Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2022, nr. 2022-0000231651, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2023 (Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2023)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën;

Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 31, 36, eerste lid, en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang.

Besluit:

Artikel 1. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2023 17,90%.

Artikel 2. Premiepercentage nabestaandenverzekering

Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2023 0,10%.

Artikel 3. Maximum premieloon

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2023 voor een loontijdvak van een jaar € 66.956.

Artikel 4. Premiepercentages Algemeen Werkloosheidsfonds

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste, tweede en derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, lage premie, is voor het jaar 2023 2,64%.

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, hoge premie, is voor het jaar 2023 7,64%.

Artikel 5. Premiepercentage Uitvoeringsfonds voor de overheid

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2023 0,68%.

Artikel 6. Premiepercentages Arbeidsongeschiktheidsfonds

Het hoge premiepercentage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2023 7,11%.

Het lage premiepercentage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2023 5,82%.

Artikel 7. Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag

De premieopslag, bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, van de Wet kinderopvang, is voor het jaar 2023 0,50%.

Artikel 8. Minimumloonsomgrens Whk sector Grootwinkelbedrijf

In bijlage 1, onderdeel 19, Grootwinkelbedrijf, van de Regeling Wfsv wordt '€ 6.727.406' vervangen door '€ 6.922.501'.

Artikel 9. Inwerkingtreding

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

  • 2. Artikel 8 werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2022

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling stelt de premiepercentages vast die gelden voor de premieheffing voor de Algemene Ouderdomswet (Aow) en Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de premie Aof voor de kinderopvangtoeslag. Daarnaast wordt het maximumpremieloon vastgesteld voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen. Tot slot wordt de loongrens voor indeling in de sector grootwinkelbedrijf geïndexeerd.

De maximumpremieloonbedragen voor tijdvakken korter dan het premiejaar die als grondslag gelden voor de premies en opslag geregeld in de artikelen 4 tot en met 7, worden voor de andere loontijdvakken door herleiding bepaald. Deze bedragen zullen door de Belastingdienst worden bekendgemaakt.1

Artikelsgewijs

Artikel 1

Het premiepercentage voor de Algemene Oudersdomswet bedraagt op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wfsv ten hoogste 18,25%. Het kabinet heeft besloten het premiepercentage Aow te handhaven op het niveau van 17,90%.

Artikel 2

Het premiepercentage voor de Algemene nabestaandenwet wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2022, namelijk op 0,10%. Hiermee wordt het vermogensoverschot langzaam afgebouwd.

Artikel 3

Het maximumpremieloon, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wfsv wordt op grond van artikel 18 van de Wfsv herzien naar de mate waarin het minimumloon wordt herzien. Dat gebeurt elk half jaar, omdat het minimumloon op 1 januari en op 1 juli wordt aangepast. Voor de premieheffing geldt echter het hele jaar hetzelfde maximumpremieloon, dat van januari. Bovendien wordt voor de premieheffing het maximumpremieloon (naar beneden) afgerond op hele euro’s. Voor 2023 wordt het maximumpremieloon voor de premieheffing vastgesteld op 66.956 euro. Dat is een stijging van 12,1 procent ten opzichte van 2022. Dat weerspiegelt het feit dat het minimumloon is gestegen met 1,81 procent (juli 2022) en met 10,15 procent (januari 2023). Voor de berekening van het maximumdagloon per januari wordt uitgegaan van het onafgeronde maximumpremieloon. Het maximumdagloon is dan gelijk aan 1/261e van 66.956,94 euro, oftewel 256,54 euro.

Het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet wordt door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld op hetzelfde bedrag als het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Artikel 4

Voor de premieheffing ten behoeve van het AWf worden twee premiepercentages vastgesteld. Een lage premie wordt geheven over loon uit schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd niet zijnde oproepovereenkomsten (vaste contracten), loon uit schriftelijke overeenkomsten op grond van de beroepsbegeleidende leerweg, loon van werknemers tot 21 jaar met niet meer dan 48 verloonde uren per 4 weken of 52 verloonde uren per maand, en voor AWf-premie over uitkeringen. Dit is geregeld in artikel 27, eerste, tweede en derde lid, van de Wfsv en artikel 2.3 van het Besluit Wfsv. De hoge premie is van toepassing op loon uit overige dienstbetrekkingen en ingeval van herziening van de lage AWf-premie naar de hoge AWf-premie met terugwerkende kracht (flexcontracten). De hoge premie is 5 procentpunt hoger dan de lage premie. Dit is geregeld in artikel 27, eerste lid, van de Wfsv en artikel 2.2 van het Besluit Wfsv. De percentages voor de premie voor het AWf worden voor 2023 vastgesteld op 2,64 procent (laag tarief) en 7,64 procent (hoog tarief).

Artikel 5

Het percentage voor de premie voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid blijft hetzelfde als in 2022, namelijk 0,68%.

Artikel 6

Met ingang van 2022 is een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds vastgesteld met twee premiepercentages (zie Stb. 2021, 102). Het lage premiepercentage is van toepassing op kleine werkgevers als bedoeld in artikel 36, tweede lid, van de Wfsv, en artikel 2.19d van het Besluit Wfsv.

Als kleine werkgever wordt aangemerkt de werkgever te wiens laste in het tweede kalenderjaar dat aan het kalenderjaar waarvoor de premie wordt vastgesteld vooraf is gegaan, een premieplichtig loon is gekomen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer, in dat kalenderjaar. Het hoge premiepercentage is van toepassing op overige werkgevers als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wfsv, en op uitkeringen als bedoeld in artikel 36, vierde lid, van de Wfsv.

De Aof-premie wordt voor 2023 vastgesteld op 7,11 procent (hoog tarief) en 5,82 procent (laag tarief). In de Rijksbegroting voor 2023 was een geraamd laag tarief van 5,49 procent opgenomen. In samenspraak met werkgevers is het voorgenomen pakket aan lastenverlichting voor het MKB anders ingevuld, waardoor de Aof-premie voor kleine bedrijven minder omlaag gaat dan eerder gemeld.

Artikel 7

Het percentage van de opslag voor de dekking van de uitgaven voor de kinderopvangtoeslag, is een opslag op de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Het percentage blijft gehandhaafd op het niveau van 0,50%.

Artikel 8

De wijziging in dit artikel betreft de jaarlijkse indexering van de loongrens voor de sector Grootwinkelbedrijf aan de hand van de ontwikkeling van de contractlonen. De sectorindeling is vanaf 2020 niet meer van belang voor de WW-premie, maar is nog van belang voor de heffing van premies voor de Werkhervattingskas (Whk) voor kleine en middelgrote werkgevers. De loongrens wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 geïndexeerd met 2,90 procent op basis van de gemiddelde contractloonontwikkeling van bedrijven over 2022 zoals die in de Macro Economische Verkenning 2023 van het Centraal Planbureau (CPB) is opgenomen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip


X Noot
1

Zie Stcrt. 2020, 58959 voor de bedragen die gelden sinds 1 januari 2021.

Naar boven