Besluit van 23 september 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Stb 2019, 383) en artikel I van het besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 september 2020, nr. 2020-0000519492;

Gelet op artikel III van de wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Stb 2019, 383) en artikel V van het besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Stb 2019, 383) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

  • 2. Artikel I van het besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020, met uitzondering van de artikelen 1.35, eerste lid, en 1.36, tweede lid, die in werking treden met ingang van 1 april 2022.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 september 2020

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de dertigste september 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit zal de wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Stb 2019, 383) en artikel I van het besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in werking treden op 1 oktober 2020.

De wijziging van de Woningwet introduceert de grondslag die nodig is voor de uitwerking in de onderliggende regelgeving van een stelsel van certificering ter verbetering van de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, teneinde het aantal koolmonoxideongevallen te reduceren als gevolg van handelen of nalaten van handelen door installateurs. Artikel I van het besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties bevat de uitwerking van dit stelsel, met onder meer vereisten voor aanwijzing als certificerende instelling en de aanwijzing van certificatieschema’s. Bij ministeriële regeling worden deze en andere voorschriften nader uitgewerkt. Voornoemde regeling treedt eveneens op 1 oktober 2020 in werking.

De in het voornoemd besluit opgenomen artikelen 1.35, eerste lid, en 1.36, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012 treden 18 maanden na 1 oktober 2020, op 1 april 2022, in werking. Deze bepalingen bevatten de verbodsbepaling en het vereiste dat een certificerende instellingen geaccrediteerd moet zijn voordat deze kan worden aangewezen door de minister van BZK. Met het later in werking treden van deze bepalingen wordt de verschillende partijen voldoende tijd gegeven zich voor te bereiden op de volledige inwerkingtreding van het stelsel.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven