Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 april 2022, nr. MBO/32384870 houdende wijziging van de Regeling vaststelling keuzedelen in verband met het vaststellen en vervallen van keuzedelen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, onderdeel d, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 17d, eerste lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vaststelling keuzedelen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.1, tweede lid, wordt ‘en 46’ vervangen door ‘, 46 en 47’.

B

In bijlage 40 worden de volgende keuzedelen in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Naam keuzedeel

Code

Aantal sbu

Nieuw of bestaand

Vorige versie

Toelichting

Basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE

K1301

240

Gewijzigd

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE

Onderhoud van het bestaande keuzedeel waarbij o.a. het referentieniveau Nederlands 3F niet meer van toepassing is.

Basisvaardigheden houtbewerken

K1302

240

Nieuw

   

Configureren van een beveiligingsmanagementsysteem

K1303

480

Nieuw

   

Evenementenlogistiek

K1304

480

Nieuw

   

Gewichtsconsulent

K1305

480

Nieuw

   

Gezonde leefstijl in de kinderopvang

K1306

240

Nieuw

   

Houder van herpeten

K1307

240

Gewijzigd

Houder van herpeten

De geldende wettelijke beroepsvereisten zijn aangepast in het kwalificatiedossier Dierverzorging waarop dit keuzedeel is gebaseerd.

Instructeur Yoga

K1308

240

Nieuw

   

Klantcontact professional

K1309

480

Nieuw

   

Kortdurende herstelzorg eerstelijnsverblijf

K1310

240

Nieuw

   

Laadpunten voor elektrische voertuigen

K1311

240

Nieuw

   

Onderhoud aan windturbines

K1312

240

Gewijzigd

Onderhoud aan windturbines

Het bestaande keuzedeel is op inhoudelijk niveau aangepast in lijn met de laatste ontwikkelingen

Oriëntatie op de politie

K1313

240

Nieuw

   

Vechtsporttrainer en -pedagoog

K1314

240

Nieuw

   

Verdieping software 2

K1315

240

Nieuw

   

Verdieping software 3

K1316

240

Nieuw

   

Verzorgen van educatieve activiteiten

K1317

480

Gewijzigd

Verzorgen van educatieve activiteiten

Het keuzedeel is in onderhoud genomen vanwege de aanpassing van een werkproces.

Waterstoftechnologie in de gebouwde omgeving

K1318

240

Nieuw

   

Waterstof in de industrie

K1319

240

Nieuw

   

Waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties

K1320

240

Nieuw

   

C

In bijlage 41 worden de volgende keuzedelen in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Naam keuzedeel

Code

Aantal SBU

Toelichting

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE

K0388

240

Dit keuzedeel wordt vervangen door het nieuwe keuzedeel ‘Basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE’.

Houder van herpeten

K0469

240

Dit keuzedeel is onderhouden n.a.v. een wijziging in het kwalificatiedossier Dierverzorging.

Onderhoud aan windturbines

K0350

480

Dit keuzedeel wordt vervangen door het nieuwe keuzedeel 'Onderhoud aan windturbines'.

Verzorgen van educatieve activiteiten

K1217

480

Dit keuzedeel wordt vervangen door het nieuwe keuzedeel 'Verzorgen van educatieve activiteiten'.

D

Na de laatste bijlage wordt een bijlage toegevoegd conform de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel C, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Bijlage 47 wordt gepubliceerd op de website https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

TOELICHTING

Algemeen

Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per 1 augustus 2016, zijn ook keuzedelen in het mbo ingevoerd.

Om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen kunnen vier keer per jaar nieuwe keuzedelen bij ministeriële regeling vastgesteld of geactualiseerd worden. Met deze regeling worden voor de vijfentwintigste keer keuzedelen vastgesteld.

Zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 18 december 20191 worden sinds augustus 2020 in het kader van de veranderaanpak keuzedelen nieuwe keuzedelen niet meer gekoppeld aan kwalificaties of kwalificatiedossiers. De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer keuzevrijheid voor de student, minder bureaucratie, meer flexibiliteit in de afstemming van mbo-opleidingen op specifieke arbeidsmarktvragen en ontwikkelingen in de regio.

Oude keuzedelen blijven nog wel gekoppeld, en voor deze keuzedelen kunnen ook nog steeds conform de gangbare praktijk koppelverzoeken worden aangevraagd. Dat is ook in de aanloop naar deze wijzigingsregeling weer gebeurd. Deze koppelverzoeken staan in bijlage 47 en worden met deze wijzigingsregeling vastgesteld. Op dit moment wordt een wetswijziging voorbereid waarmee alle koppelingen tussen keuzedelen en kwalificaties worden losgelaten. Na inwerkingtreding van die wetswijziging zullen ook de koppelingen voor oude keuzedelen vervallen en zal de mogelijkheid om koppelverzoeken in te dienen overbodig worden.

Nieuwe en gewijzigde keuzedelen

De Toetsingskamer van SBB heeft in het eerste kwartaal van 2022 twintig keuzedelen voorzien van een positief advies, waarvan zestien nieuwe keuzedelen en vier aangepaste bestaande keuzedelen.

Vervallen keuzedelen

In bijlage 41 staan vier keuzedelen die op of na 1 augustus 2022 vervallen. Deze keuzedelen worden vervangen door een nieuwere versie.

De keuzedelen die op basis van de huidige wijzigingsregeling vervallen, kunnen, behalve bij toepassing van artikel 7.2.4, zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, niet meer worden aangeboden per 1 augustus 2022. Deze keuzedelen worden, gelet op artikel 2.3 van de Regeling vaststelling keuzedelen, toegevoegd aan bijlage 41.

Administratieve lasten

De onderhavige wijzigingsregeling leidt niet tot een toename van de administratieve lasten, omdat met deze regeling geen nieuwe informatieverplichtingen worden opgelegd aan burgers, bedrijven of instellingen.

Vaste verandermomenten

Van het besluit van het kabinet inzake vaste verandermomenten van regelgeving wordt afgeweken, aangezien dit gelet op de jaarindeling bij het onderwijs ongewenste nadelen voorkomt en het onderwijsveld gebaat is bij een snelle inwerkingtreding.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdelen A en D

Bijlage 47 wordt toegevoegd aan artikel 2.1, tweede lid, van de regeling. Hiermee worden nieuwe koppelingen van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo vastgesteld. Deze bijlage wordt gepubliceerd op de website https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/.

Artikel I, onderdeel B

In bijlage 40 worden de nieuwe of gewijzigde keuzedelen ingevoegd. Deze keuzedelen kunnen vanaf de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, in een beroepsopleiding worden aangeboden.

Artikel I, onderdeel C

In bijlage 41 worden de keuzedelen ingevoegd die per 1 augustus 2022 vervallen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf


X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 31 524, nr. 456.

Naar boven