Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing

Beter vertrouwen in kwaliteit van bouwen

Versie april 2022

Inhoud

Inleiding

1

0.1

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

1

0.2

Doel

2

0.3

Wettelijke basis

2

0.4

Principes

3

0.5

Opbouw van dit protocol

3

     

1

Toelating instrument voor kwaliteitsborging bouw

4

1.1

Inleiding

4

1.2

Aanvraag

4

1.3

Ontvankelijkheid

5

1.4

Betaling

6

1.5

Inhoudelijke toetsing

6

1.6

Besluit

6

1.7

Na toelating

7

     

2

Aanwijzing beoordelingsrichtlijn erkend stelsel

8

2.1

Inleiding

8

2.2

Indiening initiatief

8

2.3

Aanvraag

9

2.4

Ontvankelijkheid

10

2.5

Betaling

11

2.6

Inhoudelijke toetsing

11

2.7

Besluit

11

2.8

Na aanwijzing

12

     

3

Aanwijzing certificatieschema voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

13

3.1

Inleiding

13

3.2

Aanvraag

13

3.3

Ontvankelijkheid

15

3.4

Inhoudelijke toetsing

15

3.5

Besluit

16

3.6

Na aanwijzing

16

     

4

Aanwijzing certificerende instelling

17

4.1

Inleiding

17

4.2

Aanvraag

18

4.3

Ontvankelijkheid

19

4.4

Betaling

20

4.5

Inhoudelijke toetsing

20

4.6

Besluit

20

4.7

Na aanwijzing

21

     

Bijlage 1

Informatieplicht instrumentaanbieder

23

     

Bijlage 2

Informatieplicht schemabeheerders gasverbrandingsinstallaties

24

     

Bijlage 3

Informatieplicht certificerende instelling gasverbrandingsinstallaties

25

Inleiding

0.1 Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid en maakt deel uit van de rechtspersoon Staat. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor een adequaat toezicht op de TloKB.

Figuur 1: Drie hoofdtaken TloKB

Figuur 1: Drie hoofdtaken TloKB

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) heeft een drietal hoofdtaken in de kwaliteitsborging voor het bouwen, bij erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en bij het gecertificeerd werken aan gasverbrandingsinstallaties (zie figuur 1). Voor elk van de hoofdtaken voert de TloKB een aantal deeltaken uit:

 • Stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb-stelsel)

  • Toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging

  • Toezicht en handhaving op het stelsel van kwaliteitsborging

  • Bijhouden van een register van toegelaten instrumenten

  • Voorlichting over de regels voor kwaliteitsborging

  • Monitoren en evalueren van het stelsel

 • Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen (EKV-stelsel)

  • Coördinatie van het erkende stelsel

  • Toetsing en aanwijzing van beoordelingsrichtlijnen

  • Bijhouden van een register van erkende kwaliteitsverklaringen

 • Stelsel van certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel)

  • Toetsing en aanwijzing van certificatieschema’s

  • Toetsing en aanwijzing van certificerende instellingen

  • Bijhouden van een register van certificatieschema’s, certificerende instellingen en certificaathouders

  • Monitoren meldingen van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties

0.2 Doel

Dit “Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing” geeft antwoord op de vraag hoe de TloKB de toelating en aanwijzing in de praktijk heeft ingericht. Het protocol geeft richting aan een zo uniform mogelijke uitvoering van toelating en aanwijzing en wijst de aanvrager de weg bij een aanvraag om toelating of aanwijzing.

0.3 Wettelijke basis

Dit protocol is op te vatten als een beleidsregel. Artikel 4:83 Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de bekendmaking van een beleidsregel zijn wettelijke basis vermeldt. Voor de hoofdtaken van de TloKB is de wettelijke basis achtereenvolgens:

 • Stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen: artikel 7ak Woningwet.

 • Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen: de artikelen 1 en 93 van de Woningwet, 1.11, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel.

 • Stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties: artikel 2, vierde lid, artikel 3, tweede lid en artikel 92 lid 3 Woningwet, artikel 1.34, artikel 1.35, artikel 1.37, het eerste tot en met het vierde lid, artikel 1.39, het eerste tot en met het vijfde lid, met uitzondering van de laatste volzin van het vierde lid, van het Besluit, en artikel 1.40, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw inzake uitvoering wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

0.4 Principes

Het protocol geeft invulling aan de missie, visie en de kernwaarden van de TloKB en draagt bij aan een beter vertrouwen in kwaliteit van bouwen.

Missie

De TloKB ziet toe op het stelsel van kwaliteitsborging van bouwwerken, bouwproducten en werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Eigenaren en gebruikers krijgen zo bouwwerken die veiliger, gezonder, duurzamer, bruikbaarder en toegankelijker zijn.

Visie

De TloKB speelt een publieke sleutelrol in de verbetering van de bouwkwaliteit. De TloKB laat toetsmethoden toe en ziet toe op het juiste gebruik van deze methoden in de bouwpraktijk. Zo kan iedereen vertrouwen op de kwaliteit van bouwwerken, bouwproducten en werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Kernwaarden

De TloKB voert haar taken, waaronder toelating en aanwijzing, uit vanuit drie kernwaarden:

 • Onafhankelijk: De TloKB neemt besluiten en adviseert met het oog op het maatschappelijk belang van een goede bouwkwaliteit.

 • Transparant: De TloKB geeft inzicht in de overwegingen die ten grondslag liggen aan het te nemen besluiten en adviezen, en draagt deze uit.

 • Zorgvuldig: De TloKB neemt alle relevante aspecten in ogenschouw en staat open voor uiteenlopende maatschappelijke signalen.

Bij de uitvoering van de taken zet de TloKB de volgende vier kwaliteiten in:

 • Professioneel: De TloKB verstaat haar vak en is op de hoogte van de ontwikkelingen relevant voor de bouwsector.

 • Inlevend: De TloKB voert vanuit een open houding overleg met betrokken partijen, weegt alle belangen en onderhoudt een relevant maatschappelijk netwerk.

 • Kosteneffectief: De TloKB gaat in haar taakuitvoering doelmatig om met de aan hen verstrekte middelen.

 • Doortastend: De TloKB verzamelt alle informatie die nodig is voor heldere en consistente besluitvorming in toelating en handhaving.

0.5 Opbouw van dit protocol

Het protocol bestaat uit vier opzichzelfstaande hoofdstukken die een beschrijving geven van het proces van:

 • 1. Toelating van een instrument voor kwaliteitsborging.

 • 2. Aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn voor erkende kwaliteitsverklaringen.

 • 3. Aanwijzing van een certificatieschema voor werkzaamheden aan een gasverbrandingsinstallatie.

 • 4. Aanwijzing van een certificerende instelling voor erkende kwaliteitsverklaringen en/of voor certificaten voor werkzaamheden aan een gasverbrandingsinstallatie.

Ieder hoofdstuk heeft een vaste paragraafindeling. De eerste paragraaf zet de te doorlopen stappen van het proces van toelating of aanwijzing uiteen met de behandeltermijnen. Vervolgens beschrijft het protocol iedere te doorlopen stap van het proces in een aparte paragraaf. De tweede paragraaf beschrijft welke aan te leveren informatie onderdeel uitmaakt van de aanvraag1. Paragraaf 3 beschrijft de ontvankelijkheidstoets die de TloKB uitvoert op de aanvraag aan de hand van de voorwaarden waaraan een aanvraag dient te voldoen. Paragraaf 4 beschrijft het proces van betaling voor de dienstverlening van TloKB. In de meeste gevallen2 is de aanvrager een vergoeding voor de toetsing van de aanvraag verschuldigd. Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, voert de TloKB een inhoudelijke beoordeling uit aan de hand van een toetsingskader (paragraaf 5). Op iedere aanvraag neemt de TloKB een besluit dat zij per brief en in de Staatscourant bekend maakt. Paragraaf 6 beschrijft in welke situatie de TloKB een toelating of aanwijzing afgeeft. Daarbij is aangegeven welke rechtsgeldigheid op de toelating en aanwijzing van toepassing is. De afsluitende paragraaf 7 beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn op een toelating en aanwijzing. De voorwaarden in het kader van de informatieplicht zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 van dit protocol. Paragraaf 7 beschrijft ook welke stappen doorlopen moeten worden bij de toelating en aanwijzing van een wijziging.

1 Toelating instrument voor kwaliteitsborging bouw

1.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van vijf stappen de toelating van een instrument voor kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: instrument). Het proces start met een aanvraag om toelating, waarbij de aanvrager de informatie levert die onderdeel dient uit te maken van de aanvraag. Op basis van deze informatie toetst de TloKB de aanvraag op volledigheid en inhoud. Alleen wanneer aan alle criteria van het “Toelatingskader Wkb-instrument” (hierna: toelatingskader) is voldaan, laat de TloKB het instrument toe tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen.

Figuur 2: Proces toelating instrument voor kwaliteitsborging bouw

Figuur 2: Proces toelating instrument voor kwaliteitsborging bouw

Behandeltermijn

De TloKB neemt een beslissing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag op basis van artikel 3.77, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. De toelating van een instrument is uitgezonderd van de Lex silentio positivo. Dat houdt in dat de toelating niet stilzwijgend plaatsvindt, indien de TloKB de wettelijke beslistermijn overschrijdt. De TloKB heeft de mogelijkheid om de beslistermijn, onder vermelding van een motivatie, te verlengen.

1.2 Aanvraag

Een aanvraag om toelating van een instrument dient de informatie te bevatten die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen. De indieningsvereisten staan in artikel 10.26b van het Omgevingsbesluit3.

De aanvraag om toelating van een instrument doet de aanvrager (instrumentaanbieder) digitaal op de website van de TloKB door invulling van een aanvraagformulier onder bijvoeging van een aantal bijlagen:

 • 1. Machtingsformulier (alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient, niet tekenbevoegd is).

 • 2. Protocol(len) dat de werking van het instrument beschrijft tenminste op de volgende onderdelen:

  • a. toepassingsvoorwaarden voor het instrument;

  • b. administratie van de kwaliteitsborger;

  • c. proces van kwaliteitsborging;

  • d. werkwijze van de instrumentaanbieder;

  • e. tussentijdse en afsluitende informatieverstrekking aan bevoegd gezag en bouwpartijen.

  Denk aan bijvoorbeeld voorschriften, processen, procedures, schema’s, etc.

 • 3. Verwijzingstabel criteria toelatingskader en (vindplaats) beschrijving instrument.

Gegevens van de aanvrager

Het aanvraagformulier vraagt om de naam, het (statutair) adres en het registratienummer uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de instrumentaanbieder die een instrument toegelaten wil hebben tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Het aanvraagformulier4 bevat daarnaast ook de naam van de persoon die de aanvraag doet en is door hem ondertekend. Wanneer de aanvrager niet zelf tekenbevoegd is, dient de aanvraag een machtigingsformulier5 te bevatten waaruit blijkt dat de aanvrager door een tekenbevoegde gemachtigd is om de aanvraag in te dienen.

Aanvraag

Aanvraagformulier

Bijlage 1

Machtingsformulier

• Alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient, niet tekenbevoegd is.

• Ondertekend door een namens de (rechts)persoon tekenbevoegde(n).

Beschrijving instrument voor kwaliteitsborging

De aanvraag bevat een beschrijving van het instrument waaruit blijkt op welke wijze invulling is gegeven aan artikel 7ac, derde lid, van de Woningwet. Op het aanvraagformulier geeft de aanvrager aan:

 • De naam van het instrument.

 • Een versienummer en/of datum van de beschrijving.

 • Het toepassingsgebied op basis van bouwwerktypologieën binnen een gevolgklasse (Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 2.17).

Aandachtspunt:

 

Wanneer de beschrijving van het instrument voor kwaliteitsborging voor het bouwen uit meerdere protocollen bestaat dient de onderlinge samenhang tussen de verschillende protocollen eenduidig te zijn vastgelegd. Daarbij is duidelijk gemaakt welk protocol dan wel onderdeel van het protocol invulling geeft aan (welke van) de in artikel 7ac, derde lid van de Woningwet genoemde onderwerpen.

Om een compleet beeld te krijgen dat de beschrijving van het instrument voldoet aan het toelatingskader bevat de aanvraag een verwijzingstabel. Deze tabel geeft weer waar in de beschrijving van het instrument de invulling van verschillende criteria uit het toelatingskader zijn terug te vinden.

Bijlage(n) 2

Beschrijving van het instrument

Bijlage 3

Verwijzingstabel

1.3 Ontvankelijkheid

De TloKB beoordeelt de aanvraag op de voorwaarde van financiële stabiliteit en op volledigheid.

Financiële stabiliteit

Aan de hand van het registratienummer uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel controleert de TloKB de solvabiliteit6 van de instrumentaanbieder. Dit doet de TloKB zowel in het register van de Kamer van Koophandel als in het Centraal Insolventieregister (www.rechtspraak.nl). Wanneer een instrumentaanbieder in faillissement of surseance van betaling verkeert, stelt de TloKB de aanvraag buiten behandeling op basis van artikel 7ad, tweede lid, onder b van de Woningwet.

Volledigheid

De TloKB controleert de aanvraag op aanwezigheid van alle vereiste informatie. Wanneer de aanvraag onvolledig is, vraagt de TloKB op basis van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht aanvullende (relevante) informatie op. Daarbij schort de TloKB de beslistermijn van de aanvraag op. Dat wil zeggen dat de termijn van acht weken pas weer gaat lopen op het moment dat de nadere informatie (compleet) is ontvangen. De TloKB informeert de aanvrager zo spoedig mogelijk indien nadere informatie nodig is. Mocht na aanvulling van de aanvraag, dan wel na uitblijven van het aanvullen van de aanvraag, nog steeds niet alle informatie beschikbaar zijn, dan kan de TloKB beslissen om de aanvraag buiten behandeling te stellen dan wel af te wijzen.

1.4 Betaling

Voor de behandeling van een eerste aanvraag om toelating van het instrument is de instrumentaanbieder een vergoeding7 verschuldigd aan de TloKB op basis van artikel 3.78 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bij een eerste aanvraag ontvangt de aanvrager naast de ontvangstbevestiging een vordering op de verschuldigde vergoeding. Deze vordering dient door de aanvrager binnen 30 dagen voldaan te zijn. Blijft een tijdige betaling, na eventuele herinnering, binnen de beslistermijn uit, dan stelt de TloKB de aanvraag buiten behandeling op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Een herinnering van de betaling leidt tot het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder b. van de Algemene wet bestuursrecht.

1.5 Inhoudelijke toetsing

Voor de inhoudelijke toetsing van de beschrijving van het instrument maakt de TloKB gebruik van het toelatingskader. Het toelatingskader is gebaseerd op artikel 7ac, derde lid, van de Woningwet. Het toelatingskader is uitgewerkt in criteria, toetsvragen en vormgegeven als een gestructureerde checklist. De checklist bestaat voor een deel uit volledigheidstoetsen en voor een deel uit inhoudelijke toetsen met in beide gevallen als uitkomst in welke mate het instrument voldoet aan het betreffende criterium. Uit de toetsing volgt een eindoordeel dat bepaalt of de TloKB het instrument toelaat tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Het geldige toelatingskader staat gepubliceerd in de Staatscourant8 en op de website van de TloKB.

Terugkoppeling toetsresultaten

Blijkt uit de toetsing dat het instrument op onderdelen niet voldoet, dan stelt de TloKB de aanvrager hiervan op de hoogte. De aanvrager krijgt de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen dan wel aan te passen door het indienen van een gewijzigde beschrijving van het instrument. Daarbij schort de TloKB de beslistermijn van de aanvraag op. Na aanvulling van de aanvraag neemt de TloKB een definitief besluit op de aanvraag.

1.6 Besluit

Toelating van het instrument vindt alleen plaats indien het eindoordeel van de voorgenoemde toetsing “voldoet” is door op alle criteria te voldoen. De TloKB weigert de toelating van een instrument, indien het instrument niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 7ac, derde lid, van de Woningwet gestelde regels.

Beschikking

De toelating van het instrument is gebaseerd op de informatie die onderdeel uitmaakt van de ingediende aanvraag. De beschikking maakt duidelijk op basis van welke informatie en onder welke voorwaarden de TloKB een instrument heeft toegelaten. Is in de aanvraag een specifieke reikwijdte (toepassingsgebied) aangegeven, dan maakt deze reikwijdte onderdeel uit van de afgegeven beschikking.

De toelating is van kracht de dag na bekendmaking in de Staatscourant9.

De toelating wordt in beginsel afgegeven voor onbepaalde tijd, totdat op basis van toezicht of veranderende wet- en regelgeving blijkt dat herziening van het toegelaten instrument noodzakelijk is.

Register instrumenten kwaliteitsborging

Op basis van de afgegeven beschikking neemt de TloKB de toelating van het instrument op in haar openbare register10. Uiterlijk binnen twee werkdagen is de registratie in het register zichtbaar.

Bezwaar

Nadat de TloKB haar besluit heeft bekend gemaakt in de Staatscourant, kan een belanghebbende gedurende zes weken bezwaar maken. Deze richt dan een bezwaarschrift aan het bestuur van de TloKB waar het volgende in moet staan:

 • De contactgegevens van de belanghebbende, naam en adres (en telefoonnummer).

 • De dagtekening.

 • Het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar wordt gemaakt, met een kopie van het besluit.

 • De reden(en) van het bezwaar en wat het besluit volgens de belanghebbende had moeten zijn.

 • Handtekening belanghebbende/handtekening van de vertegenwoordigingsbevoegde(n).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het genomen besluit niet op. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Er kan wel een verzoek voorlopige voorziening11 worden ingediend bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de aanvrager indien er sprake is van spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen.

Nadere informatie hierover is te vinden in het betreffende besluit, op de website van de TloKB en op de website van de rijksoverheid12.

1.7 Na toelating

De TloKB ziet toe op naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 7ac en artikel 7ah van de Woningwet en op de werking van het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen als geheel (zie het toezichtkader13). Daarom stelt de TloKB voorwaarden aan de toelating van het instrument.

Informatieplicht

Op basis van artikel 3.85, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, is de instrumentaanbieder verplicht informatie aan te leveren aan de TloKB. Naast deze informatie heeft de TloKB ook projectinformatie nodig om zo haar toezichtstaak te kunnen vervullen. Als voorwaarde aan de toelating stelt de TloKB dat de instrumentaanbieder actief en tijdig informeert op de informatieonderdelen zoals in bijlage 1 van dit protocol beschreven.

Vergoeding voor registratie en wijzigingen en bijdrage voor toezicht

Voor het volledig, juist en actueel houden van het register en het toezicht op de naleving van de toegelaten instrumenten is de instrumentaanbieder een vergoeding en een bijdrage verschuldigd op basis van artikel 3.78 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De TloKB maakt de tarieven geldig voor het volgende jaar (t+1) jaarlijks in april bekend op haar website. Voor het bijhouden van het register en wijzigingen van het instrument geldt een vast jaartarief. Jaarlijks heft de TloKB achteraf een vast bedrag op basis van het in het voorafgaande jaar bekendgemaakte tarief ‘registratie en wijzigingen’. Voor het toezicht heft de TloKB ook jaarlijks achteraf een bedrag op basis van het tarief ‘toezicht’. Het tarief ‘toezicht’ houdt rekening met de omvang van inzet van het instrument. De TloKB berekent dit op basis van het in dat jaar aantal aangemelde woningen/bouwwerken te vermenigvuldigen met het tarief.

Wijziging instrument

Wijzigingen van een instrument dient de instrumentaanbieder bekend te maken aan de TloKB. Een wijziging van een instrument moet de TloKB opnieuw toetsen, zodat de toelating van het instrument actueel blijft. De toetsing van een gewijzigd instrument doorloopt dezelfde stappen als de toetsing en toelating van een nieuw instrument. De stap betaling (paragraaf 1.4) vindt niet plaats, omdat de vergoeding voor wijzigingen onderdeel uitmaakt van het jaarlijkse tarief ‘registratie en wijzigingen’. In de aanvraag om wijziging van een reeds toegelaten instrument maakt de aanvrager het volgende duidelijk:

 • Het TloKB-registratienummer van het reeds toegelaten instrument.

 • De reden van wijziging van het instrument.

 • Wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de voorgaande versie van het instrument.

Bijlage 4

Overzicht van wijzigingen

• Dit overzicht mag ook integraal onderdeel uitmaken van de onder bijlage 2 genoemde protocol(en).

Op basis van de afgegeven beschikking past de TloKB de bestaande registratie van de toelating van het instrument aan in het openbare register van de TloKB14. Uiterlijk binnen twee werkdagen is de registratie van de wijziging in het register zichtbaar. Zo is voor alle belanghebbenden duidelijk wat de status is van de toelating van een instrument.

2 Aanwijzing beoordelingsrichtlijn erkend stelsel

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van zes stappen de aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn voor erkenning van kwaliteitsverklaringen voor de bouw (hierna: beoordelingsrichtlijn). Het proces start met een aanvrager (schemabeheerder) die melding doet van een initiatief voor het opstellen van een nieuwe beoordelingsrichtlijn. Na vaststelling van de nieuwe beoordelingsrichtlijn door het College van Deskundigen doet de schemabeheerder een aanvraag om aanwijzing, waarbij de aanvrager de informatie levert die onderdeel dient uit te maken van de aanvraag. Op basis van deze informatie toetst de TloKB de aanvraag op volledigheid en inhoud. Alleen wanneer aan alle criteria van het aanwijzingskader15 is voldaan, wijst de TloKB, namens de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), de beoordelingsrichtlijn aan en laat deze toe tot het erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw.

Figuur 3: Proces aanwijzing beoordelingsrichtlijn erkend stelsel

Figuur 3: Proces aanwijzing beoordelingsrichtlijn erkend stelsel

Behandeltermijn

De TloKB neemt een beslissing binnen acht weken, na de datum van ontvangst van de aanvraag op basis van het Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel om aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn en toelating tot het erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen. De aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn is uitgezonderd van de Lex silentio positivo. Dat houdt in dat de aanwijzing niet stilzwijgend plaatsvindt, indien de TloKB de wettelijke beslistermijn overschrijdt. De TloKB heeft de mogelijkheid om de beslistermijn, onder vermelding van een motivatie, te verlengen. Voorafgaand aan de aanvraag om aanwijzing doet de aanvrager eerst melding van het initiatief tot opstellen van een beoordelingsrichtlijn. De periode tussen melding en aanvraag bedraagt maximaal twee jaar (HCB/2017-100 en HCB/2009-200).

2.2 Indiening initiatief

De ontwikkeling van een beoordelingsrichtlijn is een privaat initiatief. Een producent, uitvoerder of branchevereniging benadert een schemabeheerder die aantoonbare ervaring heeft met het werkgebied waarbinnen het te certificeren product of proces valt. Als de schemabeheerder het verzoek tot opstellen van een beoordelingsrichtlijn geschikt acht, stelt deze een College van Deskundigen samen dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van de beoordelingsrichtlijn. Een schemabeheerder kan ook gebruik maken van een bestaand College van Deskundigen. Zodra de samenstelling van het College van Deskundigen bekend is, dient de schemabeheerder zijn initiatief in bij de TloKB met het certificatieonderwerp en toepassingsgebied.

Indieningsvereisten

Het voornemen om een nieuwe beoordelingsrichtlijn op te stellen doet de aanvrager (schemabeheerder) digitaal op de website van de TloKB door invulling van een meldingsformulier onder bijvoeging van een aantal bijlagen:

 • 1. Gegevens over de beoordelingsrichtlijn:

  • a. nieuw op te stellen of wijziging;

  • b. titel beoordelingsrichtlijn;

  • c. voorkeur nummer (indien aanwezig);

  • d. omschrijving certificatieonderwerp en toepassingsgebied;

  • e. aanleiding/initiatief;

  • f. typeaanduiding kwaliteitsverklaring;

  • g. toepassing keurmerk (indien aanwezig);

  • h. aansluiting regelgeving;

  • i. relatie met gerelateerde beoordelingsrichtlijnen (indien aanwezig).

 • 2. Samenstelling van het College van Deskundigen.

 • 3. Geplande datum oplevering BRL/wijzigingsblad.

Procedure

Het College van Deskundigen adviseert de schemabeheerder over de effectiviteit van de beoordelingsrichtlijn en stelt deze uiteindelijk vast. De aanvrager voegt een overzicht van de samenstelling van het College van Deskundigen toe aan de indiening van het initiatief. De TloKB controleert de representativiteit en eventuele mededingingsconflicten van de samenstelling van het College van Deskundigen. Bij een positieve beoordeling wijst de TloKB een viercijferig ‘BRL-nummer’16 toe waarmee de schemabeheerder de beoordelingsrichtlijn moet markeren. De aanvrager ontvangt een schriftelijke bevestiging van het toegewezen ‘BRL-nummer’ en resultaat van de beoordeling van de representativiteit. De TloKB neemt het initiatief op in het openbaar register van de TloKB17.

In het geval dat na twee jaar na aanmelding van het initiatief de schemabeheerder nog geen aanvraag tot aanwijzing van de beoordelingsrichtlijn heeft ingediend, moet de schemabeheerder aan de TloKB melden of hij het initiatief voortzet. Wanneer een initiatief wordt gestaakt, schrapt de TloKB de melding van het initiatief in het openbaar register van de TloKB18. Indien het initiatief wel wordt voortgezet, meldt de schemabeheerder schriftelijk de voortzetting voorzien van een onderbouwde argumentatie. Wanneer de beoordelingsrichtlijn door het College van Deskundigen is vastgesteld kan de schemabeheerder een aanvraag om aanwijzing doen.

2.3 Aanvraag

Een aanvraag om aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn dient de informatie te bevatten die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen.

De aanvraag om aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn doet de aanvrager (schemabeheerder) digitaal op de website van de TloKB door invulling van een aanvraagformulier onder bijvoeging van een aantal bijlagen:

 • 1. Machtingsformulier (alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient, niet tekenbevoegd is).

 • 2. Protocol(len) dat de werking van de beoordelingsrichtlijn beschrijft tenminste op de volgende onderdelen:

  • a. certificatietype (product/proces/attest);

  • b. scope producten/werkzaamheden;

  • c. producteigenschappen;

  • d. type bouwstof (IBC, V of NV);

  • e. toepassingsvoorwaarden;

  • f. Bouwbesluittabel (alleen van toepassing bij Bouwbesluit BRL),

  • g. milieuhygiënische verklaring (alleen van toepassing bij Besluit bodemkwaliteit BRL);

  • h. verwerkingsvoorschriften;

  • i. eisen aan certificaathouder;

  • j. eisen aan CI;

  • k. sanctiebeleid;

  • l. model kwaliteitsverklaring.

  Denk aan bijvoorbeeld voorschriften, processen, procedures, schema’s, etc.

 • 3. Verantwoording consultatie beoordelingsrichtlijn.

 • 4. Samenstelling van het college van deskundigen.

 • 5. Samenstelling van de begeleidingscommissie (indien van toepassing).

 • 6. Overzicht van wijzigingen ten opzichte de voorgaande versie van de beoordelingsrichtlijn (alleen van toepassing bij een wijziging van een reeds aangewezen beoordelingsrichtlijn).

Gegevens van de aanvrager

Het aanvraagformulier vraagt om de naam, het (statutair) adres en het registratienummer uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de schemabeheerder die een beoordelingsrichtlijn aangewezen en toegelaten wil hebben tot het erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw. Het aanvraagformulier19 bevat daarnaast ook de naam van de persoon die de aanvraag doet en is door hem ondertekend. Wanneer de aanvrager niet zelf tekenbevoegd is, dient de aanvraag een machtigingsformulier20 te bevatten waaruit blijkt dat de aanvrager door een tekenbevoegde gemachtigd is om de aanvraag in te dienen.

Aanvraag

Aanvraagformulier

Bijlage 1

Machtingsformulier

• Alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient, niet tekenbevoegd is.

• Ondertekend door een namens de (rechts)persoon tekenbevoegde(n).

Beschrijving beoordelingsrichtlijn

De aanvraag bevat een beschrijving van de beoordelingsrichtlijn. Op het aanvraagformulier geeft de aanvrager aan:

 • De titel van de beoordelingsrichtlijn.

 • De datum van vaststelling door het College van Deskundigen.

 • Het toepassingsgebied van het bouwproduct/-proces.

Aandachtspunt:

 

Wanneer de beschrijving van de beoordelingsrichtlijn uit meerdere protocollen bestaat, dient de onderlinge samenhang tussen de verschillende protocollen eenduidig te zijn vastgesteld.

De beoordelingsrichtlijn beschrijft op welke wijze het bouwproduct of proces aansluit op de gedeclareerde prestatie-eis(en) van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bodemkwaliteit of het Besluit Energieprestatie Gebouwen.

Bijlage(n) 2

Beschrijving van de beoordelingsrichtlijn

Verantwoording consultatie beoordelingsrichtlijn

Een schemabeheerder is verplicht om een ontwerpbeoordelingsrichtlijn ter visie te leggen bij belanghebbenden en marktpartijen gedurende een periode van minimaal vier weken. De aanvraag om aanwijzing bevat een overzicht van de verwerking van (eventuele) kritiek uit de tervisielegging. Voor de TloKB moet duidelijk zijn op welke wijze de schemabeheerder de kritiek heeft afgehandeld.

Samenstelling College van Deskundigen en/of begeleidingscommissie

Het College van Deskundigen adviseert de schemabeheerder (aanvrager) over de effectiviteit van de beoordelingsrichtlijn en stelt deze vast. De aanvrager voegt een overzicht van de samenstelling van het College van Deskundigen toe aan de aanvraag om inzicht te geven in de representativiteit. Bij betrokkenheid van een begeleidingscommissie bij de totstandkoming van de beoordelingsrichtlijn voegt de aanvrager een overzicht van de samenstelling van die commissie toe aan de aanvraag.

Bijlage 4

Samenstelling college van deskundigen

Bijlage 5

Samenstelling begeleidingscommissie

• Alleen toevoegen indien van toepassing.

2.4 Ontvankelijkheid

De TloKB beoordeelt de aanvraag op de voorwaarde van financiële stabiliteit en op volledigheid.

Financiële stabiliteit

Aan de hand van het registratienummer uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel controleert de TloKB de solvabiliteit21 van de schemabeheerder. Dit doet de TloKB zowel in het register van de Kamer van Koophandel als in het Centraal Insolventieregister (www.rechtspraak.nl). Wanneer een schemabeheerder in faillissement of surseance van betaling verkeert, stelt de TloKB de aanvraag buiten behandeling.

Volledigheid

De TloKB controleert de aanvraag op aanwezigheid van alle vereiste informatie. Wanneer de aanvraag onvolledig is, vraagt de TloKB op basis van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht aanvullende (relevante) informatie op. Daarbij schort de TloKB de beslistermijn van de aanvraag op. Dat wil zeggen dat de termijn van acht weken pas weer gaat lopen op het moment dat de nadere informatie (compleet) is ontvangen. De TloKB informeert de aanvrager zo spoedig mogelijk indien nadere informatie nodig is. Mocht na aanvulling van de aanvraag, dan wel na uitblijven van het aanvullen van de aanvraag, nog steeds niet alle informatie beschikbaar zijn, dan kan de TloKB beslissen om de aanvraag buiten behandeling te stellen dan wel af te wijzen.

2.5 Betaling

Voor de behandeling van een aanvraag om aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn is de schemabeheerder een vergoeding22 verschuldigd aan de TloKB op basis van artikel 5 van het Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel. De aanvrager ontvangt naast de ontvangstbevestiging een vordering op de verschuldigde vergoeding. Deze vordering dient door de aanvrager binnen 30 dagen voldaan te zijn. Blijft een tijdige betaling, na eventuele herinnering, binnen de beslistermijn uit, dan stelt de TloKB de aanvraag buiten behandeling op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Een herinnering van de betaling leidt tot het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder b. van de Algemene wet bestuursrecht.

2.6 Inhoudelijke toetsing

Voor de inhoudelijke toetsing van de beschrijving van een beoordelingsrichtlijn maakt de TloKB gebruik van het aanwijzingskader. Het aanwijzingskader is uitgewerkt in criteria, toetsvragen en vormgegeven als een gestructureerde checklist. De checklist bestaat voor een deel uit volledigheidstoetsen en voor een deel uit inhoudelijke toetsen met in beide gevallen als uitkomst in welke mate de beoordelingsrichtlijn voldoet aan het betreffende criterium. Uit de toetsing volgt een eindoordeel dat bepaalt of de TloKB, namens de Minister voor VRO, de beoordelingsrichtlijn aanwijst en toelaat tot het stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen voor de bouw. Het geldige aanwijzingskader staat gepubliceerd in de Staatscourant23 en op de website van de TloKB.

Terugkoppeling toetsresultaten

Blijkt uit de toetsing dat de beoordelingsrichtlijn op onderdelen niet voldoet, dan stelt de TloKB de aanvrager hiervan op de hoogte. De aanvrager krijgt de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen dan wel aan te passen door het indienen van een gewijzigde beschrijving van het instrument. Daarbij schort de TloKB de beslistermijn van de aanvraag op. Na aanvulling van de aanvraag neemt de TloKB een definitief besluit op de aanvraag.

2.7 Besluit

Aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn vindt alleen plaats indien het eindoordeel van de voorgenoemde toetsing “voldoet” is door op alle criteria te voldoen. De TloKB weigert de aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn, indien de beoordelingsrichtlijn niet voldoet aan het aanwijzingskader.

Beschikking

De aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn is gebaseerd op de informatie die onderdeel uitmaakt van de ingediende aanvraag. De beschikking maakt duidelijk op basis van welke informatie en onder welke voorwaarden de TloKB een beoordelingsrichtlijn heeft aangewezen. Is in de aanvraag een specifieke reikwijdte (toepassingsgebied) aangegeven, dan maakt deze reikwijdte onderdeel uit van de afgegeven beschikking.

De aanwijzing is van kracht de dag na bekendmaking in de Staatscourant24.

De aanwijzing wordt in beginsel afgegeven voor onbepaalde tijd, totdat op basis van toezicht of veranderende wet- en regelgeving blijkt dat herziening van de aangewezen beoordelingsrichtlijn noodzakelijk is.

Register kwaliteitsverklaringen

Op basis van de afgegeven beschikking neemt de TloKB de aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn op in haar openbare register25. Uiterlijk binnen twee werkdagen is de registratie in het register zichtbaar.

Bezwaar

Nadat de TloKB haar besluit heeft bekend gemaakt in de Staatscourant, kan een belanghebbende gedurende zes weken bezwaar maken. Deze richt dan een bezwaarschrift aan het bestuur van de TloKB waar het volgende in moet staan:

 • De contactgegevens van de belanghebbende, naam en adres (en telefoonnummer).

 • De dagtekening.

 • Het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar wordt gemaakt, met een kopie van het besluit.

 • De reden(en) van het bezwaar en wat het besluit volgens de belanghebbende had moeten zijn.

 • Handtekening belanghebbende/handtekening van de vertegenwoordigingsbevoegde(n).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het genomen besluit niet op. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Er kan wel een verzoek voorlopige voorziening26 worden ingediend bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de aanvrager indien er sprake is van spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen.

Nadere informatie hierover is te vinden in het betreffende besluit, op de website van de TloKB en op de website van de rijksoverheid27.

2.8 Na aanwijzing

De TloKB houdt een register bij van aangewezen beoordelingsrichtlijnen en erkende kwaliteitsverklaringen. Voor een volledig, juist en actueel register is het noodzakelijk dat de schemabeheerder de TloKB op de hoogte stelt van wijzigingen en intrekkingen van een beoordelingsrichtlijn. Vervolgens ziet de TloKB toe op naleving van het bepaalde bij of krachtens het Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel (zie het toezichtkader28). Daarom stelt de TloKB voorwaarden aan de aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn.

Wijzigingen beoordelingsrichtlijn

Wanneer een beoordelingsrichtlijn wijzigt, meldt de schemabeheerder dit initiatief aan de TloKB. De TloKB wijst geen nieuw nummer toe en het bestaande ‘BRL-nummer’ blijft gehandhaafd. Nadat het College van Deskundigen de gewijzigde beoordelingsrichtlijn heeft vastgesteld, dient de schemabeheerder (aanvrager) deze in bij de TloKB. Om de aanwijzing actueel te houden, toetst de TloKB de beoordelingsrichtlijn opnieuw. De toetsing van een gewijzigde beoordelingsrichtlijn doorloopt dezelfde stappen als de toetsing en aanwijzing van een nieuwe beoordelingsrichtlijn. In de aanvraag om wijziging van een reeds aangewezen beoordelingsrichtlijn maakt de aanvrager het volgende duidelijk:

 • Het TloKB-registratienummer van de reeds aangewezen beoordelingsrichtlijn.

 • De reden van wijziging van de beoordelingsrichtlijn.

 • Wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de voorgaande versie van de beoordelingsrichtlijn.

Bijlage 6

Overzicht van wijzigingen

• Dit overzicht mag ook integraal onderdeel uitmaken van de onder bijlage 2 genoemde protocol(en).

Aandachtspunt:

 

Een schemabeheerder is verplicht om een ontwerpbeoordelingsrichtlijn ter visie te leggen bij belanghebbenden en marktpartijen gedurende een periode van minimaal vier weken. De TloKB kan op verzoek ontheffing verlenen voor het ter visie leggen van een beoordelingsrichtlijn als het een ontwerp-wijziging betreft die louter administratief van aard is en geen invloed heeft op de technische aspecten van een beoordelingsrichtlijn.

Op basis van de afgegeven beschikking past de TloKB de bestaande registratie van de aanwijzing van de beoordelingsrichtlijn aan in het openbare register van de TloKB29. Uiterlijk binnen twee werkdagen is de registratie van de wijziging in het register zichtbaar. Zo is voor alle belanghebbenden duidelijk wat de status is van de aanwijzing van een certificatieschema.

Intrekking beoordelingsrichtlijn

Wanneer een schemabeheerder besluit een aangewezen beoordelingsrichtlijn in te trekken, meldt hij dit aan de TloKB met opgaaf van reden en datum van intrekking. De TloKB schrapt per opgegeven datum zowel de aangewezen beoordelingsrichtlijn als de daarop afgegeven erkende kwaliteitsverklaringen uit het openbare register van de TloKB30.

3 Aanwijzing certificatieschema voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van vier stappen de aanwijzing van een certificatieschema voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (hierna: certificatieschema). Voorafgaand aan het proces van toetsing en aanwijzing laat de schemabeheer het certificatieschema evalueren door de nationale accreditatie-instantie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie (Raad voor Accreditatie). Het proces start met een aanvraag om aanwijzing, waarbij de aanvrager de informatie levert die onderdeel dient uit te maken van de aanvraag. Op basis van deze informatie toetst de TloKB de aanvraag op volledigheid en inhoud. Alleen wanneer aan alle criteria van het “Aanwijzingskader CO-certificatieschema (hierna: aanwijzingskader) is voldaan, wijst de TloKB, namens de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), het certificatieschema aan en laat deze toe tot het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Figuur 4: Proces aanwijzing certificatieschema voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Figuur 4: Proces aanwijzing certificatieschema voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Behandeltermijn

De TloKB neemt een beslissing binnen acht weken, na de datum van ontvangst van de aanvraag op basis van artikel 1.37, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 om aanwijzing van een certificatieschema en toelating tot het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De aanwijzing van een certificatieschema is uitgezonderd van de Lex silentio positivo. Dat houdt in dat de aanwijzing niet stilzwijgend plaatsvindt, indien de TloKB de wettelijke beslistermijn overschrijdt. De TloKB heeft de mogelijkheid om de beslistermijn, onder vermelding van een motivatie, te verlengen.

3.2 Aanvraag

Een aanvraag om aanwijzing van een certificatieschema dient de informatie te bevatten die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen. De indieningsvereisten staan in artikel 1.19 van de Regeling Bouwbesluit 2012.

De aanvraag om aanwijzing van een certificatieschema doet de aanvrager (schemabeheerder) digitaal op de website van de TloKB door invulling van een aanvraagformulier onder bijvoeging van een aantal bijlagen:

 • 1. Machtingsformulier (alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient, niet tekenbevoegd is).

 • 2. Protocol(len) dat de werking van het certificatieschema beschrijft tenminste op de volgende onderdelen:

  • a. toepassingsvoorwaarden voor het certificatieschema;

  • b. administratie van de certificaathouder;

  • c. inrichting en proces van de uitvoering van de gecertificeerde werkzaamheden aan de gasverbrandingsinstallaties;

  • d. werkwijze van de certificerende instelling;

  • e. tussentijdse en afsluitende informatieplicht.

  Denk aan bijvoorbeeld voorschriften, processen, procedures, schema’s, etc.

 • 3. Verwijzingstabel criteria aanwijzingskader en (vindplaats) beschrijving certificatieschema.

 • 4. Evaluatierapport van de nationale accreditatie-instantie.

Gegevens van de aanvrager

Het aanvraagformulier vraagt om de naam, het (statutair) adres en het registratienummer uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de schemabeheerder die een certificatieschema aangewezen en toegelaten wil hebben tot het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Het aanvraagformulier31 bevat daarnaast ook de naam van de persoon die de aanvraag doet en is door hem ondertekend. Wanneer de aanvrager niet zelf tekenbevoegd is, dient de aanvraag een machtigingsformulier32 te bevatten waaruit blijkt dat de aanvrager door een tekenbevoegde gemachtigd is om de aanvraag in te dienen.

Aanvraag

Aanvraagformulier

Bijlage 1

Machtingsformulier

• Alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient, niet tekenbevoegd is.

• Ondertekend door een namens de (rechts)persoon tekenbevoegde(n).

Beschrijving certificatieschema

De aanvraag bevat een beschrijving van het certificatieschema waaruit blijkt op welke wijze invulling is gegeven aan de artikelen 1.37, 1.38 en 1.40 van het Bouwbesluit 2012. Op het aanvraagformulier geeft de aanvrager aan:

 • De naam van het certificatieschema.

 • Een versienummer en/of datum van de beschrijving.

 • Het toepassingsgebied van de werkzaamheden (Regeling Bouwbesluit 2012, artikel 1.16).

Aandachtspunt:

 

Wanneer de beschrijving van het certificatieschema uit meerdere protocollen bestaat dient de onderlinge samenhang tussen de verschillende protocollen eenduidig te zijn vastgelegd. Daarbij is duidelijk gemaakt welk protocol dan wel onderdeel van het protocol invulling geeft aan de in artikelen 1.37, 1.38 en 1.40 van het Bouwbesluit 2012 genoemde onderwerpen.

Om een compleet beeld te krijgen dat de beschrijving van het certificatieschema voldoet aan het aanwijzingskader bevat de aanvraag een verwijzingstabel. Deze tabel geeft weer waar in de beschrijving van het certificatieschema de invulling van verschillende criteria uit het aanwijzingskader zijn terug te vinden.

Aandachtspunt:

 

Een certificatieschema voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties kan de minister pas aanwijzen wanneer de schemabeheerder beschikt over een positieve evaluatie van de Raad voor Accreditatie en dit evaluatieresultaat onderdeel uitmaakt van de aanvraag om aanwijzing van het certificatieschema (artikel 1.37, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012). Wanneer deze ontbreekt stelt de TloKB de aanvraag op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling.

Bijlage(n) 2

Beschrijving van het certificatieschema

Bijlage 3

Verwijzingstabel

Bijlage 4

Evaluatierapport van nationale accreditatie-instantie

• Positieve evaluatie, zonder voorbehoud of voorwaarden. Tenzij voorwaarden niet kunnen leiden tot herziening van het certificatieschema.

3.3 Ontvankelijkheid

De TloKB beoordeelt de aanvraag op de voorwaarde van financiële stabiliteit en op volledigheid.

Financiële stabiliteit

Aan de hand van het registratienummer uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel controleert de TloKB de solvabiliteit33 van de schemabeheerder. Dit doet de TloKB zowel in het register van de Kamer van Koophandel als in het Centraal Insolventieregister (www.rechtspraak.nl). Wanneer een schemabeheerder in faillissement of surseance van betaling verkeert, stelt de TloKB de aanvraag buiten behandeling.

Volledigheid

De TloKB controleert de aanvraag op aanwezigheid van alle vereiste informatie. Wanneer de aanvraag onvolledig is, vraagt de TloKB op basis van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht aanvullende (relevante) informatie op. Daarbij schort de TloKB de beslistermijn van de aanvraag op. Dat wil zeggen dat de termijn van acht weken pas weer gaat lopen op het moment dat de nadere informatie (compleet) is ontvangen. De TloKB informeert de aanvrager zo spoedig mogelijk indien nadere informatie nodig is. Mocht na aanvulling van de aanvraag, dan wel na uitblijven van het aanvullen van de aanvraag, nog steeds niet alle informatie beschikbaar zijn, dan kan de TloKB beslissen om de aanvraag buiten behandeling te stellen dan wel af te wijzen.

3.4 Inhoudelijke toetsing

Voor de inhoudelijke toetsing van de beschrijving van het certificatieschema maakt de TloKB gebruik van het aanwijzingskader. Het aanwijzingskader is gebaseerd op de artikelen 1.37, 1.38 en 1.40 van het Bouwbesluit 201234. Het aanwijzingskader is uitgewerkt in criteria, toetsvragen en vormgegeven als een gestructureerde checklist. De checklist bestaat voor een deel uit volledigheidstoetsen en voor een deel uit inhoudelijke toetsen met in beide gevallen als uitkomst in welke mate het certificatieschema voldoet aan het betreffende criterium. Uit de toetsing volgt een eindoordeel dat bepaalt of de TloKB, namens de Minister voor VRO, het certificatieschema aanwijst en toelaat tot het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Het geldige aanwijzingskader staat gepubliceerd in de Staatscourant35 en op de website van de TloKB.

Terugkoppeling toetsresultaten

Blijkt uit de toetsing dat het certificatieschema op onderdelen niet voldoet, dan stelt de TloKB de aanvrager hiervan op de hoogte. De aanvrager krijgt de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen dan wel aan te passen door het indienen van een gewijzigde beschrijving van het instrument. Daarbij schort de TloKB de beslistermijn van de aanvraag op. Na aanvulling van de aanvraag neemt de TloKB een definitief besluit op de aanvraag.

3.5 Besluit

Aanwijzing van het certificatieschema vindt alleen plaats indien het eindoordeel van de voorgenoemde toetsing “voldoet” is door op alle criteria te voldoen. De TloKB gaat niet tot aanwijzing over van een certificatieschema, indien het niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 1.37 van het Bouwbesluit 2012 gestelde regels.

Beschikking

De aanwijzing van een certificatieschema is gebaseerd op de informatie die onderdeel uitmaakt van de ingediende aanvraag. De beschikking maakt duidelijk op basis van welke informatie en onder welke voorwaarden de TloKB een certificatieschema heeft aangewezen. Is in de aanvraag een specifieke reikwijdte (toepassingsgebied) aangegeven, dan maakt deze reikwijdte onderdeel uit van de afgegeven beschikking.

De aanwijzing is van kracht de dag na bekendmaking in de Staatscourant36.

De aanwijzing wordt in beginsel afgegeven voor onbepaalde tijd, totdat op basis van toezicht of veranderende wet- en regelgeving blijkt dat herziening van de aangewezen certificatieschema noodzakelijk is.

Register gasverbrandingstoestellen

Op basis van de afgegeven beschikking neemt de TloKB de aanwijzing van het certificatieschema op in haar openbare register van de TloKB37. Uiterlijk binnen twee werkdagen is de registratie in het register zichtbaar.

Bezwaar

Nadat de TloKB haar besluit heeft bekend gemaakt in de Staatscourant, kan een belanghebbende gedurende zes weken bezwaar maken. Deze richt dan een bezwaarschrift aan het bestuur van de TloKB waar het volgende in moet staan:

 • De contactgegevens van de belanghebbende, naam en adres (en telefoonnummer).

 • De dagtekening.

 • Het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar wordt gemaakt, met een kopie van het besluit.

 • De reden(en) van het bezwaar en wat het besluit volgens de belanghebbende had moeten zijn.

 • Handtekening belanghebbende/handtekening van de vertegenwoordigingsbevoegde(n).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het genomen besluit niet op. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Er kan wel een verzoek voorlopige voorziening38 worden ingediend bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de aanvrager indien er sprake is van spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen.

Nadere informatie hierover is te vinden in het betreffende besluit, op de website van de TloKB en op de website van de rijksoverheid39.

3.6 Na aanwijzing

De TloKB ziet toe op naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 1.37, 1.38 en 1.41 van het Bouwbesluit 2012 en op de werking van het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties als geheel (zie het toezichtkader40). Daarom stelt de TloKB voorwaarden aan de aanwijzing van het certificatieschema.

Informatieplicht

Als voorwaarde aan de aanwijzing stelt de TloKB dat de schemabeheerder actief en tijdig informeert op de informatieonderdelen zoals in bijlage 2 van dit protocol beschreven. Daarmee is de TloKB in staat om toezicht te houden op de werking van het stelsel van voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Wijzigingen certificatieschema

Wijzigingen van een certificatieschema dient de schemabeheerder bekend te maken aan de TloKB. Een wijziging van een certificatieschema moet de TloKB opnieuw toetsen, zodat de aanwijzing van het certificatieschema actueel blijft. De toetsing van een gewijzigd certificatieschema doorloopt dezelfde stappen als de toetsing en aanwijzing van een nieuw certificatieschema. In de aanvraag om wijziging van een reeds aangewezen certificatieschema maakt de aanvrager het volgende duidelijk:

 • Het TloKB-registratienummer van het reeds aangewezen certificatieschema.

 • De reden van wijziging van het certificatieschema.

 • Wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de voorgaande versie van het certificatieschema.

Bijlage 7

Overzicht van wijzigingen

• Dit overzicht mag ook integraal onderdeel uitmaken van de onder bijlage 2 genoemde protocol(en).

Op basis van de afgegeven beschikking past de TloKB de bestaande registratie van de aanwijzing van het certificatieschema aan in het openbare register van de TloKB41. Uiterlijk binnen twee werkdagen is de registratie van de wijziging in het register zichtbaar. Zo is voor alle belanghebbenden duidelijk wat de status is van de aanwijzing van een certificatieschema.

Intrekking certificatieschema

Wanneer een schemabeheerder besluit een aangewezen certificatieschema in te trekken, meldt hij dit aan de TloKB met opgaaf van reden en datum van intrekking. De TloKB schrapt per opgegeven datum zowel het aangewezen certificatieschema als de daarop afgegeven certificaten uit het openbare register van de TloKB42.

4 Aanwijzing certificerende instelling

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van vijf stappen de aanwijzing van een certificerende instelling voor:

 • a. erkende kwaliteitsverklaring voor de bouw (hierna: erkend stelsel), op basis van artikel 2, tweede lid van het Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel en de artikelen 1 en 93 Woningwet, 1.11, tweede lid Bouwbesluit 2012 en afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht.

 • b. certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (_ierna: CO-stelsel), op basis van artikel 1.36, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.

Een op basis van de NEN-EN-ISO/ICE 17065 geaccrediteerde43 certificerende instelling kan een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling indienen bij de TloKB. Het proces start met een aanvraag om aanwijzing, waarbij de aanvrager de informatie levert die onderdeel dient uit te maken van de aanvraag. Op basis van deze informatie toetst de TloKB de aanvraag op volledigheid en inhoud. Alleen wanneer aan alle criteria van het aanwijzingskader is voldaan, wijst de TloKB de certificerende instelling aan.

Figuur 5: Proces aanwijzing certificerende instelling

Figuur 5: Proces aanwijzing certificerende instelling

Behandeltermijn

De TloKB neemt een beslissing binnen acht weken, na de datum van ontvangst van de aanvraag om aanwijzing van een certificerende instelling. De aanwijzing van een certificerende instelling is uitgezonderd van de Lex silentio positivo. Dat houdt in dat de aanwijzing niet stilzwijgend plaatsvindt, indien de TloKB de wettelijke beslistermijn overschrijdt. De TloKB heeft de mogelijkheid om de beslistermijn, onder vermelding van een motivatie, te verlengen.

4.2 Aanvraag

Een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling dient de informatie te bevatten die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen. De indieningsvereisten zijn weergegeven in tabel 1.

De aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling doet de aanvrager (certificerende instelling) digitaal op de website van de TloKB door invulling van een aanvraagformulier onder bijvoeging van een aantal bijlagen (zie tabel 1).

Tabel 1: Indieningsvereisten aanwijzing certificerende instelling

Indieningsvereisten

Erkend stelsel

CO-stelselI

1. Machtingsformulier (alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient, niet tekenbevoegd is)

2. Protocol(len) dat de geschiktheid van de certificerende instelling beschrijft tenminste op de volgende onderdelen:

II

• De onafhankelijk positie van de certificerende instelling ten opzichte van de door haar te beoordelen organisaties, processen, diensten of producten.

• De aanwezige kennis, deskundigheid en toerusting om de uitvoering van de taken naar behoren te vervullen.

▪ Een adequate administratie waarin de gegevens die betrekking hebben op de uitvoering van haar taken, op een systematische wijze zijn vastgelegd.

▪ Op welke wijze de certificerende instelling is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit de uitoefening van haar taken.

• Een klachtenregeling.

• Een geschillenregeling.

• Rapportage- en informatieverplichtingen voor het CO-stelsel.

• Toezicht op het beeldmerk “CO-Vrij”.

Denk aan bijvoorbeeld voorschriften, processen, procedures, schema’s, etc.

3. Verwijzingstabel criteria aanwijzingskader en (vindplaats) beschrijving geschiktheid certificerende instelling

4. Bewijs van accreditatie

III

X Noot
I

Op basis van artikel 2 van het Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel.

X Noot
II

Indieningsvereisten op basis van artikel 1.14, tweede lid van de Regeling Bouwbesluit 2012.

X Noot
III

Tot aan de verbodsbepaling, voor de uitvoering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, op 1 januari 2023 is een bewijs dat de aanvraag door de nationale accreditatie-instantie in behandeling is genomen voldoende. Aandachtspunt is dat de certificerende instelling op 1 januari 2023 moet beschikken over een ISO 17065 accreditatie, anders trekt de TloKB de aanwijzing, op dit datum, in (koninklijk besluit inwerkingtreding, Staatsblad 2020, 354).

Aandachtspunt (gecertificeerde werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties):

 

Op basis van artikel 1.15 van de Regeling Bouwbesluit 2012 heeft de aanvraag tot aanwijzing als certificerende instelling voor certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties betrekking op één certificatieschema waarvoor de certificerende instelling aangewezen wil worden.

Gegevens van de aanvrager

Het aanvraagformulier vraagt om de naam, het (statutair) adres en het registratienummer uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de certificerende instelling die aangewezen wil worden. Het aanvraagformulier44 bevat daarnaast ook de naam van de persoon die de aanvraag doet en is door hem ondertekend. Wanneer de aanvrager niet zelf tekenbevoegd is, dient de aanvraag een machtigingsformulier45 te bevatten waaruit blijkt dat de aanvrager door een tekenbevoegde gemachtigd is om de aanvraag in te dienen.

Aanvraag

Aanvraagformulier

Bijlage 1

Machtingsformulier

• Alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient, niet tekenbevoegd is.

• Ondertekend door een namens de (rechts)persoon tekenbevoegde(n).

Beschrijving geschiktheid certificerende instelling

De aanvraag bevat een beschrijving van de geschiktheid van de certificerende instelling waaruit blijkt op welke wijze invulling is gegeven aan de gevraagde informatie in tabel 4.

Voor de aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties geldt dat deze een verwijzingstabel bevat. Hiermee krijgt de TloKB een compleet beeld van de beschrijving over de geschiktheid van de certificerende instelling en of zij voldoet aan het Aanwijzingskader CO-certificerende instelling. De verwijzingstabel geeft weer waar in de beschrijving de invulling van verschillende criteria uit het aanwijzingskader zijn terug te vinden.

Bijlage(n) 2

Beschrijving geschiktheid certificerende instelling

• Zie tabel 4 voor de omvang van de beschrijving.

Bijlage 3

Verwijzingstabel

• Alleen toevoegen bij een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Bijlage 4

Bewijs van accreditatie

• Tot aan de verbodsbepaling, voor de uitvoering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, op 1 januari 2023 is een bewijs dat de aanvraag door de nationale accreditatie-instantie in behandeling is genomen voldoende. Aandachtspunt is dat de certificerende instelling op 1 januari 2023 moet beschikken over een NEN-EN-ISO/ICE 17065 accreditatie, anders trekt de TloKB de aanwijzing, op deze datum, in (koninklijk besluit inwerkingtreding, Staatsblad 2020, 354).

4.3 Ontvankelijkheid

De TloKB beoordeelt de aanvraag op de voorwaarde van financiële stabiliteit en op volledigheid.

Financiële stabiliteit

Aan de hand van het registratienummer uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel controleert de TloKB de solvabiliteit46 van de certificerende instelling. Dit doet de TloKB zowel in het register van de Kamer van Koophandel als in het Centraal Insolventieregister (www.rechtspraak.nl). Wanneer een certificerende instelling in faillissement of surseance van betaling verkeert, stelt de TloKB de aanvraag buiten behandeling.

Volledigheid

De TloKB controleert de aanvraag op aanwezigheid van alle vereiste informatie. Wanneer de aanvraag onvolledig is, vraagt de TloKB op basis van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht aanvullende (relevante) informatie op. Daarbij schort de TloKB de beslistermijn van de aanvraag op. Dat wil zeggen dat de termijn van acht weken pas weer gaat lopen op het moment dat de nadere informatie (compleet) is ontvangen. De TloKB informeert de aanvrager zo spoedig mogelijk indien nadere informatie nodig is. Mocht na aanvulling van de aanvraag, dan wel na uitblijven van het aanvullen van de aanvraag, nog steeds niet alle informatie beschikbaar zijn, dan kan de TloKB beslissen om de aanvraag buiten behandeling te stellen dan wel af te wijzen.

4.4 Betaling

Voor de behandeling van een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling is de aanvrager een vergoeding47 verschuldigd aan de TloKB op basis van:

 • a. Erkend stelsel: artikel 5 van het Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel.

 • b. CO-stelsel: artikel 1.36, vijfde lid, van het Bouwbesluit 2012.

De aanvrager ontvangt naast de ontvangstbevestiging een vordering op de verschuldigde vergoeding. Deze vordering dient door de aanvrager binnen 30 dagen voldaan te zijn. Blijft een tijdige betaling, na eventuele herinnering, binnen de beslistermijn uit, dan stelt de TloKB de aanvraag buiten behandeling op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Een herinnering van de betaling leidt tot het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder b. van de Algemene wet bestuursrecht.

4.5 Inhoudelijke toetsing

Voor de inhoudelijke toetsing maakt de TloKB gebruik van een aanwijzingskader48. Het aanwijzingskader is gebaseerd op:

 • a. Erkend stelsel: artikel 2 van het Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel.

 • b. CO-stelsel: artikel 1.36, vierde lid, van het Bouwbesluit 2012.

Het aanwijzingskader is uitgewerkt in criteria, toetsvragen en vormgegeven als een gestructureerde checklist. De checklist bestaat voor een deel uit volledigheidstoetsen en voor een deel uit inhoudelijke toetsen met in beide gevallen als uitkomst in welke mate de certificerende instelling voldoet aan het betreffende criterium. Uit de toetsing volgt een eindoordeel dat bepaalt of de TloKB, namens de Minister voor VRO, de certificerende instelling aanwijst en toelaat tot het betreffende stelsel. Het geldige aanwijzingskader staat gepubliceerd in de Staatscourant49 en op de website van de TloKB.

Terugkoppeling toetsresultaten

Blijkt uit de toetsing dat de aanvraag om aanwijzing op onderdelen niet voldoet, dan stelt de TloKB de aanvrager hiervan op de hoogte. De aanvrager krijgt de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen dan wel aan te passen door het indienen van een gewijzigde beschrijving van het instrument. Daarbij schort de TloKB de beslistermijn van de aanvraag op. Na aanvulling van de aanvraag neemt de TloKB een definitief besluit op de aanvraag.

4.6 Besluit

Aanwijzing van de certificerende instelling vindt alleen plaats indien het eindoordeel van de voorgenoemde toetsing “voldoet” is door op alle criteria te voldoen. De TloKB gaat niet over tot aanwijzing, indien de certificerende instelling niet voldoet aan:

 • a. Erkend stelsel: artikel 2 van het Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel.

 • b. CO-stelsel: de bij of krachtens artikel 1.35, eerste lid, artikel1.36, tweede lid t/m 7, artikel 1.39 en artikel 1.41 van het Bouwbesluit 2012 gestelde regels en artikel 2 van het Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw inzake uitvoering wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsorganisaties.

Beschikking

De aanwijzing van een certificerende instelling is gebaseerd op de informatie die onderdeel uitmaakt van de ingediende aanvraag. De beschikking maakt duidelijk op basis van welke informatie en onder welke voorwaarden de TloKB een certificerende instelling heeft aangewezen. Is in de aanvraag een specifieke reikwijdte (toepassingsgebied) aangegeven, dan maakt deze reikwijdte onderdeel uit van de afgegeven beschikking.

De aanwijzing is van kracht de dag na bekendmaking in de Staatscourant50.

De aanwijzing wordt in beginsel afgegeven voor onbepaalde tijd, totdat op basis van toezicht of veranderende wet- en regelgeving blijkt dat herziening van de aanwijzing van de certificerende instelling noodzakelijk is.

Register

Op basis van de afgegeven beschikking neemt de TloKB de aanwijzing van de certificerende instelling op in haar openbare register51. Uiterlijk binnen twee werkdagen is de registratie in het register zichtbaar.

Bezwaar

Nadat de TloKB haar besluit heeft bekend gemaakt in de Staatscourant, kan een belanghebbende gedurende zes weken bezwaar maken. Deze richt dan een bezwaarschrift aan het bestuur van de TloKB waar het volgende in moet staan:

 • De contactgegevens van de belanghebbende, naam en adres (en telefoonnummer).

 • De dagtekening.

 • Het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar wordt gemaakt, met een kopie van het besluit.

 • De reden(en) van het bezwaar en wat het besluit volgens de belanghebbende had moeten zijn.

 • Handtekening belanghebbende/handtekening van de vertegenwoordigingsbevoegde(n).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het genomen besluit niet op. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Er kan wel een verzoek voorlopige voorziening52 worden ingediend bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de aanvrager indien er sprake is van spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen.

Nadere informatie hierover is te vinden in het betreffende besluit, op de website van de TloKB en op de website van de rijksoverheid53.

4.7 Na aanwijzing

Voor het erkend stelsel houdt de TloKB een register bij van aangewezen certificerende instellingen. Voor een volledig, juist en actueel register is het noodzakelijk dat de certificerende instelling de TloKB op de hoogte stelt van wijzigingen. Vervolgens ziet de TloKB toe op naleving van het bepaalde bij of krachtens het Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel (zie het toezichtkader54). Voor het CO-stelsel ziet de TloKB toe op naleving van het bepaalde bij of krachtens paragraaf 1.8 van het Bouwbesluit 2012 en op de werking van het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen als geheel (zie het toezichtkader55). Daarom stelt de TloKB voorwaarden aan de aanwijzing van een certificerende instelling.

Wijzigingen certificerende instelling

Een wijziging in de organisatie die betrekking heeft op certificatie binnen het erkend stelsel en het CO-stelsel dient een certificerende instelling bekend te maken aan de TloKB. Wijzigingen van een certificerende instelling moet de TloKB opnieuw toetsen, zodat de aanwijzing van een certificerende instelling actueel blijft. De toetsing van een gewijzigde aanvraag om aanwijzing doorloopt dezelfde stappen als de toetsing en aanwijzing van een nieuwe aanvraag. In de aanvraag om wijziging van een reeds aangewezen certificerende instelling maakt de aanvrager het volgende duidelijk:

 • Het TloKB-registratienummer van de reeds aangewezen certificerende instelling.

 • De reden van wijziging van de aanwijzing.

 • Wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de voorgaande aanvraag.

Bijlage 5

Overzicht van wijzigingen

• Dit overzicht mag ook integraal onderdeel uitmaken van de onder bijlage 2 genoemde protocol(en).

Op basis van de afgegeven beschikking past de TloKB de bestaande registratie van de aanwijzing van een certificerende instelling aan in het openbare register van de TloKB56. Uiterlijk binnen twee werkdagen is de registratie van de wijziging in het register zichtbaar. Zo is voor alle belanghebbenden duidelijk wat de status is van de aanwijzing van een certificerende instelling.

Informatieplicht

Erkend stelsel

De certificerende instelling is verplicht om binnen 10 werkdagen een afgegeven kwaliteitsverklaring, op basis van een aangewezen beoordelingsrichtlijn, in kleur te verstrekken aan de TloKB. Pas na publicatie van de kwaliteitsverklaring in het openbaar register van de TloKB57 is deze erkend door de Minister voor VRO. Wijzigingen, opschorting, schorsing of beëindiging van een erkende kwaliteitsverklaring dient de certificerende instelling binnen 5 werkdagen te melden aan de TloKB. Voor een nieuwe kwaliteitsverklaring die een voorgaande versie vervangt, leidt automatisch per datum nieuwe kwaliteitsverklaring in de beëindiging van de voorgaande versie. De certificerende instelling hoeft dit niet apart te melden aan de TloKB.

CO-stelsel

Binnen het CO-stelsel zijn certificerende instellingen, op basis van artikel 1.39, van het Bouwbesluit 2012, verplicht informatie aan te leveren aan de TloKB. Als voorwaarde aan de aanwijzing stelt de TloKB dat de certificerende instelling actief en tijdig informeert op de informatieonderdelen zoals in bijlage 3 van dit protocol beschreven.

BIJLAGE 1 INFORMATIEPLICHT INSTRUMENTAANBIEDER

Informatie toestemming kwaliteitsborger

De instrumentaanbieder houdt een actueel overzicht bij van kwaliteitsborgers die toestemming hebben om het instrument te mogen toepassen. Iedere mutatie meldt de instrumentaanbieder direct, dan wel uiterlijk binnen 2 dagen, aan de TloKB. Daarbij vermeldt de instrumentaanbieder de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam, plaats vestiging en KvK-nummer van een kwaliteitsborger die toestemming heeft om het instrument te mogen toepassen.

 • Toepassingsgebied/reikwijdte van de werkzaamheden die door de kwaliteitsborger mogen worden uitgevoerd.

 • De datum waarop toestemming is verleend, gewaarschuwd, geschorst of ingetrokken, in het geval van:

  • waarschuwing de reden en de datum waarop de waarschuwing is opgeheven,

  • schorsing de termijn en reden van de schorsing,

  • intrekking de reden en de datum van intrekking.

Informatie bouwprojecten

De instrumentaanbieder houdt een actueel overzicht bij van de bouwprojecten waarin zijn instrument wordt toegepast. Wekelijks verstrekt de instrumentaanbieder een overzicht met de gestarte bouwprojecten58, waarbij de volgende gegevens zijn vermeldt:

 • Locatie adres (straat, nummer, postcode, plaats).

 • Locatie coördinaten (in World Geodetic System).

 • Gevolgklasse(n) binnen het bouwproject.

 • Beschrijving van de bouwmethode, zoals stapelbouw, gietbouw, montagebouw (prefab en assemblage van complete bouwelementen), houtskeletbouw, staalskeletbouw, betonskeletbouw.

 • Beschrijving van aantallen bouwwerken binnen het bouwproject.

 • Datum start bouwwerkzaamheden.

 • Datum einde bouwwerkzaamheden.

 • Datum start ruwbouw.

 • Datum start afbouw.

 • Welk instrument wordt toegepast met daarbij aangegeven het versienummer en/of versiedatum van het instrument.

 • Welke kwaliteitsborger is betrokken bij het bouwproject.

 • Contactgegevens van de bouwer (telefoonnummer en e-mailadres van de (hoofd)uitvoerder).

BIJLAGE 2 INFORMATIEPLICHT SCHEMABEHEERDERS GASVERBRANDINGSINSTALLATIES

Informatie certificatieschema

 • De schemabeheerder zendt de TloKB jaarlijks voor 1 maart een evaluatieverslag over de werking van het certificatieschema.

 • De schemabeheerder meldt aan de TloKB signalen die zijn ontvangen over onjuist gebruik of functioneren van het certificatieschema.

 • De schemabeheerder meldt direct, dan wel uiterlijk binnen 2 dagen, aan de TloKB over de door de rechtbank uitgesproken faillissement of surseance van betaling.

 • Bij het voornemen om de taken als schemabeheerder van een aangewezen certificatieschema te beëindigen meldt de schemabeheerder minimaal zes maanden voor de effectuering van het voornemen aan de TloKB.

BIJLAGE 3 INFORMATIEPLICHT CERTIFICERENDE INSTELLING GASVERBRANDINGSINSTALLATIES

Informatie certificaathouders

De certificerende instelling houdt een actueel overzicht bij van certificaathouders. Iedere mutatie meldt de certificerende instelling direct, dan wel uiterlijk binnen 2 dagen, aan de TloKB. Daarbij vermeldt de certificerende instelling de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam, plaats vestiging en KvK-nummer (niet ouder dan 6 maanden) van een certificaathouder.

 • Toepassingsgebied/reikwijdte van de werkzaamheden die door de certificaathouder mogen worden uitgevoerd.

 • Op basis van welk certificatieschema het certificaat is verleend.

 • De datum waarop een certificaat is verleend, geschorst of ingetrokken, de geldigheidsduur van het certificaat en, in het geval van:

  • schorsing de termijn en reden van de schorsing,

  • intrekking de reden en de datum van intrekking.

Informatie toepassing certificatieschema

De certificerende instelling zendt de TloKB jaarlijks voor 1 maart een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden, de rechtmatigheid en doeltreffendheid van die werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar en (bijna-)ongevallen meldingen. Het verslag bevat ten minste informatie over onderstaande punten:

 • Een overzicht van de controles die de certificerende instelling heeft uitgevoerd, inclusief de resultaten van elke controle.

 • De door de certificerende instelling afgegeven, ingetrokken en geschorste certificaten.

 • Wijzigingen in de voor de certificerende instelling relevante accreditaties, reglementen en procedures.

 • Knelpunten die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan.

 • De hoeveelheid en aard van de door de certificerende instelling ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan.

 • Ingediende bezwaren op beslissingen van de certificerende instelling over al dan niet verleende certificaten en de ingestelde beroepen tegen de beslissingen op bezwaar, alsmede de wijze van afhandeling daarvan.

 • Ingediende verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Een analyse van over de effectiviteit van de ‘bovenwettelijke eisen’.

 • Het aantal ontvangen inbedrijfstellingen.

 • Het aantal ontvangen (bijna-)ongevallen met daarbij aangegeven59:

  • de gemeten concentratie koolmonoxide,

  • een beschrijving van de ruimte waarin de concentratie is gemeten.

De certificerende instelling zendt de TloKB een kopie van iedere definitieve beoordelingsrapportage van de Raad voor Accreditatie, waarin de certificerende instelling beoordeeld is op he werkveld CO-stelsel.


X Noot
1

Bij de aanwijzing en toelating tot het erkend stelsel van een beoordelingsrichtlijn start het proces met het doen van een melding, door de aanvrager, van het initiatief voor het opstellen van een nieuwe beoordelingsrichtlijn.

X Noot
2

Voor een aanwijzing van certificatieschema voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties is geen vergoeding verschuldigd.

X Noot
3

Tot aan invoering van de Omgevingswet: artikel 1.52 van het Bouwbesluit 2012.

X Noot
4

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
5

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
6

De instrumentaanbieder heeft een actieve informatieplicht en dient de TloKB direct te informeren over zijn door de rechtbank uitgesproken faillissement of surseance van betaling op basis van artikel 7ah, tweede lid, van de Woningwet.

X Noot
7

De TloKB maakt tarieven geldig voor het volgende jaar (t+1) jaarlijks in april bekend. Zie de website www.tlokb.nl voor de actuele tarieven.

X Noot
8

Te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

X Noot
9

Te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

X Noot
10

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
13

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
14

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
15

HCB/2017-100 Procedures en eisen voor Beoordelingsrichtlijnen en Kwaliteitsverklaringen in de bouw en HCB/2009-200 Bouwsectorspecifieke procedures en eisen voor beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen van de collectieve merken van SBK

X Noot
16

Bij een wijziging van een bestaande beoordelingsrichtlijn wijst de TloKB geen nieuw nummer toe en blijft het bestaande ‘BRL-nummer’ gehandhaafd.

X Noot
17

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
18

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
19

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
20

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
21

De instrumentaanbieder heeft een actieve informatieplicht en dient de TloKB direct te informeren over zijn door de rechtbank uitgesproken faillissement of surseance van betaling op basis van artikel 7ah, tweede lid, van de Woningwet.

X Noot
22

De TloKB maakt tarieven geldig voor het volgende jaar (t+1) jaarlijks in april bekend. Zie de website www.tlokb.nl voor de actuele tarieven.

X Noot
23

Te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

X Noot
24

Te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

X Noot
25

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
28

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
29

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
30

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
31

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
32

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
33

De instrumentaanbieder heeft een actieve informatieplicht en dient de TloKB direct te informeren over zijn door de rechtbank uitgesproken faillissement of surseance van betaling op basis van artikel 7ah, tweede lid, van de Woningwet.

X Noot
34

Met inbegrip van de nadere regels gesteld in de Regeling Bouwbesluit 2012.

X Noot
35

Te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

X Noot
36

Te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

X Noot
37

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
40

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
41

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
42

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
43

Tot aan de verbodsbepaling, voor de uitvoering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, op 1 januari 2023 is een bewijs dat de aanvraag door de nationale accreditatie-instantie in behandeling is genomen voldoende. Aandachtspunt is dat de certificerende instelling op 1 januari 2023 moet beschikken over een NEN-EN-ISO/ICE 17065 accreditatie, anders trekt de TloKB de aanwijzing, op deze datum, in (koninklijk besluit inwerkingtreding, Staatsblad 2020, 354).

X Noot
44

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
45

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
46

De instrumentaanbieder heeft een actieve informatieplicht en dient de TloKB direct te informeren over zijn door de rechtbank uitgesproken faillissement of surseance van betaling op basis van artikel 7ah, tweede lid, van de Woningwet.

X Noot
47

De TloKB maakt tarieven geldig voor het volgende jaar (t+1) jaarlijks in april bekend. Zie de website www.tlokb.nl voor de actuele tarieven.

X Noot
48

Te vinden op de website www.tlokb.nl. Een aanwijzingskader voor de aanwijzing als certificerende instelling binnen het Erkend stelsel is nog in ontwikkeling.

X Noot
49

Te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

X Noot
50

Te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl.

X Noot
51

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
54

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
55

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
56

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
57

Te vinden op de website www.tlokb.nl.

X Noot
58

Moment van aanleveren is in de week van de geplande startdatum bouwwerkzaamheden.

X Noot
59

Deze gegevens verstrekt de certificerende instelling ook ieder kwartaal in de eerste week daarvan.

Naar boven