Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad

De voorzitter van de Kiesraad,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:11, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht; de artikelen 4.4, derde lid en 4.6, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 (Stb 2021, 65); en artikel 3, tweede lid, van de Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad (Stcrt. 2018, 5785);

Besluit:

Artikel 1

 • 1. De dagelijkse leiding over het bureau van de Kiesraad als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, van de Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad, wordt uitgeoefend door de secretaris-directeur, die over de uitvoering van deze taak verantwoording aflegt aan de voorzitter.

 • 2. De secretaris-directeur is belast met de zorg voor een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering en neemt daarbij de aanwijzingen van de Kiesraad in acht.

Artikel 2

 • 1. Aan de secretaris-directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten behoeve van het uitoefenen van de dagelijkse leiding over het bureau, voor zover het geen aangelegenheden betreft die naar hun aard of inhoud een zodanig gewicht hebben dat zij door de voorzitter van de Kiesraad dienen te worden afgedaan.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, blijft aan de voorzitter van de Kiesraad voorbehouden de bevoegdheid om beslissingen te nemen met rechtspositionele gevolgen ten aanzien van ambtenaren van het bureau bezoldigd in salarisschaal 14 of hoger.

Artikel 3

De taken en bevoegdheden van de secretaris-directeur kunnen, voor zover nodig wordt geacht door de voorzitter en in ieder geval tijdens afwezigheid of verhindering van de secretaris-directeur, tevens door de plaatsvervangend secretaris-directeur worden uitgeoefend.

Artikel 4

 • 1. De ondertekening van documenten die op grond van de in artikel 2 en 3 benoemde taken en bevoegdheden worden afgedaan geschiedt als volgt:

  ‘De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  (plaatsvervangend) secretaris-directeur van de Kiesraad’

 • 2. Bij ondertekening van documenten op grond van volmacht wordt, gelet op artikel 4.6, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016, de aanduiding van de Minister vervangen door: ‘Namens de Staat der Nederlanden, De Kiesraad’.

Artikel 5

Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit wordt de Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad (Stcrt. 2018, 14921) ingetrokken.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

W.J. Kuijken, voorzitter

TOELICHTING

Algemeen

De Kiesraad is een zelfstandig bestuursorgaan dat zijn taken in onafhankelijkheid verricht. De Kiesraad beschikt echter niet over een eigen rechtspersoonlijkheid, maar is een onderdeel van de Staat der Nederlanden. Op 1 januari 2018 is de Comptabiliteitswet 2016 in werking getreden. Gelet op de bijzondere staatsrechtelijke positie van de Kiesraad, is daarin besloten de Kiesraad als college aan te merken. Daarmee is de Raad verder van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geplaatst. Zijn bijzondere positie komt o.a. tot uitdrukking in artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016, waarin is bepaald dat de colleges een afzonderlijke (niet-departementale) begroting hebben.

Krachtens de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad (Stcrt. 2018, 5785) is aan de voorzitter van de Kiesraad mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten te nemen en andere (rechts)handelingen te verrichten ten aanzien van aangelegenheden met een beheersmatig karakter. Personeelsbeheer is daarbij inbegrepen. Deze regeling voorziet er onder andere in dat de voorzitter van de Kiesraad het aan hem verstrekte mandaat en de aan hem verleende volmacht en machtiging op het terrein van de dagelijkse leiding over het secretariaat door mag geven aan de secretaris-directeur. Tevens kan de voorzitter bepalen of en onder welke voorwaarden de secretaris-directeur mandaat, volmacht en machtiging kan doorgeven aan ambtenaren van de Kiesraad. Artikel 3, tweede lid, van de Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad staat beide toe.

Artikelsgewijs

De artikelen 1 en 2 zijn niet voorzien van een toelichting.

Artikel 3

In dit artikel is geregeld dat de plaatsvervangend secretaris-directeur in afwezigheid of bij verhindering van de secretaris-directeur diens taken en bevoegdheden zoals opgenomen in de artikelen 1 en 2 van deze regeling kan uitoefenen. Daarnaast biedt dit artikel de voorzitter van de Kiesraad van de Kiesraad de mogelijkheid te bepalen in welke overige gevallen en onder welke voorwaarden de plaatsvervangend secretaris-directeur die taken en bevoegdheden van de secretaris-directeur kan uitoefenen. Beide bevoegdheden van de voorzitter vinden hun grondslag in artikel 3, tweede lid, van de Organisatie- en Mandaatregeling beheer Kiesraad. Afhankelijk van de aard en reikwijdte van een dergelijk aanvullend mandaat dient dit overeenkomstig artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 4

Op grond van artikel 4.6, tweede jo. eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 kan de Kiesraad, binnen de begroting waarvoor hij verantwoordelijk is, privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten namens de Staat der Nederlanden. In de Mandaatregeling beheer secretaris-directeur zoals die met de inwerkingtreding van deze regeling wordt ingetrokken was abusievelijk opgenomen dat dergelijke rechtshandelingen namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zouden zijn. Dat is met deze wijziging aangepast.

De artikelen 5 en 6 zijn niet van een toelichting voorzien.

Naar boven