Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 juni 2022, kenmerk MBO-32830762 houdende wijziging van de Regeling certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs in verband met het vaststellen van een aantal certificaten vanaf 1 augustus 2022

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 7.2.3, eerste lid, van de WEB en artikel 17c van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan bijlage 1 wordt toegevoegd:

Certificaten voor beroepsgerichte onderdelen vanaf 1 augustus 2022

C0081

Houder van herpeten

25730

Bedrijfsleider dierverzorging

C0082

Houder van honden en katten

25730

Bedrijfsleider dierverzorging

C0083

Houder van overige zoogdieren

25730

Bedrijfsleider dierverzorging

C0084

Houder van vissen

25730

Bedrijfsleider dierverzorging

C0085

Houder van vogels

25730

Bedrijfsleider dierverzorging

B

Aan bijlage 2 wordt toegevoegd:

Certificaten voor keuzedelen vanaf 1 augustus 2022

K1307

Houder van herpeten

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

TOELICHTING

Algemeen

Vijf beroepsgerichte onderdelen en een keuzedeel met wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs zijn herzien. Reden hiervoor is dat de kwalificatie waarop deze onderdelen betrekking hebben, Bedrijfsleider Dierverzorger, is gewijzigd.

In de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 20161 is in oktober 2021 vastgesteld dat de nieuwe kwalificatie 257230 Bedrijfsleider Dierverzorging, per 1 augustus 2022 in werking treedt. Tevens is in de Regeling vaststelling keuzedelen2 in mei 2022 vastgesteld dat per 1 augustus 2022 een nieuw keuzedeel K1307 Houder van Herpeten in werking treedt. In voorliggende regeling wordt daarom, per 1 augustus 2022, aan deze nieuwe onderdelen een certificaat verbonden.

Studenten die vanaf 1 augustus 2022 starten met de opleiding Bedrijfsleider Dierverzorging, worden conform artikel 7.2.4 lid 7 van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB), ingeschreven in de nieuwe kwalificatie 257230 Bedrijfsleider Dierverzorging. Dit geldt ook voor studenten die, in het niet-bekostigd onderwijs, vanaf 1 augustus 2022 een deel van de opleiding Bedrijfsleider Dierverzorging volgen, gericht op het behalen van een of meer certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs.

Voor studenten die – voorafgaand aan 1 augustus 2022 – al zijn gestart met de beroepsopleiding in de oude kwalificaties Bedrijfsleider Dierverzorging met crebonummers 25539 en 25576 geldt, conform artikel 7.2.4. zevende lid van de WEB een overgangsrecht. Onderwijsinstellingen kunnen, zoals vastgesteld in de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016, tot 1 augustus 2027 een diploma verstrekken. Deze datum is tevens van toepassing voor het verstrekken van certificaten voor onderliggende beroepsgerichte onderdelen C0006 Houder van herpeten, C0007 Houder van honden en katten, C0008 Houder van honden en katten, C0009 Houder van vissen en C00011 Houder van vogels.

Ook voor het keuzedeel K0469 Houder van Herpeten is bovengenoemd overgangsrecht van toepassing. Zoals vastgesteld in de Regeling vaststelling keuzedelen, kunnen onderwijsinstellingen per 1 augustus 2022 het keuzedeel K0469 Houder van Herpeten, niet meer aanbieden, behalve bij toepassing van artikel 7.2.4, zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Dit is ook van toepassing voor het verstrekken van een certificaat voor het betreffende keuzedeel.

Uitvoering en handhaafbaarheid

Deze Regeling is voor een uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets voorgelegd aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het Onderwijs en de ADR. De wijzigingsregeling is uitvoerbaar geacht.

Regeldruk

Bij de voorbereiding van deze regeling is nagegaan of sprake is van administratieve lasten. Onder administratieve lasten wordt verstaan: de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid, voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. De onderhavige regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten; met deze regeling worden geen nieuwe informatieverplichtingen opgelegd aan burgers, bedrijven of instellingen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

In onderdeel A wordt aangegeven dat aan bijlage 1 van de regeling een aantal beroepsgerichte onderdelen is toegevoegd waaraan een certificaat is verbonden. De inhoud van betreffende beroepsgerichte onderdelen maakt geen deel uit van deze regeling en is te vinden op https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl

In onderdeel B wordt aan bijlage 2 van de regeling een keuzedeel toegevoegd waaraan een certificaat is verbonden. De inhoud van het betreffende keuzedeel maakt geen deel uit van deze regeling en is te vinden op https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Naar boven