Wijziging van het Besluit Beroep in Belastingzaken

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Besluit van 2 november 2021, nr. 2021-18832

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 25 maart 2021, nr. 2021-1729 (Stcrt. 16743). De wijziging betreft een technische aanpassing van de interne afstemming van verzoeken om termijnverlenging aan de rechtbank of het gerechtshof en enkele redactionele verbeteringen.

ARTIKEL I

Het Besluit Beroep in Belastingzaken van 25 maart 2021, nr. 2021-1729 (Stcrt. 16743), wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 1.0 (Inleiding) wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘procedurevoorschriften voor de Belastingdienst,’ vervangen door: ‘procedurevoorschriften voor de Belastingdienst en de Douane’.

2. Er wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 2 november 2021, nr. 2021-18832 (Stcrt. 2021, 46005). De wijziging betrof de paragrafen 1.0, 1.1, 2.2.4, 2.4.3, 2.6.7, 4.6.4, 6.3.2 en 6.3.3. De wijziging betrof een technische aanpassing van de interne afstemming van verzoeken aan de rechtbank of het gerechtshof om termijnverlenging voor de indiening van een processtuk. Tevens zijn enkele redactionele verbeteringen doorgevoerd.

B

Paragraaf 1.1 (gebruikte begrippen en afkortingen) wordt als volgt gewijzigd:

1. Vóór de definitie van ‘Awb’ wordt ingevoegd:

Afdelingshoofd

Het afdelingshoofd of daarmee vergelijkbare leidinggevende functionaris als bedoeld in artikel 20 van het Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021.

2. De definitie van ‘Directeur’ komt te luiden: ‘De algemeen directeur van een van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 of de directeur-generaal Douane’.

3. Na de definitie van ‘Directeur’ wordt ingevoegd:

Douane

Het Directoraat-Generaal Douane van het Ministerie van Financiën

C

In paragraaf 2.2.4 (Verzoek om verlenging van de termijn voor indiening) wordt ‘na toestemming van de vaktechnisch coördinator formeel recht en de directeur’ vervangen door ‘na toestemming van de betrokken vaktechnisch coördinator en het verantwoordelijke afdelingshoofd’.

D

In paragraaf 2.4.3 (Procesdeskundigen), eerste lid, wordt ‘De directeur wijst binnen zijn organisatieonderdeel’ vervangen door ‘Het afdelingshoofd wijst binnen zijn organisatieonderdeel’.

E

1. In paragraaf 2.6.7 (Behandeling van de vermindering of vernietiging van het bestreden besluit), vierde lid, wordt ‘wordt verwezen naar paragraaf 04’ vervangen door ‘wordt verwezen naar paragraaf 6.3’.

2. In paragraaf 4.6.4 (Behandeling van de vermindering of vernietiging van het bestreden besluit), vierde lid, wordt ‘wordt verwezen naar paragraaf 04’ vervangen door ‘wordt verwezen naar paragraaf 6.3’.

F

1. Paragraaf 6.3.2 (Proceskosten), vierde lid, komt te luiden:

  • 4. In alle gevallen waarin de inspecteur de proceskostenvergoeding niet heeft uitbetaald of verrekend binnen vier weken na de datum van openbaarmaking van de uitspraak waarin de veroordeling is opgenomen, vermeerdert hij het te vergoeden bedrag met de wettelijke rente hierover, gerekend vanaf het verstrijken van die termijn tot aan de dag van algehele voldoening van de schuld. De inspecteur neemt hierbij afdeling 4.4.2 Awb in acht. De inspecteur vergoedt ook wettelijke rente als hij de betaling heeft aangehouden, om een beroepsprocedure af te wachten (vgl. HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2358).

2. Paragraaf 6.3.3 (Immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn), derde lid, komt te luiden:

  • 3. In alle gevallen waarin de inspecteur de schadevergoeding niet heeft uitbetaald of verrekend binnen vier weken na de datum van openbaarmaking van de uitspraak waarin de veroordeling is opgenomen, vermeerdert hij het te vergoeden bedrag met de wettelijke rente hierover, gerekend vanaf het verstrijken van die termijn tot aan de dag van algehele voldoening van de schuld. De inspecteur neemt hierbij afdeling 4.4.2 Awb in acht. De inspecteur vergoedt ook wettelijke rente als hij de betaling heeft aangehouden, om een beroepsprocedure af te wachten (vgl. HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2358).

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel C, terugwerkt tot en met 7 april 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 november 2021

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze,

H.G. Roodbeen, Hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken

TOELICHTING

Artikel I, onderdeel A, brengt twee wijzigingen aan in paragraaf 1.0 (Inleiding):

  • 1. In het eerste lid wordt verduidelijkt dat het Besluit Beroep in Belastingzaken (BBIB) ook geldt voor de Douane.

  • 2. Er wordt een derde lid toegevoegd ter toelichting van de wijzigingen via dit besluit.

Artikel I, onderdeel B, brengt enkele wijzigingen aan in paragraaf 1.1 (gebruikte begrippen en afkortingen):

Artikel I, onderdeel C, wijzigt paragraaf 2.2.4 (Verzoek om verlenging van de termijn voor indiening). In paragraaf 2.2.4 is vastgelegd dat als de inspecteur door bijzondere omstandigheden niet in staat is het verweerschrift in te dienen binnen vier weken na de dag van toezending van de gronden van het beroepschrift door de rechtbank, hij de rechtbank schriftelijk kan verzoeken om verlenging van deze termijn. Hierbij is nu bepaald dat de inspecteur zeer terughoudend is met het vragen om een termijnverlenging en toestemming vraagt aan de vaktechnisch coördinator formeel recht en de (plaatsvervangend) algemeen directeur. Gewijzigd is dat deze toestemming voortaan wordt verleend door het verantwoordelijke afdelingshoofd en de vaktechnisch coördinator van het betreffende belastingmiddel (de betrokken vaco). Dit blijkt in de praktijk meer passend.

De wijziging werkt door naar uitstelverzoeken voor andere processtukken. Paragraaf 2.2.4 is namelijk van overeenkomstige toepassing voor verzoeken aan de rechtbank om verlenging van de termijn voor de indiening van de conclusie van dupliek (zie paragraaf 2.3.2) en voor uitstelverzoeken aan het gerechtshof. Zie paragraaf 3.2.2 (conclusie van repliek), paragraaf 4.1.4 (verweerschrift/incidenteel hoger beroep), en paragraaf 4.3.2 (conclusie van dupliek).

Vanwege zijn hiërarchische verhouding tot het afdelingshoofd, kan de algemeen directeur of de directeur-generaal Douane de besluiten in voorkomende gevallen ook zelf nemen.

Artikel I, onderdeel D, wijzigt paragraaf 2.4.3 (Procesdeskundigen).

In het eerste lid (eerste volzin) staat nu dat de directeur binnen zijn organisatieonderdeel ambtenaren aanwijst die naar zijn oordeel deskundig zijn op het gebied van procesvoering. Gewijzigd is dat voortaan het afdelingshoofd procesdeskundigen mag aanwijzen. Vanwege zijn hiërarchische verhouding tot het afdelingshoofd, kan de algemeen directeur of de directeur-generaal Douane deze besluiten in voorkomende gevallen ook zelf nemen.

Artikel I, onderdeel E, herstelt twee verkeerde verwijzingen. In paragraaf 2.6.7, vierde lid, en paragraaf 4.6.4, vierde lid, werd verwezen naar de niet bestaande paragraaf 04. Dit is hersteld. Er wordt nu verwezen naar de juiste paragraaf (paragraaf 6.3).

Artikel I, onderdeel F, brengt een redactionele verduidelijking aan in paragraaf 6.3.2, vierde lid, en 6.3.3, derde lid. De verduidelijking bestaat eruit dat de verwijzing naar paragraaf 6.3.1, vierde lid, is geschrapt en de tekst van die bepaling voor zover nodig is overgenomen en ingevoegd.

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingen. Deze datum wordt gesteld op de dag na publicatie in de Staatscourant, met dien verstande dat artikel I, onderdeel C, terugwerkt tot en met 7 april 2021. Dit besluit is na de inwerkingtreding terstond uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling (zie Aanwijzing 6.25 Aanwijzingen voor de regelgeving).

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze,

H.G. Roodbeen, Hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken

Naar boven