEC die niet op de bekostiging zien, worden overgeheveld naar het Onderwijskundig besluit WEC. Het Besluit bekostiging WPO 20xx, het Besluit bekostiging WEC 20xx en het Besluit bekostiging WPO BES 20xx vervangen samen de eerdere bekostigingsbesluiten onder de WPO, de WEC en de WPO BES.

Een deel van de wijzigingen in dit besluit komt rechtstreeks voort uit de aanpassingen in de WEC door de Wet vereenvoudiging bekostiging po en bestaan uit een technische uitwerking. Die technische wijzigingen zijn grotendeels reeds belicht in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.2 Een ander deel van de wijzigingen staat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel slechts op hoofdlijnen beschreven en is in dit besluit meer inhoudelijk uitgewerkt. Die inhoudelijke wijzigingen worden in deze nota van toelichting nader toegelicht.

In de volgende paragrafen wordt de Wet vereenvoudiging bekostiging po nog kort op hoofdlijnen toegelicht, zoals de aanleiding en de algemene wijzigingen. Vervolgens wordt ingegaan op de aanpassingen die via dit Besluit specifiek voor de bekostiging worden geregeld. Daarna worden de (financiële) gevolgen beschreven, de gevolgen voor de uitvoering, de informatie uit de consultaties en ten slotte de inwerkingtreding.

2. Hoofdlijnen
Aanleiding

De oude bekostiging van het primair onderwijs sloot door de fijnmazigheid onvoldoende aan bij de sturingsfilosofie van de lumpsum. Uitgangspunt van de lumpsum is dat schoolbesturen vrij zijn om binnen de wettelijke kaders de beschikbare middelen naar eigen inzicht te besteden voor de realisatie van hun onderwijskundige doelen. Door de fijnmazigheid van de oude bekostiging werden het maken van goede afwegingen en de dialoog met stakeholders echter bemoeilijkt.

De manier waarop de bekostiging werd vastgesteld, was complex. Er waren vele parameters en talrijke verschillende bekostigingsregels. Daarnaast gebruikten besturen de omvang van de verschillende componenten in de bekostiging als uitgangspunt bij hun eigen verdeling van de middelen over hun scholen in plaats van de lumpsumbekostiging als uitgangspunt te nemen en de vrijheden te benutten. Dit werd ook als houvast gebruikt, omdat het met de oude bekostigingsmethodiek voor schoolbesturen en stakeholders lastig was grip te krijgen op het budget en de voorspelbaarheid voor verbetering vatbaar is. Doel van de vereenvoudiging van de bekostiging is onder andere het vergemakkelijken voor schoolbesturen om goede afwegingen te maken en de dialoog met stakeholders te bevorderen.

Wetsvoorstel

In 2014 is met de PO-Raad in het bestuursakkoord afgesproken te verkennen hoe een transparant, eenvoudig en voorspelbaar bekostigingsmodel eruit zou kunnen zien.3 In de jaren hierna zijn hiervoor verschillende varianten uitgewerkt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het wetsvoorstel dat op 15 oktober 2020 is ingediend bij de Tweede Kamer en, na in beide Kamers te zijn aangenomen, op 25 februari 2021 tot wet is verheven.

Inhoudelijk

De Wet vereenvoudiging bekostiging po regelt op hoofdlijnen dat de basisbekostiging wordt vereenvoudigd tot één bedrag per leerling voor alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs (sbo-scholen) en scholen voor speciaal onderwijs (so-scholen). Daarnaast komt er een apart bedrag per leerling voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen). Naast het bedrag per leerling, komt er een bedrag per school waarin onderscheid wordt gemaakt tussen bo-, sbo-, so- en vso-scholen. Hiertoe worden de bekostiging voor personeel en materiële instandhouding (MI) samengevoegd en de parameters als de gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) en formatieve onderbouwing geschrapt.

In de oude systematiek werd de personele bekostiging voor het schooljaar toegekend en de materiële bekostiging voor het kalenderjaar. In de nieuwe systematiek wordt de toekenning van de gehele bekostiging op kalenderjaarbasis berekend. Om de voorspelbaarheid van de bekostiging voor een komend kalenderjaar verder te vergroten, wordt de teldatum voor het leerlingenaantal waarvoor bekostiging wordt toegekend, verschoven van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1. Deze wijzigingen worden doorgevoerd voor de basisbekostiging, aanvullende bekostiging, de bijzondere bekostiging en de ondersteuningsbekostiging.

Naast deze maatregelen die voor alle scholen gelden, zijn er enkele maatregelen die specifiek zien op de ondersteuningsbekostiging. Allereerst, de systematiek voor ondersteuningsbekostiging wordt voor sbo-scholen gelijkgetrokken met de systematiek binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze bekostiging zal worden vastgesteld op basis van het feitelijke aantal ingeschreven leerlingen in plaats van op basis van 2% van alle basisschoolleerlingen binnen het samenwerkingsverband. De uitkering van deze gelden geschiedt door DUO vanuit het budget van het verantwoordelijke samenwerkingsverband. Ten tweede, de systematiek van meebetalen aan overschrijdingen van het ondersteuningsbudget van het samenwerkingsverband wordt consistent gemaakt. Scholen betalen voortaan alleen mee aan de overschrijding als zij zelf met doorverwijzingen de overschrijding konden beïnvloeden. Ten derde, de groeibekostiging voor het sbo en (v)so komt te vervallen, omdat de teldatum voor de bekostiging verschuift naar 1 februari. Samenwerkingsverbanden moeten voortaan in het ondersteungingsplan opnemen hoe zij omgaan met meer dan gemiddelde instroom van nieuwe leerlingen. Tot slot wordt het aantal verschillende vaste voeten voor het (v)so teruggebracht van dertig naar vier.

3. Besluit

Het onderhavige besluit geeft invulling aan de Wet vereenvoudiging bekostiging po waarmee de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs aanzienlijk wordt vereenvoudigd. De complexiteit en onbedoeld sturende werking van de bekostiging worden verminderd en de voorspelbaarheid van de te ontvangen bekostiging wordt vergroot.

In het Besluit zijn de hoofdlijnen verder uitgewerkt voor de verschillende componenten van de bekostiging. Hieronder volgt een uitgebreidere toelichting op die wijzigingen. Allereerst worden enkele algemene wijzigingen toegelicht die voornamelijk het gevolg zijn van de nieuwe teldatum van 1 februari t-1 en de kalenderjaarbekostiging. Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen voor de basisbekostiging en de verdere uitwerking van de extra bekostiging. De specifieke aanpassingen ten opzichte van de bekostiging van bijvoorbeeld nieuwe scholen en samenvoegingen van scholen worden belicht in paragraaf 3.4.

3.1. Algemene wijzigingen

Als gevolg van de verschuiving naar kalenderjaarbekostiging veranderen de momenten waarop de bekostiging wordt berekend. Om tijdig een beeld te krijgen van de bekostiging voor het komende kalenderjaar is het noodzakelijk dat de teldatum voor de leerlingenaantallen verschuift van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1. Deze leerlingenaantallen zijn het belangrijkste bestanddeel voor de berekening van de bekostiging, dus een vroege vaststelling geeft eerder inzicht in het budget voor het volgende jaar.

3.1.1. Teldatum

In de oude systematiek werd door DUO op 1 december (de prikdatum) bepaald hoeveel leerlingen er op 1 oktober op een school waren ingeschreven. Scholen hadden dus twee maanden de tijd om alle leerlingen te registreren en uit te wisselen met het register onderwijsdeelnemers. DUO verstuurde op basis van de bepaling van het aantal leerlingen jaarlijks in december het Overzicht vaststelling tellingen (OVT). In dit overzicht is te zien met welke (type) leerlingen DUO rekening houdt in de bekostiging. Met het OVT kunnen besturen zien op basis van welke aantallen de bekostiging wordt berekend. Waar het bestuur het niet eens is met de aantallen op deze beschikking, kan er bezwaar worden aangetekend.

In de nieuwe situatie, waarbij de teldatum naar 1 februari verschuift, zal de prikdatum op vier weken worden gesteld. Gelet op technische ontwikkelingen, waardoor het eenvoudiger is om leerlingen te registreren en uit te wisselen met het register onderwijsdeelnemers, zal dit geen problemen opleveren. De prikdatum van vier weken gold immers ook al voor bepaalde vormen van extra of aanvullende bekostiging, zoals de groeibekostiging in het basisonderwijs. Net als in de oude situatie zal DUO een vaststellingsbeschikking van de aantallen aan de besturen versturen. De beschikking is vatbaar voor bezwaar en beroep.

De termijn van vier weken zal voor de gehele bekostiging, voor alle teldata, gaan gelden. De termijnen worden hierdoor consequent gehanteerd, wat leidt tot minder verwarring en een eerdere informatievoorziening richting scholen en hun besturen. Alleen als de termijn van vier weken tot praktische problemen leidt, of bij calamiteiten, kan de prikdatum later worden vastgesteld.

Alleen voor het overgangsjaar 2022 geldt een andere termijn. De uitwisseling van leerlingengegevens met het register onderwijsdeelnemers wordt vanaf begin 2022 op een andere manier geregeld. Deze nieuwe uitwisseling staat los van de vereenvoudiging bekostiging po, maar is het gevolg van het traject Doorontwikkelen BRON. De transitie naar de nieuwe wijze van uitwisseling zal in cohorten plaatsvinden rond de teldatum. Daardoor wordt de prikdatum in het overgangsjaar op een later moment bij ministeriële regeling vastgesteld.

3.1.2. Verzuim

Scholen zijn verplicht om het verzuim van leerlingen te registeren. Daarbij is een onderscheid te maken tussen geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden, zoals vastgelegd in de Leerplichtwet 1969. Het gaat dan om ziekte, het voldoen aan een religieuze verplichting of een schorsing. Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden, bijvoorbeeld spijbelen. Leerlingen die in de periode vanaf het begin van het schooljaar tot 1 oktober meer dan de helft van het aantal schooldagen ongeoorloofd verzuimen, werden in de oude systematiek aangemerkt als niet-meetellend voor de bekostiging.

Met de vereenvoudigde systematiek vervalt deze bepaling. Daar zijn een aantal redenen voor. Allereerst, de oorspronkelijke reden van deze bepaling is niet meer relevant. Deze lag in het feit dat kinderen van gastarbeiders gedurende de zomervakantie naar het land van herkomst gingen en na de zomervakantie niet meer terugkwamen. De kinderen werden niet uitgeschreven, waardoor deze alsnog, ten onrechte, meetelden voor de bekostiging. Ten tweede, de teldatum verschuift van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1, waardoor de periode waarover wordt gekeken of er sprake is van ongeoorloofd verzuim langer wordt. Ten derde, het gaat om slechts een beperkt aantal leerlingen (circa 300 in het bo, sbo en (v)so), terwijl de bepaling wel voor onduidelijkheid zorgt. Tot slot, scholen maken ook kosten als zij zich inzetten voor leerlingen die (dreigen) uit te vallen, daar hoort dan ook bekostiging bij.

3.1.3. Beschikkingsmomenten voor bekostiging

De cyclus van de momenten waarop de bekostigingsbeschikkingen naar de scholen en besturen worden verstuurd, verandert ook door de verschuiving van de teldatum. Aangezien de beschikkingen betrekking hebben op een kalenderjaar, worden de beschikkingen voor een bepaald bekostigingsjaar uiterlijk op 31 december hieraan voorafgaand verstuurd. De beschikkingen worden daarmee door het bestuur ontvangen voordat er bekostiging wordt verstrekt.

Vanwege de kalenderjaarbekostiging en het samenvoegen van de personele en materiële componenten, neemt het aantal beschikkingsmomenten voor de reguliere bekostiging af van vier naar twee. Elk jaar wordt een eerste beschikking voor het komende kalenderjaar verstrekt en een aangepaste beschikking voor het lopende kalenderjaar. Het moment voor vaststellen van de aangepaste beschikking is afhankelijk van het moment dat de loonbijstelling voor dat jaar bekend is. De eerste beschikking zal elk jaar in het najaar na Prinsjesdag worden verstuurd, aangezien voor de prijsbijstelling dan pas de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB wordt gepubliceerd, die van belang is voor de bepaling van de prijsbijstelling voor het daaropvolgende jaar. Ook biedt dit de ruimte om ontwikkelingen in de begroting van OCW mee te nemen in de eerste beschikking.

Aangezien schoolbesturen vaak al in het voorjaar bezig zijn met de begroting en het personeelsplan voor het daaropvolgende jaar, is het wenselijk om sneller dan in het najaar inzicht te geven in het budget. Om scholen en besturen al eerder van bekostigingsinformatie te voorzien, zal DUO in het voorjaar een informatieproduct verzorgen met een indicatie van de bekostiging voor het daaropvolgende jaar. Dit informatieproduct maakt gebruik van de relevante teldatum, maar bevat nog niet alle ontwikkelingen voor de prijzen. Het informatieproduct is geen beschikking en hiervoor staan dan ook geen bezwaarmogelijkheden open.

In schema zien de drie beschikkingsmomenten er als volgt uit, waarbij kalenderjaar 2025 als voorbeeld is gebruikt:

Beschikking

Moment

Op grond van

Vaststelling tellingen 1-2-2024

Voorjaar 2024

Aantal bekostigde leerlingen op

1-2-2024

Eerste 2025

Najaar 2024 na prijsbijstellingen en MEV

Beschikking vaststelling tellingen 1-2-2024 (1e rij) + voorlopige regeling bekostiging 2025

Aangepaste 2025

Na loonbijstellingen 2025

Beschikking vaststelling tellingen 1-2-2024 (1e rij) + definitieve regeling bekostiging 2025

Betaalritme

Werken met verschillende betaalritmes maakt de bekostiging en de financiële administratie daarvan complex en vergroot de eventuele financiële risico’s. In de nieuwe systematiek wordt in de kalenderjaarbekostiging uitgegaan van een betaalritme in twaalf gelijke maandelijkse termijnen. Mocht hiervan bij uitzondering afgeweken worden voor specifieke onderdelen van de bekostiging, dan wordt dit vastgesteld bij ministeriële regeling.

3.2. Basisbekostiging

In de Wet vereenvoudiging bekostiging po is geregeld dat de bekostiging wordt berekend met een bedrag per leerling en een bedrag per school. Met het samenvoegen van de bekostiging voor personeelslasten, het personeels- en arbeidsmarktbudget (P&A-budget) en de MI is de noodzaak om aparte bekostigingsregels vast te stellen voor de afzonderlijke componenten, komen te vervallen. Bovendien wordt onder andere de GGL niet meer meegenomen in de bekostigingsformules. Hierdoor wordt de berekening van de bedragen niet meer verbonden aan het aantal formatieplaatsen. De artikelen in het Besluit die met bovenstaande componenten verbonden waren, zijn geschrapt evenals de artikelen die deze informatie opvroegen.

Bij ministeriële regeling wordt geregeld dat er één bedrag per leerling wordt vastgesteld voor zowel het basisonderwijs als het speciaal onderwijs. Voor het voortgezet speciaal onderwijs wordt een basisbedrag vastgesteld dat aansluit op het voortgezet onderwijs. Er wordt bij de basisbedragen geen onderscheid meer gemaakt tussen het aantal leerlingen in de onderbouw en bovenbouw.

Het bedrag per school kan volgens de wet verschillend worden vastgesteld voor scholen van verschillende grootte. Voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is deze grens vastgesteld op 50 bekostigde leerlingen, vergelijkbaar met de oude situatie. Per sector worden verschillende bedragen per school vastgesteld en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt rekening gehouden met de afdelingen binnen een school. Er worden aparte bedragen vastgesteld voor so- en vso-afdelingen.

Een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kan zowel een so- als een vso-afdeling hebben (sovso-scholen). De bekostiging van deze scholen wordt, net als die van scholen die alleen een so- of alleen een vso-afdeling hebben, bepaald aan de hand van het vaste bedrag per school en een bedrag per leerling. Voor de so- en vso-leerlingen gelden verschillende bedragen. Als vast bedrag krijgt een sovso-school zowel het vaste bedrag voor de so-afdeling als voor de vso-afdeling. Bij het bepalen van het vaste bedrag wordt per afdeling gekeken naar de drempel van 50 leerlingen. Een school krijgt het bedrag voor zowel het so-deel als het vso-deel als op de beide afdelingen elk minimaal 1 leerling is ingeschreven. Bij geen inschrijvingen heeft de school geen recht op de vaste voet voor so of voor vso.

3.3. Extra bekostiging

De wijzigingen in de nieuwe systematiek hebben ook betrekking op de toekenning van de extra bekostiging. De bepalingen voor deze bekostiging worden slechts op hoofdlijnen in de wet geregeld en bij dit Besluit specifieker ingericht. Hierbij wordt vooraf opgemerkt dat de beschreven wijzigingen geen of zeer beperkte budgettaire gevolgen hebben.

3.3.1. Extra bekostiging voor onderwijsachterstanden

(V)so-scholen ontvangen ook een budget voor onderwijsachterstanden. De bekostiging die scholen ontvangen is afhankelijk van het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Voor (v)so-scholen betreft dit de categorie culturele minderheden (cumi). In de oude systematiek werd er via het formatieve gedeelte van de basisbekostiging én via het P&A-budget bekostiging voor cumi-leerlingen verstrekt. De bekostiging in het formatieve gedeelte was afhankelijk van de GGL en er was een drempel van vier cumi-leerlingen voordat een school bekostiging ontving. In het P&A-gedeelte was er sprake van een bedrag per leerling en werd er geen drempel gehanteerd. In de nieuwe systematiek wordt geen rekening meer gehouden met de leeftijden van leraren en formatieplaatsen. Bovendien komt de drempel van vier leerlingen uit de oude systematiek te vervallen. De extra bekostiging voor onderwijsachterstanden wordt voortaan op de teldatum voor (v)so bepaald met een bedrag per cumi-leerling. In het Besluit bekostiging WPO 20xx is voor speciale scholen voor basisonderwijs (sbo) eenzelfde regeling opgenomen voor de extra bekostiging voor onderwijsachterstanden. Het bedrag per cumi-leerling in het (v)so en in het sbo wordt aan elkaar gelijkgesteld.

3.3.2. Extra bekostiging bij schoolbad of brancardlift

Er bestaat voor bepaalde (v)so-scholen recht op bekostiging voor schoolbaden en brancardliften. Bij de start van het gebruik van een bad of lift kan eenmalig een melding worden gedaan bij DUO. Bij wijziging van de omvang van het baden of wanneer het gebruik van bad of lift wordt stopgezet, moet dit worden gemeld bij DUO. In het besluit is opgenomen op welk moment de aanspraak op deze bekostiging ingaat, wijzigt en eindigt, en binnen welke termijn een besluit wordt genomen.

Scholen kunnen melding van een schoolbad doen als zij de onderwijssoorten LG, ZMLK of LG + ZMLK (ook wel bekend als MGF) aanbieden. Hierbij moeten de kenmerken van het bad duidelijk worden aangegeven en voorzien van een bewijsstuk. Dit bewijsstuk kan bestaan uit een bouwtekening of kadastrale gegevens. De betreffende onderwijssoorten kunnen kiezen voor welk soort bad de aanvraag wordt gedaan, waarbij een school zowel gebruik kan maken van een watergewenningsbad als van een hydrotherapiebad. In het besluit is opgenomen welke bedragen worden onderscheiden, de bedragen zelf worden vastgesteld bij ministeriële regeling. Een school kan gebruik maken van meerdere baden, waarbij elk bad afzonderlijk moet worden gemeld. Na de eenmalige melding volgt jaarlijks een toekenning voor de bekostiging.

3.4. Wijzigingen in specifieke onderdelen

Hieronder is voor verschillende specifieke onderdelen uiteengezet hoe de bekostigingssystematiek verandert als gevolg van de vereenvoudigingsmaatregelen.

3.4.1. Samenvoeging

In de wet is geregeld dat bij een samenvoeging de bekostiging van de opgeheven school blijft doorlopen tot het einde van het kalenderjaar. Voor de bekostiging van het volgende kalenderjaar worden bovendien de leerlingen, die op 1 februari voorafgaand aan de samenvoeging op de opgeheven school stonden ingeschreven, meegeteld bij de bekostiging van de overgebleven school. In de wet staat de term samenvoeging niet verder gedefinieerd. De voorwaarden om voor bovenstaande bekostiging in aanmerking te komen worden dan ook nader uitgewerkt in dit Besluit.

Een samenvoeging is een institutionele fusie van twee of meer scholen, die binnen vier weken na de fusiedatum van 1 augustus wordt gemeld als samenvoeging. Eventuele bewijsstukken hiervoor kunnen op een later moment aangeleverd worden. Een school voor so kan slechts samenvoegen met een andere school voor so of sovso, evenals een school voor vso samengevoegd kan worden met een school voor vso of sovso en een sovso-school met een andere sovso-school. Daarnaast is de voorwaarde gesteld dat minimaal 25% van de leerlingen, die op 1 februari voor de fusiedatum als bekostigde leerling stonden ingeschreven bij de opgeheven school, op 1 augustus daaropvolgend ook daadwerkelijk is doorgestroomd naar de fusieschool en daar bekostigd wordt. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, is er geen sprake van een samenvoeging als bedoeld in de wet en wordt de bij de fusie gesloten school, gezien als regulier opgeheven school. De leerlingenaantallen van de opgeheven school tellen niet mee voor de bekostiging van de fusieschool in het volgende kalenderjaar.

De 25% doorstroom wordt gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 augustus nog als te bekostigen leerling ingeschreven staat binnen dezelfde soort onderwijs. De leerlingen die zijn doorgestroomd van het speciaal onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs worden buiten beschouwing gelaten, evenals leerlingen die van het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn doorgestroomd naar het reguliere onderwijs of naar speciale scholen voor basisonderwijs.

Naast bovengenoemde bekostiging zal de overgebleven school van een samenvoeging ook aanspraak kunnen maken op aanvullende bekostiging. Bepalend voor de omvang van de aanvullende bekostiging is het verschil in bekostiging dat de samengevoegde school krijgt en de bekostiging die de bij de samenvoeging betrokken scholen afzonderlijk zouden hebben gekregen. Dit verschil wordt in het eerste kalenderjaar na de samenvoeging voor 100% uitgekeerd en in het daaropvolgende kalenderjaar voor 50%. De aanvullende bekostiging voor samenvoegingscompensatie voor kalenderjaren volgend op de samenvoeging wordt geregeld bij ministeriële regeling. Die regeling vervangt de Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC.

3.4.2. Opheffing

Scholen worden in de regel opgeheven per 31 juli. Hierdoor ontstaat enkel recht op bekostiging voor de eerste zeven maanden van het kalenderjaar. De bekostiging wordt beëindigd na de maand van opheffing. Dit geldt ook voor institutionele fusies die niet worden geclassificeerd als samenvoegingen, doordat zij niet voldoen aan de voorwaarden van samenvoegingen.

Bij opheffing op ieder ander moment, stopt de bekostiging per direct, alleen de lopende maand wordt nog doorbetaald. De opheffing geschiedt op basis van een melding van het bestuur of als uit de register onderwijsdeelnemers blijkt dat er op de eerste dag van de maand geen leerlingen meer zijn ingeschreven.

3.4.3. Groeibekostiging

In de oude systematiek kregen (v)so scholen vanuit de samenwerkingsverbanden groeibekostiging om de toename van het aantal leerlingen die voor het eerst toelaatbaar zijn verklaard tot het (v)so in de periode tussen 1 oktober en 1 februari te compenseren. Met de verschuiving van de teldatum van 1 oktober naar 1 februari, komt deze groeiteldatum te vervallen. Samenwerkingsverbanden moeten voortaan in het ondersteuningsplan opnemen hoe zij omgaan met een meer dan gemiddelde instroom van nieuwe leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring na 1 februari.

4. Gevolgen (m.u.v. financiële gevolgen)

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zijn de gevolgen van de vernieuwde systematiek met betrekking tot inzicht in de te ontvangen bekostiging en de jaarrekening al besproken. Specifieke gevolgen voortkomend uit dit Besluit hebben betrekking op de wijziging van de teldatum van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1 en de verplichting om inschrijvingen van leerlingen binnen vier weken na deze teldatum uit te wisselen met het register onderwijsdeelnemers.

Verzuim

Door de wijziging van teldatum naar 1 februari t-1 is besloten dat de registratie van ongeoorloofd verzuim van leerlingen in de periode vanaf begin van het schooljaar tot aan de teldatum, geen bekostigingsconsequenties meer heeft. Onder de oude systematiek moest de school doorgeven of een leerling in verband met ongeoorloofd verzuim niet voor de bekostiging diende mee te tellen. Deze verplichting komt onder de vereenvoudiging te vervallen.

Beschikkingen

De momenten om te kunnen beschikken zijn afhankelijk van het moment dat bedragen kunnen worden vastgesteld. Het aantal bekostigingsbeschikkingen op grond van loon- en prijsbijstellingen wordt teruggebracht naar een eerste en een aangepaste beschikking. De eerste beschikking kan in het najaar voorafgaand aan bekostigingsjaar worden verstuurd, de aangepaste beschikking volgt in het najaar van het lopende kalenderjaar.

In het voorjaar na de teldatum van 1 februari wordt een beschikking gestuurd met de aantallen te bekostigen leerlingen. Om een indicatie te geven van de bekostiging voor het volgende kalenderjaar wordt bovendien een informatieproduct opgesteld, waarin een berekening staat op grond van de vastgestelde aantallen en gebaseerd op de voorlopige prijzen van het lopende kalenderjaar. Dit informatieproduct is geen beschikking.

Betaalritme

In het oude model werden verschillende betaalritmes gehanteerd voor verschillende bekostigingsonderdelen. Van het totale budget op schooljaarbasis werd in de maanden augustus tot en met december bijvoorbeeld een lager percentage per maand uitgekeerd dan in de maanden januari tot en met juli.

De verschillende betaalritmes per onderwerp zorgden voor verwarring en onduidelijkheid. Met de vereenvoudiging zijn de betaalritmes verder geharmoniseerd en zo eenvoudig mogelijk gehouden. Het totale budget op kalenderjaarbasis wordt in maandelijkse gelijke termijnen uitgekeerd. Hierdoor wordt er ogenschijnlijk geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de grotere uitgaven die in mei plaatsvinden in verband met het vakantiegeld, maar door de vereenvoudigde systematiek valt hier wel beter op te anticiperen door een bestuur.

5. Uitvoering, toezicht en handhaving

Een ontwerp van dit besluit is samen met het Besluit bekostiging WPO 20xx en Besluit bekostiging WPO BES 20xx door DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de Auditdienst Rijk getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

DUO constateert dat de drie besluiten een nadere invulling geven aan de Wet vereenvoudiging bekostiging po en hiermee in overeenstemming zijn. Op grond hiervan concludeert DUO dat dit besluit uitvoerbaar, haalbaar en maakbaar is, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Allereerst dient aansluiting op aangrenzende wet- en regelgeving gegarandeerd te blijven. Dit besluit dient gelijktijdig met de Wet vereenvoudiging bekostiging po en de andere twee genoemde bekostigingsbesluiten in werking te treden. Ook dient, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de besluiten de implementatie reeds te starten op basis van de baseline, die in overleg tussen OCW en DUO is opgesteld. De baseline is een technische uitwerking van de wet- en regelgeving, zodat deze goed en eenduidig vertaald kan worden in de uitvoering.

De voorwaarden die DUO heeft gesteld zijn te realiseren. Aan DUO zal de opdracht worden gegeven om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet- en regelgeving alvast te starten met de implementatie, zodat het vereenvoudigde bekostigingsstelstel vanaf kalenderjaar 2023 toegepast kan gaan worden. DUO en OCW hebben veelvuldig contact en overleg over het traject om de bekostiging te vereenvoudigen. Openstaande vragen en de borging van aansluiting op aangrenzende wet- en regelgeving zullen in de gesprekken worden meegenomen. De inhoudelijke en tekstuele opmerkingen van DUO bij het besluit zijn besproken en verwerkt indien opportuun.

6. Financiële gevolgen

Bij het wetsvoorstel zijn ook de herverdeeleffecten van de vereenvoudiging uitgebreid behandeld in de memorie van toelichting. De gevolgen van de uitwerking in lagere regelgeving zijn hier al in meegenomen. Een aantal bekostigingsonderwerpen die in het Besluit specifieker zijn uitgewerkt, worden in onderstaande paragrafen nader behandeld.

6.1. Financiële effecten

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt al ingegaan op de herverdeeleffecten die optreden als gevolg van bovengenoemde maatregelen. Uit de analyse blijkt dat de herverdeeleffecten die optreden over het algemeen beperkt zijn. Om de besturen geleidelijk te laten wennen aan een nieuw budget, is ook een overgangsregeling ingesteld.

6.2. Gevolgen voor de Rijksbegroting

Na de invoering van de vereenvoudiging van de bekostiging wordt het beschikbare bedrag in de begroting op een andere manier verdeeld over de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden dan nu het geval is. De parameters en variabelen veranderen, maar het beschikbare bedrag blijft hetzelfde. Met andere woorden, er gaat vanuit het Rijk evenveel geld naar schoolbesturen en samenwerkingsverbanden samen als wanneer de bekostiging niet zou worden vereenvoudigd. De vereenvoudiging van de bekostiging leidt dus niet tot een verhoging of verlaging van de Rijksbegroting.

7. Administratieve lasten en regeldruk

Met de administratieve lasten worden de kosten bedoeld om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid die voortvloeien uit de wetgeving. Het gaat dan om het verzamelen, bewerken en verwerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie. Een groot deel van de gevolgen voor administratieve lasten en regeldruk is al behandeld in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

7.1. Gevolgen voor de administratieve lasten en regeldruk

Als gevolg van de Wet vereenvoudiging bekostiging po zullen de administratieve lasten voor scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en andere stakeholders afnemen. Doordat het aantal bekostigingsparameters en de complexiteit van de bekostigingsformules aanzienlijk afnemen, krijgen schoolbesturen beter inzicht in hoe de bekostiging in elkaar zit. De specifieke maatregelen met betrekking tot het afnemen van de bekostigingsparameters, zoals de afschaffing van de GGL, zijn al in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel uitgewerkt. Dit besluit brengt geen nieuwe gevolgen voor de regeldruk met zich.

7.2. Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen gevolgen voor de regeldruk heeft. De gevolgen voor de regeldruk zijn bij het bovenliggende wetsvoorstel reeds volledig in beeld gebracht.4

8. Internetconsultatie

Een ontwerp van dit besluit heeft, samen met ontwerpen van het Besluit bekostiging WPO 20xx en het Besluit bekostiging WPO BES 20xx, tussen 8 maart 2021 en 5 april 2021 opengestaan voor internetconsultatie. Specifiek is reactie gevraagd op drie vragen:

 • 1. Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in de besluiten en de nota van toelichting voldoende duidelijk?

 • 2. Zorgen de besluiten naar uw mening voor een eenvoudigere, minder sturende en meer voorspelbare bekostigingssystematiek?

 • 3. Zijn er effecten van de besluiten die niet in de besluiten en/of in de toelichting zijn verwerkt?

In totaal zijn er zes reacties op de internetconsultatie, waarvan drie reacties vanuit dezelfde organisatie komen.

In reactie op de eerste twee vragen is over het algemeen positief gereageerd. Wel is aangegeven dat de besluiten veel tekst bevatten en dat een beknopter overzicht van de wijzigingen wenselijk was. In een andere reactie is voorgesteld om meer betekenisvolle namen van variabelen te gebruiken. Het is inderdaad zo dat de besluiten omvangrijk en, vanwege de technische inhoud, in sommige gevallen wat abstract zijn. Hierbij zij opgemerkt dat de gehele vereenvoudiging van de bekostiging een omvangrijke wijziging is en dat de besluiten volledig moeten zijn. Het besluit is niet het primaire instrument voor goede communicatie over de maatregelen en de wijze waarop de bekostiging zal plaatsvinden. Dat is gebeurd en gaat gebeuren via andere kanalen. In een eerder stadium is bekeken of meer betekenisvolle namen gegeven kon worden aan de variabelen. Dit resulteerde echter in lastiger te lezen en meervoudig interpreteerbare teksten.

Drie reacties, vanuit dezelfde organisatie, beantwoorden bij vraag 3 dat er geen toelichting wordt gegeven op de gevolgen van de overgang naar kalenderjaarbekostiging voor de vordering op OCW. In de oude systematiek nemen schoolbesturen een vordering op OCW op de balans, vanwege een niet-evenredige uitbetaling van een deel van de schooljaarbekostiging. Met de overgang naar volledige kalenderjaarbekostiging vervalt de grondslag voor deze vordering. Door het verdwijnen van de vordering, wat in wezen een technische, boekhoudkundige exercitie is, daalt het eigen vermogen van besturen aan het eind van boekjaar 2022. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat scholen als geheel niet minder bekostiging ontvangen. Deze hele vereenvoudiging gebeurt immers budgetneutraal. Er gaat dus niet minder geld naar scholen. De reden dat het in de toelichting op het besluit onbenoemd blijft, is dat het vervallen van de grondslag voor de vordering geen gevolg is van het voorliggende besluit, maar een gevolg van de Wet vereenvoudiging bekostiging po. In de memorie van toelichting bij de wet, in paragraaf 3, is al op deze thematiek ingegaan.5 Via andere kanalen wordt hierover duidelijke communicatie verzorgd aan scholen. Een werkgroep, bestaande uit OCW, PO-Raad, de Inspectie van het Onderwijs en een afvaardiging van de accountants en schoolbesturen, is hiermee bezig. Zo hebben de schoolbesturen vanuit OCW een brief ontvangen waarin wordt ingegaan op deze thematiek, worden er aanbevelingen gedaan en wordt gemeld dat de inspectie coulant ermee omgaat indien schoolbesturen door deze ontwikkeling onder bepaalde signaleringswaarden komen. Ook is er een webinar georganiseerd waarin de thematiek is toegelicht en vragen zijn beantwoord.

Een reactie ziet specifiek op de schoonmaakkwaliteit binnen scholen. De respondent geeft aan, gelet op het voorstel, zorgen te hebben over schoonmaak en hygiëne in het primair onderwijs. Oorzaak van de zorgen is dat de bekostiging voor materiële instandhouding en personele bekostiging worden samengevoegd. Hierdoor wordt het volgens respondent makkelijker om te bezuinigen op schoonmaak en de vrijkomende middelen in te zetten voor andere doeleinden. Ook hier geldt dat de samenvoeging van personele en materiële bekostiging al bij de Wet vereenvoudiging bekostiging po is geregeld. Het voorliggende besluit is op dat punt slechts een technische uitwerking van de wet. De vereenvoudiging van de bekostiging heeft geen gevolgen voor de bestedingsvoorwaarden omtrent schoonmaak. In tegenstelling tot wat de respondent beweert wordt het dus niet eenvoudiger om te bezuinigen op schoonmaak. Ook op grond van de voorheen geldende bekostigingsbesluiten konden middelen voor materiële instandhouding al ingezet worden voor personeel en andersom. Het bevoegd gezag had dus al de mogelijkheid om meer of minder van haar beschikbare middelen in te zetten voor schoonmaak. Dit sluit aan bij de sturingsfilosofie van de lumpsum, namelijk dat schoolbesturen vrij zijn om binnen de wettelijke kaders de beschikbare middelen naar eigen inzicht te besteden voor de realisatie van hun onderwijskundige doelen. Aan deze bestedingsvrijheid verandert niets.

9. Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van dit besluit sluit aan bij de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging bekostiging po. Deze is voor bepaalde onderdelen voorzien voor 1 februari 2022; de teldatum die gebruikt wordt voor de bekostiging ten behoeve van kalenderjaar 2023. Kalenderjaar 2023 is het eerste jaar dat via de nieuwe bekostigingssystematiek bekostigd wordt. Aangezien in 2022 via de bestaande bekostigingssystematiek bekostigd wordt, zullen enkele delen van de Wet vereenvoudiging bekostiging po en daarmee ook van dit besluit pas vanaf 1 januari 2023 in werking treden.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de begripsbepalingen van het Besluit bekostiging WEC (hierna: het voorheen geldende besluit) op alfabetische volgorde gezet, gemoderniseerd, geactualiseerd en in overeenstemming met de Wet op de expertisecentra (hierna: WEC) gebracht.

Artikel 2. Gegevensverstrekking bekostiging

Dit artikel regelt welke gegevens een bevoegd gezag van een school aan de minister moet verstrekken wanneer zij voor bekostiging in aanmerking is gebracht. Het gaat dan om gegevens in aanvulling op de gegevens die ingevolge de WEC zijn vereist. Bij ministeriële regeling wordt geregeld welke gegevens het betreft.

Deze bepaling is niet nieuw, maar stond tevens in artikel 2 van het voorheen geldende besluit. Dit artikel is vereenvoudigd en gemoderniseerd.

Artikel 3. Erkenning organisatie borgstelling

In artikel 3 van het Besluit bekostiging WEC was voorheen geregeld dat om voor bekostiging in aanmerking te komen een bevoegd gezag van een bijzondere school moest zijn aangesloten bij een organisatie die zich had borg gesteld voor terugbetaling van teveel ontvangen bedragen. Deze voorwaarde voor bekostiging is echter niet gesteld op wetsniveau en de wet biedt evenmin een grondslag om een dergelijke bekostigingsvoorwaarde te stellen. De bepaling is daarom gewijzigd in een verplichting voor het bevoegd gezag van een bijzondere school, waarvoor artikel 70 WEC wel een basis biedt. Verder is het opschrift van het artikel meer in overeenstemming gebracht met de inhoud van het artikel, te weten (het verzoek tot) de erkenning van de organisatie door de minister.

Artikel 4. Aanvang eenmalige startbekostiging nieuwe school

Een nieuwe school wordt met ingang van de start van het eerste schooljaar per 1 augustus in aanmerking gebracht voor bekostiging. Het bevoegd gezag van een school kan voor aanvang van het schooljaar verzoeken om al per 1 juni een zogenaamde startbekostiging te ontvangen. De minister kan in dat geval een door hem te bepalen deel van de kosten die de startende school maakt voor een periode van twee maanden voorafgaand aan de eerste schooldag voor bekostiging in aanmerking brengen. De startbekostiging wordt eenmalig verstrekt en wordt teruggevorderd indien een school niet start en ook het daaropvolgende schooljaar nog niet gestart is of nul leerlingen heeft. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gesteld.

Artikel 5. Vaststelling voorschotten en verrekening van voorschotten

In het voorheen geldende artikel 3b was een vergelijkbare regeling opgenomen. Deze bepaling is gemoderniseerd, de tekst is verduidelijkt en de verwijzingen naar de WEC zijn geactualiseerd. Voor het overige zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Artikel 6. Leerlingentelling

De voorwaarden waaronder leerlingen in de tellingen worden meegenomen, staan in dit artikel nader omschreven. Dit is geen wijziging ten opzichte van het voorheen geldende besluit. De verzuimbepaling die hier in stond, is echter wel geschrapt.

In het eerste lid, onderdeel b, wordt verwezen naar artikel 12 van het Onderwijskundig besluit WEC. Daarin is de zogenaamde symbiose-overeenkomst geregeld. Leerlingen die op grond van een dergelijke overeenkomst tijdelijk (een deel van hun) onderwijs volgen aan een andere school dan de school waar ze staan ingeschreven, worden meegeteld voor de bekostiging van de school waar ze staan ingeschreven. In het primair onderwijs wordt dit ook wel aangeduid als ‘tijdelijke arrangementen’ (artikel 7, eerste lid, onderdeel b, Besluit bekostiging WPO 20xx).

Artikel 7. Overzicht gegevens aantal leerlingen op de teldatum

De terugmelding van het aantal leerlingen op de teldatum was reeds onder de oude systematiek geregeld in artikel 10 van het voorheen geldende besluit. In dit artikel staat echter het onderscheid in leeftijdscategorie van de leerlingen niet meer opgenomen. Het nieuwe overzicht bestaat uit de aantallen leerlingen onderverdeeld op vestigingsniveau en er wordt voor zowel basisscholen als voor speciale scholen voor basisonderwijs onderscheid gemaakt in leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond en overige leerlingen.

Artikel 8. Inschrijving

Ouders moeten het bevoegd gezag de naam, het geslacht en de geboortedatum van hun kind doorgeven om het op de school te kunnen laten inschrijven. De leerling wordt ingeschreven met ingang van de dag dat de leerling voor het eerst onderwijs ontvangt van de school. Uitzondering is de start van het schooljaar. Als een leerling vanaf dat moment voor het eerst onderwijs op de school ontvangt èn op 1 augustus minimaal vier jaar oud was, moet de inschrijving per 1 augustus worden geregistreerd.

Artikel 9. Uitschrijving

Een leerling die wordt uitgeschreven na de laatste schooldag van het schooljaar onderwijs te hebben ontvangen, krijgt als uitschrijfdatum de laatste dag van dat schooljaar (31 juli). Dit vormt een uitzondering op de regel dat de inschrijfdatum de dag van het eerste schoolbezoek en de uitschrijfdatum de dag van het laatste schoolbezoek is, waarmee wordt voorkomen dat spanning ontstaat met de Leerplichtwet 1969 doordat een volledig leerplichtige leerling op enig moment niet meer aan een school zou zijn ingeschreven. Wanneer een leerling tijdens de zomervakantie van school verandert, kan er meer dan vier weken liggen tussen de eerste schooldag van de nieuwe school en de laatste schooldag van de oude school. De oude school zal in deze situatie niet binnen 4 weken na uitschrijving een mededeling van inschrijving ontvangen die de school ertoe verplicht de uitschrijfdatum aan te laten sluiten bij de inschrijfdatum (zie hiervoor). Het hanteren van 31 juli als uitschrijfdatum en 1 augustus als inschrijfdatum voorkomt dat leerlingen bij bijvoorbeeld de overgang van het po naar het vo enige tijd niet op een school ingeschreven zouden staan.

Artikel 10. Inhoud leerlingenadministratie

Het voorheen geldende artikel 5 over de inhoud van de leerlingenadministratie is gemoderniseerd, in overeenstemming gebracht met de vereenvoudiging van de bekostiging zoals in het algemene deel is uiteengezet (bijvoorbeeld het schrappen onderscheid personeelskosten en kosten voor de materiële instandhouding) en de volzinnen zijn ondergebracht in aparte leden, waardoor de tekst beter toegankelijk is. Wat betreft scholen voor (v)so moeten in de leerlingenadministratie ook het gemeenschappelijk rapport en de toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) worden opgenomen.

Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven, moet zorgdragen voor de beschikbaarheid van de gegevens van de leerlingen op de hoofdvestiging. Hierbij is het voldoende als de gegevens digitaal raadpleegbaar zijn op deze vestiging.

Artikel 11. Bewaren van gegevens

Dit artikel is inhoudelijk niet gewijzigd. Leerlingengegevens blijven in ieder geval vijf jaar na uitschrijving bewaard en worden binnen acht weken na deze termijn vernietigd.

Artikel 13. Vaststelling bekostiging en gewijzigde vaststelling

De bekostiging wordt uiterlijk op 1 januari vastgesteld voor de reguliere bekostiging op grond van de leerlingenaantallen. Voor de bedragen is bepaald dat deze kunnen worden aangepast op grond van loon- of prijsbijstellingen. Zowel voor het speciaal onderwijs als voor het voortgezet speciaal onderwijs geldt dat de bedragen per school verschillend kunnen worden vastgesteld als het aantal van 50 leerlingen is behaald.

Als er op een sovso-school zowel in de so- als in de vso-afdeling leerlingen staan ingeschreven, dan maakt de school voor beide afdelingen afzonderlijk aanspraak op het bedrag per school. Per afdeling afzonderlijk wordt bekeken of het aantal van 50 leerlingen is behaald, om te bepalen op welk bedrag de school aanspraak maakt. Zie ook paragraaf 3.2 van het algemene deel van deze nota van toelichting.

Op grond van artikel 12 zijn het derde tot en met vijfde lid van artikel 13 alleen van toepassing op scholen, niet zijnde instellingen, als bedoeld in de WEC. Het bedrag per school, bedoeld in artikel 114, tweede lid, WEC is dan ook niet van toepassing op instellingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Artikel 14. Extra bekostiging onderwijsachterstanden

In paragraaf 3.3.1 van het algemeen deel van deze nota van toelichting is reeds ingegaan op de extra bekostiging voor onderwijsachterstanden.

Artikelen 15 en 16

Scholen kunnen extra bekostiging krijgen voor een schoolbad en voor een brancardlift. Hier is reeds op ingegaan in paragraaf 3.3.2 van het algemeen deel van deze nota van toelichting.

De bekostiging van schoolbaden was voorheen bij ministeriële regeling geregeld (in de Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2021). Nu wordt dat geregeld in artikel 15 van dit besluit. De extra bekostiging voor schoolbaden is mede afhankelijk van het soort bad en de afmetingen daarvan. Daarnaast speelt een rol of het bad al dan niet een beweegbare bodem heeft (artikel 15, derde lid, onderdeel c).

Artikel 17. Samenvoeging

In dit artikel worden de voorwaarden gesteld om een institutionele fusie te kunnen classificeren als een samenvoeging. De fusie moet tijdig gemeld zijn, alle scholen die deel uitmaken van de fusie dienen meer dan 8 jaar voor bekostiging in aanmerking zijn gekomen en de minimale doorstroom naar de fusieschool is 25%. Zie hiervoor ook paragraaf 3.4.2 in het algemene deel van deze nota van toelichting. Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, bestaat er geen recht op de bekostiging bij samenvoeging als bedoeld in artikel 115 WEC.

Met de verwijzing in onderdeel c, naar ‘dezelfde soort onderwijs’ wordt gedoeld op de twee soorten onderwijs die onder de WEC vallen: speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso).6 Bij de fusie wordt per soort onderwijs gekeken of tenminste 25% van de leerlingen die voorafgaand aan de fusie ingeschreven stonden op een van de bij de fusie betrokken scholen, na de fusie is ingeschreven op de gefuseerde school. Indien bij een fusie zowel so als vso is betrokken, dan wordt dus zowel voor het so als voor het vso bekeken of tenminste 25% van de leerlingen is doorgestroomd naar de fusieschool. Leerlingen die tussen de teldatum (1 februari) en de fusiedatum (1 augustus) van het so naar het vso zijn doorgestroomd, of die het vso inmiddels hebben verlaten, worden hierbij niet meegeteld.

Artikel 18. Opheffen school

In het voorheen geldende artikel 4 was een vergelijkbare regeling opgenomen. Deze bepaling is gemoderniseerd en de tekst is verduidelijkt. Voor het overige zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Artikel 19. Berekening exploitatieoverschot bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag

In het oorspronkelijke artikel 34c was een vergelijkbare regeling opgenomen. Deze bepaling is gemoderniseerd, de tekst is verduidelijkt en de verwijzingen naar de WEC zijn geactualiseerd. Voor het overige zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Artikel 20. Onderzoek en correcties

In de oorspronkelijke artikelen 34a en 34b waren vergelijkbare regelingen opgenomen. Deze bepalingen zijn samengevoegd en gemoderniseerd, de tekst is verduidelijkt en de verwijzingen naar de WEC zijn geactualiseerd. Voor het overige zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Artikelen 21 tot en met 28 (Vergoedingen)

De artikelen 20 tot en met 28 van het Besluit bekostiging WEC (oud) zijn inhoudelijk ongewijzigd overgenomen in hoofdstuk 7 van het onderhavige besluit. Ze vormen voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs de parallel van hetgeen ten aanzien van basisscholen is geregeld in het Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO.

Artikelen 29 tot en met 32 (Structurele subsidiëring van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen)

Voorheen was in de artikelen 42a tot en met 42d van het Besluit bekostiging WEC een vergelijkbare regeling opgenomen met betrekking tot de subsidiëring van godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen. Deze artikelen zijn inhoudelijk niet gewijzigd, alleen is de tekst op enkele punten verduidelijkt en zijn de verwijzingen naar de WEC geactualiseerd.

Zie de nota van toelichting bij het Besluit van 2 april 2019 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de subsidiëring van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen (Stb. 2019, 152) voor een nadere toelichting.

Artikel 33. Intrekking Besluit bekostiging WEC

Zoals in het algemeen deel van deze nota van toelichting uiteen is gezet, waren de wijzigingen als gevolg van de Wet vereenvoudiging bekostiging po dusdanig dat is gekozen voor een integrale herziening van het voorheen geldende besluit. Daarmee heeft het besluit de juiste wettelijke grondslag.

Artikel 34. Wijziging Onderwijskundig besluit WEC
Onderdeel A

De begripsbepalingen in artikel 1 zijn in alfabetische volgorde geplaatst. Daarbij zijn enkele typefouten en verwijzingen gecorrigeerd. Ook is de begripsbepaling van het begrip ‘samenwerkingsverband’ toegevoegd in verband met het artikel 23 van het Onderwijskundig besluit WEC, waarin dat begrip gebruikt wordt.

Onderdeel B

Met de Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal (Stb. 2014, 185) zijn in zowel artikel 14c als artikel 14f van de WEC twee leden ingevoegd. In artikel 14 van het Onderwijskundig besluit WEC wordt verwezen naar de artikelen 14c en 14f van de WEC, maar is destijds verzuimd om deze verwijzingen aan te passen. Met onderdeel A worden deze verwijzingen alsnog gecorrigeerd.

Onderdeel C

De artikelen 46, 47 en 48 van het Besluit bekostiging WEC zijn, omdat ze geen betrekking hebben op bekostiging, niet opgenomen in het nieuwe Besluit bekostiging WEC 20xx, maar in het Onderwijskundig besluit WEC. Wat betreft het primair onderwijs zijn in de artikelen 2.5, 3.3. en 4.2 van het Inrichtingsbesluit WPO overeenkomstige bepalingen opgenomen, zoals die voorheen in de artikelen 34.6a, 34.9 en 34.12 van het Besluit bekostiging WPO waren opgenomen.

Artikel 48 van het Besluit bekostiging WEC is overgeheveld naar het nieuwe artikel 22 van het Onderwijskundig besluit WEC. Inhoudelijk is dit artikel niet gewijzigd. Zie paragraaf 3 van het algemeen deel (en de artikelsgewijze toelichting bij artikel III) van de nota van toelichting bij het Besluit van 17 juni 2020, houdende wijziging van enige onderwijsbesluiten in verband met het monitoren van de veiligheid op scholen (Stb. 2020, 209) voor een nadere toelichting.

Artikel 46 van het Besluit bekostiging WEC is overgeheveld naar het nieuwe artikel 23 van het Onderwijskundig besluit WEC. Inhoudelijk is dit artikel niet gewijzigd. Zie paragraaf 1.3 van het algemeen deel van de nota van toelichting bij het Besluit van 12 februari 2014 tot wijziging van diverse besluiten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2014, 95) voor een nadere toelichting.

Artikel 47 van het Besluit bekostiging WEC is overgeheveld naar het nieuwe artikel 24 van het Onderwijskundig besluit WEC. Inhoudelijk is dit artikel niet gewijzigd. Zie de nota van toelichting bij het Besluit van 11 november 2015 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WPO en het Bekostigingsbesluit WEC in verband met het vaststellen van een percentage voor het deel van het onderwijs in het primair en speciaal onderwijs dat kan worden gegeven in de Engelse, Duitse of Franse taal (Stb. 2015, 444) voor een nadere toelichting.

Onderdeel D

De grondslagen voor het Onderwijskundig besluit WEC, zoals genoemd in de aanhef van dat besluit, zijn door opvolgende wijzigingen van het besluit achterhaald. Om uitdrukking te geven aan de actuele grondslagen van het Onderwijskundig besluit WEC, is in artikel 26 van het Onderwijskundig besluit WEC een omhangbepaling opgenomen.

Artikel 35. Citeertitel

Ter onderscheiding van het voorheen geldende besluit wordt dit besluit aangehaald als Besluit bekostiging WEC 20xx, met het jaartal waarin het Besluit wordt vastgesteld.

Artikel 36. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de vaste verandermomenten.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Bijlage, behorende bij de nota van toelichting bij het Besluit bekostiging WEC 20xx

Transponeringstabel oud (Besluit bekostiging WEC) naar nieuw (Besluit bekostiging WEC 20xx)

Artikel oud (opschrift)

Artikel nieuw

Opmerkingen

1 (Begripsbepalingen)

1

 

2 (Gegevens en bescheiden school in plan van nieuwe scholen)

2

 

3 (Borgstelling)

3

 

3a (Aanvang van de bekostiging)

4

 

3b (Vaststelling bevoorschotting en verrekening van voorschotten)

5

 

4 (Opheffing van een school)

18

 

5 (Inhoud leerlingenadministratie)

10

 

6 (Inschrijving)

8

 

7 (Uitschrijving)

9

 

8 (Bewaren van gegevens)

11

 

9 (Leerlingentelling)

6

 

10 (Terugmelding gegevens aantal leerlingen op de teldatum)

7

 

10b (Verstrekken gewogen gemiddelde leeftijd leraren)

vervalt i.v.m. vereenvoudiging bekostiging po

10c (Verklaring bevoegd gezag)

 

12 (Omschrijving)

12

 

12a (Vaststelling en nadere vaststelling bekostiging)

13

 

13 (Maandelijkse betaling)

 

15 (Vergoeding door gemeente aan bevoegd gezag instellingen)

 

17 (Omschrijving uitgaven materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding)

vervalt i.v.m. vereenvoudiging bekostiging po

18 (Omvang vergoeding uitgaven materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding)

vervalt i.v.m. vereenvoudiging bekostiging po

19 (Vergoeding schoolbaden)

15

 

20 (Schatting)

21

 

21 (Niet meer verschuldigde vergoeding)

22

 

22 (Vergoeding)

23

 

23 (Hoogte vergoeding)

24

 

24 (Vermindering van de vergoeding)

25

 

26 (Vervreemding en buitengebruikstelling)

26

 

27 (Scholen als bedoeld in artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967)

27

 

28 (Vervreemding en buitengebruikstelling)

28

 

29 (Vaststelling bekostiging en latere wijziging bekostiging)

13

 

30 (Betaalritme)

Op grond van artikel 114, zesde lid, WEC zal het betaalritme voortaan bij ministeriële regeling worden vastgesteld.

31 (Vaststelling bedragen)

vervalt i.v.m. vereenvoudiging bekostiging po

32 (Vast bedrag per school)

vervalt i.v.m. vereenvoudiging bekostiging po

33 (Formatie leraren per leerling t.b.v. berekening bedrag per leerling)

vervalt i.v.m. vereenvoudiging bekostiging po

33a (Bekostiging in verband met ondersteuningsbehoefte)

vervalt i.v.m. vereenvoudiging bekostiging po

35 (Aanvullende bekostiging personeelskosten voor de schoolleiding)

vervalt i.v.m. vereenvoudiging bekostiging po

41 (Berekening aanvullende bekostiging personeelskosten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden)

14

 

42 (Bekostiging instellingen schooljaar 2014–2015)

materieel uitgewerkt

42a (Subsidieverstrekking)

29

 

42b (Subsidiebedrag)

30

 

42c (Nadere regels groepsgrootte en schooljaren)

31

 

42d (Weigeringsgronden)

32

 

43 (Onderzoek vanwege de Minister en correctie en in mindering brengen op de bekostiging)

20

 

44 (Betaling i.v.m. correcties)

20

 

45 (Berekening exploitatieoverschot bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag)

19

 

46 (Tijdelijke landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering)

naar Onderwijskundig besluit WEC (artikel 23)

47 (Percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal)

naar Onderwijskundig besluit WEC (artikel 24)

48 (Monitor sociale veiligheid op school)

naar Onderwijskundig besluit WEC (artikel 22)

57 (Overgangsartikel met betrekking tot artikel 23, tweede lid)

materieel uitgewerkt

58 (Overgangsbekostiging scholen cluster 3 en 4)

materieel uitgewerkt

58a (Instellingen cluster 2)

materieel uitgewerkt

58b (Overleg niet herplaatst personeel)

materieel uitgewerkt

59 (Intrekking Bekostigingsbesluit ISOVSO)

materieel uitgewerkt

60 (Citeertitel)

36

 

Transponeringstabel nieuw (Besluit bekostiging WEC 20xx) naar oud (Besluit bekostiging WEC)

Artikel nieuw (opschrift)

Artikel oud

Opmerkingen

1 (Begripsbepalingen)

1

 

2 (Gegevensverstrekking aanvang bekostiging)

2

 

3 (Erkenning organisatie borgstelling)

3

 

4 (Aanvang eenmalige startbekostiging nieuwe school)

3a

 

5 (Vaststelling voorschotten en verrekening van voorschotten)

3b

 

6 (Leerlingentelling)

9

 

7 (Overzicht aantal leerlingen)

10

 

8 (Inschrijving)

6

 

9 (Uitschrijving)

7

 

10 (Inhoud leerlingenadministratie)

5

 

11 (Bewaren gegevens)

8

 

12 (Reikwijdte hoofdstuk 4)

12

 

13 (Vaststelling bekostiging en gewijzigde vaststelling)

12a, 29

 

14 (Extra bekostiging onderwijsachterstanden)

41

 

15 (Extra bekostiging schoolbad)

19

 

16 (Extra bekostiging brancardlift)

 

17 (Samenvoeging)

 

18 (Opheffen school)

4

 

19 (Berekening exploitatieoverschot bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag)

45

 

20 (Onderzoek en correcties)

43, 44

 

21 (Schatting)

20

 

22 (Niet meer verschuldigde vergoeding)

21

 

23 (Vergoeding)

22

 

24 (Hoogte vergoeding)

23

 

25 (Vermindering van de vergoeding)

24

 

26 (Vervreemding en buitengebruikstelling)

26

 

27 (Scholen als bedoeld in artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967)

27

 

28 (Vervreemding en buitengebruikstelling)

28

 

29 (Subsidieverstrekking)

42a

 

30 (Subsidiebedrag)

42b

 

31 (Nadere regels groepsgrootte en schooljaren)

42c

 

32 (Weigeringsgronden)

42d

 

33 (Intrekking Besluit bekostiging WEC)

 

34 (Wijziging Onderwijskundig besluit WEC)

 

35 (Citeertitel)

60

 

36 (Inwerkingtreding)

 

X Noot
1

Wet van 25 februari 2021 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (Stb. 2021, 171).

X Noot
2

Kamerstukken II 2020/21, 35 605, nr. 3.

X Noot
3

Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs, 10 juli 2014.

X Noot
5

Kamerstukken II 2020/21, 35 605, nr. 3, p. 23.

X Noot
6

Een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) bestaat uit een so-afdeling en een vso-afdeling. Aan sovso-scholen worden dus beide soorten onderwijs verzorgd.

Naar boven