Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 1 oktober 2021, nr. IENW/BSK-2021/258967, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 in verband een verhoging van het subsidieplafond (aanpassing subsidieplafond 2021)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Artikel 4 van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt:

a. In de aanhef ‘€ 11.700.000,–‘ vervangen door ‘€ 13.700.000,–‘.

b. In onderdeel a ‘€ 4.900.000,–‘ vervangen door ‘€ 6.900.000,–‘.

2. In het tweede lid wordt:

a. In de aanhef ‘€ 65.000.000,–‘ vervangen door ‘€ 63.000.000,–‘.

b. In onderdeel a ‘€ 15.600.000,–‘ vervangen door ‘€ 13.600.000,–‘

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser

TOELICHTING

Algemeen

De subsidie die in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021 – 2025 wordt verstrekt voor de verduurzaming en vervanging van oudere motoren tot Stage V motor of een aan Stage V gelijkwaardig erkende motor is succesvol gebleken. Als gevolg daarvan is besloten het ter beschikking staande subsidieplafond voor 2021 te verhogen met € 2.000.000,– van € 4.900.000,– naar € 6.900.000,–. Deze wijzigingsregeling voorziet daarin.

Er is in verband met de totstandkoming van deze wijzigingsregeling afgezien van internetconsultatie omdat deze regeling geen noemenswaardige gevolgen voor de regeldruk voor burgers, bedrijven en instellingen heeft en omdat deze consultatie niet in betekenende mate kan leiden tot aanpassing van het voorstel. Omdat deze regeling geen gevolgen heeft voor de regeldruk is zij ook niet ter toetsing voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR).

Artikelsgewijs

Artikel I

Het in artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, genoemde subsidieplafond voor 2021 wordt met € 2.000.000,– verhoogd. Het totale subsidieplafond voor 2021 komt daarmee op € 6.900.000,–.

De benodigde middelen voor deze ophoging worden verkregen door een gelijktijdige verlaging van het in artikel 4, tweede lid, onder a, voor 2021 opgenomen subsidieplafond dat betrekking heeft op de in artikel 3, eerste lid, onder b, opgenomen aanschaf en installatie van SCR-katalysatoren. Van dat subsidieplafond blijven voldoende middelen over.

De met deze regeling vastgestelde verhoging van het subsidieplafond is van toepassing op subsidieaanvragen die uiterlijk vóór 1 november 2021 zijn ingediend. Door de verhoging kan een groter aantal projecten profiteren van deze subsidieregeling, wat de gewenste versnelling in de verduurzaming positief beïnvloedt.

Artikel II

De wijzigingsregeling treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst inwerking. Hierbij wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en de minimale invoeringstermijn van twee maanden.

De reden hiervoor is dat met de directe inwerkingtreding de verhoogde subsidie nog dit kalenderjaar (2021) verstrekt kan worden aan de daarvoor in aanmerking komende subsidiabele projecten. De afwijking is dan ook ten gunste van de doelgroep.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser

Naar boven