Bekendmaking houdende een verbod zich te bevinden binnen de veiligheidszones I en II van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) in de Noordzee, Rijkswaterstaat

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Gelet op artikel 60 van het VN-Zeerechtverdrag, artikel 6.10 van de Waterwet en de Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee;

MAAKT BEKEND:

Artikel 1: Algemeen toegangsverbod veiligheidszones

Het is eenieder verboden zich te bevinden, dan wel enig voorwerp te hebben binnen de veiligheidszones I en II van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), waarvan de begrenzing is aangegeven in de coördinatentabellen 1 en 2 behorend bij dit besluit.

Kaart 1: Overzicht windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

Kaart 1: Overzicht windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

Artikel 2: Generieke uitzonderingen verbod

 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor een vaartuig dat een veiligheidszone binnen vaart of daarin verblijft:

  • a. in verband met de aanleg, de inspectie, het testen, de reparatie, het onderhoud, de verandering, vernieuwing of verwijdering van windturbines, onderzeese kabels, meetmasten, transformatorstations en andere objecten ten behoeve van elektriciteitsproductie- en distributie;

  • b. om diensten te verlenen voor exploitatie van de onder a bedoelde installaties of vervoer van personen of goederen ten behoeve daarvan;

  • c. ten behoeve van het uitvoeren van wettelijke taken en toezicht op de naleving en de handhaving van wettelijke voorschriften;

  • d. in het kader van onderzoek in opdracht van de rijksoverheid, of

  • e. in het kader van (overige) activiteiten waarvoor op grond van artikel 6.13 van het Waterbesluit binnen de veiligheidszone een vergunning is verleend;

  • f. met toestemming van de exploitant van de onder a bedoelde installaties.

 • 2. Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor het zich in een veiligheidszone bevinden, dan wel het daarin hebben van een voorwerp in het kader van activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot met e.

Artikel 3: Specifieke uitzondering verbod

 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor onderhoudsvaartuigen die genoodzaakt zijn een veiligheidszone in te varen voor reparatie en/of onderhoud aan telecomkabels en/of pijpleidingen op voorwaarde dat de werkzaamheden vooraf zijn gemeld bij de kustwacht en hiervoor toestemming is verkregen van de waterbeheerder.

 • 2. De exploitant van telecomkabels en/of pijpleidingen meldt de onderhoudsvaartuigen die voor reparatie en/of onderhoud worden gebruikt aan bij de kustwacht voordat wordt aangevangen met de werkzaamheden.

Artikel 4: Intrekken besluit tot instelling veiligheidszone Luchterduinen

Het besluit houdende een verbod zich te bevinden in de veiligheidszone rondom Offshore Windpark Luchterduinen (Q10) (Stcrt. 2018, 22909) wordt ingetrokken.

Artikel 5: Inwerkingtreding

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta M.P. Ardon

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, ter attentie van mw. E.J. Bekker, postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a. de naam en het adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

 • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

 • e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Voldoet het bezwaarschrift niet aan deze eisen of is het te laat ingediend, dan kan het zijn dat het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Het verzoek dient u in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin uw woonplaats zich bevindt. De rechtbank zal u daarvoor wel griffierecht in rekening brengen.

TOELICHTING

I ALGEMEEN

1. Inleiding

In artikel 60, vierde lid, van het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Zeerechtverdrag) is bepaald dat binnen een veiligheidszone passende maatregelen genomen kunnen worden ter verzekering van de veiligheid van zowel de scheepvaart als van installaties of inrichtingen. Deze veiligheidszone is maximaal 500 meter vanaf de buitenste randen van installaties of inrichtingen. De mogelijkheid die het internationale recht biedt om een veiligheidszone op zee in te stellen, is opgenomen in artikel 6.10, tweede lid, van de Waterwet. Met een concretiserend besluit van algemene strekking stelt het bevoegd gezag de geografische afbakening vast van een veiligheidszone en kan het inhoudelijke randvoorwaarden stellen.

2. Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en net op zee

Met de instelling van de veiligheidszones I en II is een veilige aanleg van windparken in (een deel van) het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) gedurende de constructiefase beoogd. Voor wat betreft de exploitatiefase wordt in de toekomst een nieuw besluit genomen passend bij de nieuwe situatie.

Het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is onderverdeeld in vier kavels voor toekomstige windparken. Daarnaast ligt het reeds operationele windpark Luchterduinen in het gebied. In en nabij het windenergiegebied liggen ook telecomkabels en pijpleidingen.

Het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is in het Nationaal Waterplan, bedoeld in artikel 4.1 van de Waterwet, aangewezen als voor windenergie geschikt gebied. Voor elke van de vier kavels is op grond van artikel 3 van de Wet windenergie op zee een kavelbesluit vastgesteld.1 Het kavelbesluit bepaalt waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De grenzen van de vier kavels zijn mede bepaald aan de hand van de in het windenergiegebied aanwezige kabels en leidingen, inclusief onderhoudszones en de benodigde ruimte voor het net op zee. In de vergunning op grond van artikel 12 van de Wet windenergie op zee is per kavel onder meer bepaald welke exploitant gerechtigd is een windpark te bouwen en exploiteren.

Het net op zee voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee transformatorstations (op platforms), een verbindingskabel daartussen en vier onderzeese 220 kV-hoogspanningskabels die de energiedistributie van de windparken op zee naar land verzorgen. Voor de bouw en exploitatie van het net op zee zijn vergunningen op grond van de Waterwet verleend aan TenneT TSO B.V.2

3. Generieke en specifieke uitzonderingen

Voor schepen van de exploitanten van de windparken en de gerelateerde installaties (waaronder de platforms), vergunninghouders van (overige) activiteiten binnen de veiligheidszone, en de rijksoverheid is een generieke uitzondering gemaakt om binnen een veiligheidszone van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) te varen. Deze generieke uitzondering geldt niet voor schepen van leiding- en kabelexploitanten.

Ten behoeve van onderhoud van kabels en pijpleidingen in en nabij het windenergiegebied is een specifieke uitzondering opgenomen. Binnen windenergiegebieden wordt doorgaans een onderhoudszone van 500 meter gehanteerd aan weerszijden van bestaande infrastructuur. Een zone van 500 meter aan weerszijden van een kabel of leiding is voldoende voor onderhoudsschepen om onderhoud en reparaties uit te kunnen voeren. Er is naar verwachting in slechts uitzonderlijke gevallen een noodzaak om met onderhoudsschepen een veiligheidszone van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) te betreden ten behoeve van het onderhoud van pijpleidingen en telecomkabels.

Indien de pijpleiding- of kabelexploitant kan aantonen dat reparatie van haar leiding of kabel alleen mogelijk is door het betreden van een veiligheidszone van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), dan zal de kustwacht in overleg met de waterbeheerder3 en exploitanten van installaties in het gebied toestemming geven. Melden bij de kustwacht voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden is noodzakelijk, zodat de kustwacht overig scheepvaartverkeer kan waarschuwen en aanwijzingen kan geven, opdat het onderhoud veilig kan worden uitgevoerd.

4. Geografische afbakening

De veiligheidszones strekken zich uit tot een afstand van 500 meter gemeten van de grenzen van de kavels I en II Hollandse Kust (zuid) zoals vastgesteld in de afzonderlijke kavelbesluiten en de grenzen van windpark Luchterduinen. De begrenzing van de veiligheidszones is opgenomen onder III: in de coördinatentabellen 1 en 2 en op kaart 2.

Er is voor gekozen om een gebied van 500 meter rondom de twee bovenbedoelde gebieden voor de scheepvaart te sluiten en niet voor het sluiten van een gebied van 500 meter rondom iedere (te plaatsen) turbine. Dit omdat de twee kavels geografisch een eenheid vormen waarbinnen in dezelfde periode door verschillende exploitanten grootschalige aanleg- en constructiewerkzaamheden worden uitgevoerd. De aanwezigheid van niet-werkschepen kan tot gevaarlijke situaties leiden. Dit is de reden dat ook het aan kavel I grenzende windpark Luchterduinen wordt gesloten voor doorvaart. Voor de twee overige kavels (III en IV) in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), worden op een later moment (naar verwachting begin 2022) ook veiligheidszones ingesteld. De afsluitingen volgen de fasering van de aanlegwerkzaamheden, waardoor in eerste instantie niet meer gebied wordt afgesloten dan noodzakelijk.

Voorts wordt de veiligheidszone van het bestaande windpark Luchterduinen opgenomen in de veiligheidszone I. Het besluit tot instelling van de veiligheidszone rond windpark Luchterduinen (Stcrt. 2018, 22909) met de daarin opgenomen voorwaarden, komt te vervallen, en wordt vervangen door dit besluit. Doorvaart en medegebruik (vissen met een hengel) in windpark Luchterduinen zijn met inwerkingtreding van dit besluit verboden.

TenneT TSO B.V., de exploitant van het net op zee, heeft in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) twee platforms voor transformatorstations geplaatst, die worden verbonden met een aansluitpunt op het hoogspanningsnet op het land. Ten behoeve van de veiligheid zijn voor deze platforms reeds veiligheidszones ingesteld, die onverminderd van kracht blijven.

II ARTIKELEN

Artikel 1

Op grond van artikel 60, vierde lid, van het Zeerechtverdrag en artikel 6.10 Waterwet worden twee veiligheidszones van maximale omvang ingesteld, te weten 500 meter, rond kavel I en windpark Luchterduinen, en rond kavel II van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Artikel 2, eerste lid

Er wordt een uitzondering gemaakt van het algemene verbod voor varen in een veiligheidszone voor exploitanten van installaties in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en door dezen ingeschakelde derden, vergunninghouders van (overige) activiteiten die expliciet zijn toegestaan binnen het gebied waarvoor de veiligheidszone wordt ingesteld, en de rijksoverheid. Dit is nodig om de windparken en infrastructuur te kunnen aanleggen en onderhouden en vormen van medegebruik voor te bereiden of toe te passen. De rijksoverheid heeft niet alleen toegang nodig voor het uitvoeren van wettelijke taken, zoals ‘search and rescue’-operaties (SAR), toezicht en handhaving, maar ook voor uitvoering van beleidsmatige taken zoals het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek.

Artikel 2, tweede lid

De uitzonderingen op het algemene verbod, zoals bedoeld in het eerste lid, gelden alleen voor vaartuigen. Met het tweede lid vallen bijvoorbeeld duikers die aanleg- en onderhoudswerkzaamheden verrichten alsnog onder de uitzondering van het algemene verbod.

Artikel 3, eerste lid

In uitzonderlijke gevallen kan het voor onderhoudsschepen van kabels en leidingen nodig zijn de veiligheidszone van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) te betreden. Indien de pijpleiding- of kabelexploitant een veiligheidszone wenst te betreden dient dit vooraf en tijdig kenbaar te worden gemaakt aan de kustwacht, afdeling Nautisch Beheer. Indien wordt aangetoond dat betreden van een veiligheidszone noodzakelijk is, dan zal de kustwacht na overleg met de waterbeheerder en exploitanten van de installaties in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) hiervoor toestemming geven. Er kan sprake zijn van noodzaak als bijvoorbeeld een telecomkabel dusdanig verschoven is dat reparatie alleen mogelijk is door een veiligheidszone te betreden of beschikbare schepen een (onvermijdelijk) groot ruimtebeslag hebben.

Artikel 3, tweede lid

Melden bij aanvang van de werkzaamheden van de in te zetten schepen is noodzakelijk zodat de kustwacht overig scheepvaartverkeer kan waarschuwen en voorwaarden kan stellen, opdat het onderhoud veilig wordt uitgevoerd.

Artikel 4

Het besluit tot instelling van de veiligheidszone rond windpark Luchterduinen (Stcrt. 2018, 22909) met de daarin opgenomen voorwaarden, komt te vervallen, en wordt vervangen door dit besluit.

III COÖRDINATENTABELLEN EN KAART 2

Coördinatentabel 1: veiligheidszone I

Buitenlocaties

 

Hoekpunt

Noorderbreedte

Oosterlengte

1

52° 20.388'

3° 55.964'

2

52° 20.710'

3° 55.537'

3

52° 23.215'

3° 56.346'

4

52° 23.215'

3° 56.347'

5

52° 23.432'

3° 56.758'

6

52° 23.433'

3° 56.771'

7

52° 23.603'

4° 02.765'

8

52° 24.702'

4° 03.840'

9

52° 24.824'

4° 04.106'

10

52° 25.418'

4° 07.777'

11

52° 25.561'

4° 08.656'

12

52° 26.130'

4° 12.198'

13

52° 25.917'

4° 12.744'

14

52° 25.800'

4° 12.779'

15

52° 25.605'

4° 12.715'

16

52° 25.435'

4° 12.534'

17

52° 25.016'

4° 12.139'

18

52° 24.662'

4° 11.833'

19

52° 24.348'

4° 11.580'

20

52° 24.187'

4° 11.455'

21

52° 23.839'

4° 11.207'

22

52° 23.529'

4° 11.002'

23

52° 23.195'

4° 10.798'

24

52° 23.191'

4° 10.795'

25

52° 23.185'

4° 10.791'

26

52° 22.595'

4° 10.385'

27

52° 22.503'

4° 10.325'

28

52° 21.951'

4° 10.095'

29

52° 21.762'

4° 09.957'

30

52° 21.607'

4° 09.646'

31

52° 20.362'

4° 00.051'

32

52° 20.356'

3° 59.953'

Binnenlocaties

 

Hoekpunt

Noorderbreedte

Oosterlengte

1

52° 20.658'

3° 55.999'

2

52° 23.163'

3° 56.779'

3

52° 23.340'

4° 03.022'

4

52° 24.563'

4° 04.219'

5

52° 25.157'

4° 07.890'

6

52° 25.300'

4° 08.768'

7

52° 25.869'

4° 12.310'

8

52° 25.752'

4° 12.345'

9

52° 25.576'

4° 12.158'

10

52° 25.147'

4° 11.753'

11

52° 24.785'

4° 11.440'

11

52° 20.658'

3° 55.969'

12

52° 24.465'

4° 11.184'

13

52° 24.299'

4° 11.054'

14

52° 23.944'

4° 10.800'

15

52° 23.626'

4° 10.591'

16

52° 23.290'

4° 10.385'

17

52° 22.698'

4° 09.977'

18

52° 22.603'

4° 09.915'

19

52° 22.060'

4° 09.692'

20

52° 21.871'

4° 09.555'

21

52° 20.626'

3° 59.959'

Coördinatentabel 2: veiligheidszone II

Buitenlocaties

 

Hoekpunt

Noorderbreedte

Oosterlengte

1

52° 15.011'

3° 56.685'

2

52° 15.224'

3° 56.149'

3

52° 18.962'

3° 55.009'

4

52° 18.967'

3° 55.007'

5

52° 19.069'

3° 55.008'

6

52° 19.335'

3° 55.093'

7

52° 19.553'

3° 55.539'

8

52° 19.434'

4° 01.575'

9

52° 19.476'

4° 01.844'

10

52° 19.257'

4° 02.387'

11

52° 16.229'

4° 03.167'

12

52° 15.925'

4° 02.836'

Binnenlocaties

 

Hoekpunt

Noorderbreedte

Oosterlengte

1

52° 15.273'

3° 56.581'

2

52° 15.296'

3° 56.574'

3

52° 19.017'

3° 55.439'

4

52° 19.283'

3° 55.525'

5

52° 19.163'

4° 01.623'

6

52° 19.215'

4° 01.952'

7

52° 16.187'

4° 02.733'

8

52° 15.275'

3° 56.594'

Kaart 2: veiligheidszones (I en II)

Kaart 2: veiligheidszones (I en II)

X Noot
1

Besluiten van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot aanwijzing van kavel I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (stcrt. 16 december 2016, nr. 67082; 20 januari 2017, nr. 67082 rectificatie), kavel II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (stcrt. 16 december 2016, nr. 67120), kavel III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (stcrt. 19 januari 2018, nr. 2543) en kavel IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (stcrt. 19 januari 2018, nr. 2497).

X Noot
3

‘Waterbeheerder’: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta, namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar boven