Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 7182Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2 februari 2021, kenmerk 1812499-217094-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius in verband met verlenging van het maatregelenpakket, het mogelijk maken van ophalen van bestelde artikelen bij winkels, het vereisen van een negatieve antigeentestuitslag voor reizigers uit Europees Nederland naar de BES en enkele andere wijzigingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op de artikelen 58e, eerste en vijfde lid, 58g, eerste lid, 58h, eerste lid, 58i, 58j, eerste lid, onder b en d, en 58p, tweede lid en derde lid, onder a, van de Wet publieke gezondheid;

Besluiten:

ARTIKEL I

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 3.1, derde lid, 4.a1, eerste lid, aanhef, 4.4, vierde lid, 5.1, vijfde en zesde lid, 6.4, vierde lid, 6.8, zevende lid, en 6.12, tweede lid, wordt ‘9 februari 2021’ telkens vervangen door ‘2 maart 2021’.

B

Artikel 4.a1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt na ‘voedselbanken’ ingevoegd ‘, kledingbanken, uitsluitend voor die functie’.

2. Onderdeel s komt te luiden:

 • s. bibliotheken waar uitsluitend sprake is van het ophalen van bestelde of gereserveerde artikelen of het terugbrengen van artikelen;

3. In onderdeel z vervalt ‘kerstbomen of’.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Onverminderd het eerste lid, mogen winkels en locaties met een winkelfunctie slechts voor publiek worden opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat:

  • a. uitsluitend bestelde of gereserveerde artikelen gespreid over de dag worden opgehaald ten minste vier uur na de bestelling of reservering daarvan;

  • b. publiek de winkel of locatie met winkelfunctie niet betreedt;

  • c. meerdere tijdvakken van telkens maximaal één uur zijn vastgesteld, die zodanig worden gespreid over de openingstijd dat ter plaatse geen oploop van publiek kan ontstaan en waarbinnen de artikelen worden opgehaald;

  • d. de artikelen door slechts één persoon per bestelling of reservering worden opgehaald;

  • e. niet meer personeel in de winkel of locatie met winkelfunctie aanwezig is dan strikt noodzakelijk is voor de afgifte van artikelen;

  • f. het afhaalpunt een sobere uitstraling heeft.

C

Artikel 4.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanduiding ‘2.’ voor het derde lid wordt vervangen door de aanduiding ‘3.’.

2. De aanduiding ‘3.’ voor het vierde lid wordt vervangen door de aanduiding ‘4.’

3. In het vierde lid (nieuw) wordt ‘tweede lid’ vervangen door ‘derde lid’ en wordt ’06.00 uur’ vervangen door ’04.30 uur’.

ARTIKEL II

In artikel II, eerste lid, van de Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen (Stcrt. 2020, 66909) wordt ’10 februari 2021’ vervangen door ‘3 maart 2021’.

ARTIKEL III

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.3 komt te luiden:

Artikel 3.3 Groepsvorming twee huishoudens

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan tien personen behorend tot twee huishoudens.

B

Na artikel 3.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.3a Groepsvorming huishouden

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan één persoon behorend tot een ander huishouden.

C

Artikel 5.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 5.1 Evenementen tot maximaal 50 personen buiten en 25 personen binnen

2. In het eerste lid wordt na ‘de capaciteit’ ingevoegd ‘buiten’.

3. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement met meer dan vijfentwintig deelnemers of vijftig procent van de bezettingscapaciteit te organiseren in een publieke binnenruimte.

D

Artikel 5.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 5.2 Evenementen tot maximaal 25 personen buiten en een verbod op evenementen in een publieke binnenruimte

2. In het eerste lid wordt na ‘de bezettingscapaciteit’ ingevoegd ‘buiten’.

3. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement in een publieke binnenruimte te organiseren.

E

Na artikel 5.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.3a Groepsgrootte uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen

 • 1. In afwijking van de artikelen 3.1 tot en met 3.5 is het verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in groepsverband op te houden met meer personen dan bedoeld in het derde lid, onderdeel a, b, c hetzij d, indien daar een huwelijksvoltrekking of uitvaart plaatsvindt.

 • 2. In afwijking van de artikelen 4.1, 4.2 en 5.1 tot en met 5.3 wordt op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen, voor zover het een huwelijksvoltrekking of uitvaart betreft:

  • a. een publieke plaats slechts voor publiek opengesteld, indien ten hoogste het aantal personen, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, b, c hetzij d, als publiek aanwezig is;

  • b. een evenement slechts georganiseerd, indien ten hoogste het aantal personen, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, b, c hetzij d, daaraan deelneemt.

 • 3. Het aantal personen, bedoeld in het eerste of tweede lid is:

  • a. honderd;

  • b. vijftig;

  • c. dertig;

  • d. tien.

F

Artikel 5.4 komt te luiden:

Artikel 5.4 Toeschouwers bij een sportevenement

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement te organiseren waarbij toeschouwers worden toegelaten.

 • 2. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement, waar toeschouwers gebruik kunnen maken van een drinkgelegenheid waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt, te organiseren.

 • 3. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement te organiseren:

  • a. waar toeschouwers gebruik kunnen maken van een drinkgelegenheid waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt;

  • b. met meer toeschouwers dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit;

  • c. met meer dan 25 aanwezigen in een publieke binnenruimte;

  • d. met meer dan 50 aanwezigen buiten.

G

Na artikel 5.4 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 5.4a Verbod op sportevenement voor personen tot en met zeventien jaar

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement in een publieke binnenruimte te organiseren voor personen tot en met zeventien jaar.

 • 2. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement buiten te organiseren voor personen tot en met zeventien jaar.

Artikel 5.4b Verbod op sportevenement voor personen van achttien jaar en ouder

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement in een publieke binnenruimte te organiseren voor personen van achttien jaar en ouder.

 • 2. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement buiten te organiseren voor personen van achttien jaar en ouder.

H

Na artikel 6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.6a Dagbesteding ouderen

 • 1. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een locatie voor besloten en georganiseerde dagbesteding voor ouderen alleen opengesteld indien niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn.

 • 2. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een locatie voor besloten en georganiseerde dagbesteding voor ouderen alleen opengesteld indien niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn.

 • 3. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding voor ouderen plaatsvindt voor publiek open te stellen, met uitzondering van noodopvang voor ouderen.

I

In artikel 6.11, eerste lid, wordt ‘Onze Minister’ vervangen door ‘de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’.

J

Artikel 6.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt ‘Onze Minister’ telkens vervangen door ‘de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ en wordt na ‘aangewezen gebieden’ telkens ingevoegd ‘of het Europees deel van Nederland’.

2. Het vierde lid, onderdeel i, komt te luiden:

 • i. de bemanning aan boord van een luchtvaartuig:

  • 1°. die het luchtvaartuig niet verlaat en geen reisbeweging van en naar dat luchtvaartuig maakt; of

  • 2°. die wordt ingezet met toepassing van een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurd protocol van de aanbieder van het vervoer, waarmee naar zijn oordeel een beschermingsniveau wordt bereikt dat ten minste gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat wordt bereikt met toepassing van het eerste lid.

K

Na artikel 6.12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.13 Recreatief personenvervoer

 • 1. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt uitsluitend ander bedrijfsmatig personenvervoer aangeboden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst, indien de vervoerder er zorg voor draagt dat:

  • a. in het vervoersmiddel niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn;

  • b. het publiek geplaceerd is en degene die geplaceerd is uitsluitend van de aangewezen plaats gebruikmaakt; en

  • c. in de kajuit zich niet meer dan één persoon bevindt.

 • 2. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het tussen 22.00 uur en 06.00 uur verboden ander bedrijfsmatig personenvervoer aan te bieden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst.

 • 3. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het tussen 00.00 uur en 06.00 uur verboden ander bedrijfsmatig personenvervoer aan te bieden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst.

 • 4. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden ander bedrijfsmatig personenvervoer aan te bieden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst.

ARTIKEL IV

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6.11, eerste lid, wordt ‘Onze Minister’ vervangen door ‘de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’.

B

Artikel 6.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt ‘Onze Minister’ telkens vervangen door ‘de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ en wordt na ‘aangewezen gebieden’ telkens ingevoegd ‘of het Europees deel van Nederland’.

2. In het vierde lid wordt onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel f een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • e. staatshoofden en leden van een buitenlandse regering;

3. Het vierde lid, onderdeel i, komt te luiden:

 • i. de bemanning aan boord van een luchtvaartuig:

  • 1°. die het luchtvaartuig niet verlaat en geen reisbeweging van en naar dat luchtvaartuig maakt; of

  • 2°. die wordt ingezet met toepassing van een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurd protocol van de aanbieder van het vervoer, waarmee naar zijn oordeel een beschermingsniveau wordt bereikt dat ten minste gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat wordt bereikt met toepassing van het eerste lid.

ARTIKEL V

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6.12, eerste lid, wordt ‘Onze Minister’ vervangen door ‘de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’.

B

Artikel 6.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt ‘Onze Minister’ telkens vervangen door ‘de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ en wordt na ‘aangewezen gebieden’ telkens ingevoegd ‘of het Europees deel van Nederland’.

2. Het vierde lid, onderdeel i, komt te luiden:

 • i. de bemanning aan boord van een luchtvaartuig:

  • 1°. die het luchtvaartuig niet verlaat en geen reisbeweging van en naar dat luchtvaartuig maakt; of

  • 2°. die wordt ingezet met toepassing van een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurd protocol van de aanbieder van het vervoer, waarmee naar zijn oordeel een beschermingsniveau wordt bereikt dat ten minste gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat wordt bereikt met toepassing van het eerste lid.

ARTIKEL VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

1. Algemeen

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Het Outbreak Management Team (OMT) beschrijft in zijn 98e advies het verloop van de epidemie en heeft geadviseerd over mogelijke beleidswijzigingen.

Het OMT bestempelt de huidige epidemiologische situatie als zeer zorgelijk. Het RIVM heeft verschillende scenario’s voor verdere versoepeling van de maatregelen doorgerekend. Deze scenario’s leiden allemaal tot een forse toename van de druk op de zorg en zijn bovenal omgeven met een zeer grote onzekerheid, niet alleen vanwege het te verwachten effect van de VK-variant van het Coronavirus, maar ook vanwege onzekerheid over het (tijdige) effect van vaccinatie. Wat betreft dit laatste punt speelt vooral dat nog onduidelijk is of, en zo ja, in welke mate, vaccinatie ook de overdracht van SARS-CoV-2 beperkt.

Bovenstaande maakt dat er op dit moment geen ruimte is voor verdere versoepelingen van de bestaande maatregelen en dat voortzetting van de huidige maatregelen noodzakelijk wordt geacht. Het OMT heeft geen bezwaar tegen toepassing van een ‘bestellen en afhalen’- systeem in de detailhandel.

Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius

De artikelen 6.12 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, 6.12 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba en 6.13 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius regelen dat de aanbieder van personenvervoer via lucht- en scheepvaart alleen reizigers uit door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen gebieden laat inreizen, die een negatieve antigeen- of zeer recente PCR-testuitslag kunnen tonen. De betreffende reiziger dient hooguit vier uur voor het aan boord gaan van het luchtvaartuig, de boot of het schip te zijn getest met een antigeen- of PCR-test. Met deze regeling wordt bewerkstelligd dat de aanbieder van personenvervoer via lucht- en scheepvaart ook van reizigers uit Europees Nederland een negatieve antigeen- of zeer recente PCR-testuitslag verlangt.

De wetgever heeft in artikel 58p, tweede lid, eerste zin, van de Wet publieke gezondheid (Wpg) bepaald dat bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld over het aanbieden van, de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. In het derde lid is gespecificeerd dat die regels betrekking kunnen hebben op een verplichting voor de aanbieder van personenvervoer ervoor zorg te dragen dat aan een reiziger die reist tussen het Europese deel van Nederland en Bonaire, Saba of Sint Eustatius uitsluitend vervoer wordt aangeboden, toegang daartoe wordt verschaft en gebruik daarvan wordt toegestaan, indien de reiziger een testuitslag kan tonen aan de aanbieder van personenvervoer en een toezichthouder, waaruit blijkt dat hij op het moment van testen niet was geïnfecteerd met SARS-CoV-2.

2. Hoofdlijnen van de regeling

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Voorts wordt met deze regeling uitvoering gegeven aan de aangenomen motie van het lid Kuzu1 over kledingbanken. Deze regeling maakt, vanwege de verlenging van de sluiting van publieke plaatsen, alsnog een uitzondering voor kledingbanken op de sluiting van publieke plaatsen. Kledingbanken zijn een belangrijk onderdeel van het lokale aanbod van minimavoorzieningen en opereren in het gemeentelijk netwerk van hulp- en welzijnsorganisaties. Mensen die in armoede leven kunnen worden aangemeld en doorverwezen voor gratis kleding en schoeisel door hulporganisaties, zoals de voedselbank. In navolging van voornoemde motie Kuzu, heeft het kabinet besloten om een uitzondering te maken voor kledingbanken op de sluiting van publieke plaatsen. Daarmee wordt het voor kledingbanken per 10 februari 2021 mogelijk om alsnog kleding te verstrekken. Een dergelijke kledingbank mag uiteraard geen tegenprestatie vragen en geen commercieel karakter kennen.

Als laatste heeft het kabinet, vanwege de verlenging van het bestaande maatregelenpakket, gemeend het makkelijker te moeten maken voor de consument om middels een ‘bestellen en afhalen-systematiek’ in levensbehoeften te voorzien. Voor de detailhandel biedt dit eveneens kansen om de omzet te vergroten. Met ‘bestellen en afhalen’ bestellen klanten producten op voorhand en halen deze op afspraak binnen een tijdvak af bij een winkel. Om dit verantwoord te organiseren, moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is het uitgangspunt dat het afhalen bij de ingang van de winkel plaatsvindt, zodat klanten niet de winkel betreden. Daarnaast komt de klant in een afgesproken tijdvak en vindt er geen fysiek contact tussen klant en winkelpersoneel en tussen klanten onderling plaats.

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire

De feitelijke en epidemiologische situatie op Bonaire verschilt met die van Europees Nederland en ook met die van Sint Eustatius en Saba. Er zijn verschillen in de lokale situatie en de aanpak op de eilanden onderling en met Europees Nederland.

Bonaire heeft een routekaart ontwikkeld, op basis waarvan inzicht wordt gegeven in welke maatregelen uit de regeling op welk moment genomen kunnen worden. In deze regeling krijgt de gezaghebber ten aanzien van een groot aantal maatregelen de bevoegdheid plaatsen aan te wijzen waar maatregelen gelden. Dit is gebaseerd op artikel 58e, vijfde lid, Wpg. De bevoegdheid om plaatsen aan te wijzen en de bevoegdheid om het risiconiveau te bepalen corresponderend met de maatregelen zoals vermeld in deze regeling houden verband met de routekaart van Bonaire.

De Wpg bepaalt de bandbreedte waarbinnen bij ministeriële regeling kan worden op- en afgeschaald in de bestrijding van het virus. Dit betekent dat niet meer beperkingen kunnen worden opgelegd dan de Wpg toelaat. Daarbij worden steeds de noodzakelijkheid en evenredigheid afgewogen (artikel 58b, tweede lid, Wpg).

Op grond van deze regeling, die de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire wijzigt, wordt een aantal maatregelen toegevoegd die genomen kunnen worden door de gezaghebber vanwege een uitbreiding van de routekaart van Bonaire. De toegevoegde artikelen behelzen o.a. specificaties van groepsgroottes, onderscheid tussen binnen- en buitenactiviteiten en aanvullende maatregelen die verduidelijking brengen omtrent dagbesteding voor ouderen en recreatief personenvervoer. Op deze manier kunnen meer op Bonaire toegespitste maatregelen worden getroffen, worden geen onnodige maatregelen getroffen, en gaan de maatregelen niet verder dan nodig is voor de bestrijding van de epidemie of een directe dreiging daarvan.

Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Op grond van deze regeling, die de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius wijzigt, worden maatregelen genomen die zien op de aanbieders van bedrijfsmatig personenvervoer via internationale lucht- en scheepvaart. Vervoerders dienen te zorgen dat passagiers uit Europees Nederland die via het door hen aangeboden vervoer Bonaire, Saba of Sint Eustatius willen inreizen, over een negatieve antigeentestuitslag beschikken. Deze moeten zij dus bij toegang en tijdens de reis kunnen tonen aan de vervoerder.

Met deze maatregel wordt beoogd dat er geen reizigers uit hoogrisicogebieden, zoals op dit moment Europees Nederland, Bonaire, Saba of Sint Eustatius binnenkomen zonder negatieve antigeen- of zeer recente PCR-testuitslag. Op deze hoofdregel gelden – naast artikel 58p, vijfde lid, Wpg – de uitzonderingen die al eerder zijn gemaakt voor aangewezen gebieden.

3. Verhouding tot andere regelgeving

Wet publieke gezondheid (Wpg)

De grondslag voor de wijziging van de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius ten aanzien van de verplichte negatieve antigeen- of zeer recente PCR-testuitslag is artikel 58p Wpg. Het tweede lid biedt de grondslag om regels te stellen over het aanbieden van en de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. Het derde lid, onder a, bepaalt expliciet dat die regels betrekking kunnen hebben op het van de aanbieder verlangen van een negatieve testuitslag voor zijn reizigers.

Wet bescherming persoonsgegevens BES

Met de verplichte negatieve testuitslag voor reizigers uit Europees Nederland naar Bonaire, Saba of Sint Eustatius worden bij het opvragen en aflezen van de testuitslag geen persoonsgegevens opgenomen in een bestand of op een andere wijze verwerkt in de zin van artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Bij een positieve of ontbrekende testuitslag dient slechts de toegang tot en het gebruik van de voorzieningen voor het personenvervoer te worden geweigerd.

4. Noodzaak en evenredigheid

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

De beperkte afname en/of stabilisatie van het aantal besmettingen en de komst van en de toename van het aantal besmettingen met de nieuwe varianten van het virus, maken dat het nodig blijft het aantal contacten buiten huis zoveel als mogelijk te beperken tot alleen cruciale contacten. Met een verlenging van het maatregelenpakket blijven met name de bewegingsvrijheid, de persoonlijke levenssfeer en het recht op eigendom ingeperkt. De grondslag hiervoor is gelegen in de artikelen, genoemd in de considerans van deze regeling.

Gelet op de ontwikkeling van het epidemiologische beeld, zijn versoepelingen van de maatregelen op dit moment niet mogelijk. Dit rechtvaardigt de verlenging van de maatregelen en maakt het voortzetten van de inperking noodzakelijk en evenredig. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel.

Gelet op het gewicht van de maatregelen is de duur van de maatregelen in de tijd beperkt tot en met 2 maart 2021. Naar verwachting zal rond 23 februari 2021 heroverweging kunnen plaatsvinden, op basis van de situatie van dat moment. Zonder tussentijdse besluitvorming over verlenging of aanpassing van de verzwarende maatregelen of een deel daarvan, komen deze te vervallen met ingang van 3 maart.

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire

In de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire is de gezaghebber bevoegd gemaakt om voor een groot aantal maatregelen plaatsen aan te wijzen waar de maatregelen gelden. De gezaghebber moet bij het uitoefenen van een bevoegdheid tot het aanwijzen van gebieden de vereisten van noodzakelijkheid en proportionaliteit in acht nemen (artikel 58b, tweede lid, Wpg). Over de procedure ten aanzien van het aanwijzen van gebieden zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de gezaghebber. Van een aanwijzingsbesluit wordt, na overleg met de eilandsraad, direct melding gedaan aan de minister en de Rijksvertegenwoordiger. Dit besluit moet de motivering ten aanzien van noodzakelijkheid en proportionaliteit bevatten. De maatregelen zijn gericht op het terugdringen van het aantal contactmomenten en reisbewegingen en daarmee het aantal besmettingen.

Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Om het aantal reisbewegingen terug te dringen en om de reisbewegingen die wel plaatsvinden veilig te laten verlopen geldt voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius net als voor Europees Nederland, een dubbele testverplichting voor reizigers uit hoogrisicogebieden: een negatieve PCR-testuitslag van ten hoogste 72 uur voor aankomst, gecombineerd met een negatieve sneltestuitslag van ten hoogste 4 uur voor vertrek. Gezien de hoge incidentiewaarde en aanwezigheid van gemuteerde varianten van het virus in Europees Nederland, is het noodzakelijk om de sneltest ook voor reizigers uit het Europees deel van Nederland verplicht te stellen.

Het doel van de maatregel is de bestrijding van het virus, nu dat zich onder meer via het personenvervoer snel kan verspreiden. Een maatregel van een verplichte negatieve antigeen- of zeer recente PCR-testuitslag draagt eraan bij om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast wordt een influx van nieuwe varianten van het virus voorkomen. De maatregel heeft gevolgen voor de bewegingsvrijheid, de lichamelijke integriteit (door het testen), en (bij het tonen van de testuitslag) de privacy van de personen die vanuit Europees Nederland naar Bonaire, Saba of Sint Eustatius willen reizen (vastgelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) en artikel 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM). Beperkingen van deze rechten zijn in principe toegestaan, als dit bij (of krachtens) wet geregeld is en de beperkingen noodzakelijk, proportioneel en effectief zijn om het doel van bescherming van de gezondheid te bereiken. Het gevolg voor personen die geen negatieve testuitslag krijgen of kunnen krijgen, is dat de mogelijkheid tot inreizen wordt belemmerd.

De beperkingen die deze regeling stelt worden gerechtvaardigd vanuit het belang van de volksgezondheid. Er zijn in Bonaire, Saba en Sint Eustatius op dit moment geen gevallen bekend van gemuteerde varianten van het virus. Gezien de kleinschaligheid van de eilanden en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid van het zorgsysteem, is het in bedwang en beheersbaar houden van het virus, en het voorkomen/uitstellen van de influx van nieuwe varianten van het virus het doel van de maatregel die getroffen wordt. Door alleen reizigers vanuit het Europees deel van Nederland toe te staan die een negatieve antigeen- of zeer recente PCR-testuitslag kunnen laten zien, kan instroom van mogelijke nieuwe varianten van het virus met een hoger besmettingsrisico worden tegengaan.

Artikel 58p, vijfde lid, Wpg, bepaalt dat een negatieve testuitslag niet verplicht is als het een persoon betreft die niet kan beschikken over een negatieve testuitslag.

5. Regeldruk

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

De regeling beoogt de regeldruk beperkt te houden. De doelgroep betreft winkels en locaties met een winkelfunctie. Om bestellen en afhalen mogelijk te maken zullen winkels, die gebruik willen maken van deze optie, voor klanten de mogelijkheid moeten creëren om producten buiten de winkel (aan de deur) af te halen. Ook kunnen ze ervoor kiezen om een systeem op te zetten waarmee klanten producten online kunnen bestellen en online een tijdvak voor afhalen kunnen reserveren. Bij bestellen en afhalen dienen de geldende maatregelen, zoals veilige afstand, in acht genomen te worden. Deze bestaande maatregelen brengen geen extra regeldruk mee.

Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius

De nieuwe artikelen brengen regeldruk met zich voor vervoerders en voor reizigers die gehouden zijn een negatieve testuitslag te tonen. Deze regeldruk is noodzakelijk gezien het belang van de volksgezondheid. De negatieve antigeen- of zeer recente PCR-testuitslag draagt er immers aan bij dat het aantal besmettingen niet toeneemt en dat varianten van het virus zich niet via reizigers uit Europees Nederland naar Bonaire, Saba of Sint Eustatius verspreiden. De reiziger draagt de kosten voor het laten afnemen van een test. Ook de vervoerder zal door deze regeling een beperkte mate van regeldruk ervaren. De vervoerder moet namelijk controleren of de reiziger, in aanvulling op de negatieve PCR-testuitslag, in het bezit is van een negatieve antigeen- of zeer recente PCR-testuitslag.

In 2019 deden zo’n 600.000 reizigers Bonaire aan per boot of vliegtuig. Door een afname in het reisverkeer door het coronavirus wordt uitgegaan van zo’n 90.000 reizigers uit Europees Nederland die verplicht zijn een antigeentest of zeer recente PCR-test af te nemen. Ongeveer 17.000 reizigers deden in 2019 Saba aan per boot of vliegtuig. Door een afname van het reisverkeer wordt voor Saba uitgegaan van ongeveer 500 reizigers uit Europees Nederland die verplicht zijn een antigeentest of zeer recente PCR-test af te nemen. Voor Sint Eustatius wordt verwacht dat er ongeveer 1.000 reizigers vanuit Europees Nederland verplicht zijn een antigeentest of zeer recente PCR-test af te nemen, gebaseerd op de ongeveer 10.500 reizigers die Sint Eustatius aandeden in 2019.2 De prijs van een antigeentest wordt gemiddeld geschat op € 90. De gevolgen voor de regeldruk zijn als volgt:

Regeldruk

P

Q

Totaal

Bonaire

€ 90

90.000

€ 8.100.000

Saba

€ 90

500

€ 45.000

Sint Eustatius

€ 90

100

€ 90.000

6. Inwerkingtreding en parlementaire zeggenschap

Deze ministeriële regeling wordt in overeenstemming met artikel 58c, tweede lid, Wpg binnen twee dagen nadat zij is vastgesteld aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De regeling treedt niet eerder in werking dan een week na deze overlegging. Onmiddellijk na die week treedt deze regeling in werking, hierbij wordt afgeweken van de zogeheten vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn van drie maanden.3

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

Zoals in het algemene deel van de toelichting is toegelicht, worden de huidige maatregelen verlengd tot en met 2 maart 2021. In een aantal bepalingen is de werkingsduur van de maatregelen opgenomen. Deze werkingsduur moet, gelet op de verlenging van de maatregelen, aangepast worden. Onderdeel A strekt ertoe dit te regelen.

Onderdeel B

Vanwege de verlenging van het bestaande maatregelenpakket, heeft het kabinet gemeend het makkelijker te moeten maken voor de consument om middels een ‘bestellen en afhalen-systematiek’ in levensbehoeften te voorzien. Voor de detailhandel biedt dit eveneens kansen om de omzet te vergroten en vaste lasten (deels) terug te verdienen. Met ”bestellen en afhalen” bestellen klanten producten op voorhand en halen deze na een dagdeel (4 uur) op afspraak binnen een vooraf afgesproken tijdvak van maximaal één uur af bij een afhaalpunt buiten de winkel. Dit kan bijvoorbeeld bij de ingang van de winkel zijn of via een afhaalraam, ook als de winkel in een winkelcentrum ligt, of via het pick-up- of drive-through-systeem van bijvoorbeeld meubel- of elektronicazaken. Uitgangspunten hierbij zijn dat het afhalen gespreid over de dag plaats vindt, er geen oploop van publiek ontstaat, de klant wordt verzocht individueel af te halen en er geen direct contact tussen klant en winkelpersoneel en tussen klanten onderling plaats vindt. De klant betaalt de goederen bij voorkeur online, maar kan dat ook doen bij het afhalen van de goederen. In dat geval rekent de klant bij voorkeur contactloos af. Om ‘bestellen en afhalen’ mogelijk te maken is een tweede lid toegevoegd. Door toevoeging van het tweede lid wordt er een uitzondering gecreëerd op de sluiting van winkels voor publiek voor zover het personen zijn die, buiten, goederen afhalen – die vooraf besteld zijn (minimaal vier uur van tevoren) – in een vooraf bepaald tijdvak van maximaal één uur. De beheerder van de winkel moet zorg dragen dat niet meer personeel in de winkel aanwezig is dan nodig voor het ophalen van artikelen. Ook draagt hij zorg dat de klant wordt geïnformeerd dat de vooraf bestelde of gereserveerde artikelen individueel moeten worden opgehaald. Ook dient de beheerder van de winkel het afhaalpunt zodanig in te richten dat het een sobere uitstraling heeft, opdat spontane oploop niet toeneemt om zo groepsvorming te voorkomen. Om ook op andere locaties waar producten kunnen worden verkocht, zoals bij kappers (contactberoepen) en in de gastvrijheidssector, ’bestellen en afhalen’ mogelijk te maken zijn ook locaties met een winkelfunctie onder de uitzondering opgenomen. Een pick-up- of drive-through-systeem in bijvoorbeeld een garage van meubel- of elektronicazaken kwalificeert dus niet als ‘locatie met een winkelfunctie’. Het tweede lid geldt naast het eerste lid. Dit betekent bijvoorbeeld dat winkels die nog open mochten zijn, open mogen blijven, en dat bloemenwinkels zowel buiten bloemen mogen verkopen (artikel 4.a1, eerste lid, onder z) als met bestellen en afhalen t mogen werken (artikel 4.a1, tweede lid).

De burgemeester kan ten aanzien van openbare plaatsen – in het geval de geldende maatregelen, zoals de veiligeafstandsnorm, niet worden nageleefd of een dreiging daarvan – middels een bevel bijvoorbeeld de weg afsluiten of de aanwezige personen verwijderen (op grond van artikel 58m Wpg). Ook kan de burgemeester de overtreding van een bestellen en afhalen-voorwaarde handhaven met een last onder bestuursdwang of onder dwangsom. In spoedeisende gevallen kan de burgemeester bestuursdwang zonder voorafgaande last of terstond toepassen (artikel 5:31 Awb). Ten slotte kan de burgemeester in verband met het toezicht op de voor het publiek openstaande gebouwen bevelen geven die nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid (artikel 174, tweede lid, van de Gemeentewet), bijvoorbeeld het sluiten van inrichtingen. Zo’n bevel is een acuut besluit voor korte duur.

Daarnaast worden de kledingbanken opengesteld, uitsluitend voor die functie. Kledingbanken hebben naast de sociale voorziening soms ook een commercieel deel of fungeren deels als een reguliere tweedehandswinkel. Om die reden is bepaald dat de kledingbank uitsluitend voor die functie open mag. Een dergelijke kledingbank mag uiteraard geen tegenprestatie vragen en geen commercieel karakter hebben4. Aangezien er op dit moment geen kerstbomen meer verkocht worden, vervalt die toevoeging in artikel 4.a1, eerste lid, onder z.

Onderdeel C

Onderdeel C betreft een redactionele wijziging. In artikel 4.5 staat twee keer een tweede lid, hetgeen onderdeel C herstelt. Daarnaast wordt in het vierde lid een omissie herstelt, zodat de daarin opgenomen tijden aansluiten bij de tijden van de avondklok, hetgeen de bedoeling was.

Artikel II

Zoals hiervoor bij artikel I, onderdeel A, toegelicht, is de tijdelijke werkingsduur van enkele maatregelen in de desbetreffende bepalingen zelf vastgelegd. Artikel II van de Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen (Stcrt. 2020, 66909) zorgt ervoor dat de tijdelijk werkende bepalingen nadat zij zijn uitgewerkt uit de Trm verdwijnen. Gelet op de verlenging van deze werkingsduur voor bepaalde onderdelen, moet ook de vervaldatum in artikel II van die regeling aangepast worden. Hiertoe strekt artikel II.

Artikel III

Onderdelen A tot en met H en J

Dit betreft aanpassingen in verband met wijzigingen in het op- en afschalingsplan van Bonaire.

Onderdeel A

Op dit moment bevat artikel 3.3 slechts de beperking zich in groepsverband op te houden met personen behorend tot meer dan twee huishoudens. Het is noodzakelijk om het aantal personen van die twee huishoudens te maximaliseren bij samenkomsten van twee huishoudens. Deze maatregel is nodig om het aantal contactmomenten en groepsvorming te beperken.

Onderdeel B

In navolging van onderdeel A is het nodig dat de gezaghebber aan de hand van de routekaart de bevoegdheid krijgt om het aantal personen per huishouden verder kan inperken, om contactmomenten en groepsvorming te beperken naar gelang proportionaliteit.

Onderdeel C

Dit onderdeel maakt onderscheid tussen binnen- en buitenevenementen gezien het verschil in besmettingsrisico bij het houden van evenementen in de buitenlucht ten opzichte van binnen, om zo de proportionaliteit van de maatregel die wordt genomen te waarborgen.

Onderdeel D

In navolging van onderdeel A is het nodig dat de gezaghebber aan de hand van de routekaart de bevoegdheid krijgt om het aantal personen per binnen- en buitenevenement verder in te perken, om contactmomenten en groepsvorming te beperken naar gelang proportionaliteit.

Onderdeel E

De stand van de virusbestrijding kan voor de gezaghebber aanleiding vormen om het aantal personen dat aanwezig mag zijn bij een huwelijksvoltrekking of uitvaart te beperken. Op uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen kan afstand gewaarborgd worden door de organisator, onder andere door aanwezigen te placeren. De gezaghebber stelt het aantal personen vast op grond van het derde lid, onder a, b, c, of d. Het eerste lid biedt de mogelijkheid om beperkingen ten aanzien van groepsvorming in te voeren. De grondslag hiervoor is artikel 58g van de Wpg. Het tweede lid biedt de gezaghebber de mogelijkheid om respectievelijk het aantal personen dat aanwezig mag zijn bij een huwelijksvoltrekking of uitvaart op een publieke plaats te beperken dan wel het aantal personen dat als deelnemer aan het evenement van een huwelijksvoltrekking of uitvaart aanwezig mogen zijn. De grondslag hiervoor zijn de artikelen 58h en 58i van de Wpg. Door het aantal personen te limiteren op deze drie niveaus wordt gewaarborgd dat er voor de verschillende situaties die denkbaar zijn waarin een huwelijksvoltrekking of uitvaart plaatsvindt een limiet aan het aantal aanwezige personen kan worden gesteld.

Onderdeel F

Dit betreft de gelijkstelling van groepsvorming bij sportevenementen aan groepsvorming bij andere evenementen. In verband met het vergrote risico dat aanwezigen zich niet aan de afstandsmaatregelen houden wordt in dit onderdeel ook een lid toegevoegd waarmee de aanwezigheid voor toeschouwers toestaat wanneer zij geen gebruik kunnen maken van een drinkgelegenheid waar alcohol wordt geschonken.

Onderdeel G

Dit onderdeel maakt onderscheid tussen sportevenementen van jongeren tot en met zeventien jaar versus volwassen.

Onderdeel H

Wegens het belang van de mentale gesteldheid van ouderen worden zo lang mogelijk veilige en met inachtneming van de maatregelen georganiseerde samenkomsten in dagbestedingslocaties behouden. Hieraan kunnen afhankelijk van de routekaart beperkingen ten aanzien van de groepsgroottes worden opgelegd door de gezaghebber.

Onderdeel I

Dit onderdeel regelt dat de aanbieder van bedrijfsmatig personenvervoer, voor zover sprake is van vervoer met een luchtvaartuig als bedoeld in artikel 8 van de Luchtvaartwet BES of van personenvervoer met of zonder dienstregeling per veerboot, passagiersschip of vrachtschip dat maximaal twaalf passagiers vervoert, er zorg voor draagt dat alleen vervoer wordt aangeboden, toegang daartoe wordt verschaft en gebruik daarvan wordt toegestaan, indien een persoon, komend vanuit Europees Nederland, een op hem betrekking hebbende negatieve antigeentestuitslag of zeer recente PCR-testuitslag kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en aan een toezichthouder. Op de onderbouwing hiervan is reeds ingegaan in het algemene deel van deze toelichting.

Onderdeel J

Met dit artikel wordt bewerkstelligd dat luchtvaartmaatschappijen een alternatief wordt geboden voor de verplichting voor de leden van de vliegtuigbemanning, om zich, voor vertrek uit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen gebied, te laten testen conform artikel 6.12, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire (Trm Bonaire). Dit alternatief houdt in dat door de luchtvaartmaatschappij een protocol wordt vastgesteld, dat ten minste een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt als bereikt wordt met het voldoen aan de reguliere testverplichting. Een dergelijk protocol is slechts geldig als alternatief voor de testverplichting indien het is goedgekeurd door de Minister van VWS.

Aanleiding voor deze regeling is dat na de uitbreiding van het aantal gebieden dat is aangewezen ingevolge artikel 6.12, eerste lid, Trm Bonaire met ingang van 23 januari 2021 is gebleken dat de testverplichting voor de luchtvaartmaatschappijen niet uitvoerbaar is.

De reguliere testverplichting leidt met name tot problemen in de operationele uitvoering van vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen in gevallen waarin het luchtvaartpersoneel in een relatief korte tijdspanne de heen- en terugreis moet maken. Daarbij bestaat een vrij groot risico dat een enkele positieve testuitslag onder bemanning op de locatie waar de terugreis moet worden aangevangen grote gevolgen heeft voor het operationele netwerk van de luchtvaartmaatschappij. Dit netwerk kan ernstig verstoord raken wanneer als gevolg daarvan op meerdere trajecten de terugvlucht niet naar behoren kan worden voortgezet. Deze operationele problemen kunnen worden ondervangen met een alternatief testprotocol dat ten minste een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt, maar beter aansluit bij de operationele vluchtuitvoering en de voorbereiding daarvan.

Onderdeel K

Recreatief personenvervoer vervult een belangrijke positie in de economie van Bonaire. Dit artikel verduidelijkt de gelijke toepassing van artikel 6.12 ten aanzien van de artikelen 4.4, 4.5, en 4.6 op recreatief personenvervoer. In aanvulling daarop biedt dit artikel de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te nemen voor recreatief personenvervoer zoals watertaxi’s en waterrestaurant’s/-tours passend bij de door Bonaire opgestelde routekaart.

Artikel IV

Artikel IV herstelt een omissie in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba. Bij invoering van artikel 6.12 is in het vierde lid een onderdeel weggevallen. Artikel IV voegt het ontbrekende onderdeel in. Daarnaast wordt in de artikelen 6.11 en 6.12 nog een redactionele aanpassing gedaan.

Zoals toegelicht onder Artikel III, onderdeel J, wordt met artikel IV bewerkstelligd dat luchtvaartmaatschappijen een alternatief wordt geboden voor de verplichting voor de leden van de vliegtuigbemanning, om zich, voor vertrek uit een door de Minister van VWS aangewezen gebied, te laten testen conform artikel 6.12, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba.

Artikel V

Dit betreft een redactionele verbetering in de artikelen 6.12 en 6.13 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius.

Zoals toegelicht onder Artikel III, onderdeel J, wordt met artikel V bewerkstelligd dat luchtvaartmaatschappijen een alternatief wordt geboden voor de verplichting voor de leden van de vliegtuigbemanning, om zich, voor vertrek uit een door de Minister van VWS aangewezen gebied, te laten testen conform artikel 6.13, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius.

Artikel VI Inwerkingtreding

Deze ministeriële regeling wordt in overeenstemming met artikel 58c, tweede lid, Wpg binnen twee dagen nadat zij is vastgesteld aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De regeling treedt niet eerder in werking dan een week na deze overlegging. Gelet op het belang van de volksgezondheid, treedt deze regeling onmiddellijk na die week in werking, tenzij de Tweede Kamer besluit niet in te stemmen met de regeling. Hierbij wordt afgeweken van de zogeheten vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn van drie maanden.5

Op grond van artikel 8.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 vervalt die regeling op het tijdstip waarop hoofdstuk Va Wpg vervalt. Het gaat hier om een uiterste vervaldatum. Als de noodzaak al eerder ontvalt aan deze regeling of onderdelen ervan, zal de regeling eerder worden ingetrokken of aangepast. In artikel 58c, zesde lid, Wpg is immers geëxpliciteerd dat maatregelen zo spoedig mogelijk worden gewijzigd of ingetrokken als deze niet langer noodzakelijk zijn.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstukken II 2020/21, 25 295, nr. 932.

X Noot
3

Vgl. Kamerstukken II 2019/20, 35 526, nr. 3, artikelsgewijze toelichting op artikel X.

X Noot
4

Handelingen II 2020/21, 21 januari 2021

X Noot
5

Vgl. Kamerstukken II 2019/20, 35 526, nr. 3, artikelsgewijze toelichting op artikel X.