Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2021, nr. 2021-0000586039 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter verhoging van het subsidiepercentage voor verenigingen van eigenaren

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Kaderwet overige BZK-subsidies en de artikelen 8, eerste en tweede lid, en 11, tweede lid, van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, tweede lid, wordt ‘€ 1.000.000’ vervangen door ‘€ 2.000.000’.

B

Na artikel 14a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 14b. Verhoogd subsidiepercentage verenigingen vanaf 2022

In afwijking van artikel 14, eerste lid, bedraagt de subsidie aan een vereniging door wie de aanvraag is ingediend in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 voor:

 • a. spouwmuurisolatie: € 8 per m2;

 • b. gevelisolatie: € 38 per m2;

 • c. isolatie van het dak in de thermische schil: € 30 per m2;

 • d. isolatie van de zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is: € 8 per m2;

 • e. vloerisolatie: € 11 per m2;

 • f. bodemisolatie, eventueel in combinatie met vloerisolatie: € 6 per m2;

 • g. HR++ glas: € 53 per m2;

 • h. triple-glas in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K]: € 150 per m2;

 • i. het vervangen van voor- en achterdeuren in de thermische schil overeenkomstig artikel 5, onderdeel a: € 120 per m2;

 • j. het aanleggen van een ventilatiesysteem overeenkomstig artikel 5, onderdelen c, of d, per appartement 30% van de kosten van het ventilatiesysteem met een maximum van: € 1.200;

 • k. panelen in combinatie met HR++ glas: € 23 per m2;

 • l. panelen in combinatie met triple-glas: € 115 per m2;

 • m. het waterzijdig inregelen van een verwarmingssysteem overeenkomstig artikel 5, onderdeel d, per appartement: € 90;

 • n. het plaatsen van een energiedisplay of een thermostaat overeenkomstig artikel 5, onderdeel e: € 120.

 • 2. In afwijking van artikel 14, tweede en derde lid, worden voor de aanvragen waarop het eerste lid van toepassing is de subsidiebedragen, genoemd in het eerste lid, gebruikt in de berekeningen, bedoeld in artikel 14, tweede en derde lid, in plaats van de subsidiebedragen, genoemd in artikel 14, eerste lid.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

I. Algemeen deel

1. Inleiding

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (hierna: SEEH) stelt subsidie beschikbaar voor verenigingen van eigenaars (hierna: VvE’s), wooncoöperaties en woonverenigingen (gezamenlijk worden deze drie types verenigingen in de SEEH gedefinieerd als: verenigingen) die minimaal twee grote isolerende maatregelen laten uitvoeren aan hun woning. De SEEH is ingevoerd in september 2016 en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uit de evaluatie van de regeling1 blijkt dat deze regeling mensen aanzet tot het nemen van meer energiebesparende maatregelen.

2. Inhoud

In deze wijzigingsregeling zal het subsidiepercentage in de SEEH voor verenigingen tijdelijk worden verhoogd van ongeveer 20% naar ongeveer 30%. Daarnaast zal het subsidieplafond voor 2021–2022 voor energieadvies, meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding worden opgehoogd van 1 miljoen euro naar 2 miljoen euro.

Het is essentieel de vraag naar energie terug te brengen, om dan in die resterende vraag te kunnen voorzien met de beschikbare duurzame bronnen. Het aanpakken van slecht geïsoleerde woningen is het meest rendabel. Bovendien leidt het tot lagere energielasten voor bewoners. In de augustus besluitvorming zijn daarom middelen vrijgemaakt voor een Nationaal Isolatie Programma in de periode 2022 t/m 2024.2 De tijdelijke verhoging van de SEEH subsidiepercentages tot ongeveer 30% is een van de maatregelen uit dit Nationaal Isolatie Programma, om verenigingen extra te stimuleren tot het nemen van isolerende maatregelen. Met deze verhoging van het subsidiepercentage wordt het nog aantrekkelijker voor verenigingen om isolatiemaatregelen te nemen, omdat de terugverdientijd van deze maatregelen korter wordt.

De huidige vervaldatum van de SEEH is 1 januari 2024. In deze wijzigingsregeling is nu opgenomen dat de aanvraag moet zijn ingediend in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Het is echter de bedoeling dat het verhoogde subsidiepercentage gaat gelden tot en met 31 december 2024. Bij een wijziging van de vervaldatum dient de regeling op grond van artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 gedurende 30 dagen voorgehangen te worden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze periode was op het moment van het voorbereiden van deze regeling te lang, vanwege de korte periode waarin deze wijziging doorgevoerd moest worden gezien het belang van verdergaande verduurzaming op korte termijn. Daarom wordt de vervaldatum nu nog niet gewijzigd. Deze datum zal met een wijziging van de SEEH in 2022 worden verlengd en dan zal ook de aanvraagtermijn worden gewijzigd naar 31 december 2024.

De afgelopen maanden is het aantal aanvragen voor energieadvies, meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding toegenomen. Het budget wat hiervoor beschikbaar was gesteld voor de jaren 2021–2022 blijkt onvoldoende te zijn. Er wordt daarom 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld, zodat voor deze categorie ook nieuwe aanvragen in 2022 kunnen worden toegewezen.

3. Verhouding tot hoger en ander nationaal recht

Kaderwet overige BZK-subsidies, Kaderbesluit BZK-subsidies en Algemene wet bestuursrecht

De SEEH is gebaseerd op de Kaderwet overige BZK-subsidies en het Kaderbesluit BZK-subsidies (hierna: Kaderwet en Kaderbesluit). De Kaderwet en het Kaderbesluit vormen het kader waarbinnen SEEH-subsidies worden verstrekt. Dat betekent dat regels uit de wet en het besluit eveneens van toepassing zijn op SEEH-subsidies, tenzij de SEEH bepaalt dat er afwijkende regels gelden. Naast de Kaderwet en het Kaderbesluit is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van belang voor subsidieverstrekking. In titel 4.2 zijn regels gesteld over subsidies die gelden voor iedere subsidie van de overheid, inclusief de SEEH. In de Awb zijn bijvoorbeeld regels te vinden over de inhoud van de beschikking, gronden waarop de subsidieaanvraag geweigerd kan worden en intrekking of wijziging van de subsidie.

ISDE

Sinds 1 januari 2021 kunnen eigenaar-bewoners bij de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie aanvragen voor onder andere isolatiemaatregelen. In de ISDE zullen de subsidiepercentages voor isolatiemaatregelen in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 ook worden opgehoogd.3

Staatssteun

De verhoging van het subsidiepercentage heeft geen invloed op de staatssteunbeoordelingen die eerder zijn gemaakt bij de wijziging van de SEEH.4 Het betreft een verhoging waarbij de subsidie wederom binnen de grens van 30% van de kosten blijft. De verleende steun komt daarom in aanmerking voor de uitzondering op het verbod op staatssteun, op grond van artikel 38 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Aangezien bovendien de looptijd en het maximale jaarbudget niet worden gewijzigd, blijft deze wijziging binnen de voorwaarden van de kennisgeving wegens staatssteun bij de Europese Commissie.5

4. Administratieve lasten

De administratieve lasten bij de SEEH bestaan uit de kosten van de informatieverplichtingen aan de overheid. Deze kosten doen zich alleen voor als iemand zelf besluit subsidie op basis van de SEEH aan te willen vragen. Er is dus geen sprake van een verplichting en de inspanning levert subsidie op. Desalniettemin is het belangrijk deze lasten beperkt te houden. Deze wijzigingsregeling verandert niets aan de lastendruk voor verenigingen. De gevraagde aanvraaggegevens wijzigen namelijk niet.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het naar verwachting geen omvangrijke gevolgen voor de regeldruk heeft.

5. Inbreng externe partijen

Deze wijziging is onderdeel van het Nationaal Isolatie Programma, waarin verschillende maatregelen staan aangekondigd die een stimulerend effect hebben op woningisolatie. Deze verhoging van het subsidiepercentage van de SEEH is erop gericht verenigingen te stimuleren door middel van extra financiële ondersteuning om energiebesparende maatregelen te nemen. Er wordt om die reden geen weerstand op deze wijziging verwacht. Vanwege de korte periode waarin deze wijziging doorgevoerd moet worden, is er daarom besloten om voor deze wijziging geen internetconsultatie te houden.

6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022. Daarmee wordt aangesloten bij de vaste verandermomenten voor nieuwe regelgeving. Gezien het belang dat gehecht wordt aan de snelle inwerkingtreding van de regeling als onderdeel van het Nationaal Isolatie Programma wordt niet vastgehouden aan de vaste invoeringstermijn van twee maanden.

II. Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel B

Omwille van de uitvoerbaarheid is in plaats van aanpassing van artikel 14a gekozen een nieuw artikel vast te stellen. Gezien onder de huidige regeling eigenaar-bewoners niet meer onder de doelgroep vallen, kan aanpassing van artikel 14a namelijk leiden tot moeilijkheden in de uitvoering. Er kunnen immers nog bezwaar- of beroepsprocedures lopen op grond van artikel 14a op het moment van publicatie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
2

Kamerstukken II 2021-22, 35 925-VII nr. 1.

X Noot
3

Kamerstukken II 2021-22, 35 925-XIII nr. 12.

X Noot
4

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 augustus 2020, nr. 2020-0000057649 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis tot verhoging van het gesubsidieerde bedrag voor verenigingen van eigenaren ten behoeve van gebouwen waar zowel koop- als huurwoningen deel van uitmaken, tot tijdelijke verhoging van het subsidiepercentage en tot het mogelijk maken een tweede subsidieaanvraag te doen voor andere maatregelen (Stcrt. 2020, 42938).

X Noot
5

Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (kenmerk SA.60366).

Naar boven