Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 november 2021, kenmerk 3273226-1018812-LZ, houdende wijziging van de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2021, Stcrt. 2021, 35846 en Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 8 oktober 2021, Stcrt. 2021, 43870 in verband met de indexatie van de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3.6.3 en 3.6.7, onderdeel f, van het Besluit langdurige zorg en artikel 2.15b van het van het Besluit zorgverzekering;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel I van de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2021, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg in verband met bijkomende zorgkosten ten laste van het pgb en indexatie van de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb naar het prijspeil in 2022 (Stcrt. 2021, 35846) wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 5.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 4.652’ vervangen door ‘€ 4.724’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 4.229’ vervangen door ‘€ 4.295’.

B

Onderdeel B, onder 1, komt te luiden:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘103,83%’ vervangen door ‘101,55%’.

C

Onderdeel C, onder 1, komt te luiden:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 4.652’ vervangen door ‘€ 4.724’.

D

Artikel I, onderdeel D, komt te luiden:

D

Artikel 5.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘€ 21,14’ vervangen door ‘€ 21,68’.

2. In het tweede lid, aanhef, wordt ‘€ 66,60’ vervangen door ‘€ 68,30’ en wordt ‘€ 61,32’ vervangen door ‘€ 62,88’.

E

De bijlage komt te luiden overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

In artikel 5.15a, eerste lid, Regeling langdurige zorg, wordt ‘€ 315.984’ vervangen door ‘€ 324.073’

ARTIKEL III

In artikel I, onderdeel A van de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 oktober 2021, houdende Wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2022, de overheveling van geneesmiddelen naar intramurale zorg en een jaarlijkse indexatie (Stcrt. 2021, 43870) wordt ‘€ 24,48’ vervangen door ‘€ 24,96’.

ARTIKEL IV

  • 1. De artikelen I en III treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Artikel II treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL E

Bijlage H. Tarieventabel persoonsgebonden budget-Wlz 2022

Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor verblijf (een indicatie voor een ZZP of een zorgprofiel).

Zorgprofiel

ZZP

Wel of geen Begeleiding groeps

Persoonlijke Verzorging

Verpleging

Begeleiding Individueel

Begeleiding Groeps

Huishoudelijke hulp

Totaal

Verpleging en verzorging

               
 

1VV

nvt

€ 1.772

€ 4.552

€ 7.054

€ –

€ 3.974

€ 17.352

 

2VV

nvt

€ 9.731

€ 9.103

€ 2.352

€ –

€ 3.974

€ 25.160

 

3VV

nvt

€ 15.048

€ 4.552

€ 7.054

€ –

€ 3.974

€ 30.628

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

4VV

nvt

€ 15.048

€ 9.103

€ 12.912

€ –

€ 3.974

€ 41.037

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

5VV

nvt

€ 15.048

€ 16.690

€ 19.966

€ –

€ 3.974

€ 55.678

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

6VV

nvt

€ 15.048

€ 16.690

€ 19.966

€ –

€ 3.974

€ 55.678

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

7VV

nvt

€ 15.048

€ 16.690

€ 34.032

€ –

€ 3.974

€ 69.744

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verpleging

8VV

nvt

€ 20.333

€ 16.690

€ 42.241

€ –

€ 3.974

€ 83.238

Licht verstandelijk gehandicapt

               

Wonen met begeleiding en verzorging

1LVG

ja, zonder vervoer

€ 5.317

€ –

€ 19.966

€ 2.900

€ 3.974

€ 32.157

 

1LVG

ja, met vervoer

€ 5.317

€ –

€ 19.966

€ 3.249

€ 3.974

€ 32.506

Wonen met behandeling en begeleiding

2LVG

ja, zonder vervoer

€ 5.317

€ –

€ 34.032

€ 2.900

€ 3.974

€ 46.223

 

2LVG

ja, met vervoer

€ 5.317

€ –

€ 34.032

€ 3.249

€ 3.974

€ 46.572

Verstandelijk gehandicapt

               
 

1VG

nee

€ 5.317

€ –

€ 12.912

€ –

€ 3.974

€ 22.203

 

1VG

ja, zonder vervoer

€ 5.317

€ –

€ 12.912

€ 14.505

€ 3.974

€ 36.708

 

1VG

ja, met vervoer

€ 5.317

€ –

€ 12.912

€ 16.243

€ 3.974

€ 38.446

 

2VG

nee

€ 5.317

€ –

€ 19.966

€ –

€ 3.974

€ 29.257

 

2VG

ja, zonder vervoer

€ 5.317

€ –

€ 19.966

€ 14.505

€ 3.974

€ 43.762

 

2VG

ja, met vervoer

€ 5.317

€ –

€ 19.966

€ 16.243

€ 3.974

€ 45.500

Wonen met begeleiding en verzorging

3VG

nee

€ 1.772

€ –

€ 26.977

€ –

€ 3.974

€ 32.723

 

3VG

ja, zonder vervoer

€ 1.772

€ –

€ 26.977

€ 17.405

€ 3.974

€ 50.128

 

3VG

ja, met vervoer

€ 1.772

€ –

€ 26.977

€ 19.142

€ 3.974

€ 51.865

Wonen met begeleiding en intensieve en intensieve verzorging

4VG

nee

€ 5.317

€ 1.516

€ 26.977

€ –

€ 3.974

€ 37.784

 

4VG

ja, zonder vervoer

€ 5.317

€ 1.516

€ 26.977

€ 17.405

€ 3.974

€ 55.189

 

4VG

ja, met vervoer

€ 5.317

€ 1.516

€ 26.977

€ 19.142

€ 3.974

€ 56.926

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

5VG

nee

€ 15.048

€ 4.552

€ 26.977

€ –

€ 3.974

€ 50.551

 

5VG

ja, zonder vervoer

€ 15.048

€ 4.552

€ 26.977

€ 20.307

€ 3.974

€ 70.858

 

5VG

ja, met vervoer

€ 15.048

€ 4.552

€ 26.977

€ 22.045

€ 3.974

€ 72.596

Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragregulering

6VG

nee

€ 5.317

€ –

€ 34.032

€ –

€ 3.974

€ 43.323

 

6VG

ja, zonder vervoer

€ 5.317

€ –

€ 34.032

€ 23.208

€ 3.974

€ 66.531

 

6VG

ja, met vervoer

€ 5.317

€ –

€ 34.032

€ 24.947

€ 3.974

€ 68.270

(besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

7VG

nee

€ 15.048

€ 1.516

€ 42.241

€ –

€ 3.974

€ 62.779

 

7VG

ja, zonder vervoer

€ 15.048

€ 1.516

€ 42.241

€ 26.110

€ 3.974

€ 88.889

 

7VG

ja, met vervoer

€ 15.048

€ 1.516

€ 42.241

€ 27.847

€ 3.974

€ 90.626

Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

8VG

nee

€ 31.838

€ 9.103

€ 12.912

€ –

€ 3.974

€ 57.827

 

8VG

ja, zonder vervoer

€ 31.838

€ 9.103

€ 12.912

€ 20.307

€ 3.974

€ 78.134

 

8VG

ja, met vervoer

€ 31.838

€ 9.103

€ 12.912

€ 22.045

€ 3.974

€ 79.872

Lichamelijk gehandicapt

               

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

1LG

nee

€ 5.317

€ 1.516

€ 19.966

€ –

€ 3.974

€ 30.773

 

1LG

ja, zonder vervoer

€ 5.317

€ 1.516

€ 19.966

€ 17.405

€ 3.974

€ 48.178

 

1LG

ja, met vervoer

€ 5.317

€ 1.516

€ 19.966

€ 19.142

€ 3.974

€ 49.915

Wonen met begeleiding en enige verzorging

2LG

nee

€ 15.048

€ 1.516

€ 19.966

€ –

€ 3.974

€ 40.504

 

2LG

ja, zonder vervoer

€ 15.048

€ 1.516

€ 19.966

€ 17.405

€ 3.974

€ 57.909

 

2LG

ja, met vervoer

€ 15.048

€ 1.516

€ 19.966

€ 19.142

€ 3.974

€ 59.646

Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015)

3LG

nee

€ 15.048

€ 1.516

€ 12.912

€ –

€ 3.974

€ 33.450

 

3LG

ja, zonder vervoer

€ 15.048

€ 1.516

€ 12.912

€ 20.307

€ 3.974

€ 53.757

 

3LG

ja, met vervoer

€ 15.048

€ 1.516

€ 12.912

€ 22.045

€ 3.974

€ 55.495

Wonen met begeleiding en verzorging

4LG

nee

€ 15.048

€ 1.516

€ 19.966

€ –

€ 3.974

€ 40.504

 

4LG

ja, zonder vervoer

€ 15.048

€ 1.516

€ 19.966

€ 17.405

€ 3.974

€ 57.909

 

4LG

ja, met vervoer

€ 15.048

€ 1.516

€ 19.966

€ 19.142

€ 3.974

€ 59.646

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

5LG

nee

€ 20.333

€ 4.552

€ 19.966

€ –

€ 3.974

€ 48.825

 

5LG

ja, zonder vervoer

€ 20.333

€ 4.552

€ 19.966

€ 20.307

€ 3.974

€ 69.132

 

5LG

ja, met vervoer

€ 20.333

€ 4.552

€ 19.966

€ 22.045

€ 3.974

€ 70.870

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

6LG

nee

€ 25.651

€ 9.103

€ 19.966

€ –

€ 3.974

€ 58.694

 

6LG

ja, zonder vervoer

€ 25.651

€ 9.103

€ 19.966

€ 17.405

€ 3.974

€ 76.099

 

6LG

ja, met vervoer

€ 25.651

€ 9.103

€ 19.966

€ 19.142

€ 3.974

€ 77.836

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

7LG

nee

€ 25.651

€ 9.103

€ 26.977

€ –

€ 3.974

€ 65.705

 

7LG

ja, zonder vervoer

€ 25.651

€ 9.103

€ 26.977

€ 14.505

€ 3.974

€ 80.210

 

7LG

ja, met vervoer

€ 25.651

€ 9.103

€ 26.977

€ 16.243

€ 3.974

€ 81.948

Visueel gehandicapt

               

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

1ZGvis

nee

€ 5.317

€ –

€ 12.912

€ –

€ 3.974

€ 22.203

 

1ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 5.317

€ –

€ 12.912

€ 17.405

€ 3.974

€ 39.608

 

1ZGvis

ja, met vervoer

€ 5.317

€ –

€ 12.912

€ 19.142

€ 3.974

€ 41.345

Wonen met begeleiding en enige verzorging

2ZGvis

nee

€ 5.317

€ –

€ 26.977

€ –

€ 3.974

€ 36.268

 

2ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 5.317

€ –

€ 26.977

€ 14.505

€ 3.974

€ 50.773

 

2ZGvis

ja, met vervoer

€ 5.317

€ –

€ 26.977

€ 16.243

€ 3.974

€ 52.511

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

3ZGvis

nee

€ 9.731

€ 4.552

€ 26.977

€ –

€ 3.974

€ 45.234

 

3ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 9.731

€ 4.552

€ 26.977

€ 14.505

€ 3.974

€ 59.739

 

3ZGvis

ja, met vervoer

€ 9.731

€ 4.552

€ 26.977

€ 16.243

€ 3.974

€ 61.477

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

4ZGvis

nee

€ 25.651

€ 4.552

€ 26.977

€ –

€ 3.974

€ 61.154

 

4ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 25.651

€ 4.552

€ 26.977

€ 20.307

€ 3.974

€ 81.461

 

4ZGvis

ja, met vervoer

€ 25.651

€ 4.552

€ 26.977

€ 22.045

€ 3.974

€ 83.199

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

5ZGvis

nee

€ 25.651

€ 4.552

€ 34.032

€ –

€ 3.974

€ 68.209

 

5ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 25.651

€ 4.552

€ 34.032

€ 20.307

€ 3.974

€ 88.516

 

5ZGvis

ja, met vervoer

€ 25.651

€ 4.552

€ 34.032

€ 22.045

€ 3.974

€ 90.254

Auditief gehandicapt

               

Wonen met begeleiding en enige verzorging

1ZGaud

nee

€ 1.772

€ –

€ 26.977

€ –

€ 3.974

€ 32.723

 

1ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 1.772

€ –

€ 26.977

€ 23.208

€ 3.974

€ 55.931

 

1ZGaud

ja, met vervoer

€ 1.772

€ –

€ 26.977

€ 24.947

€ 3.974

€ 57.670

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

2ZGaud

nee

€ 20.333

€ 9.103

€ 42.241

€ –

€ 3.974

€ 75.651

 

2ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 20.333

€ 9.103

€ 42.241

€ 26.110

€ 3.974

€ 101.761

 

2ZGaud

ja, met vervoer

€ 20.333

€ 9.103

€ 42.241

€ 27.847

€ 3.974

€ 103.498

Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging

3ZGaud

nee

€ 31.838

€ 16.690

€ 42.241

€ –

€ 3.974

€ 94.743

 

3ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 31.838

€ 16.690

€ 42.241

€ 26.110

€ 3.974

€ 120.853

 

3ZGaud

ja, met vervoer

€ 31.838

€ 16.690

€ 42.241

€ 27.847

€ 3.974

€ 122.590

Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging

4ZGaud

nee

€ 9.731

€ –

€ 42.241

€ –

€ 3.974

€ 55.946

 

4ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 9.731

€ –

€ 42.241

€ 20.307

€ 3.974

€ 76.253

 

4ZGaud

ja, met vervoer

€ 9.731

€ –

€ 42.241

€ 22.045

€ 3.974

€ 77.991

GGZ wonen

               

GGZ wonen met intensieve begeleiding

1GGZ-W

nee

€ 1.771

€ 1.516

€ 26.977

€ –

€ 3.974

€ 34.238

1GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 1.771

€ 1.516

€ 26.977

€ 11.605

€ 3.974

€ 45.843

 

1GGZ-W

ja, met vervoer

€ 1.771

€ 1.516

€ 26.977

€ 12.991

€ 3.974

€ 47.229

GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging

2GGZ-W

nee

€ 9.731

€ 4.552

€ 19.966

€ –

€ 3.974

€ 38.223

 

2GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 9.731

€ 4.552

€ 19.966

€ 11.605

€ 3.974

€ 49.828

 

2GGZ-W

ja, met vervoer

€ 9.731

€ 4.552

€ 19.966

€ 12.991

€ 3.974

€ 51.214

GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering

3GGZ-W

nee

€ 5.317

€ 4.552

€ 26.977

€ –

€ 3.974

€ 40.820

 

3GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 5.317

€ 4.552

€ 26.977

€ 14.505

€ 3.974

€ 55.325

 

3GGZ-W

ja, met vervoer

€ 5.317

€ 4.552

€ 26.977

€ 16.243

€ 3.974

€ 57.063

GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

4GGZ-W

nee

€ 15.048

€ 9.103

€ 26.977

€ –

€ 3.974

€ 55.102

 

4GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 15.048

€ 9.103

€ 26.977

€ 11.605

€ 3.974

€ 66.707

 

4GGZ-W

ja, met vervoer

€ 15.048

€ 9.103

€ 26.977

€ 12.991

€ 3.974

€ 68.093

TOELICHTING

1. Inleiding

Op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de verzekerde de mogelijkheid om de aan hem te verlenen zorg in te kopen via een persoonsgebonden budget (pgb). In de regeling van 12 juli 2021 zijn de geïndexeerde pgb-bedragen, toeslagen en maximum inkooptarieven voor het pgb in de Wlz (Wlz-pgb) voor 2022 gepubliceerd (Stcrt 2021, 35846).

Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) bestaat de mogelijkheid om zorg met een Zvw-pgb in te kopen. Voor zorgverleners die geen zorgaanbieder zijn in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bepaalt artikel 2.29a van de Regeling zorgverzekering (Rz) de maximumvergoeding aan de verzekerde die deze zorgverleners betaalt uit een Zvw-pgb. In de regeling van 8 oktober 2021 (Stcrt 2021, 43870) is dit bedrag voor het Zvw-pgb geïndexeerd.

Echter, als gevolg van de aangenomen motie1 Hijink en Bikker om extra middelen vrij te maken voor zorgsalarissen, zijn de maximum inkooptarieven en pgb-budgetten voor 2022 gewijzigd. Het indexeringspercentage voor het Wlz-pgb en het Zvw-pgb is verhoogd van 0,61% naar 2,56%. Dit herziene indexeringspercentage bevat zowel een ophoging n.a.v. de motie Hijink en Bikker als een ophoging n.a.v. cijfers die zijn geactualiseerd o.b.v. de nieuwste CPB-cijfers.

De toeslagen (art. 5.13 Rlz) en budgetgarantie (art. 5.15 Rlz) vallen niet onder de motie, maar zijn wel opgehoogd n.a.v. de recente CPB-cijfers. Het indexeringspercentage is hier verhoogd van 0,61% naar 1,55%.

De herziene bedragen die uit bovenstaande volgen zijn in deze wijziging van de regeling verwerkt.

2. Financiële gevolgen

Als gevolg van de indexering zullen de Wlz-pgb-uitgaven toenemen. De extra middelen die hiervoor nodig zijn, zijn beschikbaar binnen de extra € 675 miljoen die het kabinet vrijmaakt in het kader van de motie Hijink en Bikker. Hierbij is rekening gehouden met circa € 31 miljoen aan hogere uitgaven voor het Wlz-pgb.

Het indexeren van de maximumvergoeding voor het Zvw-pgb kan leiden tot circa € 8 miljoen hogere uitgaven van zorgverzekeraars aan de vergoeding van verzekerden met een Zvw-pgb voor hun kosten van de categorie zorgverleners waarop het maximum van toepassing is. Deze stijging kan worden opgevangen binnen de totale uitgaven voor wijkverpleging omdat het plafond hiervan jaarlijks wordt opgehoogd met de loon- en prijsontwikkeling.

3. Gevolgen voor de regeldruk

De te verwachten administratieve lasten voor de uitvoering van de indexering van het tarief voor de informele zorgverlener in het kader van het Zvw-pgb minimaal. Hetzelfde geldt voor de indexering van de bedragen voor het pgb-Wlz. Net als in voorgaande jaren vergt de aanpassing van maximum inkooptarieven wel handmatige aanpassingen in de systemen door zorgkantoren die nog niet werken met pgb2.0. Hierover zijn met betrokken partijen reeds afspraken gemaakt.

4. Artikelsgewijs

Artikelen I tot en met III

Deze onderdelen indexeren de pgb-bedragen en maximum inkooptarieven behorende bij het pgb naar het prijspeil in 2022. Het indexeringspercentage dat hierbij is gehanteerd bedraagt 2,56%. Dit percentage is ook gehanteerd voor bijlage H van de regeling. Tevens zijn de toeslagen en budgetgarantie geïndexeerd op basis van recente CPB-cijfers, met 1,55%.

Artikel IV

Met deze regeling worden twee wijzigingsregelingen aangepast, te weten de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2021, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg in verband met bijkomende zorgkosten ten laste van het pgb en indexatie van de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb naar het prijspeil in 2022 (Stcrt. 2021, 35846) en de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 oktober 2021, houdende Wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2022, de overheveling van geneesmiddelen naar intramurale zorg en een jaarlijkse indexatie (Stcrt. 2021, 43870). Door onderhavige wijzigingen (artikel I en III) zo spoedig mogelijk inwerking te laten treden, zullen per 1 januari 2022 (wanneer de regeling van 12 juli 2021 inwerking treedt) de correcte bedragen gelden.

Artikel II treedt inwerking met ingang van 1 januari 2022. Artikel 5.15a, Rlz werd abusievelijk eerder niet gewijzigd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstukken II, 2020/21, 25 295, nr. 1426.

Naar boven