Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 november 2021, kenmerk 3281072-1018972-DMO, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 tot aanpassing van de vergoeding voor tolkdiensten voor personen met een auditieve beperking in het kader van de maatschappelijke participatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3a.1.1., zesde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Besluit:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling Wmo 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3e wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 54,71’ vervangen door ‘€ 60,75’.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Voor het verlenen van tolkdiensten wordt in geval van de hieronder vermelde buitengewone werktijden, de uurvergoeding vastgesteld op het daarbij aangegeven percentage van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid:

  Maandag t/m vrijdag

  • 0:00 uur tot 6.00 uur: 145%

  • 6.00 uur tot 8.00 uur: 120%

  • 18.00 uur tot 22.00 uur: 120%

  • 22.00 uur tot 24.00 uur: 145%

  Zaterdag

  • 0:00 uur tot 6.00 uur: 145%

  • 6.00 uur tot 22.00 uur: 140%

  • 22.00 uur tot 24.00 uur: 145%

  Zondag of algemeen erkende feestdag

  • 0.00 uur tot 24.00 uur: 155%

B

Artikel 3f wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt ‘€ 0,60’ vervangen door ‘€ 0,70’ en ‘de ANWB Routeplanner ‘snelste route’ ‘ vervangen door ‘’de snelste route’ op basis van de routeplanner die door het UWV wordt gehanteerd’.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar gewijzigd aan de hand van de consumentenprijsindex over de maand september die aan het betreffende kalenderjaar voorafgaat. De voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV maakt de consumentenprijsindex openbaar.

C

In artikel 3h, tweede lid, wordt ‘artikel 49, achtste lid,’ vervangen door ‘artikel 49, tweede lid,’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

TOELICHTING

I Algemeen

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 2019, houdende regels over tolkvoorzieningen voor personen met een auditieve beperking in het kader van maatschappelijke participatie (Stcrt 2019, 36152) is op 1 juli 2019 in werking getreden. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) voert deze regeling uit.

De uurvergoeding voor tolkdiensten, vergoedingen voor vervoerskosten van tolken en de extra vergoeding voor buitengewone werktijden van tolken die in deze regeling zijn vastgesteld, waren gebaseerd op de eerder door de VNG opgestelde Landelijke regeling tolkvoorziening voor mensen met een zintuigelijke beperking 2015. In de periode tussen 1 februari 2015 en 1 januari 2020 heeft géén aanpassing van de normbedragen voor de uurvergoeding en de kilometervergoeding plaatsgevonden. Op basis van artikel 3e, vierde lid van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 zijn de vastgestelde normbedragen vanaf 1 januari 2020 jaarlijks geïndexeerd. De hoogte van de nieuwe, aangepaste bedragen is opgenomen in het Besluit Normbedragen voorzieningen UWV 2020 (Strcrt 2020, 5744, laatstelijk gewijzigd bij Strcrt 2020, 47429) en het Besluit Normbedragen voorzieningen UWV 2021 (Strcrt 2021, 4189, laatstelijk gewijzigd bij Strcrt 2021, 38067).

Het UWV laat periodiek onafhankelijk (markt)onderzoek uitvoeren naar de actualiteit van de normbedragen. In 2019 heeft het UWV opdracht gegeven aan het Onderzoeksbureau Cebeon om na te gaan of de tarieven voor de tolkdiensten voor auditief beperkten die zij uitvoert nog marktconform zijn. Het UWV heeft hierbij niet alleen gekeken naar de tarieven voor de tolkdiensten die zij uitvoert voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maar ook naar de tarieven voor de tolkdiensten die zij uitvoert voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

In het rapport van het onderzoeksbureau Cebeon is geconcludeerd dat de bedragen in de regeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet toereikend zijn voor aanbieders van tolkdiensten om een inkomen te genereren dat vergelijkbaar is met het inkomen van gelijksoortige beroepen. Het Onderzoeksbureau adviseert om de regeling zodanig aan te passen dat de tolken wel een representatief inkomen kunnen verwerven.

De onderhavige wijziging van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 realiseert de aanpassing van de normbedragen voor de uurvergoeding en de kilometervergoeding voor tolkdiensten voor auditief beperkten ten behoeve van maatschappelijke participatie.

Het rapport van Cebeon bevat ook advies omtrent harmonisatie van de verschillende regelingen voor tolkdiensten voor auditief beperkten. Als uitvloeisel hiervan wordt de bepaling omtrent de kilometervergoeding voor tolken in deze regeling op enkele punten gewijzigd, zodat deze gelijk is aan de bepalingen hierover in de regelingen die het UWV uitvoert voor het Ministerie van SZW en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

II Artikelsgewijs

A

Als gevolg van de herijking op basis van de eindrapportage van het onderzoek van Cebeon naar de actualiteit van de normbedragen waarvoor het UWV opdracht heeft gegeven, wordt de vergoeding voor tolkdiensten nu per 01-01-2022 verhoogd tot € 60,75 (exclusief btw) per uur per tolk.

Tevens vindt een aanpassing plaats van de percentages die worden toegepast voor de buitengewone werktijden.

Het in de regeling genoemde bedrag van € 60,75 zal voor het kalenderjaar 2022 nog aangepast worden met toepassing van artikel 3e, vierde lid, van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (indexatie). De hoogte van dit bedrag, en van de vergoeding over het kalenderjaar 2022, zal worden openbaar gemaakt door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV.

B

Op basis van het rapport van onderzoeksbureau Cebeon naar de tarieven is besloten de vergoeding voor vervoerskosten van tolken te verhogen naar € 0,70 per kilometer.

Tevens is voorzien in de mogelijkheid tot indexatie van dit bedrag, aansluitend bij de wijze waarop het UWV dit thans uitvoert voor de vervoerskosten van tolken in de andere regelingen. Dit bedrag zal voor het kalenderjaar 2022 aangepast worden met het percentage van de consumentenprijsindex over de maand september 2021. De hoogte van dit bedrag wordt openbaar gemaakt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV.

De overige voorwaarden blijven gelijk met uitzondering van de wijze waarop de kilometers worden bepaald. In plaats van de ANWB-routeplanner wordt voor het berekenen van de snelste route bepaald dat gebruik gemaakt wordt van de snelste route op basis van volledige postcodes en per enkele reis op basis van de routeplanner die door het UWV wordt gebruikt. De reden hiervoor is dat het UWV bij de inwerkingtreding van de regeling gebruik maakte van de ANWB-routeplanner, maar nu gebruik maakt van Google Maps voor het berekenen van de afstanden. Omdat niet uitgesloten wordt dat de door het UWV gebruikte routeplanner in de komende periode weer wijzigt wordt volstaan met het vermelden van de routeplanner die door het UWV wordt gebruikt.

C

Dit artikel betreft een herstel van een onjuiste verwijzing.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven