Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2021, kenmerk 3222067-1009671-LZ, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg in verband met bijkomende zorgkosten ten laste van het pgb en indexatie van de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb naar het prijspeil in 2022

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3.6.3 en 3.6.7, onderdeel f, van het Besluit langdurige zorg;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 4.652’ vervangen door ‘€ 4.680’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 4.229’ vervangen door ‘€ 4.255’.

B

Artikel 5.15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘103,83%’ vervangen door ‘100,61%’.

2. In het eerste, tweede en derde lid wordt ‘2020’ telkens vervangen door ‘2021’.

C

Artikel 5.17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 4.652’ vervangen door ‘€ 4.680’.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid, onderdeel g, door ‘, of’ wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. voor bijkomende zorgkosten die onlosmakelijk verbonden zijn aan de zorgverlening aan de budgethouder, waaronder in elk geval:

    • 1°. de consumpties van de zorgverlener met een arbeidsovereenkomst, indien deze kosten zijn gemaakt als gevolg van overwerk bij desbetreffende budgethouder. De zorgverlener maakt hierbij geen onderdeel uit van het cliëntsysteem van de budgethouder;

    • 2°. een cursus van de zorgverlener van ten hoogste 12 maanden die direct verband houdt met de beperkingen van desbetreffende budgethouder;

    • 3°. entreegeld voor de zorgverlener, indien zorg wordt geleverd op een locatie waar men entreegeld moet betalen. De zorgverlener maakt hierbij geen onderdeel uit van het cliëntsysteem van de budgethouder.

D

Artikel 5.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘€ 21,14’ vervangen door ‘€ 21,27’.

2. In het tweede lid, aanhef, wordt ‘€ 66,60’ vervangen door ‘€ 67,01’ en wordt ‘€ 61,32’ vervangen door ‘€ 61,68’.

E

Artikel 5.23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘die voortvloeit’ vervangen door ‘dan wel bijkomende zorgkosten, die voortvloeien’

2. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. een declaratie voor bijkomende zorgkosten zoals bedoeld in artikel 5.17, eerste lid, onderdeel h.

3. In het tweede lid, aanhef, wordt ‘onderdelen a, c, d, e en f’ vervangen door ‘onderdelen a, c, d, e, f en g’.

F

Bijlage H komt te luiden overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022, met uitzondering van artikel I, onderdelen C, onder 2, en onderdeel E.

  • 2. Artikel I, onderdelen C, onder 2, en E treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL F

Bijlage H. Tarieventabel persoonsgebonden budget-Wlz 2022

Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor verblijf (een indicatie voor een ZZP of een zorgprofiel).

Zorgprofiel

ZZP

Wel of geen Begeleiding groeps

Persoonlijke Verzorging

Verpleging

Begeleiding Individueel

Begeleiding Groeps

Huishoudelijke hulp

Totaal

Verpleging en verzorging

               
 

1VV

nvt

€ 1.739

€ 4.465

€ 6.920

€ –

€ 3.899

€ 17.023

 

2VV

nvt

€ 9.546

€ 8.930

€ 2.307

€ –

€ 3.899

€ 24.682

 

3VV

nvt

€ 14.761

€ 4.465

€ 6.920

€ –

€ 3.899

€ 30.045

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

4VV

nvt

€ 14.761

€ 8.930

€ 12.667

€ –

€ 3.899

€ 40.257

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

5VV

nvt

€ 14.761

€ 16.372

€ 19.587

€ –

€ 3.899

€ 54.619

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

6VV

nvt

€ 14.761

€ 16.372

€ 19.587

€ –

€ 3.899

€ 54.619

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

7VV

nvt

€ 14.761

€ 16.372

€ 33.385

€ –

€ 3.899

€ 68.417

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verpleging

8VV

nvt

€ 19.946

€ 16.372

€ 41.438

€ –

€ 3.899

€ 81.655

Licht verstandelijk gehandicapt

               

Wonen met begeleiding en verzorging

1LVG

ja, zonder vervoer

€ 5.216

€ –

€ 19.587

€ 2.845

€ 3.899

€ 31.547

 

1LVG

ja, met vervoer

€ 5.216

€ –

€ 19.587

€ 3.187

€ 3.899

€ 31.889

Wonen met behandeling en begeleiding

2LVG

ja, zonder vervoer

€ 5.216

€ –

€ 33.385

€ 2.845

€ 3.899

€ 45.345

 

2LVG

ja, met vervoer

€ 5.216

€ –

€ 33.385

€ 3.187

€ 3.899

€ 45.687

Verstandelijk gehandicapt

               
 

1VG

nee

€ 5.216

€ –

€ 12.667

€ –

€ 3.899

€ 21.782

 

1VG

ja, zonder vervoer

€ 5.216

€ –

€ 12.667

€ 14.229

€ 3.899

€ 36.011

 

1VG

ja, met vervoer

€ 5.216

€ –

€ 12.667

€ 15.935

€ 3.899

€ 37.717

 

2VG

nee

€ 5.216

€ –

€ 19.587

€ –

€ 3.899

€ 28.702

 

2VG

ja, zonder vervoer

€ 5.216

€ –

€ 19.587

€ 14.229

€ 3.899

€ 42.931

 

2VG

ja, met vervoer

€ 5.216

€ –

€ 19.587

€ 15.935

€ 3.899

€ 44.637

Wonen met begeleiding en verzorging

3VG

nee

€ 1.739

€ –

€ 26.464

€ –

€ 3.899

€ 32.102

 

3VG

ja, zonder vervoer

€ 1.739

€ –

€ 26.464

€ 17.075

€ 3.899

€ 49.177

 

3VG

ja, met vervoer

€ 1.739

€ –

€ 26.464

€ 18.778

€ 3.899

€ 50.880

Wonen met begeleiding en intensieve en intensieve verzorging

4VG

nee

€ 5.216

€ 1.487

€ 26.464

€ –

€ 3.899

€ 37.066

 

4VG

ja, zonder vervoer

€ 5.216

€ 1.487

€ 26.464

€ 17.075

€ 3.899

€ 54.141

 

4VG

ja, met vervoer

€ 5.216

€ 1.487

€ 26.464

€ 18.778

€ 3.899

€ 55.844

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

5VG

nee

€ 14.761

€ 4.465

€ 26.464

€ –

€ 3.899

€ 49.589

 

5VG

ja, zonder vervoer

€ 14.761

€ 4.465

€ 26.464

€ 19.921

€ 3.899

€ 69.510

 

5VG

ja, met vervoer

€ 14.761

€ 4.465

€ 26.464

€ 21.626

€ 3.899

€ 71.215

Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragregulering

6VG

nee

€ 5.216

€ –

€ 33.385

€ –

€ 3.899

€ 42.500

 

6VG

ja, zonder vervoer

€ 5.216

€ –

€ 33.385

€ 22.767

€ 3.899

€ 65.267

 

6VG

ja, met vervoer

€ 5.216

€ –

€ 33.385

€ 24.472

€ 3.899

€ 66.972

(besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

7VG

nee

€ 14.761

€ 1.487

€ 41.438

€ –

€ 3.899

€ 61.585

 

7VG

ja, zonder vervoer

€ 14.761

€ 1.487

€ 41.438

€ 25.613

€ 3.899

€ 87.198

 

7VG

ja, met vervoer

€ 14.761

€ 1.487

€ 41.438

€ 27.318

€ 3.899

€ 88.903

Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

8VG

nee

€ 31.232

€ 8.930

€ 12.667

€ –

€ 3.899

€ 56.728

 

8VG

ja, zonder vervoer

€ 31.232

€ 8.930

€ 12.667

€ 19.921

€ 3.899

€ 76.649

 

8VG

ja, met vervoer

€ 31.232

€ 8.930

€ 12.667

€ 21.626

€ 3.899

€ 78.354

Lichamelijk gehandicapt

               

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

1LG

nee

€ 5.216

€ 1.487

€ 19.587

€ –

€ 3.899

€ 30.189

 

1LG

ja, zonder vervoer

€ 5.216

€ 1.487

€ 19.587

€ 17.075

€ 3.899

€ 47.264

 

1LG

ja, met vervoer

€ 5.216

€ 1.487

€ 19.587

€ 18.778

€ 3.899

€ 48.967

Wonen met begeleiding en enige verzorging

2LG

nee

€ 14.761

€ 1.487

€ 19.587

€ –

€ 3.899

€ 39.734

 

2LG

ja, zonder vervoer

€ 14.761

€ 1.487

€ 19.587

€ 17.075

€ 3.899

€ 56.809

 

2LG

ja, met vervoer

€ 14.761

€ 1.487

€ 19.587

€ 18.778

€ 3.899

€ 58.512

Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015)

3LG

nee

€ 14.761

€ 1.487

€ 12.667

€ –

€ 3.899

€ 32.814

 

3LG

ja, zonder vervoer

€ 14.761

€ 1.487

€ 12.667

€ 19.921

€ 3.899

€ 52.735

 

3LG

ja, met vervoer

€ 14.761

€ 1.487

€ 12.667

€ 21.626

€ 3.899

€ 54.440

Wonen met begeleiding en verzorging

4LG

nee

€ 14.761

€ 1.487

€ 19.587

€ –

€ 3.899

€ 39.734

 

4LG

ja, zonder vervoer

€ 14.761

€ 1.487

€ 19.587

€ 17.075

€ 3.899

€ 56.809

 

4LG

ja, met vervoer

€ 14.761

€ 1.487

€ 19.587

€ 18.778

€ 3.899

€ 58.512

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

5LG

nee

€ 19.946

€ 4.465

€ 19.587

€ –

€ 3.899

€ 47.897

 

5LG

ja, zonder vervoer

€ 19.946

€ 4.465

€ 19.587

€ 19.921

€ 3.899

€ 67.818

 

5LG

ja, met vervoer

€ 19.946

€ 4.465

€ 19.587

€ 21.626

€ 3.899

€ 69.523

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

6LG

nee

€ 25.164

€ 8.930

€ 19.587

€ –

€ 3.899

€ 57.580

 

6LG

ja, zonder vervoer

€ 25.164

€ 8.930

€ 19.587

€ 17.075

€ 3.899

€ 74.655

 

6LG

ja, met vervoer

€ 25.164

€ 8.930

€ 19.587

€ 18.778

€ 3.899

€ 76.358

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

7LG

nee

€ 25.164

€ 8.930

€ 26.464

€ –

€ 3.899

€ 64.457

 

7LG

ja, zonder vervoer

€ 25.164

€ 8.930

€ 26.464

€ 14.229

€ 3.899

€ 78.686

 

7LG

ja, met vervoer

€ 25.164

€ 8.930

€ 26.464

€ 15.935

€ 3.899

€ 80.392

Visueel gehandicapt

               

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

1ZGvis

nee

€ 5.216

€ –

€ 12.667

€ –

€ 3.899

€ 21.782

 

1ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 5.216

€ –

€ 12.667

€ 17.075

€ 3.899

€ 38.857

 

1ZGvis

ja, met vervoer

€ 5.216

€ –

€ 12.667

€ 18.778

€ 3.899

€ 40.560

Wonen met begeleiding en enige verzorging

2ZGvis

nee

€ 5.216

€ –

€ 26.464

€ –

€ 3.899

€ 35.579

 

2ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 5.216

€ –

€ 26.464

€ 14.229

€ 3.899

€ 49.808

 

2ZGvis

ja, met vervoer

€ 5.216

€ –

€ 26.464

€ 15.935

€ 3.899

€ 51.514

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

3ZGvis

nee

€ 9.546

€ 4.465

€ 26.464

€ –

€ 3.899

€ 44.374

 

3ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 9.546

€ 4.465

€ 26.464

€ 14.229

€ 3.899

€ 58.603

 

3ZGvis

ja, met vervoer

€ 9.546

€ 4.465

€ 26.464

€ 15.935

€ 3.899

€ 60.309

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

4ZGvis

nee

€ 25.164

€ 4.465

€ 26.464

€ –

€ 3.899

€ 59.992

 

4ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 25.164

€ 4.465

€ 26.464

€ 19.921

€ 3.899

€ 79.913

 

4ZGvis

ja, met vervoer

€ 25.164

€ 4.465

€ 26.464

€ 21.626

€ 3.899

€ 81.618

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

5ZGvis

nee

€ 25.164

€ 4.465

€ 33.385

€ –

€ 3.899

€ 66.913

 

5ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 25.164

€ 4.465

€ 33.385

€ 19.921

€ 3.899

€ 86.834

 

5ZGvis

ja, met vervoer

€ 25.164

€ 4.465

€ 33.385

€ 21.626

€ 3.899

€ 88.539

Auditief gehandicapt

               

Wonen met begeleiding en enige verzorging

1ZGaud

nee

€ 1.739

€ –

€ 26.464

€ –

€ 3.899

€ 32.102

 

1ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 1.739

€ –

€ 26.464

€ 22.767

€ 3.899

€ 54.869

 

1ZGaud

ja, met vervoer

€ 1.739

€ –

€ 26.464

€ 24.472

€ 3.899

€ 56.574

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

2ZGaud

nee

€ 19.946

€ 8.930

€ 41.438

€ –

€ 3.899

€ 74.213

 

2ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 19.946

€ 8.930

€ 41.438

€ 25.613

€ 3.899

€ 99.826

 

2ZGaud

ja, met vervoer

€ 19.946

€ 8.930

€ 41.438

€ 27.318

€ 3.899

€ 101.531

Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging

3ZGaud

nee

€ 31.232

€ 16.372

€ 41.438

€ –

€ 3.899

€ 92.941

 

3ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 31.232

€ 16.372

€ 41.438

€ 25.613

€ 3.899

€ 118.554

 

3ZGaud

ja, met vervoer

€ 31.232

€ 16.372

€ 41.438

€ 27.318

€ 3.899

€ 120.259

Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging

4ZGaud

nee

€ 9.546

€ –

€ 41.438

€ –

€ 3.899

€ 54.883

 

4ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 9.546

€ –

€ 41.438

€ 19.921

€ 3.899

€ 74.804

 

4ZGaud

ja, met vervoer

€ 9.546

€ –

€ 41.438

€ 21.626

€ 3.899

€ 76.509

GGZ wonen

               

GGZ wonen met intensieve begeleiding

1GGZ-W

nee

€ 1.738

€ 1.487

€ 26.464

€ –

€ 3.899

€ 33.588

1GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 1.738

€ 1.487

€ 26.464

€ 11.384

€ 3.899

€ 44.972

 

1GGZ-W

ja, met vervoer

€ 1.738

€ 1.487

€ 26.464

€ 12.744

€ 3.899

€ 46.332

GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging

2GGZ-W

nee

€ 9.546

€ 4.465

€ 19.587

€ –

€ 3.899

€ 37.497

 

2GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 9.546

€ 4.465

€ 19.587

€ 11.384

€ 3.899

€ 48.881

 

2GGZ-W

ja, met vervoer

€ 9.546

€ 4.465

€ 19.587

€ 12.744

€ 3.899

€ 50.241

GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering

3GGZ-W

nee

€ 5.216

€ 4.465

€ 26.464

€ –

€ 3.899

€ 40.044

 

3GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 5.216

€ 4.465

€ 26.464

€ 14.229

€ 3.899

€ 54.273

 

3GGZ-W

ja, met vervoer

€ 5.216

€ 4.465

€ 26.464

€ 15.935

€ 3.899

€ 55.979

GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

4GGZ-W

nee

€ 14.761

€ 8.930

€ 26.464

€ –

€ 3.899

€ 54.054

 

4GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 14.761

€ 8.930

€ 26.464

€ 11.384

€ 3.899

€ 65.438

 

4GGZ-W

ja, met vervoer

€ 14.761

€ 8.930

€ 26.464

€ 12.744

€ 3.899

€ 66.798

TOELICHTING

1. Algemeen

Deze wijziging van de Regeling langdurige zorg (Rlz) bevat twee wijzigingen. Ten eerste wordt duidelijkheid geboden over het declareren van bijkomende zorgkosten ten laste van het persoonsgebonden budget (pgb). Ten tweede worden de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb voor 2022 geïndexeerd conform de ontwikkeling van het prijspeil. Deze indexering betreft een kleine wijziging en is daarom alleen in het artikelsgewijze deel van deze toelichting uiteengezet.

2. Verhelderen grondslag bijkomende zorgkosten

Met de wijziging van de artikelen 5.17 en 5.23 wordt de grondslag voor het betalen van bijkomende zorgkosten uit het persoonsgebonden budget (pgb) verhelderd. Dit was eerder onvoldoende expliciet. In het Blz is artikel 3.6.7a hierop aangepast. Met de voorliggende wijziging wordt ook in de Rlz de noodzakelijke grondslag verduidelijkt.

De Wlz bepaalt in artikel 3.3.3, eerste lid, welke zorg met een pgb kan worden bekostigd. Concreet omvat deze zorg het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde; persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging; vervoer naar een plaats waar de verzekerde gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling ontvangt; en logeeropvang. Er is een aantal aanvullende uitgaven die ten laste van het Wlz-pgb kunnen worden gebracht, ‘bijkomende zorgkosten’. Zorgkantoren hanteren hiervoor een vergoedingenlijst. Om deze kosten te declareren is er een formulier ‘bijkomende zorgkosten’ beschikbaar bij de SVB. Deze bijkomende zorgkosten betreffen zorg-gerelateerde zaken; ze zijn onlosmakelijk verbonden aan de zorgverlening aan de budgethouder.

De in artikel 5.17 omschreven bijkomende zorgkosten zijn de belangrijkste voorbeelden van bijkomende zorgkosten, echter deze opsomming is niet limitatief. Met het opnemen van deze grondslag kan de bestaande uitvoeringspraktijk worden voortgezet.

Hierna volgt een toelichting op deze voorbeelden.

In het geval van consumpties bij overwerk of entreegeld (eerste lid, onderdeel h, onder 1° en 3°) is benoemd dat deze alleen worden vergoed als de zorgverlener geen onderdeel uitmaakt van het cliëntsysteem van de budgethouder. Met ‘onderdeel van het clientsysteem van de budgethouder’ wordt gedoeld op alle personen in de directe naastenkring van de budgethouder, die via een overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst pgb-zorg verlenen aan de budgethouder. Zij maken geen aanspraak op deze vergoeding.

Met overwerk (eerste lid, onderdeel h, onder 1°) wordt gedoeld op situaties waarin het zorgleveringsmoment langer duurt dan afgesproken of voor die situaties waarin de zorgverlener onverwachts zorg levert. Overwerk relateert daarmee aan de directe zorglevering en niet aan bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden.

Cursussen voor zorgverleners (eerste lid, onderdeel h, onder 2°) zijn te beschouwen als onderdeel van de eigen professionele ontwikkeling; kosten daarvoor verdisconteren zorgverleners normaliter in hun tarieven. Enkel in zeer specifieke situaties, bij budgethouders die heel specifieke zorgverlening nodig hebben, is betaling van cursusgelden als bijkomende zorgkosten mogelijk uit het pgb-Wlz. Deze cursus behelst in alle gevallen relevante deskundigheidsbevordering in relatie tot de te leveren zorg aan desbetreffende budgethouder en maakt geen onderdeel uit van de reguliere opleiding en vakontwikkeling van zorgverleners. De budgethouder toont bij het zorgkantoor aan dat de cursus noodzakelijk is voor de zorgverlening. Alleen kosten van het directe onderwijs mogen vanuit het pgb betaald worden. Bijkomende zorgkosten voor een cursus zijn bovendien alleen van toepassing voor een zorgverlener die een overeenkomst heeft met de budgethouder.

3. Uitvoeringsconsequenties

Met de verheldering van de grondslag voor het betalen van bijkomende zorgkosten wordt de Rlz in lijn gebracht met de uitvoeringspraktijk. Voor nu blijft de uitvoeringspraktijk dus ongewijzigd.

4. Financiële gevolgen

Bijkomende zorgkosten worden in de uitvoeringspraktijk al betaald vanuit het pgb, op basis van de vergoedingenlijst van ZN/zorgkantoren. De verwachting is daarom dat deze aanpassing budgetneutraal is.

Overigens gaat het om beperkte bedragen. De NZa rapporteerde voor de drie bijkomende zorgkosten (zoals opgenomen in het eerste lid, onderdeel h, onder 1°, 2° en 3°) een totaalbedrag van ruim € 100.000 voor alle Wlz-budgethouders in 2019.

5. Administratieve lasten

Naar verwachting zijn de te verwachten administratieve lasten voor de uitvoering van deze regeling minimaal.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen gevolgen voor de regeldruk heeft

6. Inwerkingtreding en overgangsrecht

De indexering van de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb treedt op 1 januari 2022 in werking.

Ten aanzien van de bijkomende zorgkosten worden zowel de recente wijziging van het Blz als onderhavige wijziging terugwerkende kracht toegekend tot 1 januari 2020 om alle mogelijke twijfel over de rechtmatigheid van gedeclareerde bijkomende zorgkosten in het jaar 2020 ten laste van het pgb weg te nemen. Deze onderdelen van de regeling treden daarom de dag na plaatsing in de Staatscourant in werking.

II. Artikelsgewijs

Artikel I, onderdelen A, B, C, onder 1, D en F

Deze onderdelen indexeren de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb naar het prijspeil in 2022. Het indexeringspercentage dat hierbij is gehanteerd bedraagt 0,61%. Tevens wordt bijlage H van de regeling op deze indexering aangepast.

Artikel I, onderdelen C, onder 2, en E

Deze onderdelen bevatten de grondslag voor het declareren van bijkomende zorgkosten uit het pgb. Deze mogelijkheid is opgenomen in het reguliere declaratieproces. Aan deze onderdelen wordt terugwerkende kracht toegekend om zo de geconstateerde onduidelijkheid en daarmee mogelijke vragen over rechtmatigheid ook over 2020 te voorkomen. In verband met de afsluiting van het boekjaar 2020 per 1 juli 2021 dient deze grondslag op de kortst mogelijke termijn in werking te treden en terug te werken tot en met 1 januari 2020.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven