Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 september 2022, nr. IENW/BSK-2022/208938, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 in verband met aanpassing van het subsidieplafond voor aanschaf en installatie van een motor van het type IWP, IWA of NRE of een elektrische aandrijfmotor

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 8, eerste lid en 10, tweede lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 13.700.000,−’ vervangen door ‘€ 22.800.000,−’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 5.900.000,−’ vervangen door ‘€ 15.900.000,−’ en wordt aan het slot de puntkomma vervangen door een punt.

c. Onderdeel c vervalt.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 63.000.000,−’ vervangen door ‘€ 46.400.000,−’.

b. In onderdeel a wordt ‘€ 13.600.000,−’ vervangen door ‘€ 3.900.000,−’.

c. In onderdeel b wordt ‘€ 13.600.000,−’ vervangen door ‘€ 3.800.000,−’.

d. In de onderdelen c en d wordt ‘€ 15.600.000,−’ vervangen door ‘€ 12.900.000,−’.

e. In onderdeel e wordt ‘€ 4.600.000,−’ vervangen door ‘€ 12.900.000,−’.

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘31 oktober 2023’ vervangen door ‘31 oktober 2022’.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

  • 5. Een subsidieaanvraag gericht op de in artikel 3, eerste lid, onderdeel b en d, en tweede lid, bedoelde maatregelen, kan bij de uitvoeringsinstantie worden ingediend:

    • a. vanaf de dag na inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 oktober 2022, 17.00 uur;

    • b. vanaf 16 januari 2023, 09.00 uur tot en met 31 oktober 2023, 17.00 uur;

    • c. vanaf 15 januari 2024, 09.00 uur tot en met 31 oktober 2024, 17.00 uur; of

    • d. vanaf 13 januari 2025, 09.00 uur tot en met 31 oktober 2025, 17.00 uur.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

TOELICHTING

Algemeen

De subsidie die in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021 – 2025 wordt verstrekt voor de verduurzaming en vervanging van oudere motoren tot Stage V motor of een aan Stage V gelijkwaardig erkende motor is in 2021 succesvol gebleken. Als gevolg daarvan is besloten het ter beschikking staande subsidieplafond voor 2022 te verhogen met € 10.000.000,− van € 5.900.000,− naar € 15.900.000,−. Financiering hiervoor is afkomstig van het aanvullende pakket ‘Reservering extra bronmaatregelen Hordijk’ (bijlage blg-1038876 bij Kamerstuk 36 120-XII, nr. 3).

Naar verwachting zullen hiermee de in 2022 al ingediende aanvragen voor een groot deel kunnen worden gehonoreerd. Er is naar verwachting geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022.

De vraag naar subsidiëring van de aanschaf en installatie van een SCR-katalysator is in 2021 en in 2022 sterk achtergebleven. De niet bestede middelen zijn gereserveerd voor latere jaren (periode 2023 tot en met 2030). Hiertoe zijn de subsidieplafonds aangepast. Het totale bedrag voor de periode van deze regeling is hierdoor verlaagd van € 63.000.000,− naar € 46.400.000,−.

In 2021 is het in artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, genoemde subsidieplafond voor 2021 met € 2.000.000,− verhoogd door gelijktijdige verlaging van het in artikel 4, tweede lid, aanhef en onder a, voor 2021 opgenomen subsidieplafond dat betrekking heeft op de in artikel 3, eerste lid, onder b, opgenomen aanschaf en installatie van SCR-katalysatoren (wijziging in Staatscourant 4 oktober 2021, nr. 42265). Hierdoor konden extra aanvragen voor motorvervanging in 2021 worden gehonoreerd.

Het oorspronkelijke subsidieplafond voor 2022 voor motorvervanging is alsnog aangevuld door extra financiering van IenW, inclusief een verlaging van het subsidieplafond voor motorvervanging voor 2023 met € 900.000,–. Door de verlaging van het subsidieplafond vervalt de mogelijkheid om in 2023 subsidie aan te vragen voor deze maatregel.

Er is in verband met de totstandkoming van deze wijzigingsregeling afgezien van internetconsultatie omdat deze regeling geen noemenswaardige gevolgen voor de regeldruk voor burgers, bedrijven en instellingen heeft en omdat deze consultatie niet in betekenende mate kan leiden tot aanpassing van het voorstel. Omdat deze regeling geen gevolgen heeft voor de regeldruk is zij ook niet ter toetsing voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel B

In artikel 7, derde lid, is de laatste dag waarop een subsidieaanvraag voor de vervanging van oudere motoren kan worden ingediend, gewijzigd van 31 oktober 2023 naar 31 oktober 2022. De reden hiervoor is dat het deelplafond voor 2023 voor deze subsidiabele activiteit is vervallen.

In artikel 7, vijfde lid, zijn de jaarlijkse perioden vastgesteld waarbinnen een subsidieaanvraag voor de aanschaf van de SCR-katalysator en het laten opstellen van een rapport jaarlijks bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan worden ingediend. Deze perioden vangen jaarlijks aan medio januari (onderdelen b tot en met d). Op deze wijze wordt aan het begin van het jaar extra tijd geboden voor het indienen van deze aanvragen. Het tijdstip van 9.00 uur is toegevoegd om de aanvraagperiode op een kantoortijdstip te laten starten in plaats van middernacht. De laatste dag waarop een subsidieaanvraag kan worden ingediend is voor de verschillende perioden bepaald op 31 oktober. Zo heeft RVO voldoende tijd om subsidieaanvragen in het lopende kalenderjaar af te handelen. Het tijdstip van 17.00 uur is toegevoegd om de aan de aanvraagperiode op een kantoortijdstip te laten eindigen in plaats van middernacht.

Artikel II

De wijzigingsregeling treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst in werking. Hierbij wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en de minimale invoeringstermijn van twee maanden. Hier wordt voor gekozen om, gelet op de doelgroep en jaarindeling, aanmerkelijke ongewenste private nadelen te voorkomen en met de directe inwerkingtreding de aangepaste subsidieplafonds zullen gelden voor de daarvoor in aanmerking komende subsidiabele projecten.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Naar boven