Bekendmaking houdende een verbod zich te bevinden binnen de veiligheidszone van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) in de Noordzee, Rijkswaterstaat

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Gelet op artikel 60 van het VN-Zeerechtverdrag, artikel 6.10 van de Waterwet en de Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee;

MAAKT BEKEND:

Artikel 1: Algemeen toegangsverbod veiligheidszone

Het is eenieder verboden zich te bevinden, dan wel enig voorwerp te hebben binnen de veiligheidszone van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), waarvan de buitenbegrenzing is aangegeven in de coördinatentabel behorend bij dit besluit.

Kaart 1: Overzicht windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

Kaart 1: Overzicht windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

Artikel 2: Generieke uitzonderingen verbod

 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor een vaartuig dat een veiligheidszone binnen vaart of daarin verblijft:

  • a. in verband met de aanleg, de inspectie, het testen, de reparatie, het onderhoud, de verandering, vernieuwing of verwijdering van windturbines, onderzeese kabels, meetmasten, transformatorstations en andere objecten ten behoeve van elektriciteitsproductie- en distributie;

  • b. om diensten te verlenen voor exploitatie van de onder a bedoelde installaties of vervoer van personen of goederen ten behoeve daarvan;

  • c. ten behoeve van het uitvoeren van wettelijke taken en toezicht op de naleving en de handhaving van wettelijke voorschriften;

  • d. in het kader van onderzoek in opdracht van de rijksoverheid, of

  • e. in het kader van (overige) activiteiten waarvoor op grond van artikel 6.13 van het Waterbesluit binnen de veiligheidszone een vergunning is verleend;

  • f. met toestemming van de exploitant van de onder a bedoelde installaties.

 • 2. Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor het zich in een veiligheidszone bevinden, dan wel het daarin hebben van een voorwerp in het kader van activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot met e.

Artikel 3: Specifieke uitzondering verbod

 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor onderhoudsvaartuigen die genoodzaakt zijn een veiligheidszone in te varen voor reparatie en/of onderhoud aan telecomkabels en/of pijpleidingen op voorwaarde dat de werkzaamheden vooraf zijn gemeld bij de kustwacht en hiervoor toestemming is verkregen van de waterbeheerder.

 • 2. De exploitant van telecomkabels en/of pijpleidingen meldt de onderhoudsvaartuigen die voor reparatie en/of onderhoud worden gebruikt aan bij de kustwacht voordat wordt aangevangen met de werkzaamheden.

Artikel 4: Intrekken besluit tot instelling veiligheidszones

Het besluit houdende een verbod zich te bevinden in de veiligheidszones rondom kavels I en II en windpark Luchterduinen van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) in de Noordzee (Stcrt. 2021, 32950) wordt ingetrokken.

Artikel 5: Inwerkingtreding

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta M.P. Ardon

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

 • Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

 • Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?

 • Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, ter attentie van mw. E.J. Bekker Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a. de naam en het adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

 • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

 • e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Voldoet het bezwaarschrift niet aan deze eisen of is het te laat ingediend, dan kan het zijn dat het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Het verzoek dient u in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin uw woonplaats zich bevindt. De rechtbank zal u daarvoor wel griffierecht in rekening brengen.

TOELICHTING

I ALGEMEEN

1. Inleiding

In artikel 60, vierde lid, van het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Zeerechtverdrag) is bepaald dat binnen een veiligheidszone passende maatregelen genomen kunnen worden ter verzekering van de veiligheid van zowel de scheepvaart als van installaties of inrichtingen. Deze veiligheidszone is maximaal 500 meter vanaf de buitenste randen van installaties of inrichtingen. De mogelijkheid die het internationale recht biedt om een veiligheidszone op zee in te stellen, is opgenomen in artikel 6.10, tweede lid, van de Waterwet. Met een concretiserend besluit van algemene strekking stelt het bevoegd gezag de geografische afbakening vast van een veiligheidszone en kan het inhoudelijke randvoorwaarden stellen.

2. Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en net op zee

Met de instelling van de veiligheidszone rondom windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is een veilige aanleg van de windparken in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) gedurende de constructiefase beoogd.

Het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is onderverdeeld in vier kavels voor toekomstige windparken. Daarnaast ligt het reeds operationele windpark Luchterduinen in het gebied. In en nabij het windenergiegebied liggen ook telecomkabels en pijpleidingen.

Het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is in het Nationaal Waterplan, bedoeld in artikel 4.1 van de Waterwet, aangewezen als voor windenergie geschikt gebied. Voor elke van de vier kavels is op grond van artikel 3 van de Wet windenergie op zee een kavelbesluit vastgesteld.1 Het kavelbesluit bepaalt waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De grenzen van de vier kavels zijn mede bepaald aan de hand van de in het windenergiegebied aanwezige kabels en leidingen, inclusief onderhoudszones en de benodigde ruimte voor het net op zee. In de vergunning op grond van artikel 12 van de Wet windenergie op zee is per kavel onder meer bepaald welke exploitant gerechtigd is een windpark te bouwen en exploiteren.

Het net op zee voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee transformatorstations (op platforms), een verbindingskabel daartussen en vier onderzeese 220 kV-hoogspanningskabels die de energiedistributie van de windparken op zee naar land verzorgen. Voor de bouw en exploitatie van het net op zee zijn vergunningen op grond van de Waterwet verleend aan TenneT TSO B.V.2

3. Generieke en specifieke uitzonderingen

Voor schepen van de exploitanten van de windparken en de gerelateerde installaties (waaronder de platforms), vergunninghouders van (overige) activiteiten binnen de veiligheidszone, en de rijksoverheid is een generieke uitzondering gemaakt om binnen een veiligheidszone van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) te varen. Deze generieke uitzondering geldt niet voor schepen van leiding- en kabelexploitanten.

Ten behoeve van onderhoud van (bestaande) kabels en pijpleidingen in en nabij het windenergiegebied is een specifieke uitzondering opgenomen. Binnen windenergiegebieden wordt doorgaans een onderhoudszone van 500 meter gehanteerd aan weerszijden van bestaande infrastructuur. Een zone van 500 meter aan weerszijden van een kabel of leiding is voldoende voor onderhoudsschepen om onderhoud en reparaties uit te kunnen voeren. Er is naar verwachting in slechts uitzonderlijke gevallen een noodzaak om met onderhoudsschepen een veiligheidszone van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) te betreden ten behoeve van het onderhoud van pijpleidingen en telecomkabels.

Indien de pijpleiding- of kabelexploitant kan aantonen dat reparatie van haar leiding of kabel alleen mogelijk is door het betreden van een veiligheidszone van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), dan zal de kustwacht in overleg met de waterbeheerder3 en exploitanten van installaties in het gebied toestemming geven. Melden bij de kustwacht voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden is noodzakelijk, zodat de kustwacht overig scheepvaartverkeer kan waarschuwen en aanwijzingen kan geven, opdat het onderhoud veilig kan worden uitgevoerd.

4. Geografische afbakening

De veiligheidszone strekt zich uit tot een afstand van 500 meter gemeten vanaf de buitengrenzen van de vier kavels die gelegen zijn in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en de grenzen van windpark Luchterduinen. De coördinaten en de begrenzing van de vier kavels zijn vastgesteld in de afzonderlijke kavelbesluiten I tot en met IV Hollandse Kust (zuid). De buitenbegrenzing van de veiligheidszone is opgenomen onder III: in de coördinatentabel en op kaart 2.

Er is voor gekozen om het gehele windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), inclusief het bestaande windpark Luchterduinen, voor de scheepvaart te sluiten en niet voor het sluiten van een zone van 500 meter rondom iedere (te plaatsen) windturbine. Dit omdat de windkavels in het windenergiegebied geografisch een eenheid vormen waarbinnen in dezelfde periode grootschalige aanleg- en constructiewerkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het heien van funderingen en het aanleggen van kabels. De aanwezigheid van niet-werkschepen in het windenergiegebied kan tot gevaarlijke situaties leiden. Dit is tevens de reden dat ook de ruimtes tussen de vier kavels en het windpark Luchterduinen worden gesloten voor doorvaart. Het betrekken van windpark Luchterduinen in een uniform regime verhoogt de veiligheid en schept duidelijkheid over de regels. Het toegangsverbod en de uitzonderingen daarop gelden voor het gehele windenergiegebied.

In 2021 zijn er veiligheidszones ingesteld voor kavels I en II en windpark Luchterduinen. In de kavels III en IV vonden destijds nog geen bouwwerkzaamheden plaats, waardoor in eerste instantie niet meer gebied werd afgesloten dan strikt noodzakelijk. Het besluit tot instelling van de veiligheidszones rond kavels I en II en windpark Luchterduinen (Stcrt. 2021, 32950) met de daarin opgenomen voorwaarden, komt te vervallen, en wordt vervangen door dit besluit.

TenneT TSO B.V., de exploitant van het net op zee, heeft in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) twee platforms voor transformatorstations geplaatst, die worden verbonden met een aansluitpunt op het hoogspanningsnet op het land. Ten behoeve van de veiligheid zijn voor deze platforms reeds veiligheidszones ingesteld, die onverminderd van kracht blijven.

II ARTIKELEN

Artikel 1

Op grond van artikel 60, vierde lid, van het Zeerechtverdrag en artikel 6.10 Waterwet wordt een veiligheidszone van maximale omvang ingesteld, te weten 500 meter vanaf de buitengrenzen van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Artikel 2, eerste lid

Er wordt een uitzondering gemaakt van het algemene verbod voor varen in een veiligheidszone voor exploitanten van installaties in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en door dezen ingeschakelde derden, vergunninghouders van (overige) activiteiten die expliciet zijn toegestaan binnen het gebied waarvoor de veiligheidszone wordt ingesteld, en de rijksoverheid. Dit is nodig om de windparken en infrastructuur te kunnen aanleggen en onderhouden en vormen van medegebruik voor te bereiden of toe te passen. De rijksoverheid heeft niet alleen toegang nodig voor het uitvoeren van wettelijke taken, zoals ‘search and rescue’-operaties (SAR), rampen- en incidentenbestrijding (RIB), toezicht en handhaving, maar ook voor uitvoering van beleidsmatige taken zoals het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek.

Artikel 2, tweede lid

De uitzonderingen op het algemene verbod, zoals bedoeld in het eerste lid, gelden alleen voor vaartuigen. Met het tweede lid vallen bijvoorbeeld duikers die aanleg- en onderhoudswerkzaamheden verrichten alsnog onder de uitzondering van het algemene verbod.

Artikel 3, eerste lid

In uitzonderlijke gevallen kan het voor onderhoudsschepen van kabels en leidingen nodig zijn de veiligheidszone van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) te betreden. Indien de pijpleiding- of kabelexploitant een veiligheidszone wenst te betreden dient dit vooraf en tijdig kenbaar te worden gemaakt aan de kustwacht, afdeling Nautisch Beheer. Indien wordt aangetoond dat betreden van een veiligheidszone noodzakelijk is, dan zal de kustwacht na overleg met de waterbeheerder en exploitanten van de installaties in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) hiervoor toestemming geven. Er kan sprake zijn van noodzaak als bijvoorbeeld een telecomkabel dusdanig verschoven is dat reparatie alleen mogelijk is door een veiligheidszone te betreden of beschikbare schepen een (onvermijdelijk) groot ruimtebeslag hebben.

Artikel 3, tweede lid

Melden bij aanvang van de werkzaamheden van de in te zetten schepen is noodzakelijk zodat de kustwacht overig scheepvaartverkeer kan waarschuwen en voorwaarden kan stellen, opdat het onderhoud veilig wordt uitgevoerd.

Artikel 4

Het besluit tot instelling van de veiligheidszone rond kavels I en II en windpark Luchterduinen (Stcrt. 2021, 32950) met de daarin opgenomen voorwaarden, komt te vervallen, en wordt vervangen door dit besluit.

III COÖRDINATENTABEL EN KAART 2

Coördinatentabel: veiligheidszone
 

UTM, ETRS89 zone 31Noord

Geografische coördinaten ETRS89

 
 

Graden minuten

Graden

 

Nr

Easting

Northing

Noorderbreedte

Oosterlengte

Noorderbreedte

Oosterlengte

Positie coördinaat

1

567997,40

5781570,00

52° 10.824'

3° 59.670'

52,180406

3,994501

Binnen

2

568342,25

5781207,95

52° 10.627'

3° 59.968'

52,177109

3,999471

Buiten

3

568022,40

5781070,63

52° 10.555'

3° 59.686'

52,175914

3,994766

Buiten

4

567631,71

5781229,01

52° 10.643'

3° 59.345'

52,177386

3,989085

Buiten midden

5

565104,81

5783938,91

52° 12.123'

3° 57.159'

52,202050

3,952657

Buiten

6

565470,50

5784279,90

52° 12.304'

3° 57.484'

52,205072

3,958073

Binnen

7

564980,25

5784181,65

52° 12.255'

3° 57.053'

52,204247

3,950881

Buiten

8

562492,45

5796594,95

52° 18.967'

3° 55.007'

52,316123

3,916780

Buiten

9

562982,70

5796693,20

52° 19.017'

3° 55.439'

52,316950

3,923989

Binnen

10

562491,00

5796783,90

52° 19.069'

3° 55.008'

52,317822

3,916793

Buiten

11

563912,30

5804489,10

52° 23.215'

3° 56.347'

52,386922

3,939109

Buiten

12

564404,00

5804398,40

52° 23.163'

3° 56.779'

52,386049

3,946315

Binnen

13

564373,98

5804897,50

52° 23.432'

3° 56.758'

52,390539

3,945970

Buiten

14

571182,47

5805307,06

52° 23.603'

4° 02.765'

52,393377

4,046090

Buiten knik

15

572371,62

5807362,39

52° 24.702'

4° 03.840'

52,411696

4,064007

Buiten

16

572804,40

5807112,00

52° 24.563'

4° 04.219'

52,409388

4,070314

Binnen

17

572669,25

5807593,39

52° 24.824'

4° 04.106'

52,413733

4,068432

Buiten

18

581801,79

5810157,63

52° 26.130'

4° 12.198'

52,435492

4,203302

Buiten

19

581936,97

5809676,25

52° 25.869'

4° 12.310'

52,431145

4,205172

Binnen

20

582427,35

5809773,87

52° 25.917'

4° 12.744'

52,431949

4,212407

Buiten

21

582440,22

5809709,17

52° 25.882'

4° 12.755'

52,431365

4,212580

Buiten

22

582933,82

5809225,01

52° 25.616'

4° 13.183'

52,426939

4,219719

Buiten

23

585633,39

5808986,56

52° 25.463'

4° 15.561'

52,424380

4,259350

Buiten

24

585589,40

5808488,50

52° 25.195'

4° 15.515'

52,419910

4,258576

Binnen

25

586061,19

5808322,92

52° 25.101'

4° 15.928'

52,418348

4,265469

Buiten

26

585968,99

5808060,22

52° 24.960'

4° 15.843'

52,416001

4,264046

Buiten

27

585518,13

5806870,46

52° 24.323'

4° 15.427'

52,405378

4,257115

Buiten

28

585050,60

5807047,70

52° 24.423'

4° 15.017'

52,407044

4,250289

Binnen

29

585514,17

5806860,35

52° 24.317'

4° 15.423'

52,405288

4,257054

Buiten

30

585089,12

5805808,59

52° 23.754'

4° 15.032'

52,395900

4,250540

Buiten

31

585025,77

5805608,54

52° 23.647'

4° 14.973'

52,394112

4,249558

Buiten

32

584549,10

5805759,50

52° 23.733'

4° 14.556'

52,395543

4,242593

Binnen

33

585007,41

5805559,62

52° 23.621'

4° 14.957'

52,393675

4,249276

Buiten

34

584269,55

5803867,80

52° 22.715'

4° 14.281'

52,378583

4,238010

Buiten

35

584124,74

5803490,88

52° 22.513'

4° 14.147'

52,375217

4,235788

Buiten

36

583658,00

5803670,20

52° 22.614'

4° 13.739'

52,376901

4,228978

Binnen

37

584118,49

5803475,40

52° 22.505'

4° 14.142'

52,375079

4,235692

Buiten midden

38

584111,02

5803458,60

52° 22.496'

4° 14.135'

52,374929

4,235578

Buiten

39

583829,72

5802856,38

52° 22.174'

4° 13.878'

52,369559

4,231297

Buiten

40

583418,20

5801915,53

52° 21.670'

4° 13.501'

52,361166

4,225020

Buiten

41

582960,10

5802115,90

52° 21.782'

4° 13.101'

52,363036

4,218344

Binnen

42

583412,43

5801902,82

52° 21.663'

4° 13.496'

52,361052

4,224932

Buiten

43

582979,74

5800984,35

52° 21.172'

4° 13.101'

52,352862

4,218352

Buiten

44

582546,23

5799966,22

52° 20.627'

4° 12.704'

52,343776

4,211739

Buiten

45

582086,20

5800162,10

52° 20.736'

4° 12.302'

52,345606

4,205035

Binnen

46

582538,53

5799949,03

52° 20.617'

4° 12.697'

52,343623

4,211621

Buiten midden

47

582532,65

5799936,98

52° 20.611'

4° 12.692'

52,343516

4,211532

Buiten

48

581622,30

5799242,10

52° 20.244'

4° 11.880'

52,337406

4,198003

Binnen

49

582068,75

5799016,98

52° 20.119'

4° 12.270'

52,335316

4,204499

Buiten

50

582065,74

5799011,10

52° 20.116'

4° 12.267'

52,335264

4,204454

Buiten midden

51

582061,48

5799003,11

52° 20.112'

4° 12.263'

52,335192

4,204389

Buiten

52

581653,56

5798253,50

52° 19.711'

4° 11.893'

52,328515

4,198222

Buiten

53

581233,01

5797434,26

52° 19.273'

4° 11.511'

52,321214

4,191854

Buiten

54

580844,50

5796645,36

52° 18.851'

4° 11.158'

52,314180

4,185965

Buiten

55

580351,85

5795591,46

52° 18.287'

4° 10.709'

52,304780

4,178488

Buiten

56

579898,90

5795803,20

52° 18.405'

4° 10.314'

52,306749

4,171897

Binnen

57

580327,41

5795545,56

52° 18.262'

4° 10.687'

52,304371

4,178119

Buiten

58

579683,42

5794474,46

52° 17.690'

4° 10.105'

52,294837

4,168423

Buiten

59

579321,08

5793795,15

52° 17.327'

4° 09.777'

52,288783

4,162951

Buiten

60

578826,67

5792793,32

52° 16.791'

4° 09.328'

52,279849

4,155469

Buiten

61

578378,30

5793014,60

52° 16.914'

4° 08.937'

52,281902

4,148950

Binnen

62

578807,16

5792757,54

52° 16.772'

4° 09.310'

52,279530

4,155175

Buiten

63

578235,56

5791803,94

52° 16.262'

4° 08.795'

52,271040

4,146577

Buiten

64

577806,70

5792061,00

52° 16.405'

4° 08.421'

52,273412

4,140352

Binnen

65

578210,65

5791766,34

52° 16.242'

4° 08.772'

52,270706

4,146203

Buiten

66

577368,06

5790611,25

52° 15.627'

4° 08.016'

52,260442

4,133593

Buiten

67

576986,03

5790047,43

52° 15.326'

4° 07.672'

52,255428

4,127868

Buiten

68

576572,10

5790327,90

52° 15.480'

4° 07.312'

52,258006

4,121868

Binnen

69

576984,68

5790045,45

52° 15.325'

4° 07.671'

52,255410

4,127848

Buiten midden

70

576973,29

5790029,49

52° 15.316'

4° 07.661'

52,255268

4,127677

Buiten

71

575987,67

5788704,43

52° 14.610'

4° 06.777'

52,243494

4,112942

Buiten

72

575586,60

5789003,00

52° 14.774'

4° 06.428'

52,246233

4,107136

Binnen

73

575985,38

5788701,38

52° 14.608'

4° 06.774'

52,243467

4,112908

Buiten

74

575694,48

5788316,78

52° 14.403'

4° 06.514'

52,240050

4,108562

Buiten

75

575295,70

5788618,40

52° 14.569'

4° 06.167'

52,242816

4,102790

Binnen

76

575591,32

5788215,15

52° 14.349'

4° 06.422'

52,239151

4,107029

Buiten

77

574931,21

5787731,23

52° 14.093'

4° 05.835'

52,234891

4,097256

Buiten

78

574373,96

5787293,10

52° 13.862'

4° 05.340'

52,231028

4,089001

Buiten

79

573776,70

5786781,69

52° 13.591'

4° 04.809'

52,226512

4,080146

Buiten

80

573261,14

5786302,71

52° 13.337'

4° 04.350'

52,222275

4,072496

Buiten

81

572594,17

5785623,36

52° 12.975'

4° 03.755'

52,216257

4,062588

Buiten

82

571973,19

5784920,75

52° 12.601'

4° 03.201'

52,210022

4,053351

Buiten

83

571397,72

5784197,64

52° 12.216'

4° 02.687'

52,203597

4,044778

Buiten

84

570709,62

5783238,12

52° 11.704'

4° 02.071'

52,195060

4,034510

Buiten

85

570303,30

5783529,50

52° 11.864'

4° 01.718'

52,197732

4,028627

Binnen

86

570608,51

5783133,46

52° 11.648'

4° 01.981'

52,194132

4,033009

Buiten

87

569868,91

5782563,47

52° 11.346'

4° 01.324'

52,189103

4,022073

Buiten

88

569369,97

5782152,19

52° 11.128'

4° 00.881'

52,185469

4,014691

Buiten

89

568878,61

5781718,84

52° 10.898'

4° 00.445'

52,181635

4,007417

Buiten

Kaart 2: veiligheidszone

Kaart 2: veiligheidszone

X Noot
1

Besluiten van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot aanwijzing van kavel I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (stcrt. 16 december 2016, nr. 67082; 20 januari 2017, nr. 67082 rectificatie), kavel II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (stcrt. 16 december 2016, nr. 67120), kavel III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (stcrt. 19 januari 2018, nr. 2543) en kavel IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (stcrt. 19 januari 2018, nr. 2497).

X Noot
3

‘Waterbeheerder’: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta, namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar boven