Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2021, 12238Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 26 april 2021 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, de Algemene douaneregeling en enkele andere ministeriële regelingen vanwege wijzigingen in de organisatie van de Belastingdienst

26 april 2021

Nr. 2020-0000019688

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Directie Directe Belastingen en Directie Algemene Fiscale Politiek

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 84 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen betreft in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid;

Gelet op artikel 1 van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 1 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 1 van de Registratiewet 1970, artikel 1:3 van de Algemene douanewet, de artikelen 37, 64 en 75 van de Wet op de accijns, de artikelen 2, 3, 56 en 84 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 2, 5 en 63a van de Invorderingswet 1990, artikel 1.1 van de Douane- en accijnswet BES, de artikelen 1.3 en 8.1 van de Belastingwet BES, artikel 252a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 12 van het Uitvoeringsbesluit accijns;

Besluit:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘artikel 252a, tweede lid, onderdeel c, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek’ vervangen door ‘artikel 252a, tweede lid, onderdeel e, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek’.

B

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Er is een rijksbelastingdienst onder de naam Belastingdienst. De Belastingdienst bestaat uit het directoraat-generaal Belastingdienst, het directoraat-generaal Douane en het directoraat-generaal Toeslagen. De Belastingdienst is belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen en andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het directoraat-generaal Belastingdienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a.

   • Belastingdienst/Particulieren;

   • Belastingdienst/Midden- en kleinbedrijf;

   • Belastingdienst/Grote ondernemingen;

  • b.

   • Belastingdienst/Caribisch Nederland;

  • c.

   • Belastingdienst/Centrale administratieve processen (B/CAP);

  • d.

   • Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD);

  • e.

   • Belastingdienst/Informatievoorziening (B/IV);

   • Belastingdienst/Klantinteractie en Services (B/KI&S);

   • Belastingdienst/Central Liaison Office (B/CLO).

2. Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zevende lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 2. Het directoraat-generaal Douane bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a.

   • Belastingdienst/Douane Landelijk Kantoor;

  • b. Douaneregio’s:

   • Belastingdienst/Douane Amsterdam;

   • Belastingdienst/Douane Arnhem;

   • Belastingdienst/Douane Breda;

   • Belastingdienst/Douane Eindhoven;

   • Belastingdienst/Douane Groningen;

   • Belastingdienst/Douane Rotterdam Haven;

   • Belastingdienst/Douane Schiphol Cargo;

   • Belastingdienst/Douane Schiphol Passagiers;

  • c.

   • Belastingdienst/Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC);

   • Belastingdienst/Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO);

  • d.

   • Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU);

   • Douane informatiecentrum (DIC);

   • Douane Laboratorium.

 • 3. Het directoraat-generaal Toeslagen omvat de Belastingdienst/Toeslagen bedoeld in artikel 11 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Directie Toeslagen;

  • b. Tijdelijke directie Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.

3. In het vierde lid (nieuw) wordt ‘eerste lid, onderdelen a1 en a2’ vervangen door ‘eerste lid, onderdelen a en b’ en wordt ‘andere dan bedoeld in het derde lid’ vervangen door ‘andere dan bedoeld in het vijfde lid’.

4. In het vijfde lid (nieuw), aanhef, wordt ‘eerste lid, onderdelen a2, b1 en b2’ vervangen door ‘eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid, onderdelen a en b’.

5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. De organisatieonderdelen, genoemd in het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid, zijn mede belast met de handhaving van verboden en beperkingen met betrekking tot het goederenverkeer.

D

Artikel 3a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen b1 en b2’ vervangen door ‘artikel 3, tweede lid, onderdelen a en b’.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen b1 en b2’ vervangen door ‘artikel 3, tweede lid, onderdelen a en b’.

E

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De Belastingdienst’ vervangen door ‘Het directoraat-generaal Belastingdienst’.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot vierde en vijfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 2. Het directoraat-generaal Douane staat onder leiding van de directeur-generaal Douane.

 • 3. Het directoraat-generaal Toeslagen staat onder leiding van de directeur-generaal Toeslagen.

3. Het vierde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

 • a. In de eerste zin wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a1, c1, c2, d en f,’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a, c, d, e, en artikel 3, derde lid, onderdeel a’.

 • b. In de tweede zin wordt ‘Het organisatieonderdeel, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a2’ vervangen door ‘De organisatieonderdelen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, en artikel 3, derde lid, onderdeel b’.

4. Het vijfde lid (nieuw) vervalt.

F

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a1 en c1’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c’ en wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a2’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel b’. Voorts wordt ‘algemeen directeur Douane’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane’.

G

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a1 en c1’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c’ en wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a2’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel b’. Voorts wordt ‘algemeen directeur Douane’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane’.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a1 en c1’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c’ en wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a2’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel b’.

3. In het derde lid wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel c1’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel c’ en wordt ‘artikel 252a, tweede lid, onderdeel c, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek’ vervangen door ‘artikel 252a, tweede lid, onderdeel e, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek’.

4. In het vierde lid wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a1 en c1’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c’.

H

In artikel 5b wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a2’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel b’.

I

In artikel 8 wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a1, c1 en c2’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a, c en d’ en wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a2’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel b’. Voorts wordt ‘algemeen directeur Douane’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane’ en wordt ‘De algemeen directeuren en de directeur’ vervangen door ‘De directeur-generaal Douane, de algemeen directeuren en de directeur’.

J

In artikel 9, eerste lid, wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a1 en c1’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c’ en wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a2’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel b’. Voorts wordt ‘algemeen directeur Douane’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane’.

K

In artikel 10 wordt ‘directeur’ telkens vervangen door ‘algemeen directeur’.

L

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

a. In subonderdeel 1° wordt ‘artikel 3, tweede lid’ vervangen door ‘artikel 3, vierde lid’ en wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a1’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a’.

b. In subonderdeel 2° wordt ‘artikel 3, derde lid’ vervangen door ‘artikel 3, vijfde lid’ en wordt ‘algemeen directeur Douane’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane’.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘artikel 3, vierde lid’ vervangen door ‘artikel 3, zesde lid’.

3. In het tweede lid wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a1’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a’ en wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a2’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel b’. Voorts wordt ‘algemeen directeur Douane’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane’.

4. In het derde lid wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a1 en c1’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c’ en wordt ‘algemeen directeur Douane’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane’.

M

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘algemeen directeur Douane:,’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane:’.

2. In het tweede lid wordt ‘algemeen directeur Douane’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane’.

N

In artikel 20, derde lid, aanhef, wordt ‘artikel 3, derde lid’ vervangen door ‘artikel 3, vijfde lid’.

O

Artikel 26a vervalt.

P

In artikel 27, eerste lid, wordt ‘het organisatieonderdeel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel f’ vervangen door ‘de Belastingdienst/Toeslagen, bedoeld in artikel 3, derde lid’.

ARTIKEL II

De Uitvoeringsregeling accijns wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 42, eerste lid, bijlage A.2, tweede onderdeel, wordt ‘algemeen directeur Douane, genoemd in artikel 4, derde lid’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane, bedoeld in artikel 4, tweede lid’.

B

In artikel 48, eerste lid, en bijlage A.1, eerste onderdeel, wordt ‘algemeen directeur Douane, bedoeld in artikel 4, derde lid’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane, bedoeld in artikel 4, tweede lid’.

ARTIKEL III

De Algemene douaneregeling wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 1:4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘algemeen directeur Douane’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane’ en wordt ‘landelijk directeuren’ vervangen door ‘algemeen directeuren’.

2. In het tweede lid wordt ‘directeur-generaal Belastingdienst’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane’.

B

In artikel 1:5, eerste en derde lid, wordt ‘algemeen directeur Douane, bedoeld in artikel 4, derde lid’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane, bedoeld in artikel 4, tweede lid’.

C

In artikel 1:6 wordt ‘directeur’ telkens vervangen door ‘algemeen directeur’.

D

In artikel 1:10, eerste lid, wordt ‘algemeen directeur Douane, bedoeld in artikel 4, derde lid’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane, bedoeld in artikel 4, tweede lid’.

ARTIKEL IV

De Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 1.2, onderdeel a, wordt ‘algemeen directeur Douane’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane’.

B

In artikel 1.3 wordt ‘algemeen directeur Douane, bedoeld in artikel 4, derde lid’ vervangen door ‘directeur-generaal Douane, bedoeld in artikel 4, tweede lid’.

C

In artikel 2.71 wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a2’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel b’.

ARTIKEL V

De Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a1 en c1’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c’ en wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel a2’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel b’.

2. In onderdeel c wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a1 of a2’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdelen a of b’.

B

In artikel 11 wordt ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel c1’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid, onderdeel c’.

ARTIKEL VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

TOELICHTING

I. Algemeen deel

Bij Kamerbrieven van 11 januari 20201 en 15 juli 20202 is aangekondigd dat de organisatie van de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2021 wordt gewijzigd. De onderdelen Douane en Toeslagen worden met ingang van die datum in de basis zelfstandige organisaties die worden aangestuurd door een directeur-generaal Douane, respectievelijk directeur-generaal Toeslagen. Douane en Toeslagen vallen niet langer onder het directoraat-generaal Belastingdienst, maar vormen een eigen directoraat-generaal Douane, respectievelijk directoraat-generaal Toeslagen.

De ontvlechting van de Belastingdienst heeft gevolgen voor de wet- en regelgeving, omdat in de huidige wet- en regelgeving de term rijksbelastingdienst of Belastingdienst op vele plekken wordt gebruikt in relatie tot het directoraat-generaal Belastingdienst, het directoraat-generaal Douane en het directoraat-generaal Toeslagen. De aanpassing van wet- en regelgeving zal stapsgewijs worden gerealiseerd. Allereerst worden met deze wijzigingsregeling de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 (URBD 2003), de Algemene douaneregeling en enkele andere ministeriële regelingen aangepast en in lijn gebracht met de organisatiestructuur zoals die per 1 januari 2021 komt te luiden. Het begrip rijksbelastingdienst (of Belastingdienst) zal in deze fase gehandhaafd blijven. Dit brengt met zich mee dat, in voorkomende gevallen, ook de namen Belastingdienst/Douane en Belastingdienst/Toeslagen gehandhaafd zullen blijven. In de URBD 2003 wordt opgenomen dat de rijksbelastingdienst (onder de naam Belastingdienst) bestaat uit het directoraat-generaal Belastingdienst, het directoraat-generaal Douane en het directoraat-generaal Toeslagen. Hiermee is de URBD 2003 in lijn met de organisatie zoals die er met ingang van 1 januari 2021 uitziet. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de wettelijke bevoegdheden van in de URBD 2003 genoemde functionarissen die zijn aangewezen om de functie van inspecteur, ontvanger, directeur, bestuur ’s Rijksbelastingen en contactambtenaar te vervullen. Met de wijziging van de organisatie, wordt niet langer de algemeen directeur Douane aangewezen om de hiervoor genoemde fiscale taken te vervullen, maar wordt deze (tijdelijk) vervangen door de directeur-generaal Douane. In de volgende fase van het wetgevingstraject zal de ontvlechting worden uitgebreid naar alle relevante wet- en regelgeving en zal het gebruik van de termen rijksbelastingdienst en Belastingdienst als overkoepelende termen komen te vervallen. In die fase wordt ook waar nodig de positionering van de fiscale taken meegenomen.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen, dat de regels die in de URBD 2003 over de inrichting van de organisatie worden gesteld, beperkt zijn tot de hoofdlijnen, namelijk slechts voor zover deze van belang zijn voor een belastingplichtige of een belastingschuldige. Dit vindt zijn achtergrond in de invoering per 1 januari 2003 van de landelijke competentie van de hiervoor genoemde functionarissen. Uit het oogpunt van ordelijkheid en transparantie werd wenselijk geacht dat voor de belastingplichtige kenbaar is tot welke inspecteur (of andere functionaris) de belastingplichtige zich moet richten voor zijn fiscale aangelegenheden.3

De wijziging van de URBD 2003 heeft ook gevolgen voor andere regelingen waarin wordt verwezen naar bepalingen in de URBD 2003, zoals de Algemene douaneregeling. In deze wijzigingsregeling worden die verwijzingen aangepast zodat deze overeenkomen met de nieuwe bepalingen in de URBD 2003.

EU-aspecten

Aan de wijzigingen die zijn opgenomen in deze regeling zijn geen EU-aspecten verbonden.

Budgettaire aspecten

Er zijn aan deze regeling geen budgettaire aspecten verbonden.

Uitvoeringskosten

De Belastingdienst heeft de wijzigingen beoordeeld met een uitvoeringstoets en acht deze uitvoerbaar per de opgenomen inwerkingtredingsdatum. De uitvoeringsgevolgen zijn beschreven in bijgaande uitvoeringstoets.

Gevolgen voor burger en bedrijfsleven

Aan de wijzigingen die zijn opgenomen in deze regeling zijn geen of verwaarloosbare additionele gevolgen voor de administratieve lasten verbonden.

II. Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A (artikel 1 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003)

In artikel 1 URBD 2003 wordt artikel 252a, tweede lid, onderdeel c, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vervangen door artikel 7:252a, tweede lid, onderdeel e, BW. Deze wijziging houdt verband met een verlettering in het desbetreffende artikel.

Artikel I, onderdeel B (artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003)

In artikel 2, eerste lid, URBD 2003 wordt opgenomen dat de rijksbelastingdienst, onder de naam Belastingdienst, bestaat uit drie directoraten-generaal. Deze directoraten-generaal zijn het directoraat-generaal Belastingdienst, het directoraat-generaal Douane en het directoraat-generaal Toeslagen.

Artikel I, onderdeel C (artikel 3 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003)

In artikel 3 URBD 2003 wordt uiteengezet uit welke onderdelen de drie directoraten-generaal bestaan. In artikel 3, eerste lid, URBD 2003 worden de onderdelen van het directoraat-generaal Belastingdienst opgenomen. Hierbij wordt voor de volledigheid opgemerkt dat onder Belastingdienst/Caribisch Nederland zowel de belastingtaken als de douanetaken op de BES-eilanden vallen. In artikel 3, tweede lid (nieuw), URBD 2003 worden de onderdelen van het directoraat-generaal Douane opgenomen. In artikel 3, derde lid (nieuw), URBD 2003 worden de onderdelen van het directoraat-generaal Toeslagen opgenomen. Daarbij wordt opgenomen dat het directoraat-generaal Toeslagen de Belastingdienst/Toeslagen bedoeld in artikel 11 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen omvat. Voorts worden in artikel 3, vierde en vijfde lid (nieuw), URBD 2003 de daarin opgenomen verwijzingen aangepast aan de nieuwe nummering van de andere leden van dat artikel. Aan artikel 3 URBD 2003 wordt tot slot een achtste lid toegevoegd.

Artikel I, onderdeel D (artikel 3a van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003)

In artikel 3a, eerste en tweede lid, URBD 2003 worden de verwijzingen naar artikel 3 URBD 2003 aangepast aan de nieuwe nummering van de leden van artikel 3 URBD 2003.

Artikel I, onderdeel E (artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003)

Omdat de Belastingdienst na de wijziging van de URBD 2003 uit drie directoraten-generaal zal bestaan, wordt in artikel 4 URBD 2003 de gewijzigde bestuursstructuur beschreven. Per directoraat-generaal wordt beschreven hoe het bestuur is vormgegeven. Ieder directoraat-generaal staat onder leiding van een directeur-generaal. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de Belastingdienst/Toeslagen ook onder leiding staat van de directeur-generaal Toeslagen. Voorts worden in artikel 4, vierde lid (nieuw), URBD 2003 de verwijzingen naar artikel 3 URBD 2003 aangepast aan de nieuwe nummering van de leden van artikel 3 URBD 2003 en wordt toegevoegd dat de tijdelijke directie Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen onder leiding staat van een directeur. Het vijfde lid (nieuw) vervalt omdat de functie van algemeen directeur Douane is komen te vervallen.

Artikel I, onderdelen F, H, I, J en L tot en met P (artikelen 5, 5b, 8, 9, 11, 19, 20, 26a en 27 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003)

In artikel I, onderdelen F, H, I, J en L tot en met P, worden de verwijzingen naar artikel 3 URBD 2003 aangepast aan de nieuwe nummering van de leden van artikel 3 URBD 2003. In de onderdelen F, I, J, L en M wordt bovendien de term algemeen directeur Douane vervangen door directeur-generaal Douane, nu de functie van algemeen directeur Douane vanwege de nieuwe organisatie-indeling verdwijnt.

Artikel I, onderdeel G (artikel 5a van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003)

In artikel 5a, derde lid, URBD 2003 wordt de verwijzing naar het BW aangepast omdat in artikel 7:252a, tweede lid, BW een verlettering heeft plaatsgevonden. Voorts worden in artikel 5a, eerste, tweede, derde en vierde lid, URBD 2003 de verwijzingen naar artikel 3 URBD 2003 aangepast aan de nieuwe nummering van de leden van artikel 3 URBD 2003. Ook wordt de term algemeen directeur Douane vervangen door directeur-generaal Douane, nu de functie van algemeen directeur Douane vanwege de nieuwe organisatie-indeling verdwijnt.

Artikel I, onderdeel K (artikel 10 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003)

In artikel 10 URBD 2003 wordt een omissie hersteld. De functie van directeur van de FIOD wordt vervangen door de functie algemeen directeur van de FIOD.

Artikel II, onderdelen A en B (artikelen 42 en 48 en bijlagen A.1 en A.2 van de Uitvoeringsregeling accijns)

In de artikelen 42, eerste lid, en 48, eerste lid, en de bijlagen A.1, onderdeel 1, en A.2, onderdeel 2, van de Uitvoeringsregeling accijns wordt de verwijzing naar artikel 4, derde lid, URBD 2003 aangepast aan de nieuwe nummering van artikel 4 URBD 2003. Tevens wordt de term Algemeen directeur Douane vervangen door directeur-generaal Douane.

Artikel III, onderdeel A (artikel 1:4 van de Algemene douaneregeling)

In artikel 1:4, lid 1, van de Algemene douaneregeling wordt de term Algemeen directeur Douane vervangen door directeur-generaal Douane. De functie van Algemeen directeur Douane komt te vervallen.

Artikel III, onderdelen B en D (artikelen 1:5 en 1:10 van de Algemene douaneregeling)

In de artikelen 1:5, eerste en derde lid, en 1:10, eerste lid, van de Algemene douaneregeling wordt de verwijzing naar artikel 4, derde lid, URBD 2003 aangepast aan de nieuwe nummering van artikel 4 URBD 2003. Tevens worden de termen Algemeen directeur Douane en landelijk directeuren vervangen door respectievelijk directeur-generaal Douane en algemeen directeuren.

Artikel III, onderdeel C (artikel 1:6 van de Algemene douaneregeling)

Deze wijziging betreft het herstel van een omissie. De Belastingdienst/FIOD staat onder leiding van een algemeen directeur en niet van een directeur.

Artikel IV, onderdeel A (artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES)

In artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES wordt de term Algemeen directeur Douane vervangen door directeur-generaal Douane. De functie van Algemeen directeur Douane komt te vervallen.

Artikel IV, onderdeel B (artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES)

In artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES wordt de verwijzing naar artikel 4, derde lid, URBD 2003 aangepast aan de nieuwe nummering van artikel 4 URBD 2003. Tevens wordt de term Algemeen directeur Douane vervangen door directeur-generaal Douane.

Artikel IV, onderdeel C (artikel 2.71 van de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES)

In artikel 2.71 van de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES wordt de verwijzing naar artikel 3, eerste lid, onderdeel a2, URBD 2003 aangepast aan de verlettering in artikel 3 URBD 2003.

Artikel V, onderdelen A en B (artikelen 1 en 11 van de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970)

In de artikelen 1, onderdelen b en c, en 11 van de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 wordt de verwijzing naar artikel 3 URBD 2003 aangepast aan de nieuwe nummering van de leden van artikel 3 URBD 2003.

Artikel VI (inwerkingtreding)

Deze regeling treedt – in lijn met eerdere vergelijkbare regelingen4 – in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021. De onderhavige wijzigingen zijn namelijk een gevolg van aanpassingen in de organisatie van de Belastingdienst, die met ingang van 1 januari 2021 hebben plaatsgevonden. Met de datum van inwerkingtreding van de regeling wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Dit is in dit geval niet bezwaarlijk omdat het nu nog om een interne organisatieaanpassing van de Belastingdienst gaat die in beginsel geen externe werking heeft.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

WIJZIGINGEN UITVOERINGSREGELINGEN IN HET KADER VAN DE ONTVLECHTING VAN DE BELASTINGDIENST

Beschrijving voorstel/regeling

In verband met de ontvlechting van de Belastingdienst en de oprichting van de directoraten-generaal Douane en Toeslagen worden diverse regelingen aangepast. De wijzigingen zien op de aanpassing van de organisatiestructuur. Ook wordt de daarmee gepaard gaande vervanging van de functie van algemeen directeur Douane door directeur-generaal Douane in de beschreven regelingen doorgevoerd.

Interactie burgers/bedrijven

De ondertekening van correspondentie moet waar nodig in overeenstemming worden gebracht met de wijziging met inachtneming van de overgangsbepaling in art. 27 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.

Maakbaarheid systemen

Niet van toepassing.

Handhaafbaarheid

Mandaatbesluiten worden dienovereenkomstig aangepast.

Fraudebestendigheid

Niet van toepassing.

Complexiteitsgevolgen

Niet van toepassing.

Risico procesverstoringen

Het risico op procesverstoringen is klein.

Uitvoeringskosten

De incidentele kosten zijn beperkt en worden opgevangen binnen de bestaande kaders. Er zijn geen structurele kosten.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Invoeringsmoment

Invoering is mogelijk per: 1 januari 2021.

Eindoordeel

De wijziging is uitvoerbaar.


X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 31 066, nr. 588.

X Noot
2

Kamerstukken II 2019/20, 31 066, nr. 690.

X Noot
3

Kamerstukken II 2002/03, 18 608, nr. 3, p. 44.