Besluiten net op zee Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 2 maart 2018 tot en met vrijdag 13 april 2018 liggen de besluiten ter inzage voor het project net op zee Hollandse Kust (zuid). Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het inpassingsplan en/of de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen.

Wat gaat er gebeuren?

In het Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties, is afgesproken dat in 2023 4.450 megawatt (MW) aan windvermogen op zee operationeel moet zijn. Dat is 3.450 MW extra boven op de bestaande parken en de parken die al in voorbereiding zijn.

De eerste besluiten voor de gebieden waar dit windvermogen zal worden gerealiseerd, zijn inmiddels genomen. Voor de afvoer van de stroom naar het land zullen ook kabels en transformatorstations aangelegd moeten worden. TenneT TSO B.V., verder aangeduid als TenneT, wil op en ten noorden van de Maasvlakte (gemeente Rotterdam) een gedeelte van het elektriciteitsnet op zee Hollandse Kust (zuid) realiseren. Het net op zee bestaat uit twee platforms met transformatoren op de Noordzee, met elk twee (in totaal vier) onderzeese 220 kV elektriciteitskabels naar de kust. Deze kabels worden via een nieuw transformatorstation met twee 380 kV kabels op het bestaande hoogspanningsstation aan de Coloradoweg in Rotterdam aangesloten. Hiermee sluit het beoogde windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) aan op het landelijk hoogspanningsnet.

Waarom is dit project nodig?

Door het gebruik van olie, kolen en aardgas warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op schone energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. Daarom legt overheidsbedrijf TenneT een nieuwe hoogspanningsverbinding aan tussen windparken op de Noordzee en de kust van Zuid-Holland. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaalt waar het tracé van dit net mag komen en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over net op zee Hollandse Kust (zuid) is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het tracé wordt vastgelegd in een inpassingsplan. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast. Het inpassingsplan en de vijf overige besluiten: een Waterwetvergunning, twee Omgevingsvergunningen, een vergunning en ontheffing Wet Natuurbescherming en een Spoorwegwetvergunning worden voorbereid in een gecoördineerde procedure.

Ten slotte is voor het inpassingsplan en de besluiten een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen.

De ontwerpen van het hierboven bedoelde plan en van de overige besluiten hebben van vrijdag 6 oktober 2017 tot en met donderdag 16 november 2017 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 4 zienswijzen naar voren gebracht. Onlangs is, rekening houdend met deze zienswijzen, het inpassingsplan vastgesteld en zijn de overige besluiten genomen.

De besluiten worden op 1 maart 2018 door de Minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Het inpassingsplan wordt bekendgemaakt op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het inpassingsplan en de besluiten worden ook bekendgemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het inpassingsplan en/of de ontwerpbesluiten kunnen nu beroep instellen tegen het inpassingsplan en/of de overige besluiten.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van vrijdag 2 maart 2018 tot en met vrijdag 13 april 2018 het inpassingsplan, de overige besluiten, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locatie:

  • DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, Schiedam, op afspraak via T (010) 246 80 00 of e-mail: info@dcmr.nl.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het inpassingsplan en/of de ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en start de dag nadat de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 3 maart 2018 tot en met vrijdag 13 april 2018. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de indieningstermijn kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. Wij raden u aan in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de datum van ondertekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T.a.v. directie WJZ (D-passage 2)

Postbus 20401

2500 EK Den Haag.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de Raad van State u weten hoeveel dat precies is, wanneer en hoe u dat moet betalen.

Wilt u meer weten?

Het inpassingsplan is in digitale vorm raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle stukken zijn ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via T (070) 379 89 39.

Naar boven